tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực duyên hải miền trung việt nam

37 1.3K 2
tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực duyên hải miền trung việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Phần I: MỞ ĐẦU:……………………………………………………………….3 I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:…………………………………………………… II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:…………………………………………… III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:…………………………………………… IV ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU:……………………………… V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:……………………………………… VI NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI:…………………………………… Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:………………………….6 Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:……………… I CƠ SỞ LÍ LUẬN:………………………………………………………… II CƠ SỞ THỰC TIỄN:…………………………………………………… Chương II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:…………………… I CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:………………………………………………… Điều kiện tự nhiên:………………………………………………………… Các nhân tố kinh tế - xã hội:…………………………………………… 15 II THỰC TRẠNG HOANG MẠC HÓA MỘT SỐ KHU VỰC Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG:……………………………………………………………… 17 A CHỈ TIÊU PHÂN LOẠI CÁC ĐỚI CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤT: Chỉ số khô hạn A.A Grigoriev M.I.Buđưco:………………… 17 Hệ số ẩm ướt G.N.Vưxotxki N.N.Ivannov:…………………… 18 B HOANG MẠC HÓA Ở QUẢNG BÌNH- QUẢNG TRỊ VÀ HOANG MẠC HĨA Ở NINH THUẬN- BÌNH THUẬN:…………………………………… 20 I HOANG MẠC HĨA Ở QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ:……………….20 Khái quát chung:…………………………………………………… 20 Thực trạng hoang mạc hóa Quảng Bình, Quảng Trị:………… .21 II HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN:…………….24 Khái quát chung:………………………………………………………… 24 Thực trạng hoang mạc hóa Ninh Thuận, Bình Thuận:………………… 25 III CÁC GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN QUÁ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM:……………………………………29 Các giải pháp chung:…………………………………………………… 29 Các giải pháp cụ thể khu vực Duyên Hải Miền Trung:…………….30 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:………………………………… 35 I KẾT LUẬN:……………………………………………………………… 35 II KIẾN NGHỊ:……………………………………………………………… 36 Phụ lục:……………………………………………………………………… 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần I: MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoang mạc hóa vấn đề quan tâm mang tính thời sâu sắc, điều kiện trình có xu hướng mở rộng số nơi giới có Việt Nam Ở Việt Nam xét số điều kiện tự nhiên chung hồn tồn khơng tồn không gian hoang mạc, nhiên nguy phát triển hoang mạc khơng khơng có, chí q trình cịn trở thành vấn đề nhức nhối số nơi Hoang mạc hóa đe dọa trực tiếp đời sống xã hội, mơi trường tự nhiên số vùng, điển hình khu vực Duyên hải miền Trung (DHMT) nước ta Điều góp phần làm trầm trọng thêm tính chất khó khăn khu vực vốn thuận lợi Để giúp thân hiểu rõ vấn đề đồng thời góp phần giáo dục học sinh giúp người nhận thức rõ tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường, mức độ nguy hại trình hoang mạc hóa đời sống kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng nước nói chung nên tơi chọn nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội trình hoang mạc hóa khu vực Dun hải miền Trung Việt Nam.” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài tiếp tục qúa trình nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ phát triển kinh tế - xã lồi người với q trình hoang mạc hóa sâu nghiên cứu cụ thể khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam nên mục đích cần đạt là: - Tìm hiểu mối quan hệ tác động qua lại phát triển kinh tế - xã hội q trình hoang mạc hóa - Phân tích nguyên nhân trạng hoang mạc hóa Duyên hải miền Trung Việt Nam - Nêu giải pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi nguy hoang mạc hóa Duyên hải miền Trung Việt Nam III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Là mục tiêu cụ thể mà đề tài cần thực bao gồm: + Tìm hiểu đặc điểm chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung ảnh hưởng đến qúa trình hoang mạc hóa + Phân tích trạng hậu q trình hoang mạc hóa số nơi điển hình khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam + Nêu số giải pháp nhằm hạn chế phát triển tác hại trình hoang mạc hóa IV ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong khoảng thời gian từ tháng đến tháng 10 năm 2014 tiến hành nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội q trình hoang mạc hóa khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam” Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề cụ thể thực sở tiếp tục q trình nghiên cứu phạm vi tồn giới mà thực Tuy nhiên thời gian vốn tri thức hạn hẹp nên đề tài dừng lại việc thu thập, xử lí thơng tin rút kết luận chưa có điều kiện để thực tế khảo sát tận nơi khu vực mà nghiên cứu V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đề tài thực chủ yếu phương pháp sau: - Phương pháp thu thập thông tin khoa học sở nghiên cứu tài liệu văn có - Phương pháp phân tích xử lí thơng tin khoa học để rút kết luận cần thiết cho đề tài - Phương pháp phân loại hệ thống hóa kiến thức: xếp tài liệu thành hệ thống logic chặt chẽ theo mặt, đơn vị tin tức, đồng thời xếp chi tiết thành hệ thống sở mô hình lí thuyết - Phương pháp quan sát thực tế thực địa VI NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiểu q trình hoang mạc hóa nước ta nói chung khu vực Duyên hải miền Trung nói riêng giúp cho cá nhân tơi người hiểu rõ, hiểu đầy đủ loại thiên tai đặc biệt Trên sở phân tích nguyên nhân, đánh giá thực trạng hậu khơn lường phần giúp có ý thức việc bảo vệ mơi trường, sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn tài nguyên đất nước Đồng thời giúp hiểu, cảm thơng chia sẻ khó khăn mà người dân khu vực miền Trung hàng ngày phải đối mặt Mặt khác qua việc nghiên cứu đề tài giúp tơi có thêm hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn để giảng dạy tốt chương trình địa lí trường phổ thơng, đặc biệt chương trình địa lí lớp 12 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I CƠ SỞ LÍ LUẬN: Hoang mạc q trình hoang mạc hóa từ lâu trở thành đề tài nghiên cứu nhiều nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác như: nhà sinh thái học, địa lí học, thổ nhưỡng học, kinh tế - xã hội học… Tuy nhiên tác giả thuộc lĩnh vực khác lại nghiên cứu chúng mức độ, khía cạnh khác nhằm phục vụ mục đích khác Chẳng hạn với nhà địa lí tiếng Xơ Viết L.P.Subaev “Địa lí tự nhiên đại cương” nghiên cứu hoang mạc với đặc điểm khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng, sinh vật Trong ơng rõ đặc điểm thổ nhưỡng, dạng địa nguyên nhân hình thành dạng địa hình vùng hoang mạc Cịn nhà kinh tế - xã hội mơi trường lại sâu nghiên cứu ảnh hưởng hoang mạc, q trình hoang mạc hóa đến việc phát triển kinh tế - xã hội đời sống người tác động việc phát triển kinh tế - xã hội đến trình hoang mạc hóa Ở Việt Nam vấn đề quan tâm nghiên cứu nhiều Đã có nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả sâu nghiên cứu nhiều hội thảo bàn vấn đề Tiêu biểu tác giả: Vũ Tự Lập, Lê Bá Thảo, Nguyễn Hữu Danh, Đỗ Hưng Thành… Trong điều kiện nước ta việc nghiên cứu, tìm hiểu q trình hoang mạc hóa, việc đánh giá tác động tìm giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi trình điều cần thiết II CƠ SỞ THỰC TIỄN Xuất phát từ thực tế điều kiện tự nhiên Việt Nam: nước nằm hoàn tồn vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu, với kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùanắng lắm, mưa nhiều Điều kiện khí hậu tạo cho hệ thực vật nước ta phát triển phong phú, đa dạng Nhìn chung xét mặt lí thuyết nước ta hồn tồn khơng phát triển cảnh quan hoang mạc số nước vĩ độ khác Song thực tế nước ta lại phải đối mặt với trình hoang mạc hóa diễn nhiều nơi, đặc biệt khu vực Duyên hải miên Trung Quá trình gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội phận dân cư không nhỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên môi trường sinh thái Xuất phát từ thực tế q trình dạy học địa lí trường THPT đặc biệt việc dạy địa lí Việt Nam chương trình lớp 12, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm tự nhiên, hiểu rõ loại thiên tai thường xảy nước ta mối quan hệ tác động qua lại phát triển kinh tế với sử dụng bảo vệ mơi trường, tài ngun Qua giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồi tài nguyên thiên nhiên đất nước Chính tơi chọn nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội q trình hoang mạc hóa khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam” Chương II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lí Duyên hải miền Trung tính từ Thanh Hóa đến Bình Thuận gồm vùng lớn Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Đây dải đất kéo dài hẹp ngang nước, với chiều dài khoảng 1500 km, chiều rộng có nơi đạt 48- 50 km Vùng gồm 14 tỉnh thành với tổng diện tích 96351km chiếm 29,16% diện tích nước, khu vực đồng có 14560km2 - Phía Bắc giáp với đồng sơng Hồng - Phía Nam giáp Đơng Nam Bộ - Phía Tây dãy Trường Sơn - Phía Đơng giáp biển Đơng Vị trí địa lí, hình dạng kích thước lãnh thổ vùng tạo nên khác biệt mặt tự nhiên vùng so với nước Trên thực tế DHMT coi vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt: nghèo tài nguyên, thiên tai b Địa hình Địa hình coi nhân tố dẫn đến q trình hoang mạc hóa vùng Dun hải miền Trung có địa hình tương đối phức tạp, mức độ chia cắt lớn có phân hóa sâu sắc cấu trúc Tuy đồng dải đồng ven biển phía Đơng lại hẹp ngang, không liên tục mà bị chia cắt thành chuỗi đồng nhỏ dãy núi đâm ngang biển Các dãy núi đâm ngang biển không tạo nên phân cách đồng mà cịn có vai trị chắn địa hình tạo nên khác biệt khí hậu Nhiều nơi địa hình núi cao bao bọc khiến cho khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm bị biến thành kiểu khí hậu nhiệt đới khô - nguyên nhân gây tượng hoang mạc hóa Mặt khác dãy Trường Sơn chắn sát biển, lại có cấu tạo bất đối xứng hai sườn: dốc đứng phía đơng, mở rộng phía Tây, mà sơng ngịi khu vực ngắn, dốc có vai trò việc thành tạo nên đồng Mặt khác thân đồng có cấu tạo khơng đồng mà bị phân chia thành vệt, từ Đông sang Tây ta gặp đơn vị địa hình: + Các dải cồn cát ven biển, dải cồn cát thường cao hẳn vùng đồng phía + Vùng trũng thấp 10 Một ví dụ điển hình q trình sa mạc hóa DHMT xóm Đuồi- thơn Tuần Lễ “Xóm Đuồi thơn Tuần Lễ nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 60km phía Bắc Thơn nằm sát chân đồi cát, phía trước mặt biển Những ngơi nhà nằm chen cát, người dân sống chung với cát Cát khắp nơi, cát phủ bàn, cát dải giường ngủ, cát dính vào thức ăn chuẩn bị nấu, cát lạo xao miếng cơm nhai… Và gió nữa, gió ào gầm rít giữ, phăng chúng gặp đường Những gió từ bên đồi, thổi từ biển vào tung hoành đùa giỡn băng qua đồi cát trơ trụi mênh mông Chúng tung cát lên thành bão cát mịt mù, phủ lên nhà, vườn Theo người dân cho biết cách khoảng 10 năm xóm Đuồi cịn nằm khu vực đồi cát cách xóm hàng trăm mét Thế cát lấp dần, lấp dần nên phải dỡ nhà nơi khác, cách người dân xóm Đuồi chạy trốn cát Có gia đình phải dựng nhà bốn, năm lần Cứ chạy hoài nhường chỗ lại cho cát, cát lấp dừa cao hàng chục mét, lại nhìn thấy tre lấp ló cát Nơi xóm Đuồi đồi cát dài chang chang nắng, cịn xóm Đuồi dịch dần sát biển Những ngơi nhà xóm lợp ngói bốn bề lại dựng cách tạm bợ ván Những gia đình nhà nghèo, nhà trốn trơn đồ đạc khơng có đáng giá….” (Nguồn: Tạp chí bảo vệ mơi trường 4/2002) Sự xâm lấn cát đe dọa sống hàng ngày người dân xóm Đuồi thơn Tuần Lễ nói riêng khu vực miền Trung nói chung, phần rừng bị tàn phá Theo người dân xóm Đuồi cho biết cách thơi rừng đồi cát cịn nhiều, ngày trước thơn cịn có tên xóm Tràm, đồi bạt ngàn tràm Thế mà nhìn lên đồi cát mênh mông nối tiếp chập chùng vài bụi lụp xụp Người dân chặt 23 đồi làm củi Phía bên phải đường vào thôn Tuần Lễ biển xanh bao la, ngày trước nơi có rừng ngập mặn bạt ngàn thấy khoảng trống lầy lội ven bờ Người ta chặt hết, phá hết rừng để ni tơm… (Nguồn: Tạp chí bảo vệ mơi trường 4/2002) II HOANG MẠC HĨA Ở NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN Khái qt chung Ninh Thuận, Bình Thuận hai tỉnh có diện tích đồng vào loại nhỏ so với đồng nước (310km 220km2) Bao bọc xung quanh hai đồng dãy núi đèo có độ cao tương đối lớn: Phía Bắc bị chắn khối núi Chúa cao 1040m, phía Tây - Đơng khối núi đèo Cả cao 629m, Phía Nam khối núi Đá Bạc cao 644m chắn Cấu trúc địa vây khiến cho khu vực đồng nhỏ lại nằm lọt xung quanh bốn bề núi, tạo nên kiểu khí hậu đặc biệt mà vùng có, kiểu khí hậu nhiệt đới khơ Trong khu vực đồng tất số nói lên tính chất khơ nóng Cụ thể: + Tổng xạ nhiệtcủa vùng cao đạt từ 140- 160 kcal/cm2/năm + Cân xạ dương đạt 98- 100 kcal/cm2/năm + Số nắng trung bình năm đạt 2800h, cao nước + Lượng mưa trung bình thấp đạt 695mm/ năm, có năm đạt 413mm thấp nước + Khả bốc cao nước, trung bình từ 1600- 1700mm/năm + Hệ số ẩm ướt thấp trung bình từ 0,43- 0,4, có năm đạt 0,25- 0,24 Với hệ số theo phân loại Ivanov Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc đới bán hoang mạc 24 + Chỉ số khô hạn K cao đạt từ 2,3- 4, số theo phân loại Buđưco, thuộc kiểu cảnh quan bán hoang mạc hoang mạc nhiệt đới Như xét tương quan nhiệt ẩm khu vực có khả phát triển cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc Trên thực tế điều kiện tự nhiên vùng cịn khơ nóng phân bố nhiệt - ẩm khả bốc không năm Mưa nhiều tập trung tháng 9,10,11 số nắng cực đại lại rơi vào tháng 3, lượng bốc đạt giá trị lớn vào tháng mùa khơ (5, 6,7,8), điều làm tăng tính chất bất điều hịa chế độ nhiệt ẩm Thêm vào vùng cịn có bãi cồn cát với diện tích lớn (500km), phát triển vào mùa gió Tây Nam tượng “nước trồi” hoạt động đốt rẫy làm tăng thêm tình trạng khơ hạn vùng Sự khắc nghiệt điều kiện khí hậu khiến cho sinh vật đất vùng trở nên nghèo nàn vùng núi vùng đồng Các đồng vùng cấu tạo chủ yếu cát biển, điều tự nói lên khơ hạn đất đai Như vây điều kiện tự nhiên khu vực khô hạn, khắc nghiệt khu vực nước ta phát triển cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc, cảnh quan mở rộng với tác động bất hợp lí người hoạt động sản xuất Thực trạng hoang mạc hóa Ninh Thuận, Bình Thuận Điều kiện tự nhiên thuận lợi nên khu vực phát triển chủ yếu kiểu thảm thực vật khô, chịu hạn, phổ biến rừng thưa rụng nửa rụng lá, bụi cỏ cứng Khả điều tiết nước thảm thực vật dẫn đến tượng xa van hóa, sa mạc hoa điều kiện phân bố nhiệt ẩm năm không mùa khô bốc khốc liệt 25 Q trình hoang mạc hóa đe dọa sống làm thu hẹp không gian sản xuất người dân nơi Mặc dù diện tích hai đồng đạt 500km2 diện tích đồng ruộng khoảng 200km 2, phần lớn diện tích cịn lại bị bỏ hoang tình trạng khơ hạn khơng thể sản xuất Thực tế trước khơng phải vậy, vết tích cịn lại chứng minh thời kì trước người khai phá để phát triển nông nghiệp với diện tích lớn hơn, vào sâu đồng ta bắt gặp dấu vết kênh đào bị lấp đi, cơng trình dẫn thủy bị đổ nát Ngay thân khu vực đồng cịn nhiều diện tích đất tốt bị bỏ hoang thiếu nước tưới Ví dụ khu đất cao Thiên Giáo Phan Lý Chàm (Bình Thuận), khu vực đất cao Văn Lâm- Phan Rang, đến gần Vĩnh Hảo- An Phước (Ninh Thuận)… Ngoài việc hoang mạc hóa điều kiện khí hậu khơ hạn vùng phải gánh chịu hậu nghiêm trọng tượng cát lấn giống Quảng Bình, Quảng Trị Điển hình huyện Tuy Phong, Bắc Bình (Bình Thuận) Tại Tuy Phong Bắc Bình có diện tích đất cát hoang hóa khoảng 35000 ha, phân bố chiều dài 50 km dọc bờ biển Riêng đồi cát di động có khoảng 5000 nguy đe dọa hàng đầu cho khu vực Vì điều kiện khí hậu khơ hạn với hoạt động mạnh, thường xuyên gió mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 4) tạo bão cát dội, di chuyển từ ven biển trở vào đe dọa vùi lấp làng mạc, đồng ruộng, phủ lấp quốc lộ 1A phạm vi rộng hàng ngàn Nghiêm trọng khu vực cát di động xã Chí Cơng, Liên Hương, Bình Thạnh (Tuy Phong), xã Hịa Thăng (Bắc Bình) đe dọa hủy diệt tiềm to lớn sản xuất khu vực này, đặc biệt sản xuất cơng nghiệp, ăn có giá trị: bơng, mía, lạc, long, nho, dưa hấu… 26 Vùng đất bị ảnh hưởng sa mạc hóa phía Nam tỉnh Bình thuận Cịn Ninh Thuận tình trạng hoang mạc hóa sa mạc hóa diễn không phần nguy hại Theo tuyển kết khoa học công nghệ viện khoa học thủy lợi miền Nam, tổng diện tích đất hoang mạc Ninh Thuận 41021 chiếm 12,2% diện tích đất tự nhiên tỉnh Diện tích tiếp tục tăng lên tình trạng hạn hán, thiếu nước vào mùa khô xâm lấn cát Cụ thể: Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hoang mạc hóa Ninh Thuận STT Dạng hoang mạc Diện tích (ha) 27 4 2001 2004 Hoang mạc cát 878 103 Hoang mạc đá 457 21 468 Hoang mạc muối 11 867 407 Hoang mạc đất cằn 20 124 043 Tổng 40 326 41 021 (Nguồn: sở NN&PTNT, TT dự báo KTTV Ninh Thuận- 2006) Q trình hoang mạc hóa Ninh Thuận Bình Thuận ngày tăng cường tác động người thông qua hạt động kinh tế hoạt động nông nghiệp hoạt động phá rừng So với nước hai đồng có mật độ dân số xếp vào loại thấp (trung bình 100 người/km 2) Các hoạt động kinh tế chủ yếu khu vực nông nghiệp kĩ thuật canh tác cịn thơ sơ, lạc hậu, phương thức canh tác nương rẫy phổ biến dân tộc thiểu số Điều gây tác động xấu khơng làm thu hẹp diện tích rừng mà cịn làm hỏng tư liệu sản xuất đất trồng Mất rừng làm tăng thêm tính chất khơ hạn, tăng q trình phong hóa vật lí, tăng nguy xói mịn, rửa trơi, thối hóa hoang mạc hóa đất đai Tất hoạt động kinh tế bất hợp lí khu vực kết hợp với điều kiện tự nhiên vốn thuận lợi làm cho trình hình thành phát triển hoang mạc xảy nhanh khu vực Mặc dù điều kiện hình thành khác song Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận nơi diễn q trình hoang mạc hóa gay gắt ác liệt Việt Nam Quá trình hai khu vực có nguy bị đẩy nhanh tác động hoạt động kinh tế bất hợp lí điều địi hỏi phải có giải pháp ngăn chăn có hiệu nhằm đảm bảo đời sống người dân đồng thời phục hồi môi trường tự nhiên tiến tới ngăn chặn đẩy lùi hoang mạc hóa nơi 28 III CÁC GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN QUẢ TRÌNH HOANG MẠC HÓA Ở DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM Từ phân tích ta thấy q trình hoang mạc hóa diễn số nơi nước mà điển hình khu vực Duyên hải miền Trung chịu tác động người thông qua hoạt động kinh tế xã hội Do để ngăn chặn trình điều quan trọng phải phát triển kinh tế - xã hội cho hợp lí, vừa đảm bảo đời sống người đồng thời bảo vệ làm giàu môi trường tự nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên Dưới số giải pháp mà theo quan trọng cần thiết để đối phó với tình trạng hoang mạc hóa DHMT nói riêng nước nói chung Các giải pháp chung: a Sử dụng bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên * Bảo vệ tài nguyên rừng: Là biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm giữ cân sinh thái môi trường, hạn chế thiên tai, có hoang mạc hóa Do cần sử dụng hợp lí tiết kiệm khu rừng khai thác, bảo vệ rừng đầu nguồn, đảm bảo tỉ lệ độ che phủ đủ mức an tồn sinh thái cho mơi trường đất nước * Bảo vệ chống nhiễm, thối hóa đất: Là nhiện vụ quan trọng việc ngăn chặn q trình hoang mạc hóa Trong q trình canh tác nông nghiệp canh tác sườn dốc, nên theo mơ hình ruộng bậc thang, gieo trồng theo đường đồng mức, đồng thời sử dụng biện pháp thủy lợi, tưới tiêu, chăm bón hợp lí, xây dựng hệ thống hồ, đập để dự trữ nước cho sản xuất * Bảo vệ chống cạn kiệt, nhiễm tài ngun nước: Có vai trị quan nhằm ngăn chặn q trình hoang mạc hóa Cần phải có đầu tư để xây dựng hệ thống thủy lợi, sử dụng nguồn nước cách tiết kiệm , hợp lí khu vực khơ hạn… 29 b Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội * Giảm tỉ lệ gia tăng dân số: Được coi nhiện vụ trọng tâm nhằm chống ô nhiễm mơi trường hạn chế hoang mạc hóa Dân số đông, tăng nhanh nguyên nhân hầu hết vấn đề cạn kiệt tài nguyên, suy thoái mơi trường… Dân số tăng nhanh cịn ngun nhân hoạt động kinh tế bất hợp lí Do giảm tốc độ gia tăng dân số giảm áp lực mơi trường tự nhiên * Phát triển cơng nghiệp hợp lí: góp giảm ô nhiễm môi trường giảm áp lực cho ngành nông nghiệp Phát triển công nghiệp phải đôi với bảo vệ rừng giảm lượng khí thải độc hại vào khí * Cần có biện pháp đầu tư khoa học kĩ thuật cơng nghệ tài để phát triển kinh tế xã hội vùng bị hoang mạc hóa * Thực tốt luật bảo vệ môi trường * Giáo dục bảo vệ môi trường toàn cộng đồng Các giải pháp cụ thể khu vực Duyên Hải Miền Trung Xét ngun nhân hình thành hoang mạc hóa DHMT ta thấy nguồn gốc sâu xa điều kiện tự nhiên thuận lợi Nhưng phát triển nhanh hay chậm trình lại tác động người, đặc biệt tác động làm lớp phủ thực vật Do biện pháp quan trọng khu vực theo trồng tu bổ rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc a Trồng rừng chắn cát di động: 30 Trồng rừng thích hợp đồi cát di động 31 Trồng rừng phi lao chắn cát * Đối với các đồi cát di động: Biện pháp chống cát bay có hiệu trồng rừng phi lao dải thảm cỏ che kín mặt cát Sở dĩ chọn phi lao lồi có cành nhỏ, dài, màu xanh Cành gồm nhiều đốt ngắn nhỏ, tán không rộng nên khơng hứng gió nhiều rộng khác Nhờ mà phi lao cản bớt gió lại khơng bị gió quật đổ Cây phi lao cản gió để giữ cát phải trồng loại cỏ vốn có tự nhiên, nhỏ, bị mặt đất đốt có rễ bám mặt đất Như trồng phi lao dải thảm cỏ che kín mặt cát có tác dụng ngăn cản di chuyển cát, cung cấp củi đốt cho nhân dân địa phương làm dịu môi trường Tuy nhiên để trồng phi lao đạt hiệu phịng hộ cao trồng cần ý: 32 + Trồng theo hướng Bắc- Nam + Mỗi dải trồng hàng cây, cách 1,5m Dải cách dải 3m, sau năm cao khoảng 1,5m, bóng dài che gần hết diện tích chặt bớt hàng ( Nguồn: Tạp chí bảo vệ môi trường 11/2001) * Đối với trảng cát lượn sóng phẳng nằm phía cồn cát di động , sát với diện tích canh tác khu vực dân cư, nên ý cải tạo, xử lí cách tạo thảm xanh theo nguyên lí vùng sinh thái khép kín: “ Rừng nuôi đất, đất nuôi cây, nuôi người, người nuôi rừng.” Phát triển mơ hình nơng lâm kết hợp phù hợp với vùng: + Với vùng cát tương đối ẩm: phát triển phi lao xen loài keo + Các vùng cát khô: Phát triển phi lao xen với trồng xoan rộng chịu hạn + Kết hợp với rừng cần phát triển nông nghiệp + Song song với trồng rừng chắn cát cần cần phát triển, bảo vệ nâng cao độ che phủ rừng tồn vùng, đặc biệt khu vực khơ hạn, Tăng cường bảo vệ trồng rừng đầu nguồn khu vực đồi núi phía Tây b Xây dựng mơ hình làng sinh thái: Đây biên pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế, ổn định, nâng cao đới sống người dân đồng thời hạn chế q trình sa mạc hóa.Ví dụ: * Mơ hình làng sinh thái vùng cát xã Hải Thủy – Lệ Thủy - Quảng Bình Khu vực vùng cồn cao, gió mạnh đẩy cát từ biển đắp thành đồi Ngọn cồn cao, lộng gió, cát bị thổi vào nội đồng đe dọa ruộng vườn, nhà cửa Trong lòng đồi cát, đất mịn theo nước chảy xuống sâu làm thành nếp ngăn nước tạo thành suối Suối chảy vào đồng mang theo cát Đất phía đỉnh khơ khơng sống được, vùng cảnh quan hoang vu thiếu sống Thiên nhiên khắc nghiệt buộc người phải tìm trồng để cố định cát khơng cho lan chàn vào xóm làng đồng ruộng 33 Bài toán đặt vùng đồi cát khó người dân cán khoa học tìm lời giải có giá trị kinh tế mơi trường mang tính sáng tạo độc đáo: Khơi mương đưa nước vào ao đào lưng chừng đồi để thuận tiện cho việc tưới phía cao Đắp đập ngăn suối bao cát gây chênh lệch độ cao suối chảy vào khoảng 1m đủ để quay máy phát điện nhỏ công suất khoảng 350w phục vụ cho đời sống Trên sườn đồi khơng thể có đất ẩm nên phải bạt sườn đồi thành ao cạn, đáy tiếp xúc với lớp nước mao dẫn Phía ao có mương dẫn nước suối gọi vườn âm phủ Vùng đồi lộng gió gây nạn cát bay người dân tận dụng lượng gió để biến thành lượng điện (Nguồn: Tạp chí bảo vệ mơi trường 4/2002) Mơ hình canh tác áp dụng thành công xã Hải Thủy (Quảng Bình), hạn chế nạn cát bay tiến tới đẩy lùi qua trình sa mạc hóa, đồng thời cải thiện đời sống nhân dân Vì cần triển khai nhân rộng mơ hình địa phương khác Tuy nhiên muốn làm điều cần vốn lớn cần có đầu tư nhà nước, tổ chức kinh tế lỗ lực sáng tạo người dân c Đối với sản xuất nông nghiệp : cần có chuyển dịch cấu trồng cho phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng Thực phương thức canh tác nông lâm kết hợp, cải thiện phương thức canh tác sườn dốc, thâm canh lúa vùng đồng bằng, thung lũng, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển… d Đối với người dân: biện pháp cần tích cực kết hợp nạo vét cát, giành lại diện tích đất canh tác đất nơi bị cát lấn chiếm * Ngoài phát triển kinh tế - xã hội DHMT cần chuyển dịch cấu nhanh theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời phải tận dụng lợi vị trí, giao thông để phát triển nhanh kinh tế vùng 34 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Qua tìm hiểu trình hoang mạc hóa Việt Nam nói chung Duyên hải miền Trung nói riêng thấy rằng: Hoang mạc hóa hình thành phát triển chủ yếu điều kiện tự nhiên thuận lợi cộng với tác động bất hợp lí hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hoang mạc hóa gây ảnh hưởng nghiên trọng đến đời sống người dân, đến môi trường tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Q trình hoang mạc hóa có xu hướng diễn nhanh số khu vực, điều dẫn đến việc thu hẹp không gian sống người đẩy mạnh Bởi muốn tồn phát triển phải bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường nguồn tài nguyên Hay nói cách khác phải phát triển cách bền vững kinh tế, tức phát triển để thỏa mãn nhu cầu mà không làm tổn hại đến khả phát triển hệ tương lại Việc nhận thức đầy đủ loại thiên tai giúp có biện pháp tốt để ngăn chặn đẩy lùi phát triển Sau thời gian làm việc mà chủ yếu thu thập, nghiên cứu tài liệu, với cố gắng thân, giúp đỡ nhiệt tình bạn bè đồng nghiệp tơi hồn thành đề tài: “Tìm hiểu mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hôi q trình hoang mạc hóa khu vực Dun Hải Miền Trung Việt Nam” Tuy nhiên thời gian nghiên cứu ngắn, khả vốn tri thức thân cịn hạn chế, nên tơi nghiên cứu phần nội dung vấn đề Trong đề tài chưa làm sáng tỏ hết nhiệm vụ mà đặt ra, chưa có khảo sát thực tế thực địa, nên phần vấn đề đưa 35 thiếu sở thực tiễn Mặt khác trình nghiên cứu, thực đề tài không tránh khỏi thiếu xót, tơi mong nhận đánh giá, sửa chữa, bổ sung thầy cô, đồng nghiệp để đề tài tơi hồn chỉnh II KIẾN NGHỊ Từ trình thực nghiên cứu đề tài mạnh dạn rút số kiến nghị sau: - Trong q trình dạy học địa lí trường phổ thông nên tổ chức cho học sinh học tập, quan sát, tìm hiểu kiến thức thực tế gắn với nội dung học - Sở giáo dục – đào tạo nên xem xét đưa vào chương trình học nội dung thực địa có đầu tư kinh phí để giáo viên học sinh có điều kiện thực tế Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ Người thực Đinh Thị Hồng Thắm 36 Phụ lục TÀI LIỆU THAM KHẢO Địa lí tự nhiên Việt Nam – Vũ Tự Lập Thiên nhiên Việt Nam – Lê Bá Thảo Đồi núi Việt Nam thối hóa phục hồi – Nguyễn Sĩ Thiêm Thái Phiên Phân vùng địa lí tự nhiên đất liền, biển, đảo Việt Nam lân cận – Nguyễn Văn Nhưng Nguyễn Văn Vinh Địa lí tự nhiên lục địa- Nguyễn Phi Hạnh Những quy luật chung Trái Đất- Đào Trọng Năng dịch Học thuyết cảnh quan- Xolsev Tìm hiểu thiên tai trái đất – Đỗ Hưng Thành Tạp chí khoa học cơng nghệ, tạp chí bảo vệ môi trường năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004… Các tài liệu khác 37 ... hiểu mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội q trình hoang mạc hóa khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam. ” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài tiếp tục qúa trình nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ phát triển. .. cứu ảnh hưởng hoang mạc, trình hoang mạc hóa đến việc phát triển kinh tế - xã hội đời sống người tác động việc phát triển kinh tế - xã hội đến q trình hoang mạc hóa Ở Việt Nam vấn đề quan tâm... tế - xã hội q trình hoang mạc hóa - Phân tích ngun nhân trạng hoang mạc hóa Duyên hải miền Trung Việt Nam - Nêu giải pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi nguy hoang mạc hóa Duyên hải miền Trung Việt Nam

Ngày đăng: 24/12/2014, 20:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan