0

Giáo án sinh học 11 cơ bản

124 3,137 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:01

Bài 4: VAI TRÒ CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG.TIẾT 4I MỤC TIÊU1 Kiến thứcBiết được các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, các nguyên tố dd đại lượng và vi lượng.Biết liệt kê các nguồn cung câp dd khoáng cho cây, dạng phân bón (muối khoáng) cây hấp thụ.Hiểu và mô tả các dấu hiệu điển hình trên cây khi thiếu 1 số nguyên tố dinh dưỡng khoáng để từ đó nêu được vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.Hiểu được ý nghĩa của việc bón phân với liều lưựong hợp lí đối với cây trồng, mtr và sức khoẻ của con người.2 Kỉ năng : phân tích, tổng hợp, quan sát, nhận xét, hoạt động nhóm.3 Thái độ :Yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ mtr. Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản Bài 4: VAI TRÒ CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG. TIẾT 4 I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức Biết được các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, các nguyên tố dd đại lượng và vi lượng. Biết liệt kê các nguồn cung câp dd khoáng cho cây, dạng phân bón (muối khoáng) cây hấp thụ. Hiểu và mô tả các dấu hiệu điển hình trên cây khi thiếu 1 số nguyên tố dinh dưỡng khoáng để từ đó nêu được vai trò đặc trưng nhất của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. Hiểu được ý nghĩa của việc bón phân với liều lưựong hợp lí đối với cây trồng, mtr và sức khoẻ của con người. 2/ Kỉ năng : phân tích, tổng hợp, quan sát, nhận xét, hoạt động nhóm. 3/ Thái độ :Yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ mtr. II/ PHƯƠNG TIỆN HÌnh 4.1, 4.2 và bảng 4 SGK III/ PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, GT minh hoạ, hỏi đáp, hoạt động nhóm. IV./. Thông tin bổ sung: Thiếu nitơ: lá già hoá vàng, cây còi cọc, chết sớm. Thiếu P: lá có màu lục sẫm, các gân lá màu huyết dụ, cây còi cọc. Thiếu Ca: Lá cũng có vệt màu đỏ, da cam, vàng tím. Thiếu S: vàng lá, rễ còi cọc. Thiếu K: lá bị vàng, khô và quăn ở mép. Thiếu Fe: cây bị vàng lá (xuất hiện đầu tiên ở lá non) Thiếu Bo: đỉnh sinh trưởng bị teo và chết, cây chậm ra hoa kết quả. Thiếu Mn: lá bị vàng lốm đốm. Thiếu Zn: lá bé, lốm đốm vàng hoặc là màu gạch cua. V./ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1/ Kktr bài cũ: Thoát hơi nước có vai trò gì? Tác nhân chủ yếu nào điều khiển độ mở của khí khổng? 2/ MB: GV: Khi nông dân làm lúa để lúa trúng họ thường bón phân.Tại sao vậy?và khi khôgn bón phân và trồng liên tục thì năng suất thu hoạch sẽ ntn? (HS trả lời) GV: Phân bón chứa gì? (các nguyên tố khoáng cần thiết cho cây) Bài hôm nay tìm hiểu vai trò của các nguyên tố khoáng. 3/ Nội dung bài: HĐ 1: Tìm hiểu các nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu trong cây. Tổ chức của GV HĐ của Hs Nội dung Quan sát hình 4.1: cây lúa trồng trong các dd dinh dưỡng khác nhau. Em có nhận xét gì? GV gợi ý: khả năng ST như chiều cao cây, số lượng cây…. Qua đó các em rút ra KL gì? Nguyên tố dinh duỡng khoáng thiết yếu là gì? Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu khoảng bao nhêiu nguyên tố và chia thành những HS quan sát hình và nhận xét: hình cho thấy cây thiếu N vì cây ST kem vì chiều cao thấp hơn cây có đủ chất dinh dưỡng. Còn cây thiếu tất cả các nguyên tố dinh dưỡng thì cây ST rất kém, chiều cao cây rất thấp, số lượng cây do cây có thể chết nhiều. Những nguyên tố đó rất cần thiết cho cây gọi là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. HS đọc SGK trả lời. I./. Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây: Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ở trong cây gồm khoảng 17 nguyên tố chia làm 2 nhóm: Nguyên tố đa lượng:C, H,O, N,P,K,S… Nguyên tố vi lượng:Fe, Mn, B, Cl, Cu, Zn, <= 100mg/1 kg chất khô Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là: Trang 1 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản nhóm nào? Dựa vào tiêu chuẩn nào để phân chia? GV thông báo: Hiện tượng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng klhoáng thường được biểu hiện ra thành những màu sắc đặc trưng của lá. CHo HS hoạt động nhóm: Hãy quan sát hình 4.2 hãy cho biết khi thiếu Mg thì lá sẽ ntn? Và có thể cho biết thêm bất cứ nguyên tố nào mà em biết? GV có thể gợi ý cho HS trình bày và nêu KL: Khi thiếu Mg trên phiến lá có các vệt màu đỏ, da cam, vàng tím. GV cung cấp thêm thông tin bổ sung và nêu KL chung. HS đọc SGK: các nguyên tố dinh dưỡng khoáng chia làm 2 nhóm: đa lượng và vi lượng, dựa vào hàm lượgn chất đó có trong 1 kg chất khô (nếu là vi lượng thì <= 100mg/1kg chất khô) Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành chu kì sống. Không thể thay thế được bởi bất kì 1 nguyên tố nào khác. Phải trực tiếp tham gia vào qtr chuyển hoá vật chất của cơ thể HĐ 2: Tìm hiểu vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây. Tổ chức của Gv HĐ của Hs Nội dung Y/c HS sử dụng hình 4 SGK hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút: hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu? GV nêu qua các chất ở những dạng mà cây có thể hấp thụ và nhận xét hoạt động nhóm sau đó nêu KL Các nhóm thảo luận Đại diện nhóm trả lời Các nhóm nhận xét bổ sung. II./. Vai trò của các nguyên tố khoáng: Tham gia cấu tạo chất song. Điều tiết qtr trao đổi chất. HĐ 3: Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây. Tổ chức của GV HĐ của HS Nội dung Tại sao đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây? Sự chuyển hoá muối khoáng từ dạng không tan thành dạng hoà tan chịu ảnh hưởng bởi nhân tố nào? Hãy liên hệ thực tế, nêu 1 số biện pháp giúp cho qtr chuyển hoá các muối khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hoà tan dễ hấp thụ đối với cây trồng? (Gv gợi ý để HS trả lời) Đất chưa nhiều muối khoáng dạng hoà tan và không hoà tan. Cây hấp thụ dạng hoà tan (dạng ion) Sự chuyển hoá muối khoáng dạng không hoà tan thành dạng hòa tan chịu ảnh hưởng bởi nhũng nhân tố mtr như: hàm lượng nước, độ thoáng (O 2 ), độ pH, nhiệt độ vsv đất. Các biện pháp giúp cho qtr chuyển hoá các muối khoáng khó tan thành dạng dễ tan để cây hấp thụ là: làm cỏ sục bùn, phá váng sau khi đất ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua. III./. Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây: 1/ Đất là nguồn cung cấp các ngtố dinh dưỡng khoáng cho cây Các muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không hòa tan hoặc dạng hòa tan. Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan (dạng ion) Trang 2 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản Y/c HS thực hiện câu lệnh: Dựa vào đồ thị hình 4.3 hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây ST tốt nhất mà khơng gây ơ nhiễm mtr. Tại sao bón phân q mức gây ơ nhiễm mtr? Bón phân hợp lí là gì? HS nêu: Bón phân thiếu: cây ST kém. Bón phân q cao: gây độc cho cây và ơ nhiễm mtr. Nồng độ tối ưu: cây ST tốt. Bón phân hợp lí: là bón với liều lượng phù hợp cây ST tốt, khơng gây độc cho cây và mtr. 2/ Phân bón cho cây trồng Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng Bón phân với nồng độ tối ưu cây ST tốt. Bón phân khơng hợp lí với liều lượng cao q mức cần thiết sẽ: +Gây độc cho cây +Ơ nhiễm nơng sản. +Ơ nhiễm mtr nước, đất. VI./. Củng cố: (?)Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tuỳ thuộc vào loại đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng? Câu 1: Cây chỉ hấp thụ muối khoáng trong đất ở dạng A. Dạng hoà tan B. Dạng không hoà tan C. Dạng liên kết D. Dạng tự do Câu 2: Khi ta bón phân với liều lượng cao quá mức cần thiết thì cây sẽ A. Sinh trưởng và phát triển nhanh B. Sinh trưởng và phát triển bình thường C. Sinh trưởng và phát triển chậm lại D. Ngộ độc Câu 3: Để xác đònh nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng người ta căn cứ vào đâu A. Hàm lượng của nguyên tố đó trong mô thực vật B. Vai trò của nguyên tố đó trong mô thực vật C. Thành phần của nguyên tố đó trong mô thực vật D. Chức năng của nguyên tố đó trong mô thực vật Câu 4: Trên phiến lá có các vệt màu đỏ. da cam, vàng tím do cây thiếu nguyên tố A. Ni tơ B. Kali C. Magie D. Mangan VII./. Dặn dò: Học bài xem bài mới. Chủân bị các câu hỏi: Quan sát H5.1, 5.2 nhận xét khi thiếu N cây có biểu hiện ntn?GT Cây hấp thụ N dưới dạng nào? Tìm hiểu qtr đồng hố N trong mơ TV? Trang 3 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản BÀI 5&6 :DINH DƯỢNG NITƠ Ở THỰC VẬT TIẾT 5 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Nêu được vai trò củ nguyên tố Nitơ - Trình bày được các quá trình đồng hoá của Nitơ tong mô TV - Ứng dụng trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất cây trồng. - Biết được đất lad nguồn cung cấp chủ yếu cho cây. - Biết được các dạng Nitơ cây hấp thụ từ đất , viết được công thức của chúng. - Mô tả được quá trình chuyển hoá Nitơ trong các hợp chất hữu cơ trong đất thành dạng N khoáng chất. - Hiểu được các con đường cố đònh Nitơ trong tự nhiên và vai trò của chúng. 2. Kỉ năng: - Quan sát tranh hình - Phân tích, tổng hợp quá trình đồng hoá. 3. Thái độ - hành vi:Vận dụng kiến thức để sản xuất nông nghiệp II. PHƯƠNG TIỆN - GV: Tranh vẽ hình 5.1,5.1 SGK trang 25 Sơ đồ quá trình đồng hoá Nitơ, - Hình 6.1 , 6.2 SGK, Máy chiếu qua đầu nếu dùng phim trong. - HS: Bảng phụ III. PHƯƠNG PHÁP - Vấn đáp, tìm tòi , tấi hiện kiến thức cũ …,nêu vấn đề. - Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ. IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 1. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cơ thể thực vật. ?. Vì sao cần phải bón phân hợp lí cho cây trồng 2. Mở bài: Trong nông nghiệp , nông dân thường sử dụng phổ biến các loại phân bón nào cho cây trồng? (NPK). Như vậy trong phân NPK, nguyên tố NS có vai trò như thế nào trong đời sống thực vật? 3. Nội dung bài giảng Hoạt động 1: I. Vai trò sinh lí của nguyên tố Nitơ Nội dung Tổ chức của GV Hoạt động của HS I/ Vai trò sinh lí của nguyên tố Nitơ - Vai trò chung: Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. - Vai trò cấu trúc:Nitơ tham gia cấu tạo của phân tử Protêin, enxim, axit nucleic, diệp lục, ATP GV nêu câu hỏi:Cây hấp thụ Nitơ ở dạng nào? GV cho HS quan sát hình 5.1, 5.2 yêu cầu nhận xét và trả lời câu lệnh SGK GV rút ra kết luận. Ở dạng NH + và NO - 3 Thảo luận nhóm . Đại diện nhóm nêu nhận xét và trả lời Các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung Trang 4 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản - Vai trò điều tiết:Nitơ là thành phần các chất điều tiết TĐC Hoạt động 2: II. Quá trình đồng hoá Nitơ ở TV Nội dung Tổ chức của GV Hoạt động của HS II/ Quá trình đồng hóa Nitơ ở TV - Amit hoá trực tiếp axit xêtô: Axit xêtô + NH 3  Axit amin - Chuyển vò amin Axit amin + ãit béo  Axit amin mới + axit xêtô mới - Hình thành Amit Axit amin + đicacboxilic + NH 3  amit - Ý nghóa sinh học của sự hinhd thành Amit: + Giải độc NH 3 tốt nhất. + Amit là nguồn dự trữ NH 3 cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể TV khi cần thiết. 1. Quá trình khử Nitrat: - Gv yêu cầu HS đọc câu lệnh 1 SGK trang 26 va trả lời câu hỏi. ? Dạng Nitơ nào cây hấp thụ được từ môi trường bên ngoài. ? Tại sao Nitơ trog các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. ?. Như vậy phải có quá trình gì xảy ra trong cây. ? Quá trình khử Nitrat được tiến hành như thể nào. KẾT LUẬN: Quá tình khử nitrat là quá trình chuyển hoá NO 3 - thành NH 4 + trong mô thực vật theo sơ đồ: NO - 3 (Nitrat)  NO - 2 (Nitrit)  NH + 4 (amoni) 2. Quá trình dồng hoá NH 3 trong mô TV. - GV yêu cầu HS đọc kó câu lệnh 2 SGK trang 26 và trả lời câu hỏi: ?. NH 3 trong mô TV được đồng hoá bằng con đường nào. ?. Sự hình thành Amit có ý nghóa sinh học quan trọng như thế nào. -GV nhận xét chỉnh sửa và treo bảng phụ có ghi đáp án. -GV yêu cầu HS tự ghi nội dung này. Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi trên bảng phụ Nhóm cử đại diện báo cáo, nhóm còn lại bổ sung. Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi trên bảng phụ Nhóm cử đại diện báo cáo, nhóm còn lại bổ sung. Hoạt động 3: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật tiếp theo Nội dung kiến thức Tổ chức của GV Tổ chức của GV và HS III. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY 1. Nitơ trong không khí. 2. Nitơ trong đất. GV cho HS đọc mục III ?. - Hãy nêu các dạng Nitơ chủ yếu trên trái đất. - GV cho HS nghiên cứu mục 1 _ Phát phiếu học tập số 1: - HS: + Nitơ liên kết trong đất + Nitơ trong không khí: N 2 , NO và NO 2 Trang 5 NO 3 , NH 4 Nitơ trong đất VK kò khí VK nitrat hoá VK kò khí VK amon hoá VK amon hoá VK nitrat hoá Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản Dạng Nitơ Đặc điểm Khả năng hấp thụ của cây Nitơ VC trong các muối khoáng + NH + 4 ít di động, được hấp thụ trên bề mặt của các keo đất. + NO 3 dễ bò rửa trôi. Cây dễ hấp thu Nitơ HC trong xác sinh vật Kích thướt phân tẻ lớn. Cây không hấp thu được. IV.QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐÁT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ 1. Quá trình chuyển hoá Nitơ trong đất. Xác SV  NH 4 , NO 3 Từ NH 3 Từ NO 3 Từ NO 3 2. Quá trình cố đònh Nito phân tử. - Quá trình cố đònh Nitơ phân tử là: N 2 + H 2  NH 4 Con đường sinh học + Nhóm VSV sống tự do Phiếu học tập số 1 CÁC DẠNG NITƠ TRONG ĐẤT Dạng Nitơ Đặc điểm Khả năng hấp thụ của cây Nitơ VC trong các muối khoáng Nitơ HC trong xác sinh vật ?. Trong đất có những dạng Nitơ nào loại Nitơ mà cây có thể hấp thụ được ? - GV chỉnh sửa và rút ra kết luận- GV chỉnh sửa và rút ra kết luận - GV cho HS quan sát hình 6.1 ?. Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn trong quá trình chuyển hoá Nitơ trong tự nhiên. -Liên hệ thực tế: + GV:Trong trồng trọt để ngăn chặn sự mất nitơ trong đất các em cần phải làm gì? GV cho Hs đọc mục IV.2 và quan sát hình 6.1 , 6.2 và ? Quá trình cố đònh Nitơ là gì. ?. Hãy trình bày các con đường cố đònh Nitơ - HS:Nghiên cứu SGK và thảo luận hoà thành phiếu học tập.Đại diện nhóm lên trình bày. - Nhóm khác nhận xét và bổ sung HS: NH 3 Từ NO 3 Từ NO 3 + HS: Xới đất cho cây HS quan sát hình và trả lời câu hỏi GV đưa ra - Quá trình cố đònh Nitơ phân tử là: Trang 6 NO 3 , NH 4 Nitơ trong đất Nitơ khoáng Nitơ HC (Xác SV) NH 4 N 2 NH 4 NH 4 N 2 NH 4 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản + Nhóm VSV sống cộng sinh điều kiện: Enzim nitrogenaza V. BÓN PHÂN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG. 1.Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng. - Tác dụng + Tăng năng suất cây trồng + Không gây ô nhiểm môi trường. 2. Các phương pháp bón phân. - Bón phân cho rễ _ Bón phân cho lá. 3. Phân bón và môi trường. - GV:Yêu cầu HS đọc mục thông tin ở mục V ?. Thế nào là bón phân hợp lí. ?. Phương pháp bón phân . ?. Phân bón có quan hệ với nang suất cây trồng và môi trường như thế nào. ?. Lượng phân bón căn cứ vào yếu tố nào. N 2 + H 2  NH 4 Con đường sinh học + Nhóm VSV sống tự do + Nhóm VSV sống cộng sinh điều kiện: Enzim nitrogenaza HS nghiên cứu sách trả lời câu hỏi của GV IV. CỦNG CỐ Câu 1: Các nhóm vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần của rễ cây họ đậu là A. Azotôbacter B. Clostrdium C. Rhizobium D. Anabaena Câu 2:Trong các dạng nitơ trong đất , dạng nitơ cây hấp thụ được là : A. Nitơ hữu cơ trong xác động vật B. Nitơ hữu cơ trong xác thực vật C. Dạng nitơ khoáng NH + 4 , NO 3 - D. Nitơ hữu cơ trong xác vi sin vật Câu 3: Quá trình chuyển hoá nitrat thành nitơ phân tử trong đất là do A. VSV sống tự do B. VSV sống cộng sinh C. VSV kò khí D. VSV hiếu khí Câu 4. Cây hấp thụ Nitơ ở dạng nào? A. NO B. NH 4 C. NO 2 D. N 2 Câu 5. Cây hấp thụ Nitơ ở dạng nào? A. Nitơ nitơrat (NO) B. Nitơ amon (NH 4 ) C. Cả A và B D.Cả A và B đều sai Câu 6. Vì sao khi trồng cây họ đậu người ta chỉ bón một lượng đạm rất ít? V. DẶN DÒ: - Trả lời câu hỏi SGK trang 31 - Nắm phần in nghiêng trong SGK - Đọc trước bài thực hành:”THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TÒ CỦA PHÂN BÓN - Đọc mục “ Em có biết” - HS đọc kết luận SGK trang 31 - HS làm bài tập trắc nghiệm Trang 7 As mặt trời Diệp lục Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản BÀI 8: QUANG HP Ở THỰC VẬT Tiết 6 I.MỤC TIÊU: *Học sinh hiểu được khái niệm về quang học. *Vai trò của quang hợp. *Đặc điểm hình thái sinh lý của lá phù hợp với chức năng quang hợp. *Liệt kê các sắc tố quang hợp. II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1.Ôån đònh tổ chức lớp……… (1 phút). 2.Kiểm tra bài củ:Kiểm tra bài tường trình thí nghiệm,thực hành(bài 7)……(3 phút). 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY &TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: GV cho HS xem hình 8.1 ?. Em hãy cho biết quang hợp là gì? HS lên bảng viết phương trình tổng quát của quang hợp Hoạt động 2: ?. Hãy cho biết sản phẩm của quang hợp có vai trò gì trong hoatï động sống sinh giới? Hoạt động 3: GV cho HS xem h.8.2 +GV phân lớp làm 8 nhóm,mỗi nhóm từ 4 đến 6 hs. +Phát phiếu học tập Tên cơ quan Cấu tạo Chức năng Bề mặt lá Phiến lá Lớp biểu bì dưới I.KHÁI QUÁT VỀ QUANG HP Ở THỰC VẬT: 1.Quang hợp là gì? Quang hợp là quá trinhg tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng O 2 từ CO 2 và H 2 O nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời được lá (diệp lục ) hấp thu. 6CO 2 + 12H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O 2. Vai trò của quang hợp. - Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật - Là nguồn năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới - Điều hoà không khí giải phóng oxy và hấp thụ CO 2 II.LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HP: 1. Hình thái, giải phẩu của lá thích nghi với chức năng quang hợp . - Diện tích bề mặt của lá lớn giúp hấp thụ ngiều ánh sáng , biểu bì của mạt lá có nhiều khí khổng  khuếch tán khí CO 2 vào. - Hệ gân lá có mạch đẫn H 2 O , muối khoáng là mạch gỗ và mạch rây. - Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp ( mô giậu) Trang 8 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản Lớp cutin Lớp tế bào mô dậu Lớp tb mô khuyết Ghi chú:HS thảo luận và làm bài trong 5 phút. Hoạt động 4: - GV cho HS quan sát hình 8.3 - GV phát phiếu học tập cho HS Các bộ phận của lục lạp Cấu tạo Chức năng Màng Các tilacoit (grana) Chất nền (Stroma) - HS làm bài trong 7 phút. Hoạt động 5: - GV: Dựa vào SGK các em hãy cho biết vai trò của các loại sắc tố trong quang hợp? - HS trả lời 2. Lục lạp là bào quan của quang hợp. - Lục lạp có màng kép , bên trong là các túi Tilacoit gọi là grana - Nằm giữa màng trong của lục lạp và màng tilacoit là chất nền (stroma) 3. Hệ sắc tố quang hợp: - Hệ sắc tố trong lục lạp gồm có diệp lục và carotennoit (Caroten, xantophyl) tạo ra màu đỏ , da cam, vàng… - Diệp lục có 2 loại: Diệp lục a và diệp lục b Vai trò: - Diệp lục a thu năng lượng ánh sáng chuyển hoá thành  ATP, NADH - Carotennoit hấp thu ánh sáng và truyền năng lượng cho diệp lục a III. CỦNG CỐ: GV treo sơ đồ gh câu hỏi trắc nghiệm. 1. Vai trò quá trình quang hợp là: A. Tạo chất hữu cơ B. Tích luỹ năng lượng C. Giữ trong sạch bầu khí quyển D. Cả A, B và C 2. Các nhóm sắc tố quang hợp: A. Clorophyl B. Carotenoit C. Phycobilin D. Cả A, B và C 3. Sắc tố quang trọng nhất trong quang hợp là: A. Carotennoit B. Clorophyl a C. Clorophyl b D. Phycobilin IV. DẶN DÒ: -Trả lời câu hỏi SGK trang39 và đọc mục “Em có biết” Trang 9 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản - Về xem bài 9:”QUANG HP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C 3 , C 4 VÀ CAM” + Thực vật C 3 , C 4 và cam gồm những loại cây nào? + Quá tình quang hợp gồm mấy pha , kể ra? +Vì sao quang hợp phải cần có ánh sáng? + Xem sơ qua chu trình Canvyl trong SGK? BÀI 9: QUANG HP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C 3 , C 4 VÀ CAM TIẾT 7& 8 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:Sau khi học bài này HS phải Trình bày mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối. Phân biệt được các con đường cố đònh CO 2 trong pha tối ở những nhóm TV C 3 , C 4 VÀ CAM Giải thích được các nhms thích nghi ở thực vẩttong môi trường sông. 2. Kó năng:Rèn luyện một số kỉ năng. Quan sát tranh hình, sơ đồ (qua đố mô tả chu trình C 3 , C 4 ) Phân tích , tổng hợp (thông qua so sánh quang hợp ở TV C 3 , C 4 ) II. PHƯƠNG TIỆN Tranh vẽ sơ đồ: Hình 9.1 , 9.2 , 9,3 , 9.4 Máy chiếu overhead Phiếu học tập III. PHƯƠNG PHÁP Hoạt động nhóm, Đàm thoại, Diễn giảngGiải quyết vấn đề IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN: 1. n đònh lớp 2. Kiểm tra bài cũ Quang hợp ở TV là gì? Viết PT quang hợp tổng quát. Vì sao quang hợp có vai trò quyết đònh đối với sự sống của trái đất? Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp? Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh. 3. Mở bài:Trong bài quang hợp ở cây xanh, chúng ta đã biết lá là cơ quan có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó, còn bản chất các quá trình quang hợp ra sao  bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu sâu về nó. 4. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung - HS quan sát hình 9.1 cho biết + Pha sáng diễn ra ở đâu? + Nguyên liệu của pha sáng? + Sản phẩm của pha sáng? + Pha sáng sử dụng nước để làm gì? ?. Từ đó em hãy rút ra những khái niệm của pha sáng. (HS phân theo nhóm nhỏ phân tích hình 9.1 để trả lời) - GV nhận xét sau khi các nhóm trả lời. I.THỰC VẬT C 3 : 1. Pha sáng: - Khái niệm: pha sáng của QH là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH - Diễn ra trên màng tilacoit - Nguyên liệu tham gia: nước, ánh sáng, diệp lục - Sản phẩm gồm O 2 , ATP và NADPH -Có quá trình quang phân li nước 2 H 2 O → 4H + + 4e + O 2 Trang 10 [...]... Trang 13 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Nội dung I/ nh sáng 1 Cường độ ánh sáng : - Khi cường độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp cũng tăng -Điểm bù ánh sáng : cường độ ánh sáng tối thiểu để cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp -Điểm bảo hoa ánh sáng : cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp tăng cực đại 2 Quang phổ ánh sáng - Quang hợp diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia... điềù kiện ánh sáng cao , tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp III/ Nước - Nước là yếu tố rất quan trọng đối với quang hợp + Nguyên liệu trực tiếp cho Sinh học 11 ban cơ bản Hoạt động của GV -GV hãy quan sát hình 10.1 và nghiên cứu mục I.Hãy cho biết cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quan hợp như thế nào? - GV nhận xét bổ xung hoàn chỉnh -GV phân biệt điểm bù ánh sáng và điểm bảo hoà ánh sáng -GV bổ... thành quang hợp K điều tiết độ mở của khí khổng VI/ Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo - Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo là sử dụng ánh sáng của các loại đèn neon, đèn sợi đốt - Thuận lợi: Giúp con người khắc phục đựơc những điều kiện bất lợi của môi trường như giá rét hay sâu bệnh để sản xuất nông phẩm cho con người Sinh học 11 ban cơ bản HS thấy rõ khi cây thiếu nước sẽ chòu ảnh hưởng như thế nào?... 2 Bộ phận Miệng Thực quản Dạ dày Gan Tụy Ruột non Ruột già Đáp án PHT số 1 Sinh học 11 ban cơ bản Túi Th TH cơ học Nội dung Mức độ trộng lẫn TĂ, chất tảhi Mức độ hoá lỏng của dòch TH Mức độ chuyên hoá cao của các bộ phận Chiều đi của TĂ Đáp án PHT số 2 ng TH TH HH Túi TH Nhiều Nhiều Thấp TĂ, chất thải vào ra qua 1 lỗ thông Bộ phận TH cơ học TH HH Miệng Nhai làm nhỏ TĂ Nước bọt chứa men Amilaza Thực... dinh dưỡng và khoáng sản ? Đề cập đến năng suất cây trồng người ta phân biệt mấy loại *HS: có 2 loại: năng suất sinh học và năng suất kinh tế I.QUANG HP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG: ? Thế nào là năng suất sinh học *Năêng suất sinh học là:tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trûng *Năng suất kinh tế là:một phần của năng suất sinh học được tích... III./ HH sáng: HH sáng là quá trình hấp thu O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng Gây lãng phí sản phẩm của QH - HH sáng xảy ra ở 3 bào quan kế tiếp nhau: lục lạp, peroxixom và kết thúc ở ti thể HĐ 3: HH sáng Tổ chức của GV Quá trình hh diễn ra trong thời gian nào? Theo em thế nào là hh sáng? Khi cường độ ánh sáng cao thì quá trình nào diễn ra mạnh hơn giữa hh và QH? Là quá trình hh cần ánh sáng để hấp... hoạch Đánh giá tiết dạy Vệ sinh dụng cụ và lớp học sạch sẽ 4 Dặn dò: Về nhà xem bài thực hành: Phát hiện HH ở TV GV phân nhóm cụ thể để thực hành cho tiết sau Trang 26 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản Y/c HS chuẩn bò mẫu vật: Hạt lúa, ngô, hay các đậu mới nảy mầm Tiết 14: KIỂM TRA 1 TIẾT I MỤC TIÊU: - Khái quát hoá được hệ thống kiến thức đã học -Kó năng tư duy độc lập - So sánh , phân... vật trên cạn ( thông, sồi ) không có lông hút , rễ cây hấp thụ nước và ion khoáng nhờ : A Toàn bộ bề mặt cơ thể B Hệ nấm rễ C Vách tế bào D Lông hút Câu 33: Trong các sắc tố sau sắc tố nào có chức năng chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong ATP và NADPH Trang 29 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản A Diệp lục a B Diệp lục b C Carôten D Xantophyn Câu 34: Vai trò nào sau... + Cường độ quang hợp cao hơn + Điểm bảo hoà ánh sáng cao + Điểm bù CO2 thấp hơn + Nhu cầu H2O thấp hơn Trang 11 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản GV chuyển ý sang phần TV CAM Gọi HS đọc phần đầu của mục III trang 42 SGK ? Vì sao TV này lại cố đònh CO2 theo chu trình CAM ? Bản chất của chu trình CAM là gì HS đọc tiếp đoạn còn lại và cho biết bản chất của chu trình CAM + Thoát hơi nước thấp... chứa dinh dưỡng NPK Tiếp tục theo dõi sự sinh trưởng của cây mạ sau 4 ngày Đo và ghi kết quả vào bảng 7.2 SGK Những điểm em cần lưu ý khi tiến hành thí nghiệm về sự thoát hơi nước? Bảng kiểm tra theo dõi 7.1 SGK V NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ VI DẶN DÒ: - Đọc lại bài thực hành - Xem trước và chuẩn bò bài thực hành số 13 Trang 23 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản Bài 13: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC . QUANG HP” ?. Cươngd độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào. ?. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp. Trang 12 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản BÀI 10 VÀ 11: . được vai trò của nước đối với quang hợp + Nước là nguồn nguyên liệu rất quan trọng đối với quang hợp Trang 14 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản quang hợp với việc cung cấp H + . đất tồn tại ở dạng không hòa tan hoặc dạng hòa tan. Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan (dạng ion) Trang 2 Người soạn: Đỗ Thị Diễm Sinh học 11 ban cơ bản Y/c HS thực hiện câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học 11 cơ bản, Giáo án sinh học 11 cơ bản, Giáo án sinh học 11 cơ bản, I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH