0

Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp

310 782 1
  • Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2015, 17:06

TRẦN THỊ THU LƯƠNG Q UẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở TP HỒ CHÍ MINH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH - 2008 - 3 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 7 Chương I: TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI CÁC QUẬN MỚI 11 I. Một vài nét về đô thò hoá trên thế giới và khu vực 11 II. Đô thò hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh và sự phát triển đô thò tại các quận mới thành lập 15 Chương II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2000 - 2005. NHỮNG TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC 53 A. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC QUẬN MỚI 2000 – 2005 53 I. Diện tích và cơ cấu đất 53 II. Biến động sử dụng đất 56 III. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của Thành phố và các quận mới 61 IV. Thực trạng sử dụng đất phi nông nghiệp của Thành phố và các quận mới 77 V. Thò trường đất đai hoạt động chưa hiệu quả và kém bền vững 108 B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở TP. HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2000 – 2005 115 I. Cơ quan quản lý 116 II. Công tác quản lý đất đô thò ở TP. HCM 120 III. Cơ chế quản lý đất đô thò 135 IV. Thực trạng nguồn nhân lực quản lý đất đô thò TP. Hồ Chí Minh 138 4 Chương III: NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TỪ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở TP. HỒ CHÍ MINH 145 A - NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI TRONG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ 145 I. Nhóm nguyên nhân về cơ chế quản lý làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công cụ quy hoạch đô thò 146 II. Nhóm nguyên nhân các điều kiện hỗ trợ quản lý đất chưa được đáp ứng tốt 159 III. Nhóm nguyên nhân liên quan đến nhân lực quản lý 170 B- NHỮNG THÁCH THỨC TỪ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 174 I. Những thách thức về kinh tế: tồn tại của sử dụng và quản lý đất đô thò làm giảm khả năng cạnh tranh của Thành phố 178 II. Những thách thức về quản lý xã hội của việc chuyển dòch đất trong quá trình đô thò hoá 184 III. Những thách thức về môi trường từ việc sử dụng đất làm tăng ô nhiễm đất đô thò trong thời gian đô thò hoá vừa qua 188 IV. Sự phát triển tự phát của sử dụng đất đô thò tạo nguy cơ phá vỡ mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố lớn, hiện đại, giàu bản sắc của Việt Nam và của khu vực 195 Chương IV: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 200 A- MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á, ĐÔNG NAM Á TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 201 I. Các kinh nghiệm và bài học về quy hoạch đất đô thò 202 II. Các kinh nghiệm và bài học về phát triển cơ sở hạ tầng đô thò để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong thời kỳ đô thò hóa 206 5 III. Các kinh nghiệm về việc chống đầu cơ đất và thúc đẩy thò trường bất động sản 212 B. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 217 I. Nhóm giải pháp liên quan đến việc đổi mới cơ chế quản lý khắc phục tồn tại, tăng hiệu quả cho các công cụ quản lý vó mô (quy hoạch, luật, giá đất) 217 II. Nhóm giải pháp liên quan đến việc giải quyết các tồn tại của thực tế sử dụng đất đô thò hỗ trợ cho quản lý đất 230 III. Nhóm giải pháp cải tiến điều kiện hỗ trợ quản lý đất đô thò 240 IV. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai ở Thành phố Hồ Chí Minh 246 KẾT LUẬN 250 I. Những tồn tại chính 250 II. Những thuận lợi và cơ hội mới để vượt qua thách thức 251 III. Các vấn đề cấp thiết đặt ra với công tác quản lý đất đô thò hiện nay của Thành phố 251 IV. Tổng kết các giải pháp đã đề xuất thành một số các kiến nghò chính 252 PHỤ LỤC 261 TÀI LIỆU THAM KHẢO 295 3 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 7 Chương I: TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI CÁC QUẬN MỚI 11 I. Một vài nét về đô thò hoá trên thế giới và khu vực 11 II. Đô thò hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh và sự phát triển đô thò tại các quận mới thành lập 15 Chương II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2000 - 2005. NHỮNG TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC 53 A. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC QUẬN MỚI 2000 – 2005 53 I. Diện tích và cơ cấu đất 53 II. Biến động sử dụng đất 56 III. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của Thành phố và các quận mới 61 IV. Thực trạng sử dụng đất phi nông nghiệp của Thành phố và các quận mới 77 V. Thò trường đất đai hoạt động chưa hiệu quả và kém bền vững 108 B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở TP. HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2000 – 2005 115 I. Cơ quan quản lý 116 II. Công tác quản lý đất đô thò ở TP. HCM 120 III. Cơ chế quản lý đất đô thò 135 IV. Thực trạng nguồn nhân lực quản lý đất đô thò TP. Hồ Chí Minh 138 4 Chương III: NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TỪ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở TP. HỒ CHÍ MINH 145 A - NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI TRONG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ 145 I. Nhóm nguyên nhân về cơ chế quản lý làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công cụ quy hoạch đô thò 146 II. Nhóm nguyên nhân các điều kiện hỗ trợ quản lý đất chưa được đáp ứng tốt 159 III. Nhóm nguyên nhân liên quan đến nhân lực quản lý 170 B- NHỮNG THÁCH THỨC TỪ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 174 I. Những thách thức về kinh tế: tồn tại của sử dụng và quản lý đất đô thò làm giảm khả năng cạnh tranh của Thành phố 178 II. Những thách thức về quản lý xã hội của việc chuyển dòch đất trong quá trình đô thò hoá 184 III. Những thách thức về môi trường từ việc sử dụng đất làm tăng ô nhiễm đất đô thò trong thời gian đô thò hoá vừa qua 188 IV. Sự phát triển tự phát của sử dụng đất đô thò tạo nguy cơ phá vỡ mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố lớn, hiện đại, giàu bản sắc của Việt Nam và của khu vực 195 Chương IV: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 200 A- MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á, ĐÔNG NAM Á TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 201 I. Các kinh nghiệm và bài học về quy hoạch đất đô thò 202 II. Các kinh nghiệm và bài học về phát triển cơ sở hạ tầng đô thò để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong thời kỳ đô thò hóa 206 5 III. Các kinh nghiệm về việc chống đầu cơ đất và thúc đẩy thò trường bất động sản 212 B. CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 217 I. Nhóm giải pháp liên quan đến việc đổi mới cơ chế quản lý khắc phục tồn tại, tăng hiệu quả cho các công cụ quản lý vó mô (quy hoạch, luật, giá đất) 217 II. Nhóm giải pháp liên quan đến việc giải quyết các tồn tại của thực tế sử dụng đất đô thò hỗ trợ cho quản lý đất 230 III. Nhóm giải pháp cải tiến điều kiện hỗ trợ quản lý đất đô thò 240 IV. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai ở Thành phố Hồ Chí Minh 246 KẾT LUẬN 250 I. Những tồn tại chính 250 II. Những thuận lợi và cơ hội mới để vượt qua thách thức 251 III. Các vấn đề cấp thiết đặt ra với công tác quản lý đất đô thò hiện nay của Thành phố 251 IV. Tổng kết các giải pháp đã đề xuất thành một số các kiến nghò chính 252 PHỤ LỤC 261 TÀI LIỆU THAM KHẢO 295 7 LễỉI NOI ẹAU Bc vo th k XXI, cỏnh ca ca lch s m ra trc mt chỳng ta, buc chỳng ta phi la chn: hoc tham gia vo cuc ủua ca hi nhp, ca phỏt trin mt cỏch quyt lit ủ tr thnh mt cng quc, thay ủi ton din v cht lng cuc sng, v v trớ, tim lc quc gia hoc s sa vo vũng xoỏy ca tt hu, ca kộm ci theo chiu hng ủi xung. C hi v thỏch thc dng nh gn cht vi nhau v ủu khụng dung np s trỡ tr. Thnh ph H Chớ Minh l mt thnh ph ln vo loi nht Vit Nam, cng l ni cú tc ủ v quy mụ ủụ th hoỏ nhanh nht nc. Nhng thnh tu v phỏt trin kinh t, vn húa, xó hi ca Thnh ph trong 10 nm qua ủúng gúp mt gam mu n tng vo bc tranh thnh tu ca mt Vit Nam ủi mi, mt Vit Nam ủang tri dy ủ vn ti tng lai. Tuy vy, nhng ngn ngang ca nhiu s bt cp, mt trt t, t phỏt ủc bit trong lnh vc qun lý v s dng ủt ủụ th ủang khin cho Thnh ph phi ủi mt vi nhiu vn ủ nan gii v nhng cnh bỏo nghiờm khc v s phỏt trin bn vng ca Thnh ph trong bi cnh cnh tranh quyt lit ca hi nhp trong hin ti v tng lai. Do ủú vic phi nghiờn cu ủỏnh giỏ hin trng, ch ra nhng bt cp, nhng lc cn, cnh bỏo cỏc nguy c, tỡm tũi hc hi kinh nghim ủ ủ xut cỏc gii phỏp chn chnh qun lý, thỏo g khú khn nhm nõng cao hiu qu qun lý v s dng ủt ủụ th ca Thnh ph l yờu cu bc xỳc ca thc tin. Trờn c s kt qu ca ủ ti Nghiờn cu thc trng v gii phỏp nõng cao hiu qu qun lý s dng ủt trong khu vc ủụ th húa ca Thnh ph H Chớ Minh, chỳng tụi biờn son li ủ xut bn thnh sỏch vi ta ủ Qun lý v s dng ủt ủụ th TP. H Chớ Minh - thc trng v gii phỏp. Trong cun sỏch ny chỳng tụi kho sỏt thc trng s dng v qun lý ủt ủụ th ti cỏc qun mi núi riờng, Thnh ph núi chung giai ủon 8 2000 - 2005 ñánh giá các tồn tại và phân tích các thách thức từ các tồn tại ñó với yêu cầu phát triển ñô thị bền vững, ñồng thời phân tích chỉ ra các nguyên nhân, giới thiệu các kinh nghiệm và bài học quản lý ñất ñô thị ở một số quốc gia ðông Á, ðông Nam Á. Sau cùng ñề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ñất ñô thị ở TP. HCM. Cuốn sách này liên quan ñến khoa học quản lý ñô thị, một lĩnh vực ñang rất cần thiết nhưng còn mới mẻ ở Việt Nam. Do vậy nó sẽ có ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy ở các trường, các khoa có liên quan như: trường ñại học khoa học xã hội và nhân văn (khoa xã hội học, ngành xã hội học ñô thị, khoa văn hóa học, ngành văn hóa ñô thị). trường ñại học kiến trúc (khoa kiến trúc, khoa quy hoạch ñô thị), trường ñại học nông lâm (khoa quản lý ñất ñai và bất ñộng sản), v.v Những kết quả nghiên cứu trong cuốn sách liên quan trực tiếp tới phân tích thực trạng quản lý và sử dụng ñất ñô thị do ñó nó cung cấp các cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý ñô thị liên quan hoạch ñịnh những biện pháp, chính sách nhằm ñưa tiến trình sử dụng ñất ñô thị của TP. HCM vào ñúng quy luật phát triển bền vững. Ngoài ra những kết quả nghiên cứu này còn có thể làm tài liệu tập huấn cho cán bộ quản lý ñất ñô thị các cấp quận, huyện, phường, xã của TP. HCM. Trong thời gian thực hiện công trình này chúng tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ quý báu của TS. Trần Thế Ngọc - Giám ñốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. HCM, PGS-TS. Nguyễn Trọng Hòa - Giám ñốc Sở Quy hoạch Xây dựng TP. HCM, các trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phòng ñăng ký và kinh tế ñất, phòng tổ chức cán bộ, phòng quản lý ño ñạc bản ñồ, Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi trường và ðăng ký Bất ñộng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Sự giúp ñỡ này ñã tạo nhiều thuận lợi ñể chúng tôi có thể tập hợp ñược các tư liệu liên quan ñảm bảo ñộ tin cậy trong thực hiện công trình. 9 Chúng tôi cũng nhận ñược sự tư vấn, chỉ giúp tư liệu và sự ñộng viên chân tình của TS. Nguyễn ðăng Sơn, TS-KTS. Võ Kim Cương, KS. Lê Quang Trung, các bạn bè ñồng nghiệp ở Trường ðại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ðại học Quốc gia TP. HCM. Chúng tôi xin cám ơn các nhà khoa học ñã cộng tác nhiệt tình trong quá trình nghiên cứu: TS. Lê Thanh Sang, GS-TSKH. Bùi Huy Bá, TS. Trần Du Lịch. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà quản lý, các nhà khoa học nói trên. Nếu không có những sự giúp ñỡ ñó chúng tôi ñã không thể vượt qua những khó khăn to lớn ñể hoàn thành ñược ñề tài. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám ñốc, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Tài chính Sở Khoa học - Công nghệ TP. HCM, Ban Khoa học - Công nghệ và Văn phòng ðại học Quốc gia TP. HCM ñã tạo nhiều ñiều kiện về tổ chức và quản lý ñể chúng tôi thực hiện công trình. Cám ơn Nhà xuất bản ðại học Quốc gia TP. HCM ñã hỗ trợ kỹ thuật ñể cuốn sách nhanh chóng ñến tay bạn ñọc Sau cùng chúng tôi muốn nói rằng ñất ñai là tài nguyên ñặc biệt và quý giá. Cùng với sự phát triển các yêu cầu về việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên quý này càng nên trở nên bức xúc. Thành phố Hồ Chí Minh ñã và ñang có những bước chuyển biến mạnh mẽ và nhanh chóng trong công tác quản lý ñô thị nói chung, quản lý ñất ñai nói riêng ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Thành phố. Từ những kết quả nghiên cứu của mình, chúng tôi mạnh dạn ñề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý ñất ñai ñô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những giải pháp này có thể là chưa ñầy ñủ và chưa toàn diện. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng kết quả nghiên cứu ñược thông tin ñến các nhà quản lý, ñến các cơ quan quản lý ñể tham khảo, ứng dụng, góp phần vào việc khắc phục những tồn tại, cải tiến và nâng cao chất lượng quản lý ñất ñai, ñưa Thành phố vượt qua thách thức, phát triển bền vững. [...]... qu n lý s d ng đ t đơ th là r t ph c t p, liên quan t i nhi u lĩnh v c qu n lý t vi mơ đ n vĩ mơ, nên m c dù tác gi đã c g ng, nhưng sơ su t và t n t i trong cơng trình là đi u khơng tránh kh i và vì v y tác gi ln mong m i nh n đư c s ch giáo c a ngư i đ c g n xa Tác gi 10 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH Chương I TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ... 11%/năm (t c đ tăng c a năm 200 1: 9,5%; 200 2: 10,2%; 200 3: 11,4%; 200 4: 11,7%; 200 5: 12,2%), khu v c d ch v tăng năm 200 1: 7,4%; 200 2: 8,9%; 200 3: 10,0%; 200 4: 11,2%; 200 5: 12,5%; khu v c cơng nghi p và xây d ng năm 2005 tăng 12,2%; khu v c nơng lâm th y s n năm 2005 tăng 1,4% Kinh t Thành ph ch y u 30 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH d a vào cơng nghi p và d ch v Khu v c cơng nghi... cơ s , 10 24 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH trư ng ti u h c và nhi u trư ng m m non Xây d ng tương đ i hồn ch nh h th ng y t cơ s cho khu v c Qu n 7, huy n Nhà Bè, C n Gi và các cơ s văn hóa - xã h i B o v t t khu r ng sinh thái ng p m n t i C n Gi (30.079 ha) và phát tri n m i m t s khu cơng viên văn hóa, du l ch gi i trí, TDTT t i Qu n 7, huy n Nhà Bè và C n Gi (quy mơ kho ng... container thu c Qu n 9 và Th ð c 22 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH Phát tri n cơ s h t ng xã h i: Trong th i gian qua có 287 d án đã có quy t đ nh đ u tư v i qu đ t 2.849 ha (chi m 41,7% di n tích phát tri n khu dân cư c a c 4 hư ng), chưa k khu đơ th m i Th Thiêm có quy mơ trên 770 ha đang trong giai đo n đ n bù gi i t a, t ch c tái đ nh cư và đ u tư xây d ng h t ng chính s tr thành... o), V qu c v khanh đ c trách văn hóa xu t b n, Sài Gòn, 1972, t p H 16 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH quy n phong ki n chưa đ s c đ qu n lý m t cách ch t ch vùng đ t m i thì s t do di chuy n và cư trú c a ngư i dân đã t o đi u ki n cho dân cư t p trung vào đơ th m t cách nhanh chóng N u như vào th k XVII, dân cư vùng ð ng Nai – Gia ð nh ch m i có kho ng 150.000 đ n 200.000 ngư... 10 trư ng ti u h c và nhi u trư ng m m non H th ng y t cơ s c a khu v c Qu n 12 huy n Hóc Mơn, C Chi và các cơ s văn hóa - xã h i đã đư c xây d ng tương đ i hồn ch nh Khu Di tích đ a đ o B n ðình - B n Dư c quy mơ 300 ha đã hồn ch nh v cơ b n, khu cơng viên Safary quy mơ trên 485 ha t i huy n C Chi đang trong q trình đ n bù gi i t a 26 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH Phát tri n... Indochine EFEO, Hà N i 1954 (1) Theo: The postwar development of the Reupublic of Vietnam Policies and programs vol 2 joint Developmentroup Sài Gòn – New York, 1969 20 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH dân nhưng tr c Biên Hòa l i g m nh ng xí nghi p tương đ i hi n đ i vào lúc đó và các cơ s qn s c a M Chi n th ng vĩ đ i c a cu c kháng chi n ch ng M vào mùa xn 1975 đã tr l i quy n làm... c Sài Gòn và 2 thu c Ch L n)(1) Dân cư ti p t c t p trung đơng hơn Năm 1923, s dân Sài Gòn đã lên đ n 95.432 ngư i, và trong nh ng năm 30, dân s Sài Gòn kho ng 100.000 ngư i, n u tính c Ch L n thì dân s lên t i 200.000 ngư i (2) (1) Tr n Văn Giàu (ch biên) ð a chí văn hóa Tp H Chí Minh, NXB TP H Chí Minh, 1987, tr 219 và 227 (2) Xem: 19 CHƯƠNG I S ti p bi n v i văn hóa Pháp trên nhi u m t: giáo d c,... Vương và vòng xoay; tuy n đư ng cao t c Tp HCM – Trung Lương; tuy n đư ng đ i l ðơng – Tây và các nút giao thơng khác B n đ v s phát tri n khơng gian TP HCM Hình 1 B n đ Sài Gòn trư c 1975 28 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH Hình 2 B n đ m r ng khơng gian Nhìn chung, q trình đơ th hóa các nư c đang phát tri n thư ng đư c gi i thích b i mơ hình hi n đ i hóa (modernization) ho c lý. .. 18 TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TP HỒ CHÍ MINH Sau nhi u l n m r ng, đ n năm 1872 thành ph Sài Gòn có di n tích là 447 ha Năm 1894, vùng ða Kao – Tân ð nh g m các làng Hòa M , Phú Hòa, Nam Chơn, Tân ð nh, Xn Hòa v i di n tích kho ng 344 ha nh p vào thành ph , làm cho di n tích tăng lên 791 ha Năm 1895, các làng Khánh H i và Tam H i (Qu n 4 ngày nay) r ng 182 ha gia nh p thêm vào, đưa di n tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp, Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp, Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TP. Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan