Giáo án sinh học lớp 10 chuẩn

147 3.7K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 14:56

Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG (Tiết 1) I Mục tiêu bài học: 1Về kiến thức: Sau khi học xong bài này, học sinh cần: Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống. Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống. 2. Về kĩ năng thái độ: Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp dạy học. phân phối chơng trình bộ giáo dục và đào tạo PHN PHI CHNG TRèNH sinh học lớp 10 năm học 2011-2012 chơng trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2011-2012 LP 10 C nm: 37 tun - 35 tit Hc kỡ I: 19 tun - 19 tit Hc kỡ II: 18 tun - 16 tit Ni dung S tit Lớ thuyt B i tp T hc hnh ễ n tp Ki m tra Phn I. Gii thiu chung v th gii sng 02 - - - - Phn II. Sinh hc t bo Chng I. Thnh phn húa hc ca t bo 03 - - - - Chng II. Cu trỳc ca t bo 04 0 1 0 1 - 01 Chng III. Chuyn húa vt cht v nng lng trong t bo 04 - 0 1 0 1 01 Chng IV. Phõn bo 02 - 0 1 - - Phn III. Sinh hc vi sinh vt Chng I: Chuyn húa vt cht v nng lng vi sinh vt 02 - 01 - - Chng II: Sinh trng v phỏt trin vi sinh vt 02 - 0 1 - 01 Chng III: Vi rỳt Bnh truyn nhim v min dch 03 0 1 - 0 1 01 Tng cng 22 0 2 0 5 0 2 04 1 Môn: Sinh học 10 – Cơ bản Tuần Tiết Bài Tên bài dạy 1 1 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Các cấp tổ chức của thế giới sống. 2 2 2 Các giới sinh vật. 3 3 3 PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO Chương 1: Thành phần hoá học của tế bào. Các nguyên tố hóa học và nước. 4 4 4 Cacbohiđrat và Lypít. 5 5 5+6 Prôtêin và Axit nuclêic. 6 6 7 Chương 2: Cấu trúc tế bào. Tế bào nhân sơ. 7 7 8 Tế bào nhân thực. 8 8 9+10 Tế bào nhân thực (tiếp theo). 9 9 11 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. 10 10 12 Thực hành: Thí nghiệm co nguyên sinh và phản co nguyên sinh. 11 11 Bài tập: Chương 1,2 phần II 12 12 Kiểm tra 1 tiết 13 13 13 Chương 3: Chuyển hoá vật chất và năng lượng của tế bào. Khái quát về năng lượng và sự chuyển hóa vật chất. 14 14 14 Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất. 15 15 15 Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim. 16 16 16 Hô hấp tế bào. 17 17 17 Quang hợp. 18 18 Ôn tập (theo nội dung bài 21 trừ phần Phân bào) 19 19 Kiểm tra học kì I 20 20 18 Chương 4: Phân bào. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân. 21 21 19 Giảm phân. 22 22 20 Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành. 23 23 22 PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT Chương 1: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật. 24 24 23 Các quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật. 25 25 24 Thực hành: lên men Êtylic và Lactic. 26 26 25+26 Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. 27 27 27 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. 28 28 28 Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật 29 29 Kiểm tra 01 tiết 30 30 29 Cấu trúc các loại virut. 31 31 30 Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ. 32 32 31+32 Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch. 33 33 Bài tập học kì II. 2 34 34 33 Ôn tập: Phần sinh học vi sinh vật 35 35 35 Kiểm tra học kì II. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG (Tiết 1) I/ Mục tiêu bài học: 1Về kiến thức: Sau khi học xong bài này, học sinh cần: - Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống. 2. Về kĩ năng & thái độ: - Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. - Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp dạy học. II/ CB: - Tranh vẽ hình 1, SGK sinh học 10 - Tranh ảnh có liên quan. III/ TTBH: 1. Kiểm tra bài cũ: Không. 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: GV chia nhóm HS, yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhanh trả lời. Câu hỏi: Thế giới sống được tổ chức theo những cấp tổ chức cơ bản nào? GV yêu cầu các HS khác bổ sung. GV đánh giá, kết luận. Hoạt động 2: GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi được phân công. HS tách nhóm theo yêu cầu của GV, nghe câu hỏi và tiến hành thảo luận theo sự phân công của GV. Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận. Các thành viên còn lại nhận xét, bổ sung. I. Các cấp tổ chức của thế giới sống: Thế giới sống được chia thành các cấp tổ chức từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Trong đó, tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống: 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: Nguyên tắc thứ bậc: Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức 3 + Nhúm 1 v nhúm 2: Cõu hi: Cho vớ d v t chc th bc v c tớnh ni tri ca cỏc cp t chc sng. GV nhn xột, kt lun. + Nhúm 3 v nhúm 4: Cõu hi: Th no l h thng m v t iu chnh? Cho vớ d. GV iu chnh, kt lun. GV yờu cu nhúm 5, 6 trỡnh by kt qu. + Nhúm 5 v 6 Cõu hi: Cho vớ d chng minh th gii sng a dng nhng thng nht. GV tng hp, kt lun. Nhúm 1,v 2 tin hnh tho lun theo yờu cu ca GV, c i din trỡnh by. Cỏc nhúm cũn li b sung. Nhúm 3, 4 c i din lờn trỡnh by kt qu tho lun. Cỏc nhúm khỏc b sung. Nhúm 5, 6 trỡnh by kt qu, cỏc nhúm cũn li nhn xột, b sung. sng cp trờn. Vớ d: SGK Ngoi c im ca t sng cp thp, t chc cp cao cũn cú nhng c tớnh riờng gi l c tớnh ni tri. Vớ d: SGK 2. H thng m v t iu chnh: Mi cp t chc sng u cú cỏc c ch t iu chnh m bo duy trỡ v iu hũa s cõn bng ng trong h thng, giỳp t chc sng cú th tn ti v phỏt trin. 3. Th gii sng liờn tc tin húa: - Nh s tha k thụng tin di truyn nờn cỏc sinh vt u cú c im chung. - iu kin ngoi cnh luụn thay i, bin d khụng ngng phỏt sinh, quỏ trỡnh chn lc luụn tỏc ng lờn sinh vt, nờn th gii sng phỏt trin vụ cựng a dng v phong phỳ. 3. Cng c: Cõu 1: Vỡ sao núi t bo l n v c bn cu to nờn c th sinh vt? Cõu 2: c tớnh ni tri ca cỏc cp t chc sng l gỡ? Cho vớ d. Cõu 3: Nờu mt s vớ d v kh nng t iu chnh ca c th ngi. 4. HDVN - Hc thuc bi ó hc. - c trc bi 2 trang 10, SGK sinh hc 10 *********************************************************************** giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 4 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT (Tiết 2) I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này, học sinh cần: - Nêu được khái niệm giới. - Trình bày được hệ thống phân loại sinh giới. - Nêu được đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật. 2. Về kĩ năng & thái độ - Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ. II. Phương tiện dạy học: Tranh vẽ hình 2, trang 10 SGK sinh học 10 phóng to. III. Nội dung dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Cho ví dụ. - Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người. 2.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời. - Giới là gì? GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhanh trả lời. - Sinh giới được chia thành mấy giới? Hệ thống phân loại này do ai đề nghị? HS lắng nghe câu hỏi, tự tham khảo SGK trả lời. Học sinh nghe câu hỏi nghiên cứu SGK, thảo luận nhanh và trả lời I. Giới và hệ thống phân loại 5 giới: 1. Khái niệm giới: Giới là đơn vị phân loại lớn nhất, gồm các ngành sinh vật có đặc điểm chung. 2. Hệ thống phân loại 5 giới: Oaitâykơ và Magulis chia thế giới sinh vật thành 5 giới: Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật. II. Đặc điểm chính của mỗi giới: 5 Hoạt động GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS tách nhóm theo sự phân công và tiến hành thảo luận theo nhóm. + Nhóm 1: Câu hỏi: Trình bày đặc điểm của các sinh vật thuộc giới Khởi sinh ? GV nhận xét, kết luận. + Nhóm 2: Câu hỏi: Trình bày đặc điểm của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh và giới Nấm? GV yêu cầu nhóm 2 trình bày kết quả. GV đánh giá, tổng kết. + Nhóm 3: Câu hỏi: Trình bày đặc điểm của các sinh vật thuộc giới Thực vật? GV yêu cầu nhóm 3 trình bày kết quả. GV đánh giá, nhận xét, kết luận. +Nhóm 4: HS tách nhóm theo yêu cầu của GV, nhận câu hỏi của nhóm và tiến hành thảo luận, ghi nhận kết quả, sau đó cử đại diện lên trình bày. Nhóm 1 trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung. Nhóm 2 trình bày kết quả lên thảo luận. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. Nhóm 3 trình bày kết quả lên thảo luận. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. 1. Giới Khởi sinh: (Monera) - Là những sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào. - Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng hoặc tự dưỡng. - Bao gồm các loài vi khuẩn. 2. Giới Nguyên sinh: (Protista) - Là những sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào. - Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng hoặc tự dưỡng. - Bao gồm: Tảo, nấm nhầy và động vật nguyên sinh. 3. Giới Nấm: (Fungi) - Tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào. - Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng hoại sinh. - Đại diện: nấm rơm, nấm mốc, nấm men,… 4. Giới Thực vật: (Plantae) - Cơ thể đa bào, nhân thực, có thành Xenlulôzơ. - Có khả năng quang hợp, dinh dưỡng theo kiểu quang tự dưỡng. - Gồm 4 ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. - Vai trò: cung cấp nguồn thực phẩm, dược liệu, nguyên liệu, điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước ngầm,… cho con người. 5. Giới Động vật: (Amialia) 6 Câu hỏi : Trình bày đặc điểm của các sinh vật thuộc giới Động vật? GV yêu cầu nhóm 4 trình bày kết quả. GV đánh giá, nhận xét, kết luận. Nhóm 4 trình bày kết quả lên thảo luận. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. - Cơ thể đa bào, nhân thực. - Dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng - Gồm 9 ngành sinh vật: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp, Da gai, Động vật có xương sống. - Có vai trò quan trọng với tự nhiên và con người. 3. Củng cố: - Điểm khác nhau giữa giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm? - Điểm khác nhau giữa giới Thực vật và giới Động vật ? 4. Dặn dò: - Học thuộc bài đã học. - Làm bài tập cuối bài trang 12. - Đọc trước bài 3 trang 15, SGK sinh học 10. *********************************************************************** Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Phần II: SINH HỌC TẾ BÀO Chương I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC (Tiết 3) I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này, học sinh cần: - Nêu được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. - Nêu được vai trò của nguyên tố vi lượng đối với tế bào. - Phân biệt được nguyên tố vi lượng và nguyên tố đa lượng. 2. Về kĩ năng & thái độ - Giải thích được cấu trúc hóa học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hóa của nước. - Trình bày được vai trò của nước đối với tế bào. II. Phương tiện dạy học: Hình 3.1 và hình 3.2 SGK Sinh học 10. III. Nội dung dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày điểm khác nhau giữa giới Khởi sinh và giới Nguyên sinh? - Trình bày điểm khác nhau giữa giới Động vật và giới Thực vật? 2. Bài mới: 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhanh trả lời. - Có bao nhiêu nguyên tố tham gia cấu tạo cơ thể sống - Những nguyên tố nào là nguyên tố chủ yếu? GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời. - Dựa vào cơ sở nào để phân biệt nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng? GV nêu câu hỏi. - Vì sao nguyên tố vi lượng chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng không thể thiếu? Hoạt động 1 GV chia nhóm học sinh Nêu câu hỏi và yêu cầu học sinh thực hiện. Nhóm 1 và 2: Câu hỏi: Phân tích cấu trúc liên quan đến đặc tính hóa lí của nước? GV nhận xét, đánh giá kết quả của từng nhóm. Dặn HS vẽ hình 3.1 vào tập. GV yêu cầu nhóm 3, 4 trình bày kết quả. Nhóm 3 và 4: Câu hỏi: Phân tích vai trò của nước trong tế bào và cơ thể? GV nhận xét, đánh giá, kết luận vấn đề. HS nghe câu hỏi, nghiên cứu SGK trả lời. HS nghiên cứu SGK, độc lập trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung. HS thảo luận nhanh, trả lời. HS tách nhóm theo hướng dẫn của GV. Tiến hành thảo luận theo sự phân công. Nhóm 1 và 2 thảo luận, ghi và dán kết quả lên bảng. Nhóm 3, 4 tiến hành thảo luận, ghi và dán kết I. Các nguyên tố hóa học: - Tế bào được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Người ta chia các nguyên tố hóa học thành 2 nhóm cơ bản: + Nguyên tố đại lượng ( Có hàm lượng ≥ 0,01% khối lượng chất khô ): Là thành phần cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ( Protein, cacbohidrat, lipit, axitnucleic) và vô cơ để cấu tạo nên tế bào, tham gia các hoạt động sinh lí của tế bào. Bao gồm các nguyên tố như C, H, O, N, Ca, S, Mg … + Nguyên tố vi lượng ( Có hàm lượng ≤0,01% khối lượng chất khô ): Là thành phần cấu tạo nên các enzim, hoocmon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. Bao gồm các nguyên tố như Cu, Fe, Mn, Co, Zn… Nguyên tố vi lượng chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng không thể thiếu. Ví dụ : SGK II. Nước và vai trò của nước trong tế bào: 1. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước: - Cấu tạo: gồm 1 nguyên tử Ôxi và 2 nguyên tử Hiđrô, liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. - Do đôi điện tử chung bị kéo về phía Ôxi nên phân tử nước có tính phân cực, các phân tử nước này hút phân tử kia và hút các phân tử khác nên nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cơ thể sống. 2. Vai trò của nước đối với tế bào: 8 qu lờn bng. - Nc l thnh phn ch yu ca mi c th sng. - Nc l dung mụi hũa tan cỏc cht. - Nc l mụi trng ca cỏc phn ng. - Tham gia cỏc phn ng sinh húa 3. Cng c: - Th no l nguyờn t vi lng? Cho vớ d v mt vi nguyờn t vi lng trong c th ngi? - Mụ t cu trỳc húa hc v nờu vai trũ ca nc trong t bo? 4. Dn dũ: - Hc thuc bi ó hc. - Xem trc bi 4 trang 19, SGK Sinh hc 10. *********************************************************************** giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 Ngày soạn: Ngày giảng: Bi 4: CACBễHRAT V LIPIT (Tit 4) I. Mc tiờu bi hc: 1. V kin thc: Sau khi hc xong bi ny, hc sinh cn: - Lit kờ c tờn cỏc loi ng n, ng ụi, ng a cú trong c th sinh vt. - Trỡnh by c chc nng ca tng loi ng trong c th sinh vt. - Lit kờ c tờn ca cỏc loi lipit cú trong cỏc c th sinh vt. 2. V k nng & thỏi Trỡnh by c chc nng ca cỏc loi lipit. II. Phng tin dy hc: Hỡnh 4.1 v hỡnh 4.2 SGK Sinh hc 10 phúng to. Mu vt : lỏ cõy, hoa qu cú nhiu ng, III. Ni dung dy hc: 9 1. Kiểm tra 15 phút: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Câu 1: Chất nào dưới đây thuộc loại đường pôlisaccarit ? a. Mantôzơ. b. Tinh bột. c. Hexôzơ. d. Ribôzơ. Câu 2: Sắp xếp nào sau đây đúng thứ tự các chất đường từ đơn giản đến phức tạp? a. Đisaccarit, mônôsaccarit, pôlisaccarit. b. Mônôsaccarit, đisaccarit, pôlisaccarit. c. Pôlisaccarit, mônôsaccarit, đisaccarit. d. Mônôsaccarit, pôlisaccarit, đisaccarit Câu 3: Chất dưới đây không được cấu tạo từ glucôzơ là ? a. Glicôgen. b. Tinh bột. c. Fructôzơ. d. Mantôzơ. Câu 4: Photpholipit có chức năng chủ yếu là ? a. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào. b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào. c. Là thành phần của máu ở động vật. d. Cấu tạo nên chất diệp lục ở lá cây. Câu 5: Nguyên tố hóa học nào sau đây có trong prôtêin nhưng không có trong lipit và đường : a. Phôtpho b. Nitơ. c. Natri d. Canxi Câu 6: Đơn phân cấu tạo của prôtêin là ? a. Mônôsaccarit. b. Photpholipit. c. Axit amin. d. Stêrôit. Câu 7: Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa vào yếu tố nào sau đây? a. Nhóm amin. b. Nhóm cacbôxy1. c. Gốc R d. Cả ba yếu tố trên. Câu 8: Prôtêin không có đặc điểm nào sau đây ? a. Dễ biến tính khi nhiệt độ tăng cao. b. Có tính đa dạng. c. Là đại phân tử và có cấu trúc đa phân. d. Có khả năng tự sao chép. 10 . trc bi 2 trang 10, SGK sinh hc 10 *********************************************************************** giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011 -2012 liên. năng & thái độ - Rèn luyện kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ. II. Phương tiện dạy học: Tranh vẽ hình 2, trang 10 SGK sinh học 10 phóng to. III. Nội dung dạy học: 1. Kiểm. bộ giáo dục và đào tạo PHN PHI CHNG TRèNH sinh học lớp 10 năm học 2011 -2012 chơng trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2011 -2012 LP 10 C nm: 37 tun - 35 tit Hc kỡ I: 19 tun - 19 tit Hc kỡ

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • phân phối chương trình bộ giáo dục và đào tạo

 • PHN PHI CHNG TRèNH sinh học lớp 10 năm học 2011-2012

  • LP 10

  • C nm: 37 tun - 35 tit

  • Ni dung

  • S tit

  • Lớ thuyt

  • Bi tp

  • Thc hnh

  • ễn tp

  • Kim tra

  • Phn I. Gii thiu chung v th gii sng

  • 02

  • -

  • -

  • -

  • -

  • Phn II. Sinh hc t bo

  • Chng I. Thnh phn húa hc ca t bo

  • 03

  • -

  • -

  • -

  • -

  • Chng II. Cu trỳc ca t bo

  • 04

  • 01

  • 01

  • -

  • 01

  • Chng III. Chuyn húa vt cht v nng lng trong t bo

  • 04

  • -

  • 01

  • 01

  • 01

  • Chng IV. Phõn bo

  • 02

  • -

  • 01

  • -

  • -

  • Phn III. Sinh hc vi sinh vt

  • Chng II: Sinh trng v phỏt trin vi sinh vt

  • 02

  • -

  • 01

  • -

  • 01

 • Chng III: Vi rỳt Bnh truyn nhim v min dch

  • 03

  • 01

  • -

  • 01

  • 01

 • Tng cng

  • 22

  • 02

  • 05

  • 02

  • 04

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan