0

Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương

50 187 0
  • Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 22:41

Chương I : Ngững vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại DươngChương II : Tổng quan về công ty TNHH xây dựng Đại DươngChương III : Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại DươngChương IV: Một số nhận xét kiến nghị về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương LỜI MỞ ĐẦU Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúpcho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác quản lý nguyên vật liệu còn giúp cho công ty sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi công và trong sản xuất bảo đảm sản phẩm mà công ty làm ra đúng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của nhà chủ công trình. Công cụ dụng cụ là phương tiên tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm nó tác động đến chất lượng tốt sấu của sản phẩm, nếu công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất thi công đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giúp người công nhân nâng cao năng suất lao động đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của nhà quản lý.Trong những năm gần đây do sự biến động của nền kinh tế đặc biệt là sự biến động của giá cả thị trường thường là tăng cao không lường. Vì vậy mà chi phí về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn vốn lưu động của Công ty vì vậy việc quản lý và hạch toán chặt chẽ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ giúp cho Công ty năng động hơn trong việc giảm chi phí giá thành các hợp đồng , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chuyên đề thực tập của em tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương được trình bày thành 4 phần: Chương I : Ngững vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương Chương II : Tổng quan về công ty TNHH xây dựng Đại Dương Chương III : Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương Chương IV: Một số nhận xét kiến nghị về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương Thời gian thực tập tại Công ty căn cứ vào lý thuyết với sự vận dụng thực tế tại Công ty TNHH xây dựng Đại Dương em đã trình bày một số hoạt động lao động sản xuất và quản lý tại Công ty. Nhưng do yếu tổ chủ quan về nhận thức và cách nhìn nhận của một sinh viên thực tập vì vậy chuyên đề của em sẽ có những thiếu sót nhất định vậy em mong muốn nhận được sự chỉ bảo của thầy cô hướng dẫn cùng các cô các chú trong phòng kế toán tại Công ty giúp bài viết của em được hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU_CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1.1.KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,YÊU CẦU QUẢN LÝ NVL_CCDC. 1.1.1.KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,YÊU CẦU QUẢN LÝ NVL - Khái niệm: NVL là đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh để chế tạo ra sản phẩm mới. - Đặc điểm: o Chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất và khi kết thúc một chu kì sản xuất thì hình dạng ban đầu của nó bị biến đổi,giá trị của vật liệu bị dịch chuyển toàn bộ vào giá trị của sản phẩm mới o Chi phí NVL chiếm tỉ trọng lớn từ 60-90% trong giá thành sản phẩm một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh - Yêu cầu quản lý NVL: o Phải căn cứ vào chứng từ,vào các loại sổ sách chi tiết từ các thời điểm nhập,xuất,tồn kho. o Tăng cường công tác đối chiếu kiểm tra,xác định số liệu trên sổ kế toán và trên thực tế nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. o Định kỳ phải kiểm tra số tồn kho trong các kho hàng,trong phân xưởng sản xuất nhằm điều chỉnh kịp thời tình hình nhập xuất,để cung cấp NVL ngay khi cần. 1.1.2.KHÁI NIỆM,ĐẶC ĐIỂM,YÊU CẦU QUẢN LÝ CCDC. - Khái niệm: CCDC là những tư liệu lao động không đủ về giá trị và thời gian sử dụng quy định cho tài sản cố định. - Đặc điểm: o CCDC tham gia vào nhiều chu kì sản xuất nhưng vẫn giữ hình thái vật chất ban đầu o Khi tham gia vào quá trình sản xuất,CCDC bị hao mòn dần,giá trị của CCDC được dịch chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh.Do đó cần phân bổ dần giá trị của CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh. - Yêu cầu quản lý CCDC: o CCDC có nhiều thứ,nhiều loại ở trong kho hay đang dùng ở các bộ phận phân xưởng,nếu không theo dõi quản lý chặt chẽ CCDC sẽ gây thất thoát,lãng phí.CCDC dùng cho sản xuất kinh doanh,cho thuê,…phải được theo dõi cả về hiện vật và giá trị trên sổ kế toán chi tiết theo đối tượng sử dụng. o Để tổ chức tốt việc quản lý CCDC cần phải có kho để bảo quản các CCDC cần thiết để cân,đo,đong,đếm được chính xác.Xây dựng định mức dự trữ cho từng loại CCDC trong kho cho từng mức tối đa và tối thiểu để đảm bảo cho sản xuất.Tránh tình trạng thừa thiếu vật tư xác định rõ CCDC trong các khâu thu mua,dự trữ và sử dụng. 1.2. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL_CCDC 1.2.1.NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL Tổ chức ghi chép,phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua,vận chuyển,bảo quản,nhập,xuất,tồn kho NVL về số lượng,chất lượng,chủng loại,giá cả,thời hạn nhằm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Áp dụng đúng đắn phương pháp hạch toán. Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản nhập xuất kho NVL các định mức tiêu hao.Áp dụng những biện pháp cụ thể nhằm theo dõi kịp thời biến động của NVL trong kho để doanh nghiệp tránh bị động trong quá trình cung cấp NVL cho sản xuất kinh doanh. 1.2.2.NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CCDC. Phản ánh chính xác,trung thực tình hình CCDC hiện có và sự biến động tăng,giảm các loại CCDC trong đơn vị. Xuất dùng cho các đối tượng sử dụng để có kế hoạch phân bổ chi phí hợp lý. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý và sử dụng CCDC trong đơn vị nhằm kéo dài thời gian sử dụng,tiết kiệm chi phí và tránh mất mát. 1.3.PHÂN LOẠI NVL_CCDC 1.3.1.PHÂN LOẠI NVL  NVL chính: là những loại nguyên liệu,vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất,thì cấu thành thực thể,vật chất,thực thể chính của sản phẩm.NVL chính bao gồm cả những bán thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất,chế tạo sản phẩm.  NVL phụ: là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể chính của sản phẩm mà có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc,tăng thêm chất lượng của sản phẩm như: sơn trong các sản phẩm gỗ,các chất phụ gia,xúc tác trong sản xuất hóa chất…  Nhiên liệu: là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh như: than,củi gỗ,xăng,dầu…  Phụ tùng thay thế: là những vật tư cần dự trữ để sửa chữa,thay thế các phụ tùng của máy móc,thiết bị,phương tiện vận tải,công cụ,dụng cụ sản xuất.  Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: là những loại vật liệu và thiết bị sử dụng cho các công trình xây dựng cơ bản bao gồm: thiết bị cần lắp,công cụ,khí cụ và kết cấu…  Phế liệu: bao gồm các vật liệu loại ra từ quá trình sản xuất và thanh lý tài sản cố định,công cụ dụng cụ…nhưng cũng có thể bán ra ngoài để thu hồi vốn.  Cần lưu ý rằng các khái niệm trên chỉ đúng khi gắn liền với các doanh nghiệp sản xuất cụ thể vì: vật liệu chính ở doanh nghiệp này lại là vật liệu phụ ở doanh nghiệp khác và ngược lại… Tuy nhiên để khắc phục tốt hơn yêu cầu quản lí chặt chẽ các loại NVL,đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu xử lí thông tin trên máy vi tính cần phải lập sổ danh điểm NVL trong đó NVL được chia thành từng loại,từng nhóm,từng thứ chi tiết.Sổ danh điểm NVL được xác định trên cơ sở quy định thống nhất tên gọi,kí hiệu mã số cho từng nhóm,từng vật liệu. SỔ DANH ĐIỂM VẬT TƯ Loại vật tư: Kí hiệu: 152… KÍ HIỆU Tên nhãn hiệu,quy cách NVL Đơn vị tính Đơn giá hạch toán Ghi chú Nhóm Danh điểm NVL 1 2 3 4 5 6 1.3.2.PHÂN LOẠI CCDC Căn cứ vào mục đích,công dụng của công cụ dụng cụ  Công cụ dụng cụ lưu động.  Dụng cụ đồ nghề.  Dụng cụ quản lý.  Dụng cụ quản lý,bảo hộ lao động.  Lán trại tạm thời.  Bao bì luân chuyển.  Đồ dùng cho thuê. Ngoài ra,có thể chia CCDC đang dùng và CCDC trong kho. 1.4.TÍNH GIÁ NVL_CCDC 1.4.1.TÍNH GIÁ NVL_CCDC NHẬP KHO. • Trường hợp NVL_CCDC mua ngoài. Giá gốc của vật liệu = Giá mua ghi trong hóa đơn + Chi phí thu mua thực tế - khoản giảm giá triết khấu thương mại <nếu có>. Các khoản thuế không hoàn lại như: thuế nhập khẩu,thuế tiêu thụ đặc biệt được tính vào giá gốc.Đối với doanh nghiệp không thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khoản thuế GTGT đã trả khi mua NVL cũng tính vào giá gốc. • Trường hợp NVL_CCDC tự chế biến. Giá gốc của NVL=Giá thực tế của vật liệu tự chế+Chi phí chế biến • Trường hợp NVL_CCDC thuê ngoài gia công. Giá gốc của vật liệu=Giá thực tế của vật liệu xuất gia công + Tiền công gia công + Chi phí vận chuyển… • Trường hợp NVL_CCDC nhận góp vốn liên doanh. Giá thực tế của vật liệu=Giá thống nhất của hội đồng các bên tham gia liên doanh+ Chi phí vận chuyển bốc dỡ <nếu có>. • Trường hợp NVL_CCDC do ngân sách nhà nước cấp. Giá gốc của vật liệu=Giá do đơn vị cấp thông báo+ Chi phí vận chuyển bốc dỡ. • Trường hợp NVL_CCDC được biếu tặng. Giá gốc của vật liệu=Giá trị hợp lí ban đầu+ Các chi phí liên quan trực tiếp khác <như chi phí vận chuyển bốc dỡ>. • Trường hợp NVL_CCDC được thu nhặt từ phế liệu thu hồi thì được đánh giá theo thực tế <giá có thuế tiêu thụ hoặc giá ước tính> 1.4.2.TÍNH GIÁ NVL_CCDC XUẤT KHO. Để tính giá vật liệu xuất kho kế toán có thể sử dụng 1 trong 4 cách sau: • Phương pháp bình quân gia quyền: Có thể tính theo giá bình quân cuối tháng hoặc giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập. Trị giá thực tế Tổng giá thực vật tư tồn + tế vật tư nhập đầu kỳ trong kỳ Giá nhập bình quân = ──────────────────────── Số lượng vật tư + Tổng số lượng tồn đầu kỳ vật tư nhập trong kỳ Do đó: Giá trị thực tế xuất kho = Đơn giá thực tế x Sản lượng xuất trong kỳ • Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Theo phương pháp này khi xuất kho tính theo đơn giá của vật liệu tồn kho đầu kỳ,sau đó đến đơn giá của lần nhập trước,xong mới tính theo đơn giá của lần nhập sau.Do đó đơn giá của vật liệu trong kho cuối kỳ sẽ là đơn giá vật liệu nhập ở những lần cuối cùng.Sử dụng phương pháp này,nếu giá trị vật liệu mua vào ngày càng tăng thì vật liệu tồn kho sẽ có giá trị lớn,chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm thấp và lãi gộp sẽ tăng lên. • Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) Theo phương pháp này,khi xuất kho tính theo đơn giá của lần nhập cuối cùng,sau đó mới đến đơn giá của lần nhập trước đó.Do đó mà đơn giá của vật liệu trong kho cuối kỳ sẽ là đơn giá của lần nhập đầu tiên hoặc là đơn giá của vật liệu tồn kho đầu kỳ. • Phương pháp giá thực tế đích danh: Phương pháp này áp dụng cho từng trường hợp cụ thể,nhận diện được từng loại mặt hàng theo từng hóa đơn và đối với đơn vị có ít loại mặt hàng và có giá trị lớn.Theo phương pháp này,giá thực tế của vật liệu xuất kho thuộc lô hàng nào thì tính theo đơn giá nhập thực tế của lô hàng đó. 1.5.KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL_CCDC 1.5.1.CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG. 1.5.1.1.CHỨNG TỪ - Phiếu nhập kho. -Phiếu xuất kho. -Biên bản kiểm kê vật tư. -Thẻ kho. 1.5.1.2.SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG. - Sổ chi tiết vật tư,công cụ dụng cụ. - Bảng cân đối nhập,xuất,tồn kho. 1.5.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI TIẾT. Để quản lí chặt chẽ quá trình nhập xuất,tồn vật liệu kế toán chi tiết NVL thường sử dụng 1 trong 3 phương pháp sau: - Phương pháp thẻ song song. - Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. - Phương pháp sổ số dư 1.6.KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT KHO NVL_CCDC 1.6.1.THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.  Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên - Là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên,liên tục và có hệ thống tình hình nhập,xuất,tồn kho vật tư hàng hóa trên sổ kế toán.Trong trường hợp này các tài khoản kế toán hàng tồn kho được sử dụng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm của vật tư hàng hóa.Vì vậy giá trị của vật tư hàng hóa tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định ở mọi thời điểm trong kỳ kế toán theo công thức: Trị giá hàng Trị giá hàng Trị giá hàng Trị giá hàng tồn kho = tồn kho đầu + nhập kho trong + xuất kho cuối kỳ kỳ kỳ trong kỳ 1.6.1.1.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG. Để hạch toán tổng hợp NVL_CCDC kế toán sử dụng các tài khoản sau: - TK 151: Hàng mua đang đi đường - TK 152: Nguyên vật liệu - TK 153: Công cụ dụng cụ • TK 151: “Hàng mua đang di đường”.Tài khoản này phản ánh giá trị của các loại vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng cuối tháng vẫn chưa về nhập kho của doanh nghiệp. Kết cấu: o Bên nợ: - SDĐK: Trị giá thực tế hàng mua đang đi đường hiện có đầu kỳ - Phát sinh: Trị giá thực tế hàng mua đang đi đường phát sinh trong kỳ - SDCK: Trị giá thực tế hàng mua đang đi đường hiện có cuối kỳ o Bên có: - Phát sinh: Trị giá hàng mua đang đi đường về nhập kho Trị giá thực tế hàng mua đang đi chuyển bán thẳng • TK 152: Nguyên vật liệu Kết cấu: o Bên nợ: - SDĐK: Trị giá thực tế NVL hiện có đầu kỳ - Phát sinh: Trị giá thực tế của NVL nhập kho trong kỳ < do mua ngoài,tự chế biến,nhận góp vốn…> Trị giá thực tế NVL phát hiện thừa khi kiểm kê Giá trị thực tế NVL tăng do đánh giá lại Trị giá phế liệu thu hồi được khi giảm giá - SDCK: Trị giá thực tế NVL hiện có cuối kỳ o Bên có: - Phát sinh: Trị giá thực tế NVL xuất dùng cho các mục đích trong kỳ Giá trị NVL phát hiện thiếu khi kiểm kê Giá trị thực tế NVL giảm do đánh giá lại Trị giá NVL trả lại người bán • TK 153 : Công cụ dụng cụ Kết cấu: o Bên nợ: - SDĐK: Trị giá thực tế của CCDC hiện có thời điểm đầu kỳ - Phát sinh: Trị giá thực tế của CCDC nhập kho do mua ngoài,nhận góp vốn liên doanh hay từ các nguồn khác Trị giá thực tế CCDC phát hiện thừa khi kiểm kê Trị giá CCDC cho thuê nhập lại kho - SDCK: Trị giá thực tế của CCDC tồn kho cuối kỳ o Bên có: - Phát sinh: Trị giá thực tế CCDC xuất dùng trong kỳ Giá trị CCDC phát hiện thiếu khi kiểm kê Trị giá CCDC trả lại người bán được giảm giá 1.6.1.2.PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  KẾ TOÁN TĂNG NVL_CCDC  Mua NVL_CCDC trong nước: 1. Hàng mua và hóa đơn cùng về - Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 7 Nợ TK 152,153 : Giá chưa thuế Nợ TK 133 : Thuế giá trị gia tăng Có TK 111,112,331 : Giá thanh toán - Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Nợ TK 152,153 : Giá thanh toán Có TK 111,112,331: Giá thanh toán 2. Hóa đơn về nhưng hàng chưa về Nợ TK 151 Nợ TK 133 Có TK 111,112,331 - Tháng sau khi hàng về căn cứ vào hóa đơn và phiếu nhập kho,kế toán ghi: Nợ TK 152 Có TK 151 - Nếu NVL không nhập kho mà giao thẳng cho bộ phận sản xuất: Nợ TK 621 :Chi phí NVL trực tiếp Có TK 151:Hàng mua đang đi đường 3. Hàng về nhưng hóa đơn chưa về <ghi giá tạm tính> Nợ TK 152,153 :Giá tạm tính Nợ TK 133 :Thuế trên giá tạm tính Có TK 111,112,331:Giá tạm tính có thuế Khi hóa đơn về: - Nếu giá tạm tính > giá ghi trên hóa đơn Nợ TK 111,112,331 Có TK 152,153 Có TK 133 - Nếu giá tạm tính < giá ghi trên hóa đơn Nợ TK 152,153 Nợ TK 133 Có TK 111,112,331  NHẬP KHẨU NVL_CCDC Nợ TK 152,153 :Giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu Có TK 111,112,331:Tiền thanh toán cho người bán Có TK 3333 :Thuế nhập khẩu - Thuế GTGT hàng nhập khẩu Nợ TK 133 Có TK 33312 - Nộp thuế vào kho bạc nhà nước Nợ TK 3333 Nợ TK 33312 Có TK 111,112 -Chịu thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế Nợ TK 152,153 Có TK 33312 :Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Nhập kho NVL_CCDC để chế biến hoặc mua ngoài gia công chế biến Nợ TK 152,153 Có TK 154 :Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nhận góp vốn liên doanh,nhận lại vốn góp liên doanh bằng vật tư,hàng hóa Nợ TK 152,153 Có TK 411 <nếu nhận góp vốn> Có TK 222,228 <nếu nhận lại vốn đã góp> - NVL_CCDC phát hiện thừa khi kiểm kê - Trường hợp NVL_CCDC của đơn vị khác Khi phát hiện thừa thì ghi đơn : Nợ TK 002 Khi trả lại thì ghi : Có TK 002 - Trường hợp NVL_CCDC của đơn vị mà chưa rõ nguyên nhân Nợ TK 152,153 Có TK 3381 Xử lý : Nợ TK 3381 Có TK 411,711  KẾ TOÁN GIẢM NVL_CCDC Kế toán giảm NVL 1. Xuất dùng cho sản xuất. Nợ TK 621,622,627,641,642 Nợ TK 241:Dùng cho XDCB,sửa chữa TSCĐ Nợ TK 154: Xuất vật tư gia công chế biến Có TK 152:Giá trị NVL xuất kho 2. Xuất kho vật liệu nhượng bán Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán Có TK 152 : 3. Xuất kho NVL góp vốn liên doanh - Nếu giá do hội đồng liên doanh đánh giá lớn hơn giá thực tế xuất kho Nợ TK 128,222 :Giá do hội đồng liên doanh đánh giá Có TK 152 :Giá xuất kho Có TK 412 :Mức chênh lệch - Nếu giá do hội đồng liên doanh đánh giá thấp hơn giá thực tế xuất kho Nợ TK 128,222 :Giá do hội đồng liên doanh đánh giá Nợ TK 412 :Mức chênh lệch Có TK 152:Giá xuất kho 4. CCDC mua về nhập kho nhưng không đảm bảo chất lượng,mang đi trả lại. Nợ TK 111,112,331: Có TK 153: Có TK 133: 5. Khi kiểm kê phát hiện thiếu [...]...  Tài khoản loại 10:TK 001,002,004,008… CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU_CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG 3.1.ĐẶC ĐIỂM,PHÂN LOẠI,VAI TRÒ NVL_CCDC CỦA CÔNG TY Công ty TNHH xây dựng Đại Dương là nền tảng phát triển của xây dựng Phổ Yên,vì vậy NVL_CCDC tại công ty chiếm tỷ trọng rất lớn,mà ta đã biết một trong những điều kiện thiết yếu... luật.Phòng kế toán bao gồm 5 người: 1 kế toán trưởng và 4 kế toán viên SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm chi phí giá thành Kế toán vật tư kiêm tài sản cố định Kế toán ngân hàng kiêm thủ quỹ Kế toán lương kiêm thanh toán • Kế toán trưởng : chịu trách nhiệm trước cấp trên và giám đốc về mọi mặt trong hoạt động kinh tế của công ty, có nhiệm vụ tổ chức và kiểm tra công. .. THỨC KẾ TOÁN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY ÁP DỤNG 2.4.2.1.HÌNH THỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG Công ty TNHH xây dựng Đại Dương áp dụng hình thức sổ kế toán: “Chứng từ ghi sổ” Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ ghi sổ” việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: • Ghi theo trình tự,thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ • Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái Chứng từ ghi sổ: do kế. .. phẩm đó .Công ty TNHH xây dựng Đại Dương là công ty sản xuất và nhập khẩu các loại vật liệu xây dựng, đấu thầu các công trình xây dựng. Các công trình mà công ty xây dựng thường có quy mô lớn,rộng khắp lại mang tính trọng điểm,liên hoàn nên quy trình công nghệ sản xuất của công ty không chỉ là những máy móc thiết bị hay dây truyền sản xuất tự động,mà nó bao gồm cả những công trình đấu thầu,thi công, bàn... hành công trình đã hết ,công trình đảm bảo giá trị hợp đồng đã thỏa thuận giữa 2 bên.Lúc này công ty nhận 5% giá trị công trình còn lại và 2 bên là : chủ đầu tư và công ty ký vào văn bản thanh lý hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật,chấm dứt quan hệ kinh tế giữa chủ đầu tư và công ty tại thời điểm văn bản thanh lý có hiệu lực 2.4.TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG... nhập_xuất_tồn và hàng tuần sẽ được chuyển lên phòng vật tư tại công ty .Kế toán và các phòng có liên quan theo dõi NVL_CCDC chi tiết thông qua phòng vật tư 3.3.TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY Tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương NVL được tính theo phương pháp giá thực tế đích danh.Theo phương pháp này giá trị NVL xuất kho đúng theo giá NVL nhập kho của chúng,vì vậy kế toán phải luôn theo dõi chặt chẽ giá của... ghi sổ,thẻ kế toán chi tiết là chứng từ gốc sau khi sử dụng để lập chứng từ ghi sổ và ghi vào các sổ kế toán tổng hợp Cuối tháng hoặc cuối quý phải lập bảng tổng hợp chi tiết trên cơ sở các sổ và thẻ kế toán chi tiết để làm căn cứ đối chiếu với sổ cái Kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ được thực hiện theo mô hình sau: 2.4.2.2.CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY ÁP DỤNG Công ty TNHH xây dựng Đại Dương là doanh... định: Nợ TK 211 :nguyên giá TSCĐ Có TK 242 :giá trị còn lại Có TK 214 :giá trị hao mòn Dự phòng giảm giá NVL_CCDC: Nợ TK 623 Có TK 159 CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG 2.1.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2.1.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên công ty: Công ty TNHH xây dựng Đại Dương Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ Địa chỉ: Quán Vã_Đồng Tiến_Phổ Yên_Thái Nguyên Điện thoại:... 2.4.1.BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY - Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến ,hạch toán vừa tập trung vừa phân tán - Phòng kế toán công ty có chức năng tham mưu cho ban giám đốc tổ chức triển khai toàn bộ công tác tài chính,thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đồng thời kiểm tra,kiểm soát mọi hoạt động kinh tế của công ty theo đúng... lý xây dựng cơ bản: theo dõi công tác xây dựng cơ bản,nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo công ty về việc mở rộng cơ sở vật chất,quy mô sản xuất,tái đầu tư nâng cấp tài sản,giám sát công tác xây dựng cơ bản của công ty 2.3.ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY Quy tình công nghệ sản xuất là dây truyền sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp.Mỗi loại doanh nghiệp có 1 loại sản phẩm thì sẽ có quy trình công . nâng cao năng suất lao động đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của nhà quản lý.Trong những năm gần đây do sự biến động của nền kinh tế đặc biệt là sự biến động của giá cả thị trường thường là tăng cao. vật liệu và thiết bị sử dụng cho các công trình xây dựng cơ bản bao gồm: thiết bị cần lắp,công cụ,khí cụ và kết cấu…  Phế liệu: bao gồm các vật liệu loại ra từ quá trình sản xuất và thanh lý tài. hạn cao nhất của công ty,có nhiệm vụ đề ra các chiến lược và kế hoạch dài hạn,đề ra những phương hướng phát triển của công ty. • Hội đồng quản trị: là bộ phận có quyền hạn và trách nhiệm cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương, Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương, Thực trạng công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương

Từ khóa liên quan