Tiểu luận: Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh Tỏi

28 759 1
Tiểu luận: Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh Tỏi

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài tiểu luận: Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh Tỏi Nhằm đánh giá địa thế củaTỏi Thái Thụy. nhằm nâng cao danh tiếng để đánh bật các loại tỏi của Trung Quốc NGHIÊN CỨU NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỎI TẠI HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH Giảng viên tập : Giảng viên hướng dẫn: LOGO Hà Nội, 2013 Nội dung Mở đầu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đặc điểm địa bàn PP nghiên cứu Kết nghiên cứu thảo luận Kết luận kiến nghị www.themegallery.com Company Logo Tính cấp thiết đề tài  Vấn đề thương hiệu, nhãn hiệu ngày trở thành mối quan tâm hàng đầu công ty, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh  Tỏi Thái Thụy có nguy dần vị cạnh tranh thị trường (đặc biệt xuất tỏi Trung Quốc củ to giá thành rẻ)  Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “ Tỏi Thái Thụy” - Góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng sản phẩm nhãn hiệu tập thể, - Đảm bảo việc xúc tiến thương mại có hiệu quả; - Góp phần nâng cao giá trị kinh tế- xã hội địa phương; - Bảo tồn giống tỏi truyền thống địa phương có chất lượng đặc trưng riêng Góp phần hệ thống hố vấn đề lý luận thực tiễn nhu cầu, cầu, nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể Nghiên cứu nhu cầu xây dựng sử dụng nhãn hiệu tập thể, phân tích yếu tố kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới nhu cầu xây dựng sử dụng nhãn hiệu tập thể.; Đề số giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia xây dựng sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tỏi Thái Thụy Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung Tìm hiểu thực trạng sản xuất kinh doanh tỏi huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình năm gần từ xác định nhu cầu xây dựng sử dụng nhãn hiệu tập thể hộ sản xuất kinh doanh khu vực Phạm vi không gian Huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình Phạm vi thời gian - Đề tài thực dựa vào thu thập tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu từ năm 2010- 2012 - Thời gian thực đề tài: Từ 01/02/2013 đến 31/12/2013 www.themegallery.com Company Logo Tổng quan tài liệu nghiên cứu Cơ sở lý luận Bài học Kinh nghiệm Cơ sở thực tiễn  Cầu, nhu cầu  Nhãn hiệu  Nhãn hiệu tập thể  Vấn đề nhãn hiệu Việt Nam  Lịch sử tham gia sử dụng nhãn hiệu giới: Mỹ, Pháp III – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần III Phương pháp nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế xã hội Khung phân tích Phương pháp chọn mẫu Thu thập số liệu Xử lý số liệu (định lượng, định tính, CVM) Hệ thống tiêu phân tích Khung phân tích Giới tính Quy mơ Nhu cầu xây dựng sử dụng NHTT hộ sản xuất kinh doanh tỏi Thu nhập trồng tỏi Trình độ học vấn Giải pháp thu hút hộ sản xuất kinh doanh tỏi tham gia xây dựng sử dụng NHTT Đối với người trồng tỏi Chính sách nhà nước quan chức Đối với Hiệp hội sản xuất kinh doanh tỏi PHẦN IV – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng sản xuất kinh doanh tỏi hộ điều tra 4.2 Nghiên cứu nhu cầu tham gia xây dựng sử dụng NHTT cho hộ sản xuất kinh doanh tỏi 4.3 Giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia xây dựng sử dụng NHTT tỏi Thái Thụy Tình hình hộ điều tra Chỉ tiêu Quy mô (sào Bắc bộ) ĐVT 2 Trình độ học vấn Dưới THPT Loại hộ theo thu nhập Triệu đồng/tháng Dưới triệu Nt 40 Từ đến triệu Nt 25 Trên triệu Nt Bình quân nhân / hộ Khẩu 3,50 4,10 4,45 Bình quân lao động/hộ Người 2,10 2,65 2,77 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2013) www.themegallery.com Company Logo Ý kiến đối tượng điều tra việc tham gia xây dựng sử dụng NHTT Chỉ tiêu Đồng ý Không đồng ý Tổng Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 71 88.75 11.25 80 100.00 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2013) - Có 71 người đồng ý tham gia xây dựng sử dụng NHTT (88,75%) Mức WTP người dân cho việc tham gia xây dựng sử dụng NHTT cho sản phẩm tỏi STT Tổng Mức WTP (đồng/sào/năm) Số hộ Cơ cấu (%) 10000 25 35.21 30000 17 23.94 50000 15 21.13 70000 11.27 100000 8.45 71 100.00 Tình huống: có lựa chọn - Tại mức giá 10000 đồng/sào/năm có 25 hộ đồng ý tham gia - Với mức giá cao 100000 đồng/sào/năm có người tham gia (chiếm 8,45%) Nguồn: Số liệu điều tra 2013 WTP cho việc tham gia xây dựng sử dụng NHTT Nguồn: Số liệu điều tra 2013 Mức WTP trung bình tổng quỹ WTP trung bình = ∑ ∗ ∑ 10000 ∗ 25 + 30000 ∗ 17 + 50000 ∗ 15 + 70000 ∗ + 100000 ∗ 71 = = 37606 (đồng/sào/năm) Tổng quỹ = x∑ = 37606 x 70 x 10000/360 = 73.122.778 (đồng) www.themegallery.com Company Logo Hội nông dân 7.04% 7.04% Hợp tác xã 2.82% 18.31% 22.54% 1.41% 73.24% Quy mơ sản xuất lớn 4.23% Hội cựu chiến binh Có kinh nghiệm sản xuất Kinh tế 63.38% Nhiệt tình, tín nhiệm Thành lập hiệp hội nhà sản xuất, kinh doanh Tỏi Thái Thụy Mong muốn người dân tổ chức đứng tên đăng ký quản lý NHTT www.themegallery.com Tiêu chuẩn khác Tiêu chuẩn lựa chọn hộ tham gia mơ hình xây dựng NHTT tỏi Thái Thụy Company Logo Phân tích số yếu tố ảnh hưởng tới mức lịng chi trả để đóng phí tham gia xây dựng sử dụng NHTT tỏi Mơ hình hồi quy mức sẵn lịng chi trả để tham gia xây dựng sử dụng NHTT sản phẩm tỏi Các biến S Hệ số tương quan Giá trị P (P- value) 1127.053 7568.377 A 0.062946** 33378.25 I 0.024424* 6132.271 Ed 0.82118ns 8.75E-09*** F-kđ 17,11 R2 0,4771 R2 điều chỉnh 0,4492 ***; **; *; ns: có ý nghĩa 1%, 5%, 10%, khơng có ý nghĩa thống kê WTP = -32934.2+ 1127.053S + 7568.377Ed + 6132.271I + 33378.25A Phân tích số yếu tố ảnh hưởng tới mức lòng chi trả để tham gia xây dựng sử dụng NHTT Mức WTP người dân tham gia xây dựng sử dụng NHTT Ảnh hưởng Giới tính Trình độ học vấn Thu nhập Quy mơ trồng tỏi Mối quan hệ giới tính mức WTP 34412 Mức WTP trung bình (đồng/sào/năm) 35000 34000 32609 33000 32000 31000 30000 Nữ Nam - WTP nữ cao nam => Nữ có quan tâm xây dựng NHTT nam Số liệu điều tra năm 2013 Mối quan hệ trình độ học vấn với mức WTP 50000 46000 Mức WTP trung bình (đồng/sào/năm) 50000 40000 30000 28333 26596 20000 10000 Dưới THPT THPT Trung cấp – cao đẳng Đại học – đại học - Mức WTP người có trình độ THPT cao người có trình độ THPT - Nhóm hộ có trình độ đại học – đại học có mức WTP cao nhóm hộ có trình độ trung cấp – cao đẳng Mối quan hệ thu nhập mức WTP 65000 Mức WTP trung bình (đồng/sào/năm) 70000 60000 44286 50000 40000 26000 30000 20000 10000 Dưới triệu Từ - 4triệu - Thu nhập có ảnh hưởng định tới mức WTP - Thu nhập cao có mức WTP cao Trên triệu Mối quan hệ quy mô trồng tỏi mức WTP 76667 Mức WTP trung bình (đồng/sào/năm) 80000 70000 60000 50000 35373 40000 30000 20000 7000 10000 Dưới sào Từ - sào Trên sào - Mức WTP nhóm hộ có quy mơ trồng tỏi sào có mức WTP cao nhóm cịn lại - Yếu tố quy mơ trồng tỏi có ảnh hưởng tới mức WTP Lý - - Chỉ có hộ tổng số 80 hộ nghe qua NHTT Sản phẩm cần tiếp tục nâng cao chất lượng tăng suất Giải pháp Thực - Đối với người trồng tỏi - - Chưa hình thành dự án NHTT địa phương Người dân có hiểu biết NHTT Diện tích - Chưa triển khai dự án xây dựng NHTT sản phẩm tỏi địa bàn Đối với nhà nước quan chức Đối với Hiệp hội sản xuất kinh doanh tỏi - - Tuyên truyền để người trồng tỏi có hiểu biết NHTT có nhận thức đắn lợi ích trách nhiệm việc tham gia NHTT Đẩy mạnh phát triển sản xuất Tăng cường ứng dụng tiến KHKT vào sản xuất Tuyên truyền vận động hộ tham gia sử dụng NHTT Tạo điều kiện để hộ mở rộng diện tích trồng tỏi Hiệp hội cần đăng ký bảo hộ Hiệp hội cần xây dựng quy chế, quy định ro ràng, cụ thể Hiệp hội cần có buổi tập huấn, tuyên truyền cho thành viên Hội KẾT LUẬN - Đề tài tổng quan khái niệm cầu, nhu cầu, nhãn hiệu NHTT - Tổng quan phát triển nhãn hiệu giới Việt Nam - Bài học kinh nghiệm rút cho thân - Nêu lên thực trạng sản xuất tỏi - Khó khăn gặp phải sản xuất tỏi - Xu hướng quy mô sản xuất tỏi tương lai - 88,75% số hộ đồng ý tham gia xây dựng sử dụng NHTT - WTP trung bình: 37.606 đồng/sào/năm - Tổng quỹ thu được: 73 triệu đồng/năm - Kết nghiên cứu phân tích biến đưa vào mơ hình giải thích 47,71% thay đổi mức WTP - Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến mức WTP: giới tính, trình độ học vấn, thu nhập quy mô trồng tỏi Giải pháp - Đối với người trồng tỏi - Giải pháp nhà nước quan chức - Giải pháp Hiệp hội sản xuất kinh doanh tỏi LOGO ... tiễn nhu cầu, cầu, nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể Nghiên cứu nhu cầu xây dựng sử dụng nhãn hiệu tập thể, phân tích yếu tố kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới nhu cầu xây dựng sử dụng nhãn hiệu tập thể. ;... Hiệp hội sản xuất kinh doanh tỏi PHẦN IV – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng sản xuất kinh doanh tỏi hộ điều tra 4.2 Nghiên cứu nhu cầu tham gia xây dựng sử dụng NHTT cho hộ sản xuất. .. mơ Nhu cầu xây dựng sử dụng NHTT hộ sản xuất kinh doanh tỏi Thu nhập trồng tỏi Trình độ học vấn Giải pháp thu hút hộ sản xuất kinh doanh tỏi tham gia xây dựng sử dụng NHTT Đối với người trồng tỏi

Ngày đăng: 01/12/2014, 20:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan