Giáo án chủ đề bám sát vật lí 12 cơ bản

9 1.1K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:06

Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3   Tit 01. DAO ĐNG ĐIU HA Ngày son:………. Ngy dy: ………  1. Kin thc: ωϕ ωωϕ ω  ωϕ ωππ 2. K năng:  !"#$%  !"#$% 1. Ơn l thuyt (3’): N#i dung c$a ph&n kin thc trên 2. Gi+i bi t-p:42’ &#'&#'%()*+& ,-."# &'& /0/1'/2, 333 " , 3 , 3 '/24π*3 /0/1,%ω'/π5π/05167 " , ω'/π%/0/1'018,9 , ω  '/π  %/0/1*:04,  ;<=#'/π4π*)5/0/1%4π*/0/41, &#&#'%8)*+& ,-."# &'& *,9*9 /9 /  3 "/01333 ',933 ωϕ0ωππ) >;/   / x A A v A ϕ ω ϕ = =−   =− =  5  '  / ϕ ϕ =−   =  5ϕπ) 5*  π π "*  π %/01π?'8, ?*%  π   π π8,9?ω  *,   ?'*  π π5  π π? '   4 π π 5  π  4 π 54/0(85?  π %*% 4 π π44, &#4@.A;B"C(,0'/670$;"A 2 ( )%DEF)GH"I JK"LA;M=00<;N;O% "P,!)FQE<0% ,-."# &'& (,9'/679R 2 ( ) 39393 " , 39 , 3 SR9S2/2) 5(/2 2 ( , ?S/2 2 ( 5?'/2/2 2 ( , ?S  /2 2 ( 5?*//2  /2 2 ( ,  " , S'/2, , S  *//2  ,  CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 1 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 &#*JT;=UV,'TUV)N#AUW<=BMT'//X,%YA)C<=BUV -#L,F;%&AUVZ;=BT;["KE0;D;.AU\;UWA%&A[Q L.A;B%]^_'/,  %]$$;U\)P;% ,-."# &'& ,'T9T'//X,9 '/,  93 S , T 5S '// ' '/) ;U\)P;SR >;)N#=B0M_C0T;` ;  5T,5,T'%'/'///0','/,% >;/5R'5R2) J_0'/'/2, aaa%bcXbd0aeX6af@JgJhX6i )UW!"#$.=-=B)!;"#$% Tit 02. CON LC L XO. CON LC ĐƠN Ngày son: ………. Ngy dy: ………  1. Kin thc: `?T9π m k 9 j   '  ,  9j   '  T  9 jj  j   '  T   '  ,ω   9    / /  v A x ω = + π l g 9j   '  ,  9j  ,='?α9j , ,='?α / 9jj  j   2. K năng:  !"#$%  !"#$% 1. Ơn l thuyt (3’): N#i dung c$a ph&n kin thc trên 2. Gi+i bi t-p:42’ &#'&#%()1+& ,-."# &'& ,1/9/09/0, /9 / /9 / k/ 3 "4*9 39 39 3v a F= = = r r ur ωπ'/π)ωϕ E/  /  / x A v A ϕ ω ϕ = =   = − <  5  /  / ϕ ϕ =   >  5ϕπ) /'/ππ, "E4*;Pωϕ  4 %  *  T T π π π + = 5     /  ':8  / v A a A m s ω π ω π = − =   = − = − <   5 a r ;UW;N;.AH,<)le.Jb& `,%/0/1%?':8?:0:Xk/5 F ur ;UW;N;.A< a r &#-mA AT;=UV, ' #=B0;nW;ATP ' /0(%;_m<A#_"ImA AT;! T;=UV,  ;P;nW;ATP  /0o%G;;ATP<;np, ;mA Aq-#=B )C ,-."# &'&  ' /0(9  /0o93  ' 2 ' m k 5, '   '  T%   π   2  m k 5,      T%   π 2 '  m m k + 52 '  m m k +    '  T T+ ' CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 2 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 &#4@=-=B)N;rMmA AT;=UV,//0=BMTo/X,%>smA A AT;tF)GH"I',)p)A_.;*/  ,;N;UWTs% G;;ATP#"C<% "JK$;U\)P;<mA A0;D;O=#=umA AmAF)GH"I0;A_L ;N;.AU\%]^_π  '/% ,-."# &'& ,//9T1/X,9  / ',9*/  ,9 33 "3 S , T  o/ / /0 = )5   / '/ π π π ω = =     / /  v A x ω = +  ( )    */  ' 4 / + = , "4/R, >;/;P  /  / x A v A ϕ ω ϕ = =   =− >  5  /  / ϕ ϕ =   <  5ϕ  π ) 54/  π , &#*&#4%:)8+& ,-."# &'& ,1/9l,9:0o ,  3"α  4/ e  ,  3` , 3 π l g 0o "j   '  ,  , ,l'?α  5 ,   '   o gl α − 04, ` , ?,,%  , v l 5` , /0(X &#1@=-\#"Il%)T; ;Ov;Q;n'%>; ,#< "W'(,0)qT; ;Ov;U)C0=-;Q;n/%b;"K:0o,  %G;# "A<=-% ,-."# &'& :0o,  9v5 ' '   /l = 3  ' v ' v'  π l g    v  v/  π /0'(l g − 5 '    /0'( l l = − /'14 5ll?/0'(%1:5l?l.1:?/0'(%1: 5l/01,1, aaa%bcXbd0aeX6af@JgJhX6i )UW!"#$.w;V$;.A;Bq$;U\0 q)!;"#$% Tit 03. SNG CƠ Ngày son: ………. Ngy dy: ………  1. Kin thc: v vT f λ = = ; 2 T π ω = ; λ = vT; u M = Acosω(t - ∆t)  π λ   = −  ÷   2 t x A T 2. K năng:  !"#$%  !"#$% 1. Ơn l thuyt (2’): N#i dung c$a ph&n kin thc trên 2. Gi+i bi t-p:42’ &#'"#8%()''+& CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 3 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 ,-."# &'& 1@67  T 4*/,3 "  '1//,3  ( (o%'/ v m f λ − = = => d > 0,68mm " ( x x 4//%'/ v m f λ − = = => d > 0,3mm &#"#8%o)''+& ,-."# &'& ''/67  4*/, yR2yRz2 3z3  40' v m f λ = = #z '011  m λ = &#4"#o%1)'+& ,-."# &'& o,'//67 /0o, A2A @' 3 "y33  /0o /0//o /0o '// v m cm f λ = = = = # '   o,  '   '(,/{# '   / 5A @' //2/2 "+ ' a+  aT'{*,#+ ' +  + ' ao,/%{ _;|};C,{/0*, o0*~T{~o0* 5o0*~T%/0o~o0* 5'/01~T%~'/01 5T'!)F 5/UO;_"N$=#'UO;r &#*J)A_.H,)T;[T;G=#44/,0)UW=#'*41,%@H,"UW)T;[ T;G=#1/,;PT;)A_.)UW"UW=# ,-."# &'&  T 44/,  '*41, { T 1/,{  3 { 5{ T 44//01((/67 5{    '*41((/0'8, &#1@)A_.)C,•"L"UW*,% >; !;Z;L,;A;^)Cq,$;U\)A_.=n;$;;A2=#";CA3 "XKA<=#/0167;P;P<=#";CA3 ,-."# &'& {  *, yR23 "',3 XKAL,)C$;U\)A_.!;;A*,;P=n;$;ZL, =#2)5=n;$;ZL,=#2);P!;;A', "{5{%*%/01, aaa%bcXbd0aeX6af@JgJhX6i )UW!"#$.€)!;"#$% Tit 04. SNG DNG. SNG ÂM Ngày son: ………. Ngy dy:. ………  1. Kin thc: 2 l k λ = ; (2 1) 4 l k λ = + v vT f λ = = ; 2 T π ω = ; λ = vT; 1 1 10 dB B= ; 0 ( ) 10lg I L dB I = ; I 0 = 10 -12 W/m 2 CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 4 2 λ A P N N N N N B B B B 4 λ A B Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 2. K năng:  !"#$%  !"#$% 1. Ơn l thuyt (2’): N#i dung c$a ph&n kin thc trên 2. Gi+i bi t-p:(43’) &#'"#:%8)'*+& ,-."# &'& l'0/1,    /0167 yX'0yX0yX4  ' 3  3 4 3 "  /0167 &T 3 ]$=AU) l 3λ/4 5λ = '0*,50', )CH_;C,'u;P l 5λ’/4 5λ = /0o*,5 ' 0167 5Bn ' z '0167 )CH_;C,u;P λ 2 = 4l/7 = /0(,5  40167 5Bn  z '08167 )CH_;C,4u;P λ 3 = 4l/9 = /0*8,5 4 *0167 5Bn 4 z 0167 "]$=AU) lT λ 5λ  lTT'004• 5 T  λ T Tl 9z T Tl 5 T T679z T T67% &#"#:%:)'*+& ,-."# &'& λ/2 = '0, 3 )C=B;|,"l=> l =λ/2 => λ=2l = 0*, 5 λ.f = '/, &#4@VH_&A&-;•#A-#,;!;H, ;;U;P;‚%b;H,;mA!;^_ )C&""l€0&=#,u#_!,u €% P,"UWλ<)A_.)CH_%b;&/,0'/67% "P,)A_.)CH_% ,-."# &'& &*&/,0'/67 λ3"3  AB =Tλ/2 = *λ/2 / => λ= '/, " λ5 λ.f = //, &#*@VH_A.AF;0A&W1670&'o,0)A_.)CH_=# 1/,%)CH_";CA"l% ,-."# &'& 167&'o, 1/,&3 λ1/1, AB =Tλ/2 = T 'o => có 18 bụng sóng &#1@H_&;AF;&1/,0)A_.)CH_',0)A)CH_'//67%YL,@ !;,E401,=#u;_"l;M,^_TL€% ,-."# &'& &1/,', '//67401, X;_&;M,^_3 λ'//'//',   =Tzλ/2 = Tz/01 4018%/015Tz8 J_E@=#u;Mo &#(E,L,I,!;ApH,XApL,,T; X0,MUOH,=#]  :/&%&K Uƒ;N<H,=#a / /0'j,  %bUO<H,E=#";CA3 ,-."# &'& ]  :/&a / /0'j,  a  3  = = = = 9 2 0 0 0 ( ) 10lg 90 => lg 9 => 10 => = 0,1W/m A A A A I I I L dB I I I I &#8Ngêi ta dïng bóa gâ m¹nh vµo ®êng ray xe lưa c¸ch n¬i ®ã 1090 m, mét ngêi ¸p tai vµo ®êng ray nghe thÊy tiÕng gâ trun qua ®êng ray vµ sau 3 s míi nghe thÊy tiÕng gâ trun trong kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh vËn tèc trun ©m trong thÐp (®êng ray) bݪt trong kh«ng khÝ v = 340m/s. ,-."# &'& d = 1090m t = 3s v k =340m/s v t = ?  T  k = 1090/340 = 3,2s =>   40?4/05v t = d/  '/://01*1/, aaa%bcXbd0aeX6af@JgJhX6i„$.,E;…]bK$% )UW!"#$.,E;…]b K$)!;"#$% CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 5 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 ()% Tit 05. Ngày son: …………… Ngy dy: ……………  1. Kin thc: ?<BnS π  π  ?b ,T;!† ] S]% ?‡AT;!† b 'Sb% ?w)ˆ†  b]  ††… −+  ?YF;=A„,a‰†‰ … …‰ ] † ] ‰ b † b ?6n[A^R‰ … ‰…†% ?R‰ ] ?‰ b ‰ … † ] ?† b …% ?b[A^‰%a%R…%a  ?@E; _);Uˆa , T;† ] † b 0R/0S  ]b'0† , …0R'0‰a , …%a  , ?6n)ˆ,-'…'… ' '…  0,-K$…… ' …  ?6ln,-bb ' b  0,-K$'b'b ' 'b  2. K năng:  !"#$%  !"#$% 1. Ơn l thuyt (10’): N#i dung c$a ph&n kin thc trên 2. Gi+i bi t-p: (35’) &#'"#'4%()/+& ,-."# &'& b'1///2` A '/    t V ω  '// rad s ω π = 3 " '/// rad s ω π = 3 † b 'Sb1/Ω9 a‰† b 0*50*  '//ππ "† b 'Sb1Ω9 a‰† b *5*  '///ππ &#"#'4%o)/+& ,-."# &'& …4/ 4Ω b'4///2` A '/    t V ω 3 "‰ … 3‰ b 3 † b 'Sb4/Ω9 †  b]  ††… −+ (/Ω a‰† b 9ϕ' 4 5ϕ?π( 5  '//ππ( "‰ … a…(/ 4 J9‰ b a† b (/J &#4"#'4%:)'+& ,-."# &'& …*/ Ω ]/0*26 o/'//  u t V π = 3 "‰ … 3‰ ] 3 † ] S]*/Ω9 †    b]  ††… −+ */  Ω9 a‰†  '9ϕ'5ϕπ* 5  '//π?π* "‰ … a…*/J9‰ ] a† ] */J &#*"#'4%'/)'+& ,-."# &'& …4/Š '/'//  u t V π =  ‰ ] (/J † ] 3 "3         5 (/  (/ R L R L R U U U U U U U V= + = − = => = 5a‰ … …(/4/‹ † ] ‰ ] a(/4/Š "ϕ'5ϕπ*5  '//π?π* CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 6 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 Tit 06. Ngày son: ……………Ngy dy: …………… &#'"#'*%')+& ,-."# &'& …4/Š]/0'26 b'*///2` '/  '//  u t V π = 3 "‰ ‡ 3 † b 'Sb*/Ω9 † ] S]'/Ω9 †   CL ZZR −+ 4/  Ω a‰†  9ϕ† ] ?† b …?'5ϕ?π*) 5*'//ππ* "‰ ‡ a%   C ZR + '//  J &#"#'*%)+& ,-."# &'& …*/Š]/0426 b'8///2` '(/'//  u t V π = 3 "‰ ] 3 † b 'Sb8/Ω9 † ] S]4/Ω9 †   CLL ZZR −+ */  Ω a‰†9ϕ† ] ?† b …?'5ϕ?π*) 5  '//ππ* "‰ ] a%   LL ZR + '//J &#4"#'*%4)+& ,-."# &'& …4/Š */  '//  u t V π = ]/0426 b'8///2` 3 "‰ ] 3 † b' 'Sb ' '/Ω9 † b 'Sb  8/Ω9     '   CLCL ZZRZZR −+=−+ 5† ] */Ω "†  4/4/ + 4/  Ω9a*  9 JW† b' o'//π?π* JW† b o'//ππ* ‰ ‡ a%   L ZR + //  J  &#*"#'*%1)+& ,-."# &'& */  '//  u t V π = *  '//    ( i t A π π = ]/0(26 …3b3 † ] S](/Ω9 †  ‰a(/Ω9 R…†5…†R4/ 4 Ω# 4  4 L C Z Z R ϕ − = = − 5† b 4/Ω95b π 4 '/ 4− `  Tit 07. Ngày son: ……………. Ngy dy: …………… &#'"#'*%8)4+& ,-."# &'& …*/Š]/0126 /  '//  u t V π = a*0*b3R3 "a , 3b3 † ] 1/Ω9†‰a/*0*1/Ω9    †   L C R Z Z= + − 5         †  1/ */ 4/ L C Z Z R− − = − = 5 4/ L C Z Z− = ± 5 1/ 4/ C Z− = ± 5    Ω Ω = / o/ C Z 5       = = FC FC π π /// ' o/// ' JW† b o/Ωϕ?4*5ϕ/0(*) JW† b /Ωϕ4*5ϕ/0(*) "bUO;nAl=W;^T;† ] † b 1/Ω% >; FC π 1/// ' = # I max = U/R = 220/40 = 5,5A  CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 7 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 &#"#'*%:)4+& ,-."# &'& …*/Š o/'//  u t V π = ‰ …] 1/J‰ b 8/J ]3b3 "3          1/   %*/ RL R L R L C U U U U U U U  = + =   = + − =    5‰ ] 4/J    */ R RL L U U U V= − = 9 a‰ … …*/*/'5† ] ‰ ] a4/Ω5 HL π 40/ =  † b ‰ b a8/'8/Ω5 FC π 8/// ' = " 4/ 8/  '5 */ * L C Z Z rad R π ϕ ϕ − − = = = − = −  5  '//ππ*  &#4"#'*%')*+& ,-."# &'& ‰4801J‰ …] 1/J ‰ b '801Ja/0' …3† ] 3† b 3 "z44/67 aa , ]3b3  † b ‰ b a'801/0''81Ω † …] ‰ …] a1//0'1//Ω †‰a4801/0'481Ω          1//   481 RL L L C Z R Z Z R Z Z  = + =   = + − =   5† ] *//Ω5…4//Ω "† ] ω]*//Ω† b  C ω ' '81Ω5 '81 *//  == ω LC Z Z C L @•T;!† ]z ωz]†z b  ' xC ω 5  x x ' x L C Z LC Z ω = = 5 '81 *// x   = ω ω    *//  % %44/ '81 ω π => = 5ω'///π) 5]† ] ω*//'///π*'/π6 5b'ω† b ''///π%'81`  Tit 8. Ngày son: ……………. Ngy dy:. …………… &#'"#'1%1)1+& ,-."# &'& 1/  '//  u t V π = ‰ ] 4/J‰ b (/J R3 "P/j …3]3b3 ‰   CLR UUU −+ 5‰ … */J5R‰ … ‰/0o "P/*/a5a/01 5…‰ … ao/Ω9 5† ] ‰ ] a(/Ω95](/'//π6 5† b ‰ b a'/Ω95b''//π%'/`  &#"#'1%8)1+& ,-."# &'& ]/0(26 b''*///2` '(/'//  u t V π = Po/j 3 † ] (/Ω9† b '*/Ω9 ϕ   −= − U UU CL 5ϕ * π )5ϕ   m•T;!P‰aϕ5aP‰ϕ' 5  '//ππ*  CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 8 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 &#4b;,E;n_;.Ap,…0]0b,-K$% &K…'// 4 Ω ] ' π 60b1/ π Œ`  '// π %  G; ,T;!0AT;0w)ˆ<,E;% " JK"LA;MAZ;AE,E;% c) G;n!$;nAlZ;A,•$;Žn% ,-."# &'& …'// 4 Ω ] ' π 60 b1/ π Œ`  '// π  † ] 3† b 3†3 "A3 ‰ … 3 ‰ ] 3‰ b 3 † ] S%]'// Ω 0† b 'S%b// Ω 0 †    + − L C R Z Z // Ω % "‰ / a / %†//  J0R† ] ?† b …?' 4 5R? π () J_0A//  '// π ? π (J% ‰ … …%a'%'// 4 '// 4 J0 ‰ ] a%† ] '//J0‰ b a%† b //J0 Tit 9. Ngày son: ……………. Ngy dy: …………… &#'YE,E;_;.A&p,A ,n)ˆ;AT;[!TL0 ,T;!8/ Ω 0,-K$W lnAT;!1/ Ω 0Bn),E;"LA;M1  '// π  a) G;n!$;nAlZ;AA ,#Z;AE,E;%"G;]0b% ,-."# &'& † ] 8/Š† b 1/ Ω 1  '// π   A3 "]30b3 aa /   %€"LA;MUV a10S'// π ) ;N=„,a‰ ] † ] 5‰ ] a† ] 41/J †  b]  ††… −+ 5† b] †† − / Ω % ;N=„,a‰ & †5‰ & a†'//J "† ] S%]5]† ] S8/'//π/046 † b 'S%b5b'S† b ''//π.1/(40((%'/ ?( µ` &#b;E,E;&p,…0]0b,-K$%&K…'// Ω 0]/04'o60b1/ π µ`0A & //  '// π J JK"LA;MUOBnmA,E;% "JK"LA;M;nAn;KA • A … #A •& A ]0b  G;[A^#;n[A^<E,E;&% ,-."# &'& …'// Ω 0]/04'o60 b1/ π µ`0A & //  '// π J 3 "A • 3A •& 3 P 3R3 † ] S%]'// Ω 0† b 'S%b// Ω 0 †    + − L C R Z Z '//  Ω %5a / ‰ / †//  '//   R† ] ?† b …?'5R? π *)A)L$; π *W J_0'// π  π *% "‰ /• …%a / //J5A • //'// π  π *J%PA • #q$; ‡† ] k† b CA •& )L$; π W0‰ /•& a / %† •& //J0 5A •& //'// π  π *? π 5A •& //'// π ? π *J% P…a  '//%    //j0R…†'//'//     &#4b;E,E;p,]n)ˆ)#b,-K$%&Kn!$Z;AE,E;=#A*//'// π J0n!$;nAlZ;AA ,=#// 1 J0BnmA,E;=#0G;)0]0b%&K;n[ A^<,E;=#   ,-."# &'& A*//'// π J ‰ )] // 1 J a )3]3b3 †‰a*//%  '//  Ω 0 R)†5)†%R'//  %  '// Ω % † ]0)    + L r Z ‰ ]0) a// 1 '// 1  Ω 0 5† ]    0 − L r Z r // Ω 05]/0(4(6 5†     + − L C r Z Z '//  Ω %5 ] b † † '//− = Ω  5 b b † 4// † '// = Ω   = Ω  5 b '/0( ` b 4'0o ` = µ   = µ   CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 9 . + v vT f λ = = ; 2 T π ω = ; λ = vT; 1 1 10 dB B= ; 0 ( ) 10lg I L dB I = ; I 0 = 10 -12 W/m 2 CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 4 2 λ A P N N N N N B B B B 4 λ A B Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp.  π 2 '  m m k + 52 '  m m k +    '  T T+ ' CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 2 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 &#4@=-=B)N;rMmA. thc trên 2. Gi+i bi t-p:42’ &#'"#8%()''+& CHỦ ĐỀ BÁM SÁT 12CB trang 3 Gv: Nguyễ n Phước Vónh Trường THPT Lấp Vò 3 ,-."# &'& 1@67  T 4*/,3 "  '1//,3  ( (o%'/ v m f λ − =

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan