một số kinh nghiệm giải nhanh bài toán hiđrocacbon

23 1.8K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 18:49

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI NHANH BÀI TOÁN HIĐROCACBON Người thực hiện : Nguyễn Thị Yến Chức vụ: Giáo Viên Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực : Hóa học 1 THANH HÓA NĂM 2014 MỤC LỤC A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trang 1 B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang 1 1. Cơ sở "y "uận của đề tài Trang 1 2. Thực trạng của đề tài Trang 1 3.Giải pháp thực hiện Trang 2 4.Các biện pháp tổ chức thực hiện Trang 2 4.1.Kinh nghiệm 1: Dựa vào phản ứng đốt cháy Trang 2 4.2. Kinh nghiệm 2: Sử dụng định ĐLBT KL và ĐLBTNT Trang 3 4.3. Kinh nghiệm 3 : Sử dụng PP tăng giảm số mo" ( thể tích) khí Trang 6 4.4. Kinh nghiêm 4: Sử dụng số mo" "iên kết pi Trang 8 4.5. Kinh nghiệm 5: Sử dụng PP tự chọn "ượng chất Trang 10 4.6. Kinh nghiệm 6: Sử dụng các giá trị trung bình Trang 12 4.7. Kinh nghiệm 7:Sử dụng PP "oại trừ Trang 14 5.Bài tập vận dụng Trang 16 6.Thực nghiệm sư phạm Trang 19 C.KẾT LUẬN Trang 20 2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI NHANH BÀI TOÁN HIĐROCACBON A-ĐẶT VẤN ĐỀ. Trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, nhiệm vụ quan trọng của giáo dục "à nhằm phát triển tư duy cho học sinh ở mọi bộ môn, trong đó có bộ môn hóa học. Có thể phát triển năng "ực cho học sinh dưới nhiều hình thức từ "í thuyết, thực tế đến kĩ năng giải toán …. Trong đó việc sử dụng các phương pháp giải nhanh để giải các bài tập hóa học không những có tác dụng rèn "uyện kĩ năng, vận dụng, đào sâu và mở rộng kiến thức đã học mà còn có tác dụng rèn "uyện tính tích cực, tự "ực trí thông minh sáng tạo cho học sinh, giúp học sinh hứng thú học tập. Trong nội dung hóa học ở trường THPT, phần hóa học hữu cơ "à một phân môn rất quan trọng, chiếm một nửa số "ượng trong các đề thi đại học. Phần này bắt đầu từ học kì hai "ớp 11 học sinh mới được học và tìm hiểu sâu. Do đó trong quá trình học, học sinh thường cảm thấy khó khi học hóa hữu cơ cũng như còn rất "ung túng khi giải quyết các bài tập hữu cơ. Trong hóa học hữu cơ, phần hiđrocacbon "à nội dung các em được học đầu tiên. Xuất phát từ thực tiễn phần nhiều học sinh còn “sợ” học hóa hữu cơ tôi mạnh dạn đưa ra đề tài “Một số kinh nghiệm giải nhanh bài toán hiđrocacbon”. Tôi viết đề tài này dựa trên những kinh nghiệm tích "ũy được trong quá trình dạy học với mục đích giúp các em ngay từ đầu có cái nhìn dễ hiểu hơn về hóa học hữu cơ. Cũng như góp phần giúp các em rèn "uyện tư duy, nâng cao khả năng suy "uận và hoàn thiện khả năng giải toán hoá. Mặc dù kinh nghiệm này tôi giới hạn trong một chuyên đề nhỏ nhưng nó "à tiền đề, "à cơ sở giúp các em học tốt phần hiđrocacbon và những phần còn "ại của hóa học hữu cơ. B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận của đề tài. Trong thời gian qua các phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học không ngừng phát triển để phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm khách quan do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đưa ra và để không ngừng phát triển tư duy hoá học cho học sinh.Yêu cầu mới đòi hỏi giáo viên phải hiểu thấu đáo các phương 3 pháp, các thủ thuật giải nhanh và học sinh phải dần hoàn thiện kĩ năng sử dụng các phương pháp đó. Mỗi bài toán hoá học có thể giải bằng nhiều cách khác nhau nhưng quan trọng "à phải nắm bắt được phương pháp nào "à tối ưu cho bài toán đó. 2.Thực trạng của đề tài. Dựa trên việc giảng dạy phần hiđrocacbon tôi đúc rút một số kinh nghiệm giải nhanh một số dạng bài tập phần này nhằm giúp các em có cái nhìn tổng quát, hiểu rõ bản chất của từng dạng bài tập. Biết khi nào thì vận dụng từng phương pháp cho phù hợp với từng bài toán cụ thể cũng như biết vận dụng nhiều phương pháp trong giải một bài tập khó. 3. Giải pháp thực hiện. Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập phần hiđrocacbon. Mỗi phần sẽ có nội dung "í thuyết và phương pháp giải. Kinh nghiệm 1: Dựa vào phản ứng đốt cháy Kinh nghiệm 2: Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và định luật bảo toàn nguyên tố. Kinh nghiệm 3 : Sử dụng phương pháp tăng giảm số mol (thể tích) khí Kinh nghiêm 4 : Sử dụng số mol liên kết pi Kinh nghiệm 5: Sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất Kinh nghiệm 6: Sử dụng các giá trị trung bình Kinh nghiệm 7:Sử dụng phương pháp loại trừ 4. Các biện pháp tổ chức thực hiện. 4.1. Kinh nghiệm 1: Dựa vào phản ứng đốt cháy Khi "àm bài tập đốt cháy hiđrocacbon chúng ta cần chú ý đến tỉ "ệ số nguyên tử hiđro và cácbon trong các phân tử cũng như chú ý đến tỉ "ệ số mo" H 2 O và CO 2 để xác định "oại hiđrocacbon. + Nếu nCO 2 < nH 2 O → Dãy đồng đẳng của ankan. n Ankan = nH 2 O - nCO 2 + Nếu nCO 2 = nH 2 O → Dãy đồng đẳng của anken (nếu mạch hở), hoặc dãy đồng đẳng của xic"oankan (mạch vòng) + Nếu nCO 2 > nH 2 O → Dãy đồng đẳng của ankin hoặc ankađien (n Ankin,ankadien = nCO 2 - nH 2 O) hoặc aren … + Nếu các hiđrocacbon có cùng số nguyên tử hiđro thì khi đốt cháy số mo" nước của chúng bằng nhau. 4 + Nếu các hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon thì khi đốt cháy số mo" CO 2 của chúng bằng nhau. -Nếu đốt cháy hiđrocacbon và cho toàn bộ sản phẩm vào bình nước vôi trong (hoặc dd Ba(OH) 2 ) thu được + Kết tủa và dung dịch có khối "ượng tăng so với ban đầu ta có mCO 2 + mH 2 O = m kết tủa + m dd tăng + Kết tủa và dung dịch có khối "ượng giảm so với ban đầu ta có mCO 2 + mH 2 O = m kết tủa - m dd tăng Ví dụ 1: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H 2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH) 2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là A. 7,3. B. 6,6. C. 3,39. D. 5,85. HD: Ta thấy cả 4 chất đều có 4 nguyên tử hiđro. Gọi công thức chung "à C x H 4 12x + 4 = 17 342 =× → x= 2,5 C x H 4 + ( x + 1)O 2 → xCO 2 + 2H 2 O Khối "ượng bình tăng : )(3,718205,0445,205,0 22 gammmm OHCO =××+××=+= Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm: CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 3 H 8 thu được 6,16 gam CO 2 và 4,14 gam H 2 O. Số mol C 2 H 4 trong hỗn hợp trên là A. 0,08 mo". B. 0,09 mo". C. 0,01 mol. D. 0,02 mo". HD: Trong bài này ta nhận thấy C 2 H 4 "à anken, còn "ại "à ankan Số mo" hỗn hợp = 0,1 mo" nAnkan = nH 2 O - nCO 2 = 4,14:18 - 6,16:44 = 0,09 mo" nC 2 H 4 = 0,1 – 0,09 = 0,01 mo" Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp khí X gồm C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 2 H 2 thu được V lit CO 2 ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giá trị của V là A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 5,60 HD: Ta thấy 3 hiđrocacbon này đều có hai nguyên tử cacbon C 2 H y + (2 + y/4) O 2 → 2CO 2 + y/2 H 2 O 2,24 "it 4,48 "it 5 Vậy V = 4,48 "it 4.2. Kinh nghiệm 2: Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và định luật bảo toàn nguyên tố. Trong phản ứng cháy, phản ứng cộng hay phản ứng tách các hiđrocacbon ta thấy tổng khối "ượng các chất trước và sau phản ứng "à không đổi, số mo" các nguyên tố không đổi. Chỉ thay đổi về số mo" hỗn hợp và khối "ượng mo" trung bình. Sơ đồ:       → + + 2 2 22 22 : H HC HC BHCA qq mm crackinh nn       →    + )( )()( 2 2 22 , 2 2 duH duHC HC toidaB H HC A nn nn tNi nn o C n H 2n + H 2  → o tNi, C n H 2n + 2 A duH duHC ankanHC ankenHC toidaB H ankinHC nn nn nn tNi nn o 2 22 22 2 , 2 22 )( )( )( )( − +−  →    C n H 2n-2 + 2H 2dư → C n H 2n+2 Theo ĐLBTKL : m A = m B Theo ĐLBT nguyên tố: khối lượng C và H trong A và B bằng nhau. Do đó + Đốt cháy hỗn hợp B cũng là đốt cháy hỗn hợp A nên: - V(O 2 ) đốt B = V(O 2 ) đốt A. - V(CO 2 ) sinh ra do đốt B = V(CO 2 ) sinh ra do đốt A - V(H 2 O) sinh ra do đốt B = V(H 2 O) sinh ra do đốt A. Ví dụ 1: Hỗn hợp A gồm C 2 H 4 , C 3 H 6 và H 2 . Cho 3,36 lit hỗn hợp A qua bình đựng Ni nung nóng thu được hỗn hợp B (các pư xảy ra hoàn toàn). Đốt cháy hỗn hợp B thu được 5,6 lit CO 2 ở đkc và 5,4 g nước. Thành phần phần trăm theo thể tích của H 2 trong hỗn hợp A là A. 15% B. 33,33% C. 50% D. 75% HD: n A = 0,15 mo", nH 2 O = 0,3 mo", nCO 2 = 0,3 mo" 6 Theo định "uật bảo toàn nguyên tố ta thấy "ượng CO 2 và H 2 O sinh ra khi đốt A hay B đều bằng nhau. Khi đốt C 2 H 4 , C 3 H 6 thì 22 COOH nn = Độ chênh "ệch số mo" CO 2 và H 2 O chính "à số mo" H 2 O sinh ra khi đốt H 2 Vậy: molnnn COOHH 05,025,03,0 222 =−=−= %33,33100 15,0 05,0 % 2 =×= H V Ví dụ 2: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH 4 , 0,1 mol C 2 H 2 và 0,1 mol H 2 . Cho hỗn hợp X qua Ni đốt nóng một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được khối H 2 O là A. 5,4 g B. 3,6 g C. 7,2g D. 9,0g HD: Theo định "uật bảo toàn nguyên tố hiđro nH (X) = nH (Y) = 0,1.4 + 0,1.2 + 0,1.2 = 0,8 mo" Khi đốt cháy H trong Y chuyển thành H 2 O gammmolnn OHHOH 2,7184,04,0 2 1 22 =×=→== Ví dụ 3: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C 2 H 2 và 0,03 mol H 2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H 2 là 10,08. Giá trị của m là A. 0,585. B. 0,620. C. 0,205. D. 0,328. HD: Theo định "uật bảo toàn khối "ượng m Y = m X = 0,02. 26 + 0,03.2 = 0,58g n Z = 0,28: 22,4 = 0,0125 mo" ` gmM ZZ 252,016,200125,016,20208,10 =×=→=×= Khối "ượng bình tăng chính "à khối "ượng hiđrocacbon bị giữ "ại m = m Y – m Z = 0,58 – 0,252 = 0,328 g Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm C 2 H 2 và H 2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 2 H 2 và H 2 . Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 8. Thể tích O 2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là A. 33,6 lít. B. 22,4 "ít. C. 26,88 "ít. D. 44,8 "ít. 7 HD: m Y = Khối "ượng khí pư với Br 2 + khối "ượng khí thoát ra gm Y 1428 4,22 48,4 8,10 =××+= Theo định "uật bảo toàn khối "ượng m Y = m X =14g Gọi số mo" mỗi chất trong X "à a: 26a + 2a = 14 → a = 0,5 mo" Theo định "uật bảo toàn nguyên tố C và H. Số mo" O 2 dùng để đốt Y cũng bằng số mo" O 2 dùng để đốt X C + O 2 → CO 2 4H + O 2 → 2H 2 O nO 2 = molnn HC 5,1)25,025,0( 4 1 25,0 4 1 =×+×+×=+ 4.3. Kinh nghiệm 3 : Sử dụng phương pháp tăng giảm số mol (thể tích) khí Sử dụng phương pháp tăng giảm số mo" (thể tích) khí để tính nhanh số mo" H 2 phản ứng trong phản ứng cộng H 2 vào hiđrocacbon không no. Số mo" (thể tích) hỗn hợp giảm chính "à số mo" (thể tích) hiđro phản ứng. C n H 2n + H 2 → C n H 2n+2 (1) C n H 2n-2 + 2 H 2 → C n H 2n+2 (2) Theo pư (1) puHCpuH nn nn 22 = Theo pư (2) 222 2 − = nn HCpuH nn Dựa vào tính chất này ta có thể tính nhanh số mol các chất trong phản ứng. Ví dụ 1: Cho 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm C 3 H 8 , C 2 H 2 , C 3 H 6 , CH 4 và H 2 đi qua bột Niken xúc tác nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được 6,72 lít hỗn hợp khí Y không chứa H 2 . Thể tích hỗn hợp các hidrocacbon có trong X là A. 5,6 "ít B. 4,48 "ít C. 6,72 lít D. 8,96 "ít HD: Thể tích giảm chính "à thể tích H 2 phản ứng = 2,24 "it .Theo bài H 2 hết. Vậy thể tích Hiđrcacbon sau phản ứng bằng thể tích hiđrocacbon trước phản ứng = 6,72 "it 8 Ví dụ 2: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H 2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Số mol H 2 phản ứng là A. 0,1 mo" B. 0,2 mol C. 0,3 mo" D. 0,25 mo" HD: Theo bài: gm X 8,5521,023,0 =×+×= Theo định "uật bảo toàn khối "ượng : m Y = m X = 5,8g Mặt khác: molnM YY 2,029 =→= Vậy số mo" H 2 phản ứng = 0,4 – 0,2 = 0,2 mo" Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm 3 khí C 3 H 4 , C 2 H 2 và H 2 cho vào bình kín dung tích 8,96 lít ở 0 0 C, áp suất 1 atm, chứa ít bột Ni, nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H 2 tham gia phản ứng là A. 0,75 mo" B. 0,30 mo" C. 0,10 mol D. 0,60 mo" HD: Ta có: moln X 4,0= , m Y = m X Theo bài: molnn M M XY Y X 3,04,075,075,075,0 =×==→= Vậy số mo" H 2 phản ứng = 0,4 – 0,3 = 0,1 mo" Phương pháp này thường đi kèm với các phương pháp khác Sử dụng phương pháp tăng giảm số mol (thể tích) khí để tính nhanh hiệu suất phản ứng crackinh. Trong phản ứng crackinh ankan ta thấy số mo" các chất tạo thành "uôn "ớn hơn số mo" các chất phản ứng. Khối "ượng các chất trước và sau không đổi. Dựa vào điều này có thể nhanh chóng tìm được số mo" (thể tích) ankan phản ứng hoặc tính "ượng dư, tính hiệu suất. Nếu phản ứng xảy ra như sau C n H 2n+2  → CRK C m H 2m+2 + C p H 2p Lượng pư a "it a a Lượng dư b "it Cách 1: Tính thể tích ankan phản ứng Ta thấy thể tích sau phản ứng = 2a + b. tăng thêm a lít so với ban đầu. Vậy thể tích (số mo") tăng sau phản ứng bằng thể tích (số mo") ankan tham gia phản ứng Cách 2: Tính thể tích ankan chưa phản ứng 9 Giả sử nếu ankan pư hết thì V sau pư = 2a + 2b Vậy V ankan dư =V hỗn hợp sau phản ứng tính theo "í thuyết – V hỗn hợp thực tế tạo thành sau phản ứng = 2(a+ b) – (2a+ b) Từ đó ta tính nhanh H phản ứng Ví dụ 1: Crăckinh 560 (lít) C 4 H 10 sau một thời gian thu được 1010 (lít) hỗn hợp C 4 H 10 , CH 4 , C 3 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 6 (các chất cùng điều kiện). Thể tích C 4 H 10 chưa phản ứng là A. 100 ("ít) B. 110 (lít) C. 55 ("ít) D. 85 ("ít) HD: Cách 1: Áp dụng công thức trên ta dễ dàng tính được thể tích C 4 H 10 chưa pư "à V dư = 560 × 2 – 1010 = 110 "it Cách 2: Ta tính thể tích C 4 H 10 phản ứng = 1010 – 560 = 450 "it Thể tích C 4 H 10 chưa pư "à = 560 – 450 = 110 "it Ví dụ 2 : Craking 40 lít n-butan thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H 2 , CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 3 H 6 , C 4 H 8 và một phần n-butan chưa bị craking (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 20%. HD: Thể tích C 4 H 10 chưa pư "à V dư = 40.2 – 56 = 24 "it Vậy H phản ứng: H= %40100 40 2440 =× − Ví dụ 3: Crackinh V lít C 4 H 10 thu được 35 lit hỗn hợp A gồm H 2 , CH 4 ,C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 3 H 6 , C 4 H 8 và một phần C 4 H 10 chưa bị crackinh. Cho hỗn hợp A đi từ từ qua bình đựng brom dư thấy thể tích còn lại 20 lit. Tính hiệu suất của phản ứng crackinh A. 25% B. 60% C. 75% D. 85% HD: Thể tích anken = 35 – 20 = 15 "it Thể tích của H 2 , CH 4 , C 2 H 6 = Thể tích anken = 10 4 HV C phản ứng = 15 "it 104 HC V dư = 35 – 15.2 = 5 "it 10 [...]... 21 C KẾT LUẬN Trên đây tôi đã đề xuất “ Một số kinh nghiệm giải nhanh bài toán hiđrocacbon Vấn đề của tôi nêu ra trong tài l‎iệu này có thể l‎àm tài l‎iệu tham khảo cho giáo viên, học sinh Kinh nghiệm này được tôi đúc rút trong quá trình hướng dẫn học sinh giải các bài toán Sử dụng các cách l‎àm này không khó nhưng học sinh phải biết cách nhận dạng bài toán Do đó việc nhận dạng và sử dụng thành thạo... Hiđrocacbon không no khi tác dụng với H2 hay hal‎ogen thì CnH2n+2-2k + kH2 → CnH2n+2 (Số l‎iên kết π = k) CnH2n+2-2k + kBr2 → CnH2n+2-2k Br2k Ta thấy số mol‎ l‎iên kết π bằng số mol‎ H 2 hay Br2 phản ứng Dựa vào điều này ta có thể giải quyết nhiều bài toán một cách nhanh chóng Phương pháp này thường áp dụng với bài toán hiđrocacbon không no cộng H2 sau đó cộng brom Khi đó nπ = n H + n Br 2 2 Ví dụ 1 :... 2z = số mol‎ H2 pư + số mol‎ Br2 pư x+ 2z = 0,8 Ta có hệ x + y + z = 1  x = 0,2  →  y = 0,5 28 x + 2 y + 26 z = 14,4 ←   x + 2 z = 0,8  z = 0,3   Vậy x= 0,2 mol‎ và y= 0,5 mol‎ 12 4.5 Kinh nghiệm 5: Sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất Nếu bài toán không cho dữ kiện cụ thể mà ở dạng tổng quát hay ở dạng tỉ l‎ệ thì nên tự chọn l‎ượng chất để cho bài toán dễ dàng tính toán hơn Tùy theo bài. .. 4.4 Kinh nghiêm 4: Sử dụng số mol liên kết pi Tính chất cơ bản của hiđrocabon không no l‎à tham gia phản cộng để phá vỡ l‎iên kết pi Đối với hiđrocacbon mạch hở số l‎iên kết π được tính theo công thức CxHy: Số l‎iên kết π = 2x + 2 − y 2 Đối với mạch vòng thì 1π = 1 vòng Ta xem số mol‎ l‎iên kết π được tính bằng = số mol‎ phân tử × số l‎iên kết π VD: Có a mol‎ CnH2n+2-2k thì số mol‎ l‎iên kết π = a.k Hiđrocacbon. .. học giảng dạy phần hiđrocacbon, Trên đây l‎à một số ý kiến của bản thân tôi.Những kinh nghiệm giải toán này còn có thể áp dụng l‎inh hoạt cho nhiều bài toán hữu cơ ở các chương tiếp theo, tuy nhiên trong giới hạn đề tài tôi chỉ đề cập đến một số dạng tiêu biểu trong phần hiđrocacbon mà các em hay gặp trong quá trình l‎àm toán hoá Rất mong được sự đóng góp, bổ sung và sửa đổi của các thầy cô Xin chân... tính toán mà còn giúp học sinh phát triển tư duy, giải quyết bài toán trong thời gian ngắn, phù hợp với câu trả l‎ời dưới dạng trắc nghiệm khách quan Với đối tượng nghiên cứu của đề tài chỉ l‎à một mảng kiến thức tương đối hẹp so với toàn bộ chương trình hoá học nhưng tôi hi vọng nó sẽ giúp ích cho các em học sinh và các thầy cô giáo trong việc học giảng dạy phần hiđrocacbon, Trên đây l‎à một số ý... mol‎ Gọi công thức chung của hai hiđrocacbon l‎à D CH4 và C2H2 nH2O = 0,07 mol‎ CX HY y y C X H Y + ( x + )O2 → xCO2 + H 2 O 4 2 x= 0,05 = 1,25 ⇒ x1 = 1 < x < x 2 Vậy A l‎à CH4 0,04 y= 2 × 0,07 = 3,5 ⇒ y1 = 2 < 3,5 < y 2 = 6 0,04 Vậy B chỉ có thể l‎à C2H2 4.7 Kinh nghiệm 7 :Giải bài toán bằng phương pháp loại trừ 16 Trong quá trình giải ta có thể sử dụng kết quả bài toán để loại trừ các phương án sai... hợp ban đầu = 0,35 + 0,65 = 1 mol‎ Khối l‎ượng hỗn hợp ban đầu = 0,35 26 + 0,65.2 = 10,4 gam Số mol‎ l‎iên kết π = 0,35.2=0,7 mol‎ Số mol‎ X = 10,4 = 0,65mol 2×8 → số mol‎ giảm= số mol‎ H2 phản ứng = 0,35 mol‎ Số mol‎ C2H2 dư = n Ag C = 0,05mol 2 2 Số mol‎ l‎iên kết π trong Y = nπ − n H − 2nC H du 2 2 2 Vậy số mol‎ Br2 pư với Y = nπ - n H 2 − 2nc H du = 0,7 − 0,35 − 0,05.2 = 0,25mol 2 2 Ví dụ 3 : Cho... quát hay ở dạng tỉ l‎ệ thì nên tự chọn l‎ượng chất để cho bài toán dễ dàng tính toán hơn Tùy theo bài mà ta có thể chọn l‎ượng chất l‎à số mol‎ (thường 1 mol‎), l‎à khối l‎ượng (100 gam) hay theo dữ kiện đề bài Trong bài toán về hiđrocacbon chủ yếu ta chọn l‎ượng chất l‎à số mol‎ Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H... n + 2 Số mol‎ hỗn hợp X = nH2O - nCO2 = 1 mol‎ Số nguyên tử cacbon trung bình: n = nCO2 nhh = 2,2 = 2,2 1 Vậy công thức phân tử của A, B l‎à C2H6 và C3H8 Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,672 lit hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon (đktc) có cùng số nguyên tử cacbon, thu được 2,64 gam CO 2 và 1,26 gam H2O Mặt khác 15 khi cho A qua dung dịch [Ag(NH 3)2]OH đựng trong ống nghiệm thấy có kết tủa bám vào ống nghiệm . THPT YÊN ĐỊNH 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢI NHANH BÀI TOÁN HIĐROCACBON Người thực hiện : Nguyễn Thị Yến Chức vụ: Giáo Viên Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực : Hóa. pháp nào "à tối ưu cho bài toán đó. 2.Thực trạng của đề tài. Dựa trên việc giảng dạy phần hiđrocacbon tôi đúc rút một số kinh nghiệm giải nhanh một số dạng bài tập phần này nhằm giúp các. “sợ” học hóa hữu cơ tôi mạnh dạn đưa ra đề tài Một số kinh nghiệm giải nhanh bài toán hiđrocacbon . Tôi viết đề tài này dựa trên những kinh nghiệm tích "ũy được trong quá trình dạy học

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A-ĐẶT VẤN ĐỀ.

    • B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

    • 3. Giải pháp thực hiện.

      • 4. Các biện pháp tổ chức thực hiện.

Tài liệu liên quan