0

tiểu luận công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phường đáp cầu những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện

30 5,689 62

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 10:12

Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: Từ ngàn đời xa, theo chiều dày lịch sử dựng nớc và giữa nớc. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, coi đó là sự nghiệp chung của cả cộng đồng. Kết tinh những truyền thống quý báu đã sản sinh ra những con ngời Việt Nam của mọi thời đại, một dân tộc anh hùng Tiếp nối truyền thống đó Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nớc ta luôn quan tâm đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là truyền thống của dân tộc, là đạo lý của con ngời Việt Nam. Trẻ em là lớp ngời kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhng cha phát triển đủ về thể chất, tinh thần và trí tuệ, hành vi, vậy để trẻ em đợc phát triển một cách hoàn thiện buộc Đảng, Nhà nớc ta và các tổ chức chính trị xã hội cần phải quan tâm bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bảo vệ chăm sóc trẻ em là việc làm thờng xuyên lâu dài của Đảng, của Nhà nớc và của mọi ngời dân trong toàn xã hội, là chiến lợc lâu dài đến sự phát triển nguồn nhân lực đất nớc, là điều kiện tiên quyết đa nớc Việt Nam lên tầm thời đại. Thấm nhuần đờng lối, chính sách, những quan điểm đó của Đảng và Nhà nớc về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân phờng Đáp Cầu luôn luôn quan tâm đến việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trên mọi lĩnh vực, bằng nhiều hình thức khác nhau và đã đạt đợc những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tình hình trẻ em và công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ở địa bàn Bắc Ninh nói chung, ở Đáp Cầu nói riêng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra hết sức cấp thiết cần đợc quan tâm giải quyết nh: Tỷ lệ trẻ suy dinh dỡng còn cao, trẻ em mắc các bệnh nh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đờng hô hấp vẫn cha đợc điều trị triệt để. Công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ còn nhiều bất cập. Việc quan tâm đến trẻ em có những hoàn cảnh éo le, khó khăn còn hạn chế. Một số bộ phận nhân dân và gia đình nhận thức về trẻ em cha đầy đủ, đạo đức, nếp sống ở một số trẻ em thiếu lành mạnh, trẻ em phạm pháp có chiều hớng gia tăng. Một số hành vi bạo lực ngợc đãi của ngời lớn đã vi phạm đến quyền trẻ em cha đợc xử lý nghiêm minh. . . Trong thời kỳ hội nhập, kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa bên cạnh những mặt tích cực còn có những khía cạnh xấu tác động đến đới sống của xã hội, phần nào tác động không tốt đến việc nhận thức của trẻ . Trong giai đoạn cách mạng hiện nay Việt Nam đã ra nhập tổ chức th- ơng mại thế giới (WTO) và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 1 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan chủ động hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu đòi hỏi thế hệ trẻ, thế hệ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tơng lai, phải có sự phát triển nhảy vọt về thể lực, trí tuệ, về phẩm chất. Điều đó đặt ra yêu cầu hết sức khách quan cho Đảng, Nhà nớc, các địa phơng cơ sở phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đợc theo học lớp trung cấp chính tri, với sự truyền thụ kiến thức tận tình của các thày cô giáo trờng trung cấp chính trị Nguyễn văn Cừ, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị và sự giúp đỡ tận tình của các thày cô giáo đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu.Thông qua khoá học đã giúp cho bản thân nâng cao nhận thức về năng lực, chính trị, đặc biệt qua bộ môn văn hoá xã hội đã giúp cho tôi thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến l- ợc con ngời của Đảng, Nhà nớc và vị trí, tầm quan trọng của việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em thuộc phờng Đáp Cầu nói riêng. Đồng thời trang bị cho tôi ý thức tự giác quan tâm tới công tác trẻ em đang diễn ra trong thực tiễn, mà hàng ngày ngời làm công tác giáo dục nh tôt phải đối mặt, cả tính tích cực và những hạn chế, tồn tại cần có giải pháp khắc phục kịp thời. Với tất cả lý do nêu trên và ý thức trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo cơ sở giáo dục địa phơng, quan tâm tới sự phát triển của phờng Đáp cầu trong tơng lai, tôi mạnh dạn chọn đề tài: Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Đáp Cầu hiện nay. Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện. Song do điều kiện thời gian và năng lực của bản thân còn hạn chế, tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các thầy cô giáo trờng chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đặc biệt là các thầy cô giáo trong khoa lý luận cơ sở hớng dẫn tôi viết tiểu luận, các ban ngành ở địa phơng, Ban dân số phờng Đáp Cầu quan tâm, chỉ bảo tận tình, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt đề tài này và tiếp tục bổ sung hoàn thiện nó trong những bớc công tác thực tiễn sau này. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài: -Trớc hết mhằm mục đích để bản thân tìm hiểu, , rèn luyện nâng cao nhận thức và t duy tổng kết thực tiễn -Thứ hai: Đề tài nhằm mục đích thông qua khảo sát, đánh giá phân tích đúng tình hình để chỉ ra đợc những kết quả đã đạt đợc và những bất cập, những vấn đề đặt ra trên cơ sở đó đa ra những giải pháp hữu hiệu nhất, giải quyết những tồn tại đem lại hiệu quả cao cho công tác này và thúc đẩy công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, phục vụ sự phát triển thế hệ trẻ nói chung và thế hệ trẻ ở Đáp Cầu nói riêng. Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 2 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan -Thứ ba: Đề tài cũng có thể là cơ sở để các địa phơng khác trong tỉnh và cán bộ cấp cơ sở tham khảo nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn của lĩnh vực công tác này. 3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài này tập trung nghiên cứu khảo sát đối tợng trẻ em từ 0 - 16 tuổi ở địa bàn phờng Đáp Cầu giai đoạn 2002 - 2006 và đa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Đáp Cầu trong những năm tiếp theo. 4. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài đợc chia thành 3 chơng . Chơng I: Cơ sở lý luận chung về công tác bảo vệ,chăm sócvà giáo dục trẻ em Chơng II: Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu Chơng III: Phơng hớng, giải pháp và những kiến nghị trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu Chơng 1: Cơ sở lý luận chung về công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em 1.1. Một số khái niệm - Trên thế giới, ở mỗi quốc gia có rất nhiều những khái niệm khác nhau về trẻ em. Nhng những khái niệm đó đều thể hiện trẻ em là những công dân vị thành niên mà xã hội cha công nhận là ngời trởng thành. Theo công ớc quốc tế: Trẻ em có nghĩa là ngời dới 18 tuổi Công ớc giải thích thêm định nghĩa này bằng việc nhắc lại điều đã nêu trong : Tuyên bố vế quyền trẻ em năm 1959: Trẻ em, do cha trởng thành về mặt tinh thần và thể lực, cần có sự bảo vệ, chăm sóc đặc biệt, bao gồm bảo vệ về mặt pháp lý thích hợp trớc cũng nh sau khi sinh. ở Việt Nam, pháp luật Việt Nam chỉ rõ: Trẻ em là công dân Việt Nam dới 16 tuổi (1) . Nh vậy đối với Việt Nam, theo luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, thì trẻ em đợc hiểu là công dân Việt Nam dới 16 tuổi. Theo quan niệm về lứa tuổi trẻ em đợc hiểu là ngời cha trởng thành về thể lực, tinh thần (non nớt về thể chất và trí tuệ), đó là độ tuổi từ 0 đến dới 18 tuổi, và cần đợc bảo vệ, chăm sóc đặc biệt và giáo dục. (1) Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quốc Hội thông qua ngày 12/8/1991 Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 3 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan Cùng với công ớc quốc tế về quyền trẻ em, Việt Nam thống nhất quy định trên địa bàn cả nớc chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đợc thể chế hoá trong hiến pháp và pháp luật, các văn bản quy định pháp luật do Quốc Hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền từ trung ơng đến địa ph- ơng ban hành. Trẻ em đợc phân ra nhiều lứa tuổi không đồng nhất về mặt tâm, sinh lý, điều đó quy định những chế độ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục khác nhau, phải có những đặc điểm, yêu cầu riêng khác nhau phù hợp với từng lứa tuổi phát triển. Nhiều nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về tâm sinh lý trẻ em trong nớc và trên thế giới đã tơng đối thống nhất ở cách phân chia các giai đoạn của trẻ nh sau: STT Độ tuổi Giai đoạn 1 Từ 0 đến 1, 5 tuổi Trẻ sơ sinh 2 Từ 1, 5 đến 3 tuổi Nhà trẻ 3 Từ 3 đến 6 tuổi Mẫu giáo 4 Từ 6 đến 12 tuổi Thiếu nhi 5 Từ 13 đến 16 tuổi Thanh thiếu niên (tuổi dạy thì) Tơng ứng mỗi độ tuổi là một giai đoạn phát triển của trẻ về đặc điểm tâm, sinh lý khác nhau. Vậy phải có phơng pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục khác nhau phù hợp với sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn. - Khái niệm bảo vệ trẻ em đợc hiểu khái quát: Bảo vệ trẻ em là sự ngăn chặn, loại bỏ mọi ảnh hởng tác động đe dọa của hoàn cảnh tới sự tồn tại và phát triển của trẻ. - Khái niệm chăm sóc trẻ em đựơc hiểu khái quát là: Sự cung cấp đầy đủ mọi điều kiện về dinh dỡng an toàn môi trờng tự nhiên, môi trờng xã hội để trẻ phát triển toàn diện. - Khái niệm giáo dục trẻ em đựơc hiểu khái quát là: Sự trang bị cho trẻ về trí lực, thể lực, phẩm chất, tinh thần để tạo nguồn nhân lực có chất lợng kế cận những lớp ngời đi trớc. - Khái niệm về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em có thể hiểu đó là quá trình tác động tổng hợp các công tác, các phơng pháp và biện pháp để tạo ra thế hệ trẻ có đủ sức khoẻ, tri thức, năng lực, tinh thần, là chuẩn bị nguồn lực bổ sung liên tục cho lực lợng lao động mới có phẩm chất, năng lực và trình độ, thể lực ngày càng cao phục vụ cho sự nghiệp và bảo vệ đất nớc. 1. 2. Một số quan điểm về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em * Quan niểm của chủ nghĩa Mác: Theo Mác, mỗi ngời sinh ra đều trải qua giai đoạn phát triển về tinh thần và thể lực để trở thành ngời lớn, con ngời ở giai đoạn đó thuộc lớp ngời trẻ em. Vấn đề bảo vệ chăm sóc, và giáo dục trẻ em đã đợc Các Mác nêu ra ngay từ khi chủ nghĩa Mác ra đời. Các Mác đã lên Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 4 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan án mạnh mẽ: Lòng tham của giai cấp t sản nhẫn tâm cớp mất trờng học và bầu không khí trong lành của trẻ em, để cho các ngài chủ xởng bòn rút, chúng lấy lợi nhuận và Đại công nghiệp phát triển ngày càng phá huỷ mọi mối quan hệ gia đình trong giai cấp vô sản và càng biến trẻ em thành những món hàng mua bán những công cụ lao động đơn thuần, thì những lời huyênh hoang của giai cấp t sản về gia đình và giáo dục, về mối quan hệ thân thiết gắn bó giữa con cái với cha mẹ lại càng trở lên ghê tởm (1) . Tuy nhiên Các Mác không lên án việc sử dụng trẻ em lao động nói chung mà chỉ lên án việc biến trẻ em thành món hàng mua bán, việc sử dụng lao động trẻ em vào mục đích tăng lợi nhuận cho giới trẻ. Các Mác cho rằng phải giáo dục từng bớc nâng cao kỹ năng lao động cho con ngời từ khi còn nhỏ. Ông viết: Trong một chế độ xã hội hợp lý mỗi trẻ em từ 9 tuổi trở lên đều phải trở thành ngời lao động sản xuất (2) . * Quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh: Lúc sinh thời, Ngời đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những chủ nhân tơng lai của đất nớc. Tình thơng đó của Ngời dành cho trẻ em thật vô bờ bến Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em mà mình sẵn có (3) . Tình thơng yêu đó bắt nguồn từ lý tởng của Bác suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại giải phóng giai cấp, giải phóng con ngời, mu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Sự quan tâm đặc biệt của Ngời dành cho trẻ em còn bắt nguồn từ tầm nhìn xa trông rộng, xã hội nào cũng có trẻ em, lớp này lớn, lớp khác kế tiếp ra đời. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phải làm thờng xuyên không ngừng để tạo ra lớp ngời sau phát triển hơn lớp ngời trớc về mọi mặt. Bác Hồ từng dạy: Công tác đó phải làm kiên trì và bền bỉ và Vì lợi ích m- ời năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng ngời" (4) . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun trồng thế hệ mầm non của đất nớc. T tởng này vẫn còn nguyên giá trị và hoàn toàn phù hợp với t tởng của thời đại: Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, những t tởng đó của Ngời còn chỉ rõ cho chúng ta thấy trẻ em cần đợc chăm sóc về mọi mặt. + Về sức khỏe: Ngời chỉ rõ: Phải làm sao cho các cháu đợc ăn no, mặc ấm, giữ gìn vệ sinh, phòng chữa bệnh, rèn luyện thân thể, cải tạo nòi giống (1) . + Về giáo dục: Kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân. Ngời đòi hỏi trẻ em cần đợc giáo dục toàn diện Không những có tri thức phổ thông mà phải có đầy đủ tri thức cách mạng (1) Ngời chỉ rõ: Đối ( 1)CácMác -Ph ăng Ghen toàn tập, NXB CTQG, H1994 (2) CácMác -Ph ăng Ghen toàn tập, NXB CTQG, H1994 (3) Hồ chí minh toàn tập- NXBCTQG-2000 (4) Hồ chí minh toàn tập- NXBCTQG-2000 (1) Hồ chí Minh toàn tập- NXB CTQG-2000 Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 5 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan với thiếu nhi phơng pháp giáo dục dạy học phải nhẹ nhàng vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi theo khổ ngời lớn (2) Ngời quan tâm đến ý kiến và sáng kiến của trẻ em. Ngời đặt niềm tin tởng vào thế hệ trẻ em, trong th gửi học sinh nhân ngày khai trờng Bác viết: Non sông Việt Nam có trở lên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh vai với các cờng quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu (3) . Quá trình phát triển của trẻ em gắn liền với quá trình học tập và vui chơi - chơi mà học - học mà chơi, nh Bác Hồ nói: trẻ em biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan (4) . Bảo vệ trẻ em cũng là làm sao cho các em đợc học hành đầy đủ, tử tế, tránh cho trẻ em tiếp xúc với các trò chơi phản giáo dục, bảo đảm cho các em phát triển về trí lực và tinh thần lành mạnh. * Quan điểm của Đảng và Nhà nớc ta: Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em chính là đào tạo những lớp ngời mới có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, và thể lực hoàn thành mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Mục đích nhằm Đảm bảo cho thế hệ trẻ Việt Nam đợc phát triển toàn diện, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu những tinh hoa của thế giới, đáp ứng đợc những yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc (1) . Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn coi con ngời vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp xây dựng, và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy quan tâm đến con ng- ời nói chung và trẻ em nói riêng là mục tiêu cơ bản chi phối đờng lối cách mạng của Đảng. Quan điểm của Đảng và Nhà nớc ta: "Thiếu niên, nhi đồng là ngời chủ tơng lai của đất nớc" (2) , vì vậy bồi dỡng cách mạnh cho thế hệ sau là điều rất quan trọng và cần thiết. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng là mhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cũng là đạo lý, truyền thống của đân tộc ta. Coi trọng chơng trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nớc giai đoạn 2001- 2010, là mục tiêu nhằm tăng cờng sức mạnh tổng hợp của quốc gia nhằm phát huy nội lực trong xu thế hội nhập, liên kết khu vực, liên kết quốc tế. Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ em là chiến lợc của Đảng và nhà nớc trong (2) Hồ chí Minh toàn tập- NXB CTQG-2000 (4) Hồ chí Minh toàn tập- NXB CTQG-2000 (3) Hồ chí Minh toàn tập- NXB CTQG-2000 (4) Hồ chí Minh toàn tập- NXB CTQG-2000 (1) Đảng Cộng Sản Việt Nam,Văn kiện Đại Hội Dại biểu toàn quốc lần VIII,NxbCTQG,H,1996 (2) Giáo trình TCCT-Văn hoá xã hội-NXB Lý luận chính trị Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 6 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan việc nâng cao chất lợng dân số, tạo nguồi nhân lực cho đất nớc đáp ứng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong thời kỳ mới. Trong những năm qua Đảng và nhà nớc ta đã tăng cờng công tác chỉ đạo, đầu t nguồn lực cho việc thực hiện các chơng trình, dự án nhằm giúp cho việc thành công các mục tiêu đề ra trong các chơng trình hành động vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 1. 3. Về vai trò của trẻ em: Dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đất nớc ta đang phát triển trên con đờng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản cộng sản là một sự nghiệp vĩ đại lâu dài đòi hỏi phải có lớp ngời kế tiếp nhau thực hiện. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chính là đào tạo nguồn nhân lực cho đất nớc, tạo những lớp ngời mới có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, thể lực, trí lực, kế tiếp sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành mục tiêu của sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Đảng ta đã chỉ rõ vai trò của trẻ em là "Các em thiếu niên nhi đồng ngày nay sẽ là lớp ngời xây dựng chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản sau này. Quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng là quan tâm đến việc đào tạo, bồi dỡng một lớp ngời mới không những phục vụ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mà còn chính cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản sau này". (1) Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để khi trở thành ngời lớn chính các em lại tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục lớp sau với chất lợng cao hơn, đảm bảo cho sự phát triển tơng lai của dân tộc trên con đ- ờng tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn tạo ra thế hệ tơng lai phát triển hơn thế hệ trớc. Tạo ra lớp ngời có thể kế tục, nối tiếp truyền thống, lu giữ truyền thống, tô thắm truyền thống để góp phần vào công cuộc đổi mới đất nớc làm cho dân giàu n- ớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có vai trò quan trọng đợc biểu hiện trên những góc độ cụ thể đó là bảo vệ, chăm sóc, giáo dục những công dân đặc biệt: Vì trẻ em có các quyền và bổn phận đợc hệ thống pháp lệnh công nhận nên tuy nhỏ tuổi, nhng các em cũng có quyền của công dân về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội cần đợc tôn trọng. Đồng thời các em ở độ tuổi thay đổi về thể chất, phát triển về trí tuệ, hình thành về nhân cách đòi hỏi phải đợc quan tâm. Từ khi cách mạng ở trong những ngày hoạt động bí mật, thiếu niên, nhi đồng đã nêu những tấm gơng sáng, đóng góp một phần vào thắng lợi của (1) Chỉ thị số 55/CT-TW Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 7 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan dân tộc. Đảng và nhà nớc thấm nhuần t tởng Hồ Chí Minh rất quan tâm đến trẻ em và xác định trẻ em chính là tơng lai của mỗi dân tộc, là tài sản quý giá của nhân loại và đa vấn đề trẻ em lên vị trí hàng đầu của chiến lợc xây dựng con ngời cho thế kỷ XXI. Ngày nay đất nớc ta đã và đang hội nhập vào kinh tế chung WTO vần đề về nguồn nhân lực cho đất nớc là vấn đề hết sức quan trọng, việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đào tạo nguồn lực cho đất nớc có một vị trí, vai trò quyết định đến thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nớc, đến sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đó là chăm sóc thế hệ nối tiếp dòng dõi của gia đình và xã hội cần có trẻ em, yêu trẻ em, chăm lo cho trẻ đã là truyền thống quý báu từ ngàn đời xa của dân tộc Việt Nam. Từ xa ông cha ta đã từng quan niệm con cái quý hơn vàng: "Có vàng, vàng chẳng biết tha, có con, con nói trầm trồ dễ nghe" (1) . Vì vậy, con cháu là niềm tin, niềm hy vọng, là động lực tạo nên sức sống trong mỗi gia đình. Cho nên nhiều gia đình có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn lặng lẽ âm thầm vun đáp cho con cháu, xem sự thành đạt của con cháu là hạnh phúc, là lẽ sống tự nhiên của chính mình. Đối với trẻ em việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dỡng và giáo dục là quá trình liên tục. Gia đình là môi trờng hết sức quan trọng mà trong đó mỗi thành viên của gia đình đều ảnh hởng đến trẻ. Ngời cha, ngời mẹ, sinh hoạt, nề nếp trong gia đình có ảnh hởng lớn đến đứa con của mình. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là chăm sóc cho thế hệ tơng lai của nớc nhà, sự phát triển của loài ngời trên thế giới nói chung cũng nh ở nớc ta nói riêng, chính là sự phát triển của các thế hệ nối tiếp nhau, thế hệ sau thay thế cho thế hệ trớc để xây dựng đất nớc. Có thể khẳng định không có thế hệ trẻ không có sự phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và không có sự phát triển của nhân loại. Trẻ em không những có vị trí lớn lao trong sự phát triển lịch sử qua các thời đại mà còn là tơng lai của đân tộc, là lớp ngời kế thừa, phát triển các truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ ngàn xa đến nay. Tơng lai của dân tộc, của đất nớc sẽ phụ thuộc vào lớp ngời kế tục xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay và mai sau. Trẻ em là nguồn nhân lực, là ngời chủ tơng lai của nớc nhà. Trên cả nớc ta hiện nay có trên 30 triệu trẻ em từ 0 đến 16 tuổi, đây là lực lợng rất quan trọng của đất nớc, nguồn nhân lực mở đầu cho một thiên niên kỷ mới, của những thập kỷ đầu thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế trí thức, của khoa học công nghệ cao đang trên đà phát triển mạnh mẽ từng ngày từng giờ trên toàn cầu. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em đảm bảo về số lợng, chất lợng (1) Ca dao Việt Nam-NXB Văn hoá -1990 Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 8 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan tạo nên nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu của thời đại là tiêu trí quan trọng ảnh hởng trực tiếp đến tốc độ phát triển kinh tế, xã hội và sự ổn định và an ninh chính trị, trật tự xã hội của đất nớc. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua giáo dục trong hệ thống các nhà trờng, của xã hội, qua quá trình học tâp, sáng tạo và rèn luyện của mình các em sẽ nhận thức đợc giá trị truyền thống của tổ tiên, làm giàu sự hiểu biết. Qua kinh nghiệm truyền thống với phấn đấu học tập và tu dỡng về nhân cách của trẻ ,sự tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại tao nên nguồn nhân lực tiến kịp với sự phát triển của thời đại, xứng đáng là ngời chủ tơng lai của đất nớc. Vì vậy nhiệm vụ củ Đảng và Nhà nớc, xã hội và mỗi gia đình chúng ta hôm nay là phải chuẩn bị đầy đủ về hành trang để cho trẻ em có khả năng đảm đơng đợc vai trò của lớp ngời công dân mới - công dân xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chơng II: Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng đáp Cầu-Thành phố Bắc Ninh 2. 1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội phờng Đáp Cầu: Phờng Đáp Cầu nằm ở phía bắc tỉnh Bắc Ninh là một phờng trong 9 xã phờng của thành phố Bắc Ninh. Phờng Đáp Cầu phía bắc giáp sông Nh Nguyệt, phía đông giáp xã Đại Xuân huyện Quế Võ, phía nam giáp phờng Thị Cầu, phía tây giáp phờng Vũ Ninh. Với diện tích hơn 1, 2 km 2 , dân số trên 9, 2 nghìn ngời. Về vị trí, điều kiện địa lý phờng Đáp Cầu có nhiếu thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội: Sông Nh nguyệt thuộc địa bàn phờng dài hơn 2km, tạo điều kiện cho giao thông thuỷ thuận lợi. Quốc lộ 1A, đờng cao tốc Hà Nội-Lạng sơn đi qua đị bàn phờng tạo cho việc giao thông đờng bộ thuận lợi. Phờng Đáp Cầu những năm gần đây là phờng gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Nhân dân chủ yếu làm nghề vận tải, vận chuyển vật liệu xây dựng, buôn bán nhỏ, các nghề truyền thống nh nghề làm vôi xây dựng không phát triển thậm trí bị thu hẹp phạm vi sản xuất. Trên địa bàn phờng có 15 cơ sở sản xuất t nhân hoạt động nhng phát triển còn chậm, sản xuất nhỏ lẻ, thu hút lao động ít. "Từ khi làm kè đê Sông Cầu, việc buôn bán vật liệu xây dựng không còn. Một số bà con thiếu công ăn việc làm, nguồn thu của địa phơng không còn nh trớc kia nữa. Định hớng mũi nhọn kinh tế địa phơng khó xác Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 9 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan định" (1) .Chính vì thế ảnh hởng đến kinh tế địa phơng và thu nhập của ngời dân, bình quân thu nhập đầu ngời ớc tính 350 nghìn đồng/ tháng, nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng thành phố (phờng còn 113 hộ nghèo). Do tệ nạn may tuý là điểm nóng của những năm trớc, theo thống kê của ban phòng chống tệ nạn xã hội năm 2005 "có 225 ngời mắc HIV, trên 120 ngời nghiện ma tuý" (2) của những năm trớc, một số tham gia buôn bán ma tuý, một số ngời nhiễm HIV, nghiện ma túy đã chết để lại cho phờng nhiều trẻ em không ngời chăm sóc, và rơi vào hoàn cảnh éo le. Do đó vấn đề đặt ra cho Đảng uỷ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân phờng trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em cần có những giải pháp hữu hiệu, cần đợc quan tâm thờng xuyên và toàn diện về mọi mặt. Phờng Đáp Cầu với bề dày lịch sử lâu đời, hình thành từ một làng quê trớc đời nhà lý có nhiều truyền thống bất khuất kiên cờng chống giặc ngoại xâm từ thời Lý, thời Trần. Nhân dân phờng Đáp Cầu chịu lam, chịu làm, có truyền thống hiếu học, thời phong kiến có 2 tiến sĩ, có nhiều ngời đỗ đạt làm quan, ngày nay có nhiều ngời học hành thành đạt có vị trí quan trọng trong Đảng, trong chính quyền , và làm công tác khoa học, doanh nhân hiện nay. Trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song tình hình chính trị, xã hội của phờng Đáp Cầu luôn đợc ổn định, công tác cán bộ đợc kiện toàn, đủ về số lợng, đảm bảo về chất lợng. Năng lực cán bộ luôn đợc nâng cao cơ bản đáp ứng đợc nhiệm vụ đặt ra và ngày càng làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay từng bớc khắc phục khó khăn về kinh tế của phờng, của nhân dân trong phờng, giữa vững an ninh chính trị trật tự xã hội. Đảng bộ phờng Đáp Cầu đã chỉ đạo tốt quy chế dân chủ trong các cấp chính quyền và trong nhân dân, giải quyết tốt các điểm nóng, Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tạo thành sức mạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội mà nghị quyết của hộ đồng nhân dân đề ra. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong phờng ngày càng đợc quan tâm đầy đủ và có chất lợng hơn, góp phần vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đặt ra, với những cơ hội mới nhng cũng không ít những thách thức, khó khăn mới trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, trong hoàn cảnh nớc ta mới ra nhập WTO, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu càng phải có sự quan tâm sâu sắc hơn, định hớng rõ ràng, giải pháp cụ thể thiết thực đảm bảo chất l- ợng theo yêu cầu của cuộc sống, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, đáp (1) Báo cáo Đảng Bộ phờng Đáp Cầu-Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2006 (2) B áo cáo tổng kết công tác an ninh trật tự xã hội năm 2006 của phờng Đáp cầu Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 10 [...]... mạnh, xã hội công bằng, văn minh dân chủ" (1) Chơng III: Phơng hớng, giải pháp và những kiến nghị trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu giai đoạn 20062010 3 1 Phơng hớng thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu đặt ra hiện nay: Qua phân tích nguyên nhân thực trạng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trên trên địa bàn phờng Đáp Cầu, bản thân... các chủ trơng đờng lối, chính sách và pháp luật của Đảng và nhà nớc, đặc biệt về chính sách, pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em *Nguyên nhân tồn tại và những nổi cộm về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo duc trẻ em ở phờng Đáp Cầu hiện nay: Qua phân tích đánh giá thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em của phờng Đáp Cầu vẫn còn một số vấn đề bất cập và khó khăn cần sớm đợc khắc phục:... quả chất lợng trẻ em cha cao Vì vậy công tác Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 20 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu cần có những giải pháp đúng đắn, kịp thời, phù hợp với địa phơng để công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đáp ứng đợc nguồn nhân lực cho địa phơng và đất nớc thực hiện mục tiêu chung.. .Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan ứng sự phát triển của xã hội Thực hiện thành công nghị quyết Đại Hội Đảng Bộ phờng Đáp Cầu lần thứ XVII Những điều kiện địa lý, kinh tế chính trị, văn hoá, và những truyền thống quý báu của phờng Đáp Cầu là những yếu tố tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn phờng 2 2 Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ. .. mọi ngời dân quan tâm hơn đến việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Trong 5 năm qua (từ năm 2001 đến năm 2006) công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu đã thu đợc kết quả tốt, cụ thể: Đảng uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể trong phờng đã xác định đợc vị trí vai trò của công tác giáo bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Coi đó là nền tảng cho sự phát triển... lợng giáo dục trẻ em Góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đẩy lùi bệnh thành tích trong giáo dục, tiêu cực trong thi cử làm cho công tác giáo dục thế hệ trẻ ngày càng lành mạnh và trong sáng hơn Thiết nghĩ không chỉ riêng Đáp Cầu cần quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mà mọi cơ sở xã, phờng trong tỉnh đều cần quan tâm thiết thực tới công tác này Trớc xu thế hội nhập toàn cầu và. .. trong những năm qua công tác bảo vệ, chăm Cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em phng ỏp cu Nhng vn t ra v gii phỏp thc hin 11 Tiểu luận tốt nghiệp Nguyễn Quang Loan sóc và giáo dục trẻ em đã ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp và đã đạt đ ợc những kết quả trên các mặt sau: * Về bảo Vệ, chăm sóc sức khoẻ trẻ em: Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân nói chung và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em nói riêng luôn... thực sự quan tâm đến công tác này còn cho rằng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của nhà trờng, của cơ quan chuyên môn Vì vậy thời gian tới cần tập trung triển khai chặt chẽ, đồng bộ dới sự lãnh đạo giám sát của ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Hai là: Một số bậc cha, mẹ, của ngời lớn nhận thức về công tác bảo vệ, chăn sóc và giáo dục trẻ em còn hạn chế dẫn đến... của nhà nớc về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Làm tốt công tác nâng cao chất lợng dân số, công tác tạo nguồn nhân lực cho địa phơng cũng nh cho Đất nớc, đáp ứng công cuộc đổi mới của đất nớc ta trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc và hội nhập kinh tế toàn cầu 3 2 Những giải pháp cơ bản: Thực hiện có hiệu quả luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chỉ thị 55/CT-TW ngày 28/6/2000... giáo dục lại các em cha ngoan Hai: Tiếp tục thực hiện phong trào xã hội hoá giáo dục, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em một các sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, với mục tiêu cụ thể, có các biện pháp tích cực từng bớc khắc phục hậu quả của bệnh thành tích trong phong trào nói chung và trong công tác giáo dục, đào tạo nói riêng Thực hiện dân chủ, công bằng trong giáo dục trẻ em, thực hiện tốt luật giáo . tôi mạnh dạn chọn đề tài: Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Đáp Cầu hiện nay. Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện. Song do điều kiện thời gian và năng lực của bản. luận chung về công tác bảo vệ ,chăm sócvà giáo dục trẻ em Chơng II: Thực trạng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phờng Đáp Cầu Chơng III: Phơng hớng, giải pháp và những kiến nghị. sách và pháp luật của Đảng và nhà nớc, đặc biệt về chính sách, pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. *Nguyên nhân tồn tại và những nổi cộm về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo duc trẻ em ở
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phường đáp cầu những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện, tiểu luận công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở phường đáp cầu những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện,

Từ khóa liên quan