0

Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam

267 434 0
  • Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 09:25

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH Đinh Thị Thu Hồng BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Trần Ngọc Thơ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 2 LỜI CAM ĐOAN n án Ti ba bt kh thi và la chn chính sách cho Vi do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các thông tin, s lic s dng trong lun án là trung thc và có nguy. Nghiên cu sinh:  Thu Hng Khóa 2009 i hc Kinh t TP. H Chí Minh 3 MUÏC LUÏC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục i Danh mục các bảng v Danh mục các hình vii Danh mục các chữ viết tắt ix MỞ ĐẦU Chương 1: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm 1 1.1. Từ mô hình IS-LM đến mô hình Mundell-Fleming 1 1.1.1. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định 3 1.1.2. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá thả nổi 5 1.2. Lý thuyết bộ ba bất khả thi 6 1.3. Các nghiên cứu mở rộng lý thuyết bộ ba bất khả thi 10 1.3.1. Bộ ba bất khả thi mở rộng và mẫu hình kim cương 10 1.3.2. Thước đo mức độ đạt được các mục tiêu của bộ ba bất khả thi 12 1.3.2.1. c lp tin t 13 1.3.2.2. nh t giá h 17 1.3.2.3. Hi nhp tài chính 20 1.3.3. Vai trò của dự trữ ngoại hối 24 1.3.4. Sự lựa chọn chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi ở các quốc gia 28 1.3.5. Mối quan hệ giữa lý thuyết bộ ba bất khả thi và các biến số kinh tế vĩ mô 30 Kết luận chương 1 37 Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 38 2.1. Hồi quy với dữ liệu bảng 39 4 2.1.1. Các ước lượng cơ bản 39 2.1.2. Phương pháp hồi quy FGLS 43 2.1.3. Hồi quy với biến giả 44 2.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 45 2.2.1. Phương pháp kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi 45 2.2.2. Phương pháp kiểm định tác động của việc lựa chọn chính sách đến các biến số kinh tế vĩ mô 47 2.2.3. Mô tả biến 48 2.2.4. Trình tự phân tích 59 2.2.5. Phương pháp tính các chỉ số bộ ba bất khả thi 61 2.2.5.1. Ch s c lp tin t (MI) 61 2.2.5.2. Ch s nh t giá (ER) 62 2.2.5.3. Ch s hi nhp tài chính (FO) 63 2.3. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu 64 2.3.1. Sự lựa chọn các chính sách bộ ba bất khả thi ở các quốc gia trong mẫu quan sát 66 2.3.1.1. M c lp tin t (MI) ca các quc gia trong mu quan sát 67 2.3.1.2. M nh t giá (ER) ca các quc gia trong mu quan sát 70 2.3.1.3. M hi nhp tài chính (FO) ca các quc gia trong mu quan sát 73 2.3.2. Sự kết hợp chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi 75 2.3.3. Mức độ dự trữ ngoại hối của các quốc gia trong mẫu và mẫu hình kim cương 78 Kết luận chương 2 83 Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 84 3.1. Kết quả kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến bộ ba 84 3.2. Kết quả kiểm định tác động của các kết hợp chính sách đến các biến kinh tế vĩ mô 87 3.2.1. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động tăng trưởng 87 3.2.1.1. Kt qu hi quy cho toàn mn 87 ng ca các chính sách b ba bt kh n Bing  ng hp Vit Nam 94 3.2.2. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Tăng trưởng trung bình 98 3.2.2.1. Kt qu hi quy cho toàn mn 98 5 ng ca các chính sách b ba bt kh ng trung bình  ng hp Vit Nam 102 3.2.3. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động lạm phát 107 3.2.3.1. Kt qu hi quy cho toàn mn 107 ng ca các chính sách b ba bt kh n Bing lm phát  ng hp Vit Nam 111 3.2.4. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Lạm phát trung bình 116 3.2.4.1. Kt qu hi quy cho toàn mn 116 ng ca các chính sách b bt kh n Lm phát trung bình  ng hp Vit Nam 119 3.2.5. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Thất nghiệp trung bình 124 3.2.5.1. Kt qu hi quy cho toàn mn 124 ng ca các chính sách b bt kh n Lm phát trung bình  ng hp Vit Nam 128 3.3. Phân tích về ảnh hưởng chi phối của mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính phủ 134 3.3.1. Vai trò của mức độ phát triển tài chính 136 ng ca các ch s b ba bt kh n Bing 137 ng ca các ch s b ba bt kh n Bing lm phát 139 3.3.2. Vai trò của chi tiêu chính phủ 141 ng ca các ch s b ba bt kh n Bing 143 n ca các ch s b ba bt kh n Bing lm phát 145 3.3.3. Mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính phủ của Việt Nam 147 Kết luận chương 3 153 Chương 4: Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam 156 4.1. Vận dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi trong việc lựa chọn chính sách mục tiêu 156 4.2. Nâng cao uy tín và mức độ độc lập của Ngân hàng Nhà nước 160 4.3. Gia tăng tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái 162 4.4. Kiểm soát rủi ro của hội nhập tài chính 164 4.5. Tăng cường tích lũy dự trữ ngoại hối 168 6 4.6. Một số đề xuất khác 170 Kết luận Chương 4 `173 Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo Danh mục công trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục 7 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang  57 Bng 2.2:  58 Bng 2.3: Thng kê mô t các bi trong mô hình 65 Bng 3.1: Kt qu kinh mi quan h tuyn tính gia các ch s 84  87  94  98  98  103  bình 107  108  111  115  116  119  124  trung bình 124 8  129  bình 133   137   139    143   145  169 9 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Quan h IS  LM  BP trong ch  t giá c nh. 4 Hình 1.2: Quan h IS  LM  BP trong ch  t giá th ni. 5 Hình 1.3: Tam giác minh ha lý thuyt b ba bt kh thi 8 Hình 1.4: Ma lý thuyt b ba bt kh thi 12 Hình 2.1: T ng GDP ca các quc gia trong mu 66  68  69  70  71 Hình 2.6: Xu h 73  74  75  78  80  81 Hình 3.1: S kt hp chính sách ca 10 quc gia Châu Á 85 Hình 3.2: S kt hp chính sách ca các quin trong mu 85 Hình 3.3: S kt hp chính sách ca Vit Nam 86 10  148  149 u quan sát 151 Hình 4.1: Các ch tiêu kinh t ca Vit Nam 159 [...]... quan sát và Việt Nam đã lựa chọn chính sách bộ ba bất khả thi trên thực tế như thế nào từ năm 2000 đến năm 2012? - Sự lựa chọn chính sách của các quốc gia trong mẫu quan sát có bị ràng buộc bởi lý thuyết bộ ba bất khả thi hay không? - Các chính sách được lựa chọn và vai trò của dự trữ ngoại hối ở các quốc gia trong mẫu đã ảnh hưởng như thế nào đến biến động tăng trưởng, biến động lạm phát và tỷ lệ... quan sát, Việt Nam hầu như rất ít được đưa vào bởi khó khăn lớn nhất là những hạn chế về mặt số liệu Những nghiên cứu có Việt Nam cũng mới dừng lại ở những chỉ tiêu đo lường các chính sách bộ ba về mặt pháp lý mà chưa phản ánh thực tế việc thực thi các chính sách đó như thế nào Trong khi đó ở Việt Nam, một số nghiên cứu đã vận dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi để phân tích sự lựa chọn chính sách hoặc... chuẩn mực ban đầu của lý thuyết bộ ba bất khả thi không đưa ra bất kỳ công thức hay tiêu chuẩn nào để nói lên một cách chính xác sự kết hợp giữa ba chính sách của bộ ba bất khả thi, nhưng cùng với sự phát triển và những biến động trên thị trường tài chính quốc tế, đã có rất nhiều nghiên cứu đi sâu tìm hiểu, đo lường mức độ đạt được các mục tiêu chính sách và mức độ phù hợp của sự đánh đổi giữa ba mục... cứu cần thi t, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn và thực thi chính sách 15 Ở Việt Nam, các nghiên cứu về lý thuyết bộ ba bất khả thi hầu hết theo hướng vận dụng lý thuyết trong việc thực thi chính sách, hoặc phân tích vai trò của từng chính sách đối với tăng trưởng kinh tế, lạm phát, và chưa có nghiên cứu nào tính toán đầy đủ các chỉ số độc lập tiền tệ, ổn định tỷ giá, hội nhập tài chính. .. mật thi t tới lý thuyết bộ ba bất khả thi Một trong những hướng nghiên cứu quan trọng và mang ý nghĩa thực tiễn cao là sự lựa chọn kết hợp các mục tiêu chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi ở từng quốc gia/ khu vực như thế nào; sự lựa chọn đó có thể tác động ra sao đến nền kinh tế Xác định được chiều hướng cũng như mức độ tác động của chính sách sẽ rất quan trọng trong việc giúp chính phủ và các... triển tài chính và chi tiêu chính phủ ở các quốc gia trong mẫu có chi phối đến mối quan hệ giữa các chính sách và sự ổn định nền kinh tế hay không? Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Do việc tính toán và phân tích bằng các mô hình kinh tế lượng cho riêng trường hợp Việt Nam sẽ không khả thi nếu muốn đo lường các mục tiêu chính sách bộ ba bất khả thi về mặt 16 thực tế, bởi số liệu thống kê của Việt Nam không... cho một thời kỳ quan sát dài Thêm vào đó, việc phân tích riêng trường hợp Việt Nam sẽ không cho thấy được những xu hướng tác động mang tính đặc trưng của các mục tiêu chính sách mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn đạt được, hoặc khó có thể so sánh kết quả phân tích với những nghiên cứu trước đây về các nước đang phát triển bao gồm Việt Nam Vì vậy, với mục tiêu nghiên cứu sự lựa chọn chính sách bộ ba bất. .. động của các kết hợp chính sách bộ ba bất khả thi đến tỷ lệ thất nghiệp (bên cạnh các biến số tăng trưởng và lạm phát) Đồng thời, luận án sẽ tính toán các chỉ số độc lập tiền tệ, ổn định tỷ giá, hội nhập tài chính về mặt thực tế ở các quốc gia trong mẫu quan sát, từ đó ứng dụng phương pháp của Aizenman và cộng sự (2008) để kiểm định sự ràng buộc chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi Mục tiêu nghiên... ba bất khả thi và tác động tới nền kinh tế vĩ mô, luận án sẽ quan sát mẫu 10 quốc gia Châu Á với nhiều điểm tương đồng để có thể phân tích và rút ra những kết luận chung cho các quốc gia này cũng như những hàm ý riêng cho Việt Nam1 Thời gian quan sát từ năm 2000 đến 2012 – khoảng thời gian mà các số liệu thống kê của Việt Nam tương đối đầy đủ để tính toán các mục tiêu chính sách bộ ba bất khả thi, đồng... Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chương 4: Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam 19 KHUNG LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM Bộ ba bất khả thi là một trong những lý thuyết quan trọng của tài chính quốc tế, được phát triển dựa trên những ý tưởng của Robert Mundell và Marcus Fleming vào thập niên . của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá thả nổi 5 1.2. Lý thuyết bộ ba bất khả thi 6 1.3. Các nghiên cứu mở rộng lý thuyết bộ ba bất khả thi 10 1.3.1. Bộ ba bất khả. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH Đinh Thị Thu Hồng BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân. tài chính 20 1.3.3. Vai trò của dự trữ ngoại hối 24 1.3.4. Sự lựa chọn chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi ở các quốc gia 28 1.3.5. Mối quan hệ giữa lý thuyết bộ ba bất khả thi và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam, Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam, Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam

Từ khóa liên quan