0

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

29 303 3
  • Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2014, 16:23

LỜI MỞ ĐẦUToàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, EU, AFTA...và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại.Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như sau này. Bởi một nước mà đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế. Trong quá trình hội nhập, với nội lực sẵn có cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển và tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối với Việt Nam. Nhóm em xin chọn đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đây là đề tài rất sâu rộng, mang tính thời sự cao, kính mong thầy và các bạn giúp đỡ nhóm em hoàn thành bài viết tốt hơn. LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, EU, AFTA và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại. Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh t ế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như sau này. Bởi một nước mà đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế. Trong quá trình hội nhập, với nội lực sẵn có cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển và tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối vớ i Việt Nam. Nhóm em xin chọn đề tài: "Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam". Đây là đề tài rất sâu rộng, mang tính thời sự cao, kính mong thầy và các bạn giúp đỡ nhóm em hoàn thành bài viết tốt hơn. 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 MỤC LỤC 2 CHƯƠNG 1 3 QUAN NIỆM VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3 1.1.Tính tất yếu khách quan 3 1.2.Quan niện chung về hội nhập kinh tế quốc tế 6 1.3.Quan điểm của Đảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế 7 CHƯƠNG 2 9 THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 9 2.1.Đánh giá chung 9 2.2.Các nguyên nhân 17 2.3. Một số bài học 18 CHƯƠNG 3 24 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH 24 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 24 3.1.Nhóm chính sách chung 24 25 3.2.Nhóm chính sách về thể chế 26 3.3.Nhóm chính sách xã hội 27 3.4.Nhóm chính sách khác 27 KẾT LUẬN 29 2 CHƯƠNG 1 QUAN NIỆM VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1. Tính tất yếu khách quan Trong những điều kiên phát triển mới của lực lượng sản xuất, của phân công lao động xã hội, của cơ chế kinh tế thị trường… quá trình toàn cầu hóa kinh tế là một tất yếu khách quan, nó có tác động đối với hầu hết các nước trên Thế giới dù ở mức độ này hay mức độ khác. Hội nhập kinh tế quốc tế được xem như một trong những yếu tố quan trọng để tạo động lực phát triển cho từng quốc gia, khu vực và của cộng đồng quốc tế. Kể cả những nước có nền kinh tế mạnh như Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc cho đến những nước đang phát triển đều đang cố gắng tìm kiếm các giải pháp để tiếp cận, hội nhập kinh tế theo hướng toàn cầu hoá. Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế xuất phát từ một số cơ sở khách quan sau: Thứ nhất, đó là sự phát triển cao của lực lượng sản xuất dưới tác động của cuộc Cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại. Chúng ta biết rằng, trong xã hội phong kiến do lực lượng sản xuất và giao thông kém phát triển cho nên sản xuất và trao đổi chỉ được thực hiện trong một phạm vi quy mô nhỏ. Tính tự cung tự cấp là đặc trưng chủ yếu của phương thức sản xuất phong kiến. Tuy vậy, trong thời đại phong kiến cũng đã có thông thương vượt biên giới quốc gia nhưng chưa tạo ra những quan hệ phụ thuộc trong phát triển, chưa có thị trường thế giới theo nghĩa hiện đại. Khi nghiên cứu Chủ nghĩa tư bản, Mac và Anghen đã cho rằng, do sự phát triển của lức lượng sản xuất đã dẫn đến sự phân công lao động sản xuất quốc tế, làm cho quá trình sản xuất và tiêu thụ mang tính quốc tế, gẵn bó phụ thuộc vào nhau. Mac và Anghen viết: “Đại công nghiệp đã tạo ra thị trường Thế giới thay cho tình trạng cô lập trước kia của các địa phương và dân téc vẫn tự cung, tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc. Như vậy, quốc tế hóa nói chung và hợp tác kinh tế quốc tế nói riêng có cơ sở chính từ sự phát triển của sản xuất, nó ra đời gắn liền với sự hình thành của thị trường quốc tế. Trong những thế kỉ trước, chính do lực lượng sản xuất phát triển đã làm cho thương mại và đầu tư có tính quốc tế, kéo theo đó là quá trình di dân, lao động và giao dịch tài chính phát triển mạnh mẽ vượt biên giới quốc gia. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, gắn liền với sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc là hiện tượng khoa học_ kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Các phát kiến về khoa học nhanh chóng được áp dụng vào sản xuất đã thúc đẩy phân công lao động phát triển lên một bước mới. Trên thực tế quan hệ giữa khoa học, công nghệ và sản xuất ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong thế kỉ XIX, thời gian đưa phát minh khoa học vào ứng dụng trong sản xuất phải mất từ 60- 70 năm, trong thập niên 90 khoảng 3- 5 năm. Dự báo những năm sau năm 2000 chỉ còn dưới 1 năm. 3 Do sự tác động của các thành tựu khoa học và sự xoá bỏ của hệ thống thuộc địa và phụ thuộc, sản xuất có sự phát triển mạnh mẽ dùa trên sự phân công lao động quốc tế mới đã làm gia tăng đáng kể các hoạt động kinh tế quốc tế, thúc đẩy gia tăng xu thế quốc tế hoá các hoạt động kinh tế. Dưới sự tác động của khoa học- công nghệ, các ngành kinh tế truyền thống dần dần nhường bước cho các ngành đại diện cho tiến bộ khoa học- kỹ thuật. Sự tăng trưởng của nền kinh tế từ dựa chủ yếu vào nguyên vật liệu và lao động đang chuyển sang dựa chủ yếu vào tri thức. Tri thức trở thành động lực chính của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Thực tiễn phát triển của nền kinh tế thế giới đang cho thấy bước chuyển, bước quá độ từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Sự phát triển của lĩnh vực kinh tế tri thức dùa trên các công nghệ có hàm lượng khoa học- kỹ thuật cao, nhất là công nghệ thông tin đã mở ra điều kiện thuận lợi cho sự đẩy mạnh xu thế toàn cầu hóa. Với các công nghệ mới làm tăng tốc độ giao dịch kinh doanh, rút ngắn khoảng cách về không gian và thời gian. Các công việc giao dịch hiện nay phần nhiều được thực hiện qua mạng với các máy vi tính xách tay. Hệ thống mạng Internet quốc tế hình thành cho phép con người có thể biết được hầu như mọi diễn biến của đời sống kinh tế- xã hội trên thế giới trong giây lát. Và chính điều nay sẽ góp phần nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện cho dân chủ, phát triển, thúc đẩy nhu cầu mở cửa, giao lưu hội nhập. Tóm lại, cuộc Cách mạng khoa học- công nghệ đã làm cho phân công lao động và chuyên môn hoá sản xuất diễn ra trên phạm vi thế giới ngày càng sâu sắc, làm phá vớ hàng rào ngăn cách địa giới trong giao dịch của con người trên tất cả các mặt giữa các quốc gia. Các quốc gia dù muốn hay không đều chịu tác động của quá trình toàn cầu hóa và đương nhiên để tồn tại, phát triển trong điều kiện ngày nay không thể không tham gia quá trình toàn cầu hóa, tức phải hội nhập quốc tế. Hiện nay, hợp tác và cạnh tranh là hai mặt của nền kinh tế thế giới, các quốc gia phát triển trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, phải vừa hợp tác, vừa cạnh tranh để cùng tồn tại và phát triển. Thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, gắn liền với sự hình thành các thị trường liên quốc gia mà đóng vai trò quan trọng là các công ty độc quyền đa quốc gia ( TNC). Ngày nay, khi kinh tế thị trường càng phát triển thì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu càng trở nên quan trọng. Kinh tế thị trường càng phát triển thì có nghĩa phân công lao động càng sâu sắc, vì vậy, các thị trường càng gắn bó phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Đồng thời kinh tế thị trường còn mở ra điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, thúc đẩy sự phân công lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của Anh trong thế kỉ XIX và XX cũng gắn liền với sự phát triển của kinh tế thị trường, của sự bành trướng thế lực kinh tế ra ngoài, tạo ra sự liên hệ, ràng buộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Kinh tế thị trường phát triển đã mở ra 4 điều kiện cho sù gia tăng xu thế quốc tế hoá thể hiện trên hai khía cạnh chính. Thứ nhất, kinh tế thị trường mở ra cơ sở, điều kiện cho sự phát triển của lực lượng sản xuất làm cho quy mô sản xuất không bó hẹp trong phạm vi của từng quốc gia mà trong tầm quốc tế như vậy cũng có nghĩa là thúc đẩy quá trình phân công lao động quốc tế, gắn các quốc gia vào trong sự ràng buộc của sản xuất và tiêu thụ. Thứ hai, kinh tế thị trường phát triển ở các quốc gia đưa lại cơ chế thống nhất cho xử lý các mối quan hệ kinh tế, đó là cơ chế thị trường. Với sự cùng tồn tại cơ chế thị trường trong các nền kinh tế, có nghĩa rằng cùng tồn tại cơ chế, phương thức phân bổ các nguồn lực từ sức lao động đến tư liệu sản xuất. Điều này rõ ràng là có ý nghĩa cho thúc đẩy, mở rộng đầu tư, giao dịch thương mại và tiếp nhận nguồn lao động … Có thể nói, ngày nay nền kinh tế Thế giới thống nhất ở cơ chế vận hành: cơ chế thị trường- đây chính là cơ sở cho sù gia tăng của xu thế toàn cầu hoá kinh tế. Kinh tế thị trường càng phát triển thì sự giao thoa, xâm nhập lẫn nhau giữa các nền kinh tế càng gia tăng. Hiện nay, đóng vai trò kinh tế chính của Thế giới, góp phần không nhỏ vào nền kinh tế Thế giới, vào xu thế toàn cầu hoá kinh tế, không thể không kể đến vai trò của các công ty độc quyền đa quốc gia. Chính sự độc quyền của các công ty này đã thúc đẩy giao lưu buôn bán trên thị trường, làm tăng cường sự liên kết và ràng buộc lẫn nhau giữa các quốc gia. Các công ty độc quyền đa quốc gia có quy mô ngày càng lớn, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế Thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường không chỉ ở sự mở rộng qui mô về không gian, về sự xâm nhập, ràng buộc lẫn nhau giữa các thị trường mà còn thể hiện ở sự phát triển theo chiều sâu, đó là sự bùng nổ phát triển của thị trường tài chính gắn liền với sự xuất hiện của một loạt công cụ mới trong thanh toán giao dịch. Các thị trường tài chính đan xen chặt chẽ đến mức lãi suất cho vay và giá chứng khoán cũng ràng buộc lẫn nhau và lượng vốn tư nhân luân chuyển trên thị trường tài chính lớn hơn tài nguyên của nhiều nước. Thị trường sản phẩm hàng hoá cũng gia tăng mạnh mẽ, thể hiện ở quy mô chưa từng có của khối lượng giao dịch thương mại và ở sự phát triển của các dạng mới như thương mại dịch vụ và điện tử. Như vậy, có thể thấy sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường chính là cơ sở, là điều kiện cho quá trình quốc tế hoá. Nhìn chung các quốc gia trên Thế giới ngày nay đều dùa trên cơ chế thị trường, sử dụng các phương tiện và công cụ của kinh tế thị trường trong hoạt động kinh doanh, đưa lại một không gian rộng lớn, không gian toàn cầu cho các hoạt động sản xuất và lưu chuyển các yếu tố của chính quá trình sản xuất ấy Thứ ba, là sự gia tăng của các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh Thế giới kết thúc chiến tranh lạnh, bước vào thời kì hoà bình, hợp tác và phát triển. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thế giới hình thành trật tự đối đầu giữa hai cực, giữa hai hình thái kinh tế- xã hội. Quan hệ giao lưu kinh tế giữa hai hình 5 thức rất hạn chế. Sự cách trở này là nhân tố ảnh hưởng lớn đến xu thế toàn cầu hoá. Trong suốt mấy thập kỉ chạy đua vũ trang, nhất là vũ trang hạt nhân đã dẫn tới hình thành những kho vũ khí huỷ diệt khổng lồ đe dọa sự tồn vong của cả nhân loại. Do việc chạy đua vũ trang đòi hỏi phải khai thác các nguồn lực ở mức độ tối đa có thể nhằm dành ưu thế trong cạnh tranh. Hơn nữa, quá trình công nghiệp hoá sau chiến tranh Thế giới thứ hai diễn ra theo mô thức khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ nhu cầu công nghiệp hoá mà không chú ý đến tái tạo tài nguyên, lập lại hệ thống cân bằng sinh thái, đã làm nảy sinh hàng loạt vấn đề có tính toàn cầu tác động tiêu cực tới cuộc sống con người. Đó là sự ô nhiễm môi trường, sự gia tăng hiệu ứng nhà kính, sự phá huỷ tầng ôzôn, dịch bệnh, thiếu nguồn nước. Không những thế, sự phát triển của nền kinh tế Thế giới trong những thế kỉ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai dưới tác động của các quy luật thị trường cũng đã đẩy đến tình trạng phân hoá giàu nghèo một cách sâu sắc. Đây cũng là vấn đề lớn có tính toàn cầu mà để giải quyết nã cần có sự phối hợp cố gắng của tất cả các quốc gia giàu cũng như nghèo. Trong quá trình cạnh tranh, phát triển kinh tế, các vấn đề môi trường về thương mại và đầu tư cũng bùng nổ, sự khan hiếm nguyên liệu cũng gia tăng, tất cả đều liên quan đến sự phát triển, tồn vong không chỉ của một hoặc vài quốc gia mà của toàn thể cộng đồng nhân loại. Nhìn chung, các vấn đề toàn cầu đều có quan hệ nhân quả với nhau, cho nên phải có quan điểm tổng thể khi giải quyết và đòi hỏi phải có sự nỗ lực của mọi quốc gia. Các vấn đề toàn cầu là liên quan đến mọi quốc gia, nó tác động trên phạm vi Thế giới. Vì lợi ích của nhân loại cũng như của chính mỗi quốc gia, đòi hỏi phải có liên kết sức mạnh của cả cộng đồng. Bản thân mỗi quốc gia, cho dù có tiềm lực mạnh đế đâu cũng không thể giải quyết nổi vấn đề liên quan đến toàn Thế giới. Đây chính là cơ sở khách quan quy định, thúc đẩy những cố gắng phối hợp liên kết sức mạnh, là cơ sở cho việc tiến tới thống nhất những quy trình, quy phạm chung cho quá trình phát triển kinh tế. Đây chính là cơ sở quan trọng cho sù ra đời của xu thế toàn cầu hoá mà gốc rễ để giải quyết mọi vấn đề vẫn là trên lĩnh vực kinh tế. Do đó các quốc gia cần thiết phải hội nhập kinh tế quốc tế. Như vậy, toàn cầu hoá kinh tế là một quá trình phát triển kinh tế sâu rộng của các nước trên Thế giới vượt khỏi biên giới quốc gia, hướng tới phạm vi toàn cầu, là một quá trình mà mọi cơ hội và nguyện vọng của mọi người thuộc các chủng tộc và các dân tộc khác nhau, các giá trị văn hoá không giống nhau, kinh tế- xã hội khác nhau, phải tìm ra những điểm chung giữa những nét đặc thù, tìm ra một cơ chế mới trong các mối quan hệ kinh tế- xã hội để cùng tồn tại và phát triển. 1.2. Quan niện chung về hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế, theo quan niệm đơn giản nhất và phổ biến trên thế giới, là việc các nền kinh tế gắn kết lại với nhau. Theo cách hiểu này, hội nhập kinh tế 6 đã diễn ra từ hàng ngàn năm nay và hội nhập kinh tế với quy mô toàn cầu đã diễn ra từ cách đây hai nghìn năm khi đế quốc La Mã xâm chiếm thế giới và mở mang mạng lưới giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong toàn bộ lãnh địa chiếm đóng rộng lớn của họ và áp đặt đồng tiền của họ cho toàn bộ các nơi. Hội nhập kinh tế, hiểu theo một cách chặt chẽ hơn, là việc gắn kết mang tính thể chế giữa các nền kinh tế lại với nhau. Khái niệm này được Béla Balassa đề xuất từ thập niên 1960 và được chấp nhận chủ yếu trong giới học thuật và lập chính sách. Nói rõ hơn, hội nhập kinh tế là quá trình chủ động thực hiện đồng thời hai việc: một mặt, gắn nền kinh tế và thị trường từng nước với thị trường khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực thực hiện mở cửa và thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế quốc dân; và mặt khác, gia nhập và góp phần xây dựng các thể chế kinh tế khu vực và toàn cầu. Tóm lại, hội nhập kinh tế quốc tế là sự tham gia vào phân công lao động quốc tế, là sự gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới, với các định chế tại chính quốc tế, trong đó các nước cùng nhau thực hiện dưới các quy định chung trong quá trình hợp tác giữa các nước với nhau. Thực chất của hội nhập kinh tế quốc tế là việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các quốc gia với nhau trong quan hệ kinh tế quốc tế, xóa bỏ các rào cản trong thương mại quốc tế bao gồm rào cản thuế quan và phi thuế quan. Hội nhập kinh tế quốc tế được chia làm ba cấp độ: - Hội nhập đơn phương: là việc các quốc gia thực hiện cải cách kinh tế, chính trị ở trong nước cho phù hợp với thông lệ quốc tế. - Hội nhập song phương: là việc ký kết các hiệp định giữa hai nước với nhau. - Hội nhập đa phương: là việc hội nhập với khu vực và hội nhập toàn cầu. 1.3. Quan điểm của Đảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế 1.3.1. Mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 1.3.2. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập Quán triệt chủ trương được xác định tại Đại hội IX là: ''Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu qủa hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa bảo 7 vệ lợi ích dân tộc; an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường''. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; trong quá trình hội nhập cần phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh và cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội, vừa không ít thách thức, do đó cần tỉnh táo, khôn khéo và linh hoạt trong việc xử lý tính hai mặt của hội nhập tuỳ theo đối tượng, vấn đề, trường hợp, thời điểm cụ thể; vừa phải đề phòng tư tưởng trì trệ, thụ động, vừa phải chống tư tưởng giản đơn, nôn nóng. Nhận thức đầy đủ đặc điểm nền kinh nước ta, từ đó đề ra kế hoạch và lộ trình hợp lý, vừa phù hợp với trình độ phát triển của đất nước, vừa đáp ứng các quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia; tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh trập trung bao cấp sang kinh tế thị trường. Kết hợp chặt chẽ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh, quốc phòng, thông qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nhằm củng cố chủ quyền và an ninh đất nước, cảnh giác với những mưu toan thông qua hội nhập để thực hiện ý đồ ''diễn biến hoà bình'' đối với nước ta. 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 2.1. Đánh giá chung Tiến trình HNKTQT của Việt Nam trong những năm qua còn chưa dài để có thể đánh giá được đầy đủ các tác động của HNKTQT trên mọi phương diện. Hơn nữa, chỉ một thời gian ngắn sau khi Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái khiến cho nhiều cơ hội phát triển của nước ta không còn hiện hữu. Tuy nhiên, thực tiễn trong những năm gia nhập WTO đã chứng minh tính đúng đắn về tổng thể của những nhận định, kết luận trong Nghị quyết số 08- NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa X về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO” và tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ. 2.1.1. Một số thành tựu chính Về cơ bản, quá trình hội nhập và việc gia nhập WTO đã đem lại những kết quả như Chính phủ và nhiều nhà nghiên cứu kinh tế kỳ vọng, biến một số cơ hội được chỉ ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW thành hiện thực. Các tác động tích cực quan trọng nhất của HNKTQT sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO gồm gia tăng niềm tin vào triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam; thúc đẩy phát triển kinh tế; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường thu hút FDI; cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực; khơi dậy những tiềm năng to lớn của dân tộc; tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từng bước được nâng cao; năng lực điều hành của các cơ quan đã được cải thiện ở mức độ nhất định; thể chế kinh tế thị trường tiếp tục được hoàn thiện; người tiêu dùng có sự lựa chọn đa dạng về hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, giá cả cạnh tranh; các doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào tốt hơn. Dĩ nhiên, mức thay đổi thực tế của các đại lượng đó có thể khác so với dự báo do chúng chịu tác động phức hợp của cả các biến động bên trong và ngoài nền kinh tế. Thậm chí, diễn biến một số chỉ số kinh tế vĩ mô đã vượt xa dự báo hoặc chưa lường hết (như tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu; qui mô các luồng vốn trực tiếp và gián tiếp đổ vào Việt Nam; sự bùng phát các hoạt động tài chính, ngân hàng, ). - Về quan hệ hợp tác song phương, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ 9 đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế. Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước lớn, trong đó có 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (P5), các nước trong nhóm G8; nâng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện, gia tăng nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược với Nga, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha. Số lượng các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài cũng tăng lên (91 cơ quan) với 65 đại sứ quán, 20 tổng lãnh sự quán, 4 phái đoàn thường trực bên cạnh các tổ chức quốc tế, 1 văn phòng kinh tế văn hóa. (số liệu tính đến năm 2010) - Về hợp tác đa phương và khu vực: Việt Nam đã có mối quan hệ tích cực với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như Ngân hàng phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đẩy mạnh và đưa lên một tầm cao hơn bằng việc tham gia các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế đa phương. Tháng 7/1995 Việt Nam đã gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và chính thức tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) từ 1/1/1996. Đây được coi là một bước đột phá về hành động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tiếp đó, năm 1996 Việt Nam tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) và đến năm 1998, Việt Nam được kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đặc biệt, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có một bước đi quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 01 năm 2007 sau 11 năm đàm phán gia nhập Tổ chức này. Tình hình Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có một số điểm nổi bật sau: Việt Nam đang tích cực tham gia và phát huy vai trò thành viên trong các tổ chức kinh tế quốc tế. Với tư cách là thành viên của các tổ chức kinh tế quốc tế: WTO, ASEAN, APEC, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức này. Cụ thể như sau: * Trong khuôn khổ WTO: - Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã tiến hành nhiều cải cách chính sách thương mại theo hướng minh bạch và tự do hóa hơn, việc cải cách này thể hiện ở các cam kết đa phương về pháp luật và thể chế cũng như các cam kết mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ. - Việt Nam đã thực hiện đúng các cam kết đa phương và các cam kết mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ cũng như các biện pháp cải cách đồng bộ nhằm 10 [...]... Nhĩ Kỳ Việt Nam cũng đã chính thức tham gia vào đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) từ tháng 11/2010 Việt Nam đã và đang thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế với mức độ tự do hoá sâu rộng * Các cam kết trong khuôn khổ WTO: Toàn bộ các cam kết về thuế quan của Việt Nam trong WTO được thể hiện trong Biểu cam kết về Hàng hoá của Việt nam: - Việt Nam cam... tăng nhanh chóng của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để thiết lập các Khu vực thương mại tự do Phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của thế giới và khu vực, tiến trình đàm phán và ký kết các FTA của Việt Nam đã được khởi động và triển khai cùng với tiến trình gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực Đến nay, Việt Nam đã tham gia thiết lập FTA với 15 nước trong khung khổ của 6 FTA khu vực,... thương mại lần đầu tiên của Việt Nam, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian đầu năm 2013 * Trong khuôn khổ ASEAN - Sau 16 năm tham gia Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN, 1995-2011), mối quan hệ hợp tác khu vực giữa Việt Nam với ASEAN ngày càng phát triển toàn diện và có tác động sâu sắc tới đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn... lợi cho Việt Nam về dài hạn Do đó, song song với FTA của ASEAN với Trung Quốc, Việt Nam cần phải có chính sách thu hút các TNC vào Việt Nam Sự có mặt của các công ty ‘đầu tàu’ sẽ thu hút các công ty vệ tinh vào Việt Nam để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Các công ty TNC cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ tăng tính hấp dẫn và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam Tuy... ASEAN Tuy nhiên sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc là rất lớn trên hầu như tất cả các chủng loại hàng hóa mà Việt Nam xuất khẩu Do đó FTA giữa ASEAN và Trung Quốc tác động tiêu cực đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam tại nước thứ ba và ngay tại thị trường Việt Nam Thêm vào đó, do Việt Nam kém hấp dẫn hơn Trung Quốc về dung lượng thị trường, về trình độ kỹ thuật nên Việt Nam có nguy cơ chỉ mãi tận dụng... cách kinh tế của Việt Nam, góp phần phát huy nội lực và thúc đẩy đầu tư (nhất là FDI), phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường nước ngoài kết hợp với khai thác tốt hơn thị trường trong nước Trên thực tế, chính đổi mới thể chế kinh tế cũng góp phần to lớn vào việc hội nhập sâu rộng, có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới Quan hệ tương tác giữa Đổi mới, đặc biệt là đổi mới thể chế kinh tế, ... ASEAN – Trung Quốc được thiết lập bởi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế quốc tế ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) năm 2002 và Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN – Trung Quốc (ACTIG) năm 2004, thực hiện từ 1/7/2005; riêng Việt Nam còn được điều chỉnh bởi Biên bản ghi nhớ Việt Nam – Trung Quốc (tháng 7/2005) + Khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc được thiết lập bởi Hiệp định hàng hoá ASEAN-Hàn Quốc (AKTIG)... đồng kinh tế ASEAN * Trong khuôn khổ APEC - Đối với Việt Nam, Diễn đàn APEC có ý nghĩa hết sức quan trọng APEC là khu vực dành viện trợ phát triển lớn nhất, chiếm tới 65% tổng số vốn đầu tư nước ngoài, 60% giá trị xuất khẩu, 80% giá trị nhập khẩu, và 75% tổng số khách du lịch quốc tế tới Việt Nam Hầu hết các đối tác chiến lược quan trọng và các đối tác kinh tế - thương mại hàng đầu của ta là các nền kinh. .. trình gia nhập và thực thi cam kết trong WTO trở nên chặt chẽ hơn Nhờ đó, vị thế trên trường quốc tế của đất nước được nâng cao đáng kể Đây chính là bằng chứng sinh động cho thấy quan điểm tích cực, chủ động hội nhập được khẳng định bằng hành động thực tế trên cơ sở tạo sự đồng thuận xã hội Hội nhập, gia nhập WTO không chỉ là thực thi cam kết và triển khai những cải cách thể chế tương ứng Hội nhập còn...tận dụng tốt các cơ hội và vượt qua thách thức trong giai đoạn ta hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu - Là thành viên của WTO, ta đã cố gắng tham gia tích cực các cuộc đàm phán trong khuôn khổ WTO ở các nội dung có liên quan đến Việt Nam có liên quan đến Việt Nam như nông nghiệp, công nghiệp, sở hữu trí tuệ, trợ cấp thủy sản và chương trình hỗ trợ thương mại của WTO… - Việt Nam đang tích cực chuẩn . quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Khối EFTA gồm 4 nước Na Uy, Thụy Sỹ, Iceland và Liechtenstein, trong đó Na Uy là nước điều phối chung của EFTA. Hiện Việt Nam đang nghiên cứu tiền khả. dịch hiện nay phần nhiều được thực hiện qua mạng với các máy vi tính xách tay. Hệ thống mạng Internet quốc tế hình thành cho phép con người có thể biết được hầu như mọi diễn biến của đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, QUAN NIỆM VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM