Giáo án lịch sử lớp 9 trọn bộ

174 1.7K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 19:54

Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 PhÇn mét LÞch sư thÕ giíi hiƯn ®¹i Tõ 1945 ®Õn nay Ch¬ng I Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai Bµi 1 Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cđa thÕ kû XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức: Giúp HS nắm được: - Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong công cuộc hàn gắn các vết thương chiến tranh, khôi phục nền kinh tế và sau đó tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kó thuật của CNXH. - Những thắng lợi có ý nghóa lòch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành công cuộc xây dựng CNXH. - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. 2. Về tư tưởng: - Khẳng đònh những thành tựu to lớn có ý nghóa lòch sử của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc. Đó là những sự thật lòch sử. - Mặc dù ngày nay tình hình đã thay đổi và không tránh khỏi có lúc bò gián đoạn tạm thời, mối quan hệ hữu nghò truyền thống giữa nước ta và Liên Bang Nga, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, cũng như với các nước Đông Âu vẫn được duy trì và gần đây đã có những bước phát triển mới. Cần trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu đó, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghò và đẩy mạnh sự hợp tác phát triển, tiết thực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa của đất nước ta. 3. Về kó năng: - Rèn luyện cho HS kó năng phân tích và nhận đònh các sự kiện, các vấn đề lòch sử. II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Giáo viên: Trương Minh Tân 1 Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày soạn: Ngày dạy: Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 - Bản đồ Liên Xô và các nước Đông Âu (hoặc châu Âu). - Một số tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô, các nước Đông Âu trong giai đoạn từ sau năm 1945 đến năm 1970 - HS sưu tầm tranh ảnh, những mẫu chuyện về cơng cuộc xây dựng CNXH ở LX. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn đònh lớp. (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ. (5 phút) 3. Bài mới. - GV cần chỉ rõ đây là bài mở đầu của chương trình lòch sử lớp 9, HS sẽ học lòch sử thế giới từ sau năm 1945 đến hết thế kỉ XX – năm 2000. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG *Hoạt động 1 (15 phút) - GV dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu đưa các số liệu về sự thiệt hại của LX trong SGK trang 3 lên bảng. ? Em có nhận xét gì về sự thiệt hại của LX trong CTTG/II? GV nhận xét, bổ sung. - GV so sánh những thiệt hại của LX so với các nước đồng minh để thấy rõ hơn sự thiệt hại của LX là to lớn còn tổn thất của các nước đồng minh HS theo dõi. Đây là sự thiệt hại rất to lớn về người và của của LX , đất nước gặp nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt nổi. I/. LIÊN XÔ: 1/. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945 - 1950): - Liên Xô chòu tổn thất nặng nề nhất sau CTTG II : 27 triệu người chết, 1710 thành phố bò tàn phá…. Giáo viên: Trương Minh Tân 2 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 là không đáng kể. ? Để khôi phục KT, LX đã làm gì? - GV phân tích sự quyết tâm của Đ- NN/ LX trong việc đề ra và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950). ? Thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ tư? ? Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của LX trong thời kỳ khôi phục kinh tế, nguyên nhân của sự phát triển đó? Nguyên nhân? *Hoạt động 2 (20 phút) GV chuyển ý. -GV giải thích khái niệm: ”xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH” (Đó là nền sản Đảng và Nhà nước Liên xô đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư để khôi phục kinh tế. - Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n 9 th¸ng. - C«ng nghiƯp: T¨ng 73%, h¬n 6000 nhµ m¸y ®ỵc kh«i phơc vµ x©y dùng. - N«ng nghiƯp: Vỵt tríc chiÕn tranh. - KHKT: ChÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tư (1949) + Tốc độ khôi phục KT thời kỳ này tăng nhanh chóng. + Có được kết qủa này là do: sự thống nhất về tư tưởng, chính trò của xã hội LX, tinh thần tự lực, tự cường, chòu đựng gian khổ, lao động cần cù, quên mình của nhân dân LX.  Nhân dân Liên Xô thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950) trước thời hạn. - Thành tựu: + Công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. + 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. 2/. Liên Xô tiếp Giáo viên: Trương Minh Tân 3 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 xuất đại cơ khí với công nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến). - GV nói rõ: Đây là việc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH mà HS đã được học đến năm 1939. ? LX xây dựng CSVC- KT trong hoàn cảnh nào? -GV nhận xét, bổ sung , hoàn thiện nội dung HS trả lời. ? Hoàn cảnh đó có ảnh hưởng gì đến công cuộc xây dựng CNXH ở LX? ? LX thực hiện các kế hoạch dài hạn nào? Phương hướng chính của các kế hoạch dài hạn như thế nào? GV chốt lại. ? Hãy nêu rõ những - Các nước TB phương Tây luôn có âm mưu và hành động bao vây, chống phá LX cả về kinh tế, chính trò và quân sự. - Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành qủa của công cuộc xây dựng CNXH . - Ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng CSVC-KT, làm giảm tốc độ của công cuộc xây dựng CNXH ở LX. LX thực hiện hàng loạt các kế hoạch dài hạn (KH 5 năm lần 5, 5 năm lần 6 và KH 7 năm) với phương hướng chính là ưu tiên CN nặng, thâm canh NN, đẩy mạnh KHKT, tăng quốc phòng… HS đọc số liệu SGK/4 về những thành tựu. tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH ( từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) - Từ 1950, Liên Xô thực hiện các kế hoạch dài hạn. - Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ KHKT. - Tăng cường sức mạnh quốc phòng. - Kết quả: Đạt nhiều thành tựu to lớn: + Là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mó. + Về KHKT: 1957, phóng vệ tinh nhân tạo. 1961, đưa người vào vũ trụ. + Về đối ngoại: Duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghò với các nước, ủng hộ cuộc đấu tranh giải Giáo viên: Trương Minh Tân 4 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 thành tựu về các mặt mà LX đã đạt được trong giai đoạn này. Giới thiệu H.1/SGK- Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô. GV cho ví dụ về sự giúp đỡ của LX đối với các nước trên thế giới trong đó có VN. ? Hãy cho biết ý nghóa của những thành tựu mà LX đạt được? Uy tín chính trò và đòa vò quốc tế của LX được đề cao. LX trở thành chỗ dựa cho hòa bình thế giới phóng của các dân tộc. 3. Sơ kết bài học - Củng cố. (3 phút) a. Những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục KT, xây dựng CSVC-KT của CNXH ? b. Em hãy kể 1 số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ LX trong những năm 60 của thế kỷ XX? 4. Dặn dò: (1 phút) - Học thuộc bài. - Xem trước phần II – Đông Âu. Tìm tên những nước Đông Âu trên bản đồ SGK(trang 6). - Soạn trước câu hỏi SGK(trang 7 & 8). 6. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. Giáo viên: Trương Minh Tân 5 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 BÀI 1 Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cđa thÕ kû XX (TiÕp theo) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Nắm được những nét chính về việc thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu và công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu ( từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX.) - Nắm được những nét cơ bản về hệ thống XHCN, thông qua đó hiểu được những mối quan hệ, ảnh hưởng và đóng góp của hệ thống XHCN đối với phong trào cách mạng thế giới và VN. 2. Tư tưởng: - Khẳng đònh những đóng góp của Đông Âu trong việc xây dựng hệ thống XHCN thế giới, biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân các nước Đông Âu đối với sự nghiệp CM nước ta. - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế của HS. 3. Về kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ TG để xác đònh vò trí của từng nước ĐÂ. -Biết khai thác tranh ảnh, tư liệu lòch sử để đưa ra nhận xét của mình. II. SỰ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - Tranh ảnh về Đông Âu ( từ 1949  những năm 70) - Tư liệu về các nước Đông Âu. - Bản đồ các nước Đ/ Âu và thế giới - Đèn chiếu (nếu có) III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn định lớp (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) -Nêu những thành tựu cơ bản về phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật của LX từ 1950 những năm 70 của thế kỷ XX ? 3 . Bài mới: - Từ sau CTTG/I kết thúc 1 nước XHCN là LX đã ra đời. Đến sau CTTG/II đã có nhiều nước XHCN ra đời, đó là những nước nào? Quá trình Giáo viên: Trương Minh Tân 6 Tuần: 2 Tiết: 2 Ngày soạn: Ngày dạy: Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 xây dựng CNXH ở những nước này diễn ra như thế nào và đạt được thành tựu ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG *Hoạt động 1 (15 phút) ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? - HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung trong đó chú ý đến vai trò của nhân dân và Hồng quân LX. GV giải thích thuật ngữ: “Các nước Đông Âu”. - Yêu cầu HS xác đònh vò trí 8 nước Đông Âu trên bản đồ. - GV phân tích hoàn cảnh ra đời của nước CHDC Đức, liên hệ tình hình Triều Tiên, VN. ? Sau khi độc lập, các nước Đông Âu đã làm gì? ? Để hoàn thành những nhiệm vụ CM/DCND các nước Đông Âu cần làm những việc gì? - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. Tiến hành CM DCND. - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. II. CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU: 1. Sự thành lập nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu a. Hoàn cảnh: - Hồng quân LX truy kích tiêu diệt quân phát xít. - Nhân dân và các lực lượng vũ trang ở các nước Đông Âu nổi dậy giành thắng lợi và thành lập chính quyền dân chủ nhân dân. b. Hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân: - Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản. - Ban hành các quyền tự do dân chủ. Giáo viên: Trương Minh Tân 7 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 - GV nhận xét, bổ sung ,hoàn thiện ý trả lời của HS. -GV nhấn mạnh ý : việc hoàn thành nhiệm vụ trên là trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt , đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động. GV chuyển ý. * Hoạt động 2 (20 phút ) ? Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu từ 1950 – nửa đầu 70 của TK XX? GV phân tích và trình bày thêm về hoàn cảnh của Đông Âu khi xây dựng CNXH. - GV cho HS lập bảng thống kê về những thành tựu của Đông Âu trong công cuộc xây dựng CNXH Tên nước Những - Xóa bỏ sự áp bức ,bóc lột của GCTS , đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể, tiến hành công nghiệp hóa , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. HS lập bảng với nội dung như trong SGK 2. Các nước Đông Âu xây dựng CNXH (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX): a. Những nhiệm vụ chính: - Xóa bỏ sự áp bức ,bóc lột của GCTS , đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể, tiến hành công nghiệp hóa , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. b. Thành tựu: Đầu những năm 70 của thế kỷ XX các nước Đông Âu đều trở thành những nước công- nông nghiệp phát triển, có nền văn hóa giáo dục phát triển Giáo viên: Trương Minh Tân 8 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 thành tựu chủ yếu -HS trình bày kết qủa của mình. HS khác nhận xét GV bổ sung hoàn thiện nội dung. ? Vì sao cần thiết phải hình thành hệ thống CNXH? ? Hệ thống XHCN ra đời trên những cơ sở nào? - GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện câu hỏi ? Về quan hệ kinh tế, văn hóa ,KHKT các nước XHCN có hoạt động gì ? - GV nhấn mạnh thêm về - Các nước LX và Đông Âu cần sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn. Hơn nữa Đ cần sự giúp đỡ nhiều hơn của LX. - Các nước XHCN có điểm chung đều có Đảng CS và công nhân lãnh đạo, lấy CN/MLN làm nền tảng cùng có mục tiêu xây dựng CNXH. - Về quan hệ kinh tế: 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời(SEV)gồm: Liên Xô, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Sau đó thêm  CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, VN . - Về quan hệ chính trò và quân sự: 14/5/1955 tổ chức Hiệp ước Vacsava thành lập III/. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA: - Sau CTTG/II, hệ thống các nước XHCN ra đời. - Về quan hệ kinh tế: 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời(SEV)gồm: Liên Xô, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc. Sau đó thêm  CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, VN . - Về quan hệ chính trò và quân sự: 14/5/1955 tổ chức Hiệp ước Vacsava thành lập Giáo viên: Trương Minh Tân 9 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 hoạt động và giải thể của khối SEV, và hiệp ước Vacsava. - LHTT: Mối quan hệ hợp tác giữa các nùc trong đó có sự giúp đỡ VN  Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của HĐTTKT trong những năm 1951-1973? 4. Củng cố (3 phút) - Sự ra đời của các nước DCND Đ và công cuộc xây dựng CNXH ở các nước XHCN đã làm CNXH ngày càng mở rộng, đóng góp to lớn vào PTCMTG. - Các tổ chức hệ thống XHCN ra đời: KHỐI SEV, VACSAVA đã có vai trò to lớn trong việc củng cố và phát triển hệ thống XHCN . - Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống XHCN? - Trình bày mục đích ra đời, những thành tích của HĐTTKTtrong những năm 1951-1973? 5. Dặn dò (1 phút) - Học thuộc bài, đọc trước bài 2. - Soạn các câu hỏi SGK. 6. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. Giáo viên: Trương Minh Tân 10 [...]... tranh chấp -Tháng 7/ 199 5: Việt Nam bằng hoà bình, gia nhập hợp tác và phát -Tháng 9/ 199 7: Lào và triển Mianma ? Hoạt động chủ yếu -Tháng 4/ 199 9: Campuchia -Quan hệ Việt gia nhập Nam , ASEAN : 197 9: đối đầu, từ -Hợp tác kinh tế,xây dựng cuối 80 đối Đông Nam Á phát triển ngoại -Năm 199 2: AFTA thành III Từ ASEAN 6 đến lập ASEAN 10 : -Năm 199 4: ARF thành -Năm lập 198 4,Brunây gia nhập - Tháng 7/ 199 5: Việt Nam... 199 4: ARF thành -Năm lập 198 4,Brunây gia nhập - Tháng 7/ 199 5: Việt Nam gia nhập - Tháng 9/ 199 7: Lào và Mianma -Tháng 4/ 199 9: Campuchia gia nhập -Năm 199 2: AFTA thành lập -Năm 199 4: ARF ra đời Giáo viên: Trương Minh Tân 26 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 4 Củng cố (3 phút) - Tình hình Đông Nam Á trước và sau 194 5? -Trình bày về vấn đề ASEAN ? 5 Dặn dò (1 phút) - Về nhà học bài - Chuẩn bị bài... (5 nước thành viên)… - 1/ 198 4, Bru-nây → thành viên thứ 6 - Đầu những năm 90 , ASEAN → mở rộng thành viên: + Tháng 7/ 199 5 Việt Nam tham gia + Tháng 9/ 199 7 Lào và Myanma + T 4/ 199 9 Căm puchia tham gia → ASEAN 10 - ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động: + Hợp tác kinh tế, xây dựng khu vực hồ bình, ổn định phát triển phồn vinh + Năm 199 2, lập AFTA + Năm 199 4, thành lập ARF ⇒ Lịch sử ĐNA bước sang thời kỳ mới... đóng - Năm 196 1, Cộng hoà Nam Phi thành lập - Đại hội dân tộc Phi lãnh đạo nhân dân chống chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai -Năm 199 3, chế độ phân biệt chủng tộc bò xoá bỏ -Năm 199 4, Nen xơn Manđêla lên làm tổng thống  chấm dứt phân biệt chủng tộc 29 Trường THCS Đơng Phước A ? Nenxơn Manđêla lên làm tổng thống đã có ý nghóa như thế nào đối với cộng hoà Nam Phi Giáo án Lịch sử 9 199 4 lên làm tổng... _ Giáo viên: Trương Minh Tân 33 Trường THCS Đơng Phước A Tuần: 9 Tiết: 9 Ngày soạn: 10/10 Ngày dạy: Giáo án Lịch sử 9 KIỂM TRA 45 PHÚT A Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá q trình học tập của h/s, đánh giá cho điểm theo đinh kỳ - Giáo dục ý thức tự giác tích cực trong học tập, ý thức tự giác làm bài, - Rèn kỹ năng trình bày một vấn đề lịch sử, kỹ năng lập bảng biểu B Phương... ra Giáo viên: Trương Minh Tân Giáo án Lịch sử 9 - 21/12/ 199 1, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập Ngày 25/12/ 199 1, chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô II/ Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu: 1 Tình hình: Kinh tế khủng hoảng gay gắt Chính trò mất ổn đònh Các nhà lãnh đạo đất nước quan liêu, bảo thủ, tham nhũng, nhân dân bất bình 14 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch. .. thai: Thai giành thắng lợi + Tây Nam Phi ( 199 0) + Cộng hòa Nam Phi( 199 3) ⇒ Hệ thống thuộc đòa của chủ nghóa đế quốc bò sụp đổ hoàn toàn 4 Củng cố (3 phút) Giáo viên: Trương Minh Tân 18 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 - GV cần làm rõ 3 giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc với nội dung quan trọng nhất của mỗi giai đoạn - Nhấn mạnh : từ những năm 90 của thế kỉ XX, các dân tộc Á, Phi,Mólatinh... tầm về nhân vật M.Goóc-ba-chốp và cuộc khảng hoảng ở Liên Xô XXXI Ngày và hình 3,4 trong SGK 19/ 8/ 199 1 diễn ra đảo X chính Gooc-ba-chốp XI ? Cuộc nhưng thất bại, Đảng Giáo viên: Trương Minh Tân Giáo án Lịch sử 9 → Cuộc cải tổ không thành công, đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng 3 Hậu quả: Ngày 19/ 8/ 199 1 diễn ra đảo chính Gooc-bachốp nhưng thất bại, Đảng cộng sản bò đình chỉ hoạt động 13 Trường... (4 điểm) * Lí do cải cách mở cửa - Từ 195 9 - 197 8, Trung Quốc lâm vào thời kỳ đầy biến đơng - Tháng 12/ 197 8 để đưa đất nước thốt khỏi thời kỳ khủng hoảng → đề ra đường lối mới * Nội dung đường lối mới: + Xdựng CNXH mang màu sắc TQ + Thực hiện cải cách mở cửa, lấy phát triển kinh tế trọng tâm Giáo viên: Trương Minh Tân 35 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 ⇒ Đưa TQ trở thành quốc gia giàu mạnh,... Cuba hòn đảo - Tháng 3/ 195 2: Ba-ti-xta anh hùng: thiết lập chế độ độc tài quân sự - Ngày 26/7/ 195 3: Tấn công pháo đài Mônca - 3/ 195 2: Ba-ti-xta - Tháng 11/ 195 6: Phiđen thiết lập chế độ độc về nước hoạt động tài quân sự ? Diễn biến cách mạng Cuba? - GV diễn giảng kể lại cuộc tấn công pháo đài và cuộc đổ bộ của Phiđen và đồng đội khi - 195 8: Phiđen tiến công - 26/7/ 195 3: Tấn - 1/1/ 195 9: cách mạng công . XX: -Từ 194 5, nhiều nước châu Á, Phi,ỹ la tinh giành độc lập như Việt Nam (2 – 9 – 194 5), Ai Cập ( 195 2), Cuba ( 195 9) Giáo viên: Trương Minh Tân 17 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 đáp,.  khủng hoảng toàn diện. 2. Diễn biến: Tháng 3/ 198 5, Goóc- ba-chốp tiến hành cải tổ. Giáo viên: Trương Minh Tân 12 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 cho biết mục đích và nội dung của công. lan khắp Đông Âu. 3. Hậu quả: Năm 198 9, chế độ XHCN sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu. Giáo viên: Trương Minh Tân 15 Trường THCS Đơng Phước A Giáo án Lịch sử 9 4. Củng cố (3 phút) - Do những nguyên

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan