0

Giáo án địa lí 9 cả năm full

128 2,186 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:26

VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy ĐỊA LÍ VIỆT NAM BÀI 1 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : Cho học sinh hiểu được: - Nước ta có 54 dân tộc mỗi dân tộc có nét văn hoá riêng. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc của nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Trình bày tình hình phân bố các dân tộc nước ta 2. Kỹ năng : - Rèn kó năng xác đònh trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc - Phân tích biểu đồ, bảng số liệu, bản đồ về dân cư 3. Thái độ: -Giáo dục tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc, tinh thần yêu nước. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Bản đồ phân bố  Nam - Tranh ảnh về đồng bằng , ruộng bậc thang. - Bộ tranh ảnh về Đại gia đình dân tộc Việt Nam III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. Khởi động a.Ổn đònh b. Giáo viên giới thiệu bài mới 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1 :Tìm hiểu các dân t Việt Nam (HS Cá nhân) GV :Hướùng dẫn HS quan sát tranh ảnh Bảng 1.1: Dân số phân theo thành phần dân tộc (sắp xếp theo số dân) ở Việt Nam năm 1999 (đơn vò: nghìn người) CH: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Nêu vài nét khái quát về dân tộc kinh và các dân tộc ít người CH: Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ? CH: Quan sát H1.1 biểu đồ cơ cấu dân tộc nhận xét? CH: Dân tộc nào có số dân đông nhất? chiếm tỉ NỘI DUNG CHÍNH I. CÁC DÂN TỘC Ở NƯỚC TA - Nước ta có 54 dân tộc - Mỗi dân tộc có những nét văn hoa th          . - 1 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM lệ bao nhiêu? Phân bố chủ yếu ở đâu? Làm nghề gì? CH: Các dân tộc ít người phân bố ở đâu? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu %? CH: Kể tên một số sản phẩm tiêu biểu của dân tộc ít người mà em biết? (Tày, Thái, Mường, Nùng là dân tộc có dân số khá đông có truyền thống thâm canh lúa nước, trông màu cây công nghiệp ,có nghề thủ công tinh xảo. Người Mông giỏi làm ruộng bậc thang, trồng lúa ngô, cây thuốc) Quan sát hình 1.2 em có suy nghó gì về lớp học ở vùng cao không? GV cũng cần chú ý phân tích và chứng minh về sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc trong quá trình phát triển đất nước, - Những Việt kiều đang sống ở nước ngoài. - Thành phần giữa các dân tộc có sự chênh lệch Hoạt động2 : Tìm hiểu tình hình phân bố các dân tộc (HS hoạt độngNhóm) Bước1 : CH: Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam H1.3 cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu? CH: Hiện nay sự phân bố của người Việt có gì thay đổi nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi (chính sách phân bố lại dân cư và lao động, phát triển kinh tế văn hoá của Đảng) CH: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền đòa hình nào? (thượng nguồn các dòng sông có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên có vò trí quan trọng về quốc phòng.) CH: Theo em sự phân bố các dân tộc hiện nay như thế nào?( đã có nhiều thay đổi) HS: Sau 5’ đại diện nhóm báo cáo kết quả. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. Bước 2 : GV chuẩn kiến thức - Ng    !   !   "#  $  "%  "& "'    (     % ) * II SỰ PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC 1. Dân tộc Việt (Kinh) - Phân bố rộng khắp nước song chủ yếu ở đồng bằng, trung du và duyên hải. 2. Các dân tộc ít người - +,  chủ yếu ở miền núi và trung du, - +/-&  %0.1 23%!#45 4 2367839:9; 2<9;(+&:!3 4%:!4= - 2 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM *Liên hệ: Cho biết em thuộc dân tộc nào, dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt nam? Đòa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? CH: Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em ?. IV. ĐÁNH GIÁ: 1. Đánh dấu x vào câu đúng nhất: * Dân tộc Việt có số dân đông nhất, chiếm tỉ lệ phần trăm dân số nước ta là : a. 75.5% b. 80.5% c. 85.2% d. 86.2% * Đòa bàn cư trú của các dân tộc ít người ở Việt Nam phân bố chủ yếu: a. Đông bằng, ven biển, trung du b. Miền trung du và núi cao c.Miền núi và cao nguyên d. Tấc cả các ý trên 2. Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ. V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -Học bài cũ, nắm nội dung trọng tâm, làm TBĐ - Soạn bài mới *Nắm rõ: - Số dân nước ta hiện nay -Trình bày tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu quả -Nhân xét cơ cấu dân số Việt Nam ……………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy ĐỊA LÍ VIỆT NAM BÀI 2. DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Sau bài học HS có thể : - Biết số dân của nứơc ta hiện tại và dự báo trong tương lai - Hiểu và trình bày được tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu quả. Thấy được sự cần thiết phải phát triển dân số có kế hoạch, tạo sự cân bằng giữa dân sô, và MT, tài nguyên. - Đặc điểm thay đổi cơ cấu dân số và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số của nước ta nguyên nhân của sự thay đổi. 2. Kỹ năng : - Rèn kó năng vẽ biểu đồ gia tăng dân số - 3 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM - Có kó năng phân tích bảng thống kê, một số biểu đồ dân số 3. Thái độ: - Có ý thức kế hoạch hoá gia đình - Không đồng tình với hành vi đi ngược với chính sách của Nhà nước về dân số, MT và lợi ích cộng đồng II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Biểu đồ dân số Việt Nam - Tháp dân số Việt Nam năm1989, 1999 (tự vẽ) - Tranh ảnh về một số hậu quả của dân số tới môi trường , chất lượng cuộc sống III. HOẠT ĐỘNG DẠYVÀ HỌC : 1.Khởi động a. n đònh: b.Bài cũ: a/ Nước ta có bao nhiêu dân tộc?Các dân tộc khác nhau ở mặt nào? Cho ví dụ b/ Quan sát lược đồ phân bố các dân tộc Việt Nam H1.3 cho biết dân tộc Việt Nam phân bố chủ yếu ở đâu?Hiện nay sự phân bố của người Việt có gì thay đổi nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi đó? c. GV giới thiệu bài mới 2. Bài mới : Hoạt động của GV và HS HĐ 1 : Tìm hiểu số dân nước ta HS hoạt động cá nhân Dựa vào vốn hiểu biết và SGK cho biết số dân Việt Nam theo tổng điều tra 01/4/2009 là bao nhiêu? Em có suy nghó gì về thứ tự diện tích và dân số của Việt Nam so với thế giới? - GV liên hệ về dân số các nước Đông Nam Á HĐ2a: Tìm hiểu tình hình gia tăng dân số (HS hoạt động cá nhân) CH: Quan sát biểu đồ (hình 2.1), nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta? Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng? nhanh?( mới giảm gần đây) GV: Gợi ý Quan sát và nêu nhận xét về sự thay đổi số dân qua chiều cao của các cột Nội dung chính I. SỐ DÂN -Dân số: 85 789 573 (2009), Việt Nam là một nước đông dân đứng thứ 13 trên thế giới . II. GIA TĂNG DÂN SỐ - 4 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM để thấy dân số nước ta tăng nhanh liên tục. CH: Quan sát lược đồ đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng tự nhiên để thấy sự thay đổi qua từng giai đoạn và xu hướng thay đổi từ năm1979 đến năm 1999, Giải thích nguyên nhân thay đổi? HS: Trả lời, nhận xét GV: Kết luận, ghi bảng CH: Nhận xét mối quan hệ giữa gia tăng tự nhiên, gia tăng dân số và giải thích? HĐ 2b: Tìm hiểu hậu quả gia tăng dân số ( HS hoạt động Nhóm) Bước 1: CH: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?(khó khăn việc làm, chất lượng cuộc sống,ổn đònh xã hội,môi trường) CH: Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.(nâng cao chất lượng cuộc sống) Bước 2 : HS: báo cáo, GV kết luận GV nhấn mạnh gia tăng dân số làm gia tăng tốc độ khai thác và sử dụng tài nguyên, ô nhiễm môi trường HĐ 2c: Cá nhân CH: Hiện nay tỉ lệ sinh, tử của nước ta như thế nào? Tại sao? (tỉ lệ sinh giảm. Tuổi thọ tăng) - 1999 tỉ lệ gia tăng tự nhiên nước ta là 1,43% CH: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa thành thò và nông thôn, miền núi như thế nào? CH: Dựa vào bảng 2.1, hãy xác đònh các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất, thấp nhất, các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn trung bình cả nước. Giải thích? HĐ3: Tìm hiểu cơ cấu dân số HS hoạt động cá nhân/cặp - Dân số nước ta tăng nhanh liên tục, trung bình tăng 1 triệu người/năm. - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiện có xu hướng giảm. - Dân số ngày càng tăng sẽ gây sức ép rất lớn đến KT, XH và môi trường. - 5 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM CH: Căn cứ số liệu ở bảng 2.2 Nhận xét cơ cấu nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999 đặc biệt là nhóm 0-14 tuổi. Nêu dẫn chứng và những vấn đề đặt ra về giáo dục, y tế, việc làm đối với các công dân tương lai? CH: Nhận xét tỉ lệ nam nữ ở nước ta? CH: Căn cứ số liệu ở bảng 2.2, hãy nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999 GV chuẩn kiến thức III. CƠ CẤU DÂN SỐ 1.Theo độ tuổi: - Nước ta có cơ cấu dân số trẻ. 2.Theo giới tính: - Tỉ lệ nữ còn cao hơn tỉ lệ nam. có sự khác nhau giữa các vùng IV. ĐÁNH GIÁ: 1/ Trình bày số dân và gia tăng dân số ở nước ta? 2/ Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta. V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP - Học bài nắm nội dung trọng tâm - Hoàn thành TBĐ * Nắm rõ: - Đặc điểm mật độ dân số và phân bố dân cư - So sánh đặc điểm các loại hình quần cư - Phân tích lược đồ H3.1 SGK/ 1 ………………………………………………………………………………………. Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy ĐỊA LÍ VIỆT NAM Bài 3. PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Sau bài học HS cần : - Hiểu và trình bày được đặc điểm mật độ dân số, phân bố dân cư nước ta . - Biết đặc điểm của các loại hình quần cư nông thôn, thành thò và đô thò hoá ở Việt Nam 2. Kỹ năng : - Biết phân tích bản đồ phân bố dân cư, đô thòû Việt Nam, một số bảng số liệu về dân cư - Có kó năng phân tích lược đồ, Bảng số liệu 3. Thái độ: - 6 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM Ý thức được sự cần thiết phát triển đô thò trên cơ sở phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường nơi đang sống. Chấp hành chính sách của nhà nước về phân bố dân cư II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Lược đồ phân bố dân cư Việt Nam - Tranh ảnh về một số loại hình làng - Bảng số liệu về mật độ dân số một số nước khu vực (TBĐ) III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. Khởi động: a. >:? b. Bài cũ: Trình bày số dân và gia tăng dân số ở nước ta? Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta ? c. GV giới thiệu bài mới 2. Bài mới Hoạt động của GV và HS HĐ1a :Tìm hiểu mật độ dân số HS hoạt động cá nhân Cho số liệu: Năm 2003 mật độ Lào 24 người/km 2 mật độ Inđônêxia 115người/km 2 TháiLan 123người/km 2 mật độ thế giới 47 người/km 2 Qua số liệu em có nhận xét về mật độ dân số nước ta ? GV cho HS so sánh các số liệu về mật độ dân số nước ta giữa các năm 1989,1999,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 1989 là 195 người/km 2 ;năm 1999 mật độ là 231 người/km 2 ;2003 là 246 người/km 2 ) Hoạt động 1b: Tìm hiểu sự phân bố dân cư (HS hoạt động Cá nhân) GV treo lược đồ phân bố dân cư và đô thò Việt Nam CH: Quan sát lược đồ phân bố dân cư Việt Nam hình 3.1 SGK nhận xét:Phân bố dân cư nước ta CH: Dân cư sống đông đúc ở những vùng nào? CH: Dân cư thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao? Nội dung chính I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ 1 Mật độ dân số: - Mật độ dân số nước ta cao Năm 2003 là 246 người/km 2 . Phân bố dân cư: - Phân bố dân cư không đều theo l@ thA1 + Tập trung đông ở đồng - 7 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM - Để giúp HS nhận biết dân cư phân bố không đều GV yêu cầu HS Quan sát lược đồ bản đồ phân bố dân cư Việt Nam trả lời câu hỏi SGK CH: Nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đều? TP’ HCM năm 1997 có 4,8 triệu người năm 1999 là 5.037.155 người diện tích:2,093,7 km 2 CH: Dân thành thò còn ít chứng tỏ điều gì? ( nước ta là nước nông nghiệp ) *Khó khăn cho việc sử dụng lao động và khai thác nguồn tài nguyên ở mỗi vùng CH: Em có biết gì về chính sách của Đảng trong sự phân bố lại dân cư không? - Giảm tỉ lệ sinh,phân bố lại dân cư ,lao động giữa các vùng và các ngành kinh tế, cải tạo xây dựng nông thôn mới… GV chuẩn kiến thức , chuyển ý sang mục II. Hoạt động 2a: Tìm hiểu các loại hình quần cư HS Làm việc theo nhóm Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào SGK Quan sát lược đồ các tranh ảnh về quần cư, tìm đặc điểm chung của quần cư nông thôn, sự khác nhau về quần cư nông thôn ở các vùng khác nhau và giải thích? Bước 2 : HS: Sau 4’ đại diện báo cáo, nhận xét GV Chuẩn kiến thức theo bảng dưới đây Các yếu tố Quần cư nông thôn Quầncư thành thò Mật độ dân số Kiến trúc nhà ở Nơi phân bố Hđ kinh tế chính -Thấp -Nhà đơn giản, trệt - Nông thôn -Nông-lâm- nghư nghiệp -Cao -Nhà cao tầng biệt thự - Các đô thò -Công nghiệp và dòch vụ Hoạt động 2b: Cá nhân CH: Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông bằng, ven biển và các đô thò. Thưa thớt ở miền núi, cao nguyên. - B  0.    %  ?  %     C  ;  " D74% dân số sống ở nông thôn 26% ở thành thò (2003) II. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 1. Quần cư nông thôn - 8 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM thôn mà em biết? CH: Đòa phương em thuộc loại hình nào? GV: Liên hệ thực tế ở đòa phương CH: Quan sát hình 3.1 hay nêu nhận xét về sự phân bố các đô thò của nước ta . Giải thích vì sao? HĐ3:Tìm hiểu đô thò, vấn đề đô thò hoá ( HS hoạt độngCá nhân) Qua số liệu ở bảng 3.1: CH: Nêu nhận xét về số dân thành thò và tỉ lệ dân thành thò của nước ta. CH: Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thò đã phản ánh quá trình đô thò hóa ở nước ta như thế nào? CH: So với thế giới đô thò hoá nước ta như thế nào? -Tô-ki-ô năm 2000 có 27 triệu người -Niu I-oóc năm 2000 có 21 triệu người CH: Kể tên một số TP’ lớn nước ta ? (một số thành phố lớn Hà Nội, TP’ HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng) CH: Lấy VD minh hoạ về việc mở rộng quy mô các TP’ ma em biệt? GV giáo dục học sinh ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường nơi đang sống. 2. Quần cư thành thò III ĐÔ THỊ HOÁ Quá trình đô thò hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. Tuy nhiên trình độ đô thò hoá còn thấp. IV. ĐÁNH GIÁ: 1. Dựa vào bản đồ dân cư trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta và giải thích? 2.Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta ? 3.Quan sát bảng số liệu 3.2 rút ra nhận xét về sự phân bố dân cư không đều và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP - Học bài , nắm nội dung trọng tâm - Sữa bài tập trong TBĐ -Chuẩn bò bài sau: Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống * Nắm rõ:-Nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta - Các giải pháp để giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay -Những thành tựu trong việc nâng cao chất lương cụôc sống nước ta hiện nay - 9 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy ĐỊA LÍ VIỆT NAM . CHẤT LƯNG CUỘC SỐNG I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Sau bài học HS cần : - Hiểu và trình bày được đặc điểm của nguồn lao động ở nước ta . - Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta.Hiểu MT sống cũng là một tiêu chuẩn về chất lượng cuộc sống - Biết MT sống nhiều nơi đang bò ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân 2. Kỹ năng : - Biết nhận xét các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và chất lượng cuộc sống - Xác lập mối quan hệ giữa dân số, lao động việc làm và chất lượng cuộc sống - Phân tích mối quan hệ giữa MT sống và chất lượng cuộc sống 3. Thái độ: - Ý thức tinh thần lao động, có đònh hướng nghề sau này. - Ý thức giữ gìn vệ Sinh MT sống và nơi công cộng, tham gia tích cực BVMT đòa phương II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Các biểu đồ về cơ cấu lao động (phóng to) - Bảng số liệu thống kê về sử dụng lao động, chất lượng cuộc sống - Tranh ảnh thể hiện sự tiến bộ nâng cao chất lượng cuộc sống III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Khởi động: a. A? b. Bài cũ: - Dựa vào bản đồ dân cư trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta và giải thích? - Nên đặc điểm , chức năng của các loại hình quần cư? c. GV giới thiệu bài mới - 10 – [...]... cầm, lấy năm 199 0 = 100% *Đàn trâu 199 5= 296 2,8*100:2854,1=103,8 2000=2 897 ,2*100:2854,1=101,5 Bảng 10.2 người ta đã xử lí số liệu đem số trâu năm đó ( 199 5) chia số trâu ở gốc ( 199 0) b/ Vẽ trên cùng một trục hệ toạ độ 4 đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 199 0, 199 5 và 2000 GV Gốc toạ độ thường lấy trò số 0 nhưng cũng có thể lấy một trò số phù hợp ≤ 100 Trục hoành (năm) có mũi... yêu cầu bài thực hành 2 Bài mới: Hoạt động của GV và HS HĐ1: Nhóm CH: Quan sát tháp dân số năm 198 9 và năm 199 9, so sánh hai tháp dân số về các mặt - Hình dạng của tháp - 13 – Nội dung chính 1 Bài tập 1 - Hình dạng: đều có đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng chân của đáy ở nhóm 0-4 tuổi ở năm 199 9 đã thu hẹp hơn năm 198 9 VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM - Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính - Tỉ lệ dân số... 20mm; *Xử lí số liệu: 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151% Biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24mm *Xử lí số liệu:8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: 12831,4=18,2% 2173,8:12831,4=16 ,9% b/ Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các loại cây lương thực và cây công nghiệp GV: Gọi 2 em lên bảng vẽ biểu đồ năm 199 0 và 2002... Chấm một số bài thực hành V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - 14 – - Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9 Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9 + Giới tính: cũng thay đổi - Tỉ lệ dân phụ thuộc còn cao và cũng có thay đổi giữa 2 tháp dân số 2 Bài tập 2 - Nước ta có cơ cấu dân số trẻ, song dân số đang... (H5.1/ sgk vào vở) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 sgk /18 - 12 – VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy ĐỊA LÍ VIỆT NAM TIẾT 5- BÀI 5 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I MỤC TIÊU : Sau bài học HS có thể : - Biết cách phân tích , so sánh tháp dân số - Tìm được sự thay đổi và xu thế thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta - Xác lập mối quan hệ giữa... vùng khác đều giáp biển GV nhấn mạnh rằng kết hợp kinh tế trên đất liền - 16 – Nội dung chính I/ NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI - Từ cách mạng Tháng Tám đến năm 195 4: - Từ 195 4 đến 197 5: - Từ 197 5 đến những năm đầu thập niên 198 0 - Từ 198 6 đến nay II NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI 1 Sự chuyển dòch cơ cấu kinh tế - Chuyển dòch cơ cấu ngành - Chuyển dòch cơ cấu lãnh thổ - Chuyển... ngư trường trọng điểm? Hãy xác đònh trên hình 9. 2 những ngư trường trọng điểm ở nước ta? CH: Dẫn dắt:Ngoài những thuận lợi về tự nhiên, ngành thuỷ sản có gặp phải khó khăn gì không? - Về tự nhiên - Kinh tế-xã hội GV: Nguồn lợi thuỷ sản suy giảm do con người chưa biết khai thác hợp lí, do bò ô nhiễm nguồn nước CH: Bảng 9. 2.Hãy so sánh số liệu năm 199 0 và năm 2002, rút ra nhận xét về sự phát triển của... thành thò cả nước khá cao khoảng 6% VÕ HỒNG VŨ TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM pháp) III CHẤT LƯNG CUỘC SỐNG HĐ3 :Tìm hiểu chất lượng cuộc sống HS hoạt động cá nhân GV cho HS đọc SGK nêu dẫn chứng nói lên - Chất lượng cuộc sống của nhân chất lượng cuộc sống của nhân dân đang dân ta càng thấp, chênh lệch giữa các vùng, giữa thành thị và nơng được cải thiện - Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90 ,3% năm thơn ( 199 9) Mức... 9. 2 các vùng phân bố rừng chủ yếu? Vai trò rừng Hãy xác đònh trên hình 9. 2 những ngư trường trọng điểm ở nước ta? c GV:giới thiệu bài thực hành 2 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ1: HS Làm việc theo nhóm I BẢNG SỐ LIỆU 10.1 Bước1:Lập bảng số liệu đã xử lí a/ Dựa vào bảng 10.1, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện diện tích cơ cấu diện tích gieo trồng các loại cây Biểu đồ năm 199 0 có bán... và 2000 GV Gốc toạ độ thường lấy trò số 0 nhưng cũng có thể lấy một trò số phù hợp ≤ 100 Trục hoành (năm) có mũi tên theo chiều tăng gốc toạ độ trùng với năm gốc( 199 0) khoảng cách là 5 năm Nếu ta lấy gốc toạ độ trò số 80% thì trục tung sử dụng hợp lí hơn là lấy gốc toạ độ trò số là 0 GV goi 1 em lên bảng vẽ Sau đó nhận xét c/ Dựa trên hiểu biết cá nhân và kiến thức đã học , giải thích tại sao đàn gia . các số liệu về mật độ dân số nước ta giữa các năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km 2 ;năm 199 9 mật độ là 231 người/km 2 ;2003 là 246 người/km 2 ) Hoạt. trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 199 9 nhỏ hơn năm 198 9. + Giới tính: cũng thay đổi - Tỉ lệ dân phụ thuộc. năm 198 9 và năm 199 9, so sánh hai tháp dân số về các mặt - Hình dạng của tháp Nội dung chính 1. Bài tập 1 - Hình dạng: đều có đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng chân của đáy ở nhóm 0-4 tuổi ở năm 199 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 9 cả năm full, Giáo án địa lí 9 cả năm full, Giáo án địa lí 9 cả năm full