0

180 câu trắc nghiệm chương kim loại

16 2,775 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 21:27

Câu 1: Đốt nóng một tờ giấy bạc làm bằng nhôm thấy phần không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên, thí nghiệm trên chứng tỏ nhôm có tính chấtA. dẫn điện.B. dẫn nhiệt.C. ánh kim.D. tính dẻo.Câu 2: Những kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là:A. Fe;Al.B. Cu; Fe.C. Ag; Al.D. Cu; Al.Câu 3: Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết: Mức độ hoạt động hóa học của kim loại (1) từ trái sang phải. Kim loại đứng trước (2) phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành (3) và giải phóng hiđro. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng...) giải phóng (4). Kim loại đứng trước (trừ Na; K) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi (5).Các số 1;2;3;4;5 lần lượt là:A. giảm dần, magie, kiềm, khí hiđro, dung dịch muối.B. magie, giảm dần, kiềm, khí hiđro, dung dịch muối.C. kiềm, magie, giảm dần, khí hiđro, dung dịch muối.D. giảm dần, magie, khí hiđro, dung dịch muối, kiềm. PHÒNG GD & ĐT TIÊN DU TRƯỜNG THCS PHÚ LÂM ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỊNH KỲ Tên học phần: Hóa 9 Kim loại Thời gian làm bài: 30 phút; (181 câu trắc nghiệm) Mã học phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht): Lớp: Mã đề thi 001 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Mã sinh viên: Câu 1: Đốt nóng một tờ giấy bạc làm bằng nhôm thấy phần không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên, thí nghiệm trên chứng tỏ nhôm có tính chất A. dẫn điện. B. dẫn nhiệt. C. ánh kim. D. tính dẻo. Câu 2: Những kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là: A. Fe;Al. B. Cu; Fe. C. Ag; Al. D. Cu; Al. Câu 3: Dãy hoạt động hóa học cQa kim loại cho biết: Mức độ hoạt động hóa học cQa kim loại (1) từ trái sang phải. Kim loại đứng trước (2) phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành (3) và giải phóng hiđro. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl; H 2 SO 4 loãng ) giải phóng (4). Kim loại đứng trước (trừ Na; K) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi (5). Các số 1;2;3;4;5 lần lượt là: A. giảm dần, magie, kiềm, khí hiđro, dung dịch muối. B. magie, giảm dần, kiềm, khí hiđro, dung dịch muối. C. kiềm, magie, giảm dần, khí hiđro, dung dịch muối. D. giảm dần, magie, khí hiđro, dung dịch muối, kiềm. Câu 4: Dãy kim loại tác dụng được với Pb(NO 3 ) 2 là: A. Mg; Al; Zn; Fe. B. K; Mg; Al; Zn. C. K; Al; Zn; Cu. D. Mg; Al; Cu; Ag. Câu 5: Trong dãy hoạt động hóa học cQa kim loại, nhôm đứng ở vị trí nào? A. sau kẽm, trước magie. B. sau magie; trước kẽm. C. sau sắt; trước kẽm. D. sau kẽm; trước sắt Câu 6: Để phân biệt được kim loại nhôm với sắt, có thể sử dụng A. dung dịch kiềm. B. dung dịch muối magie. C. dung dịch muối kẽm. D. dung dịch axit sunfuric Câu 7: Cho 5,4g bột nhôm vào dung dịch bạc nitrat dư. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tQa bạc ? A. 648g. B. 6,48g C. 64,8g D. 0, 648g Câu 8: Đốt sắt trong khí oxi thu được oxit sắt từ. Công thức hóa học cQa oxit sắt từ là: A. FeO. B. Fe 2 O 3 . C. Fe 3 O 4 . D. Fe(OH) 2 . Câu 9: Cho sơ đồ: X → XCl 2 → X(NO 3 ) 2 → X ↓ XCl 3 →X(OH) 3 →X 2 O 3 →X X là: A. Al. B. Fe. C. Mg. D. Cu. Câu 10: Hãy hoàn thành đoạn sau: (1)và (2) đều là hợp kim cQa sắt với cacbon và một số nguyên tố khác nhưng trong gang cacbon chiếm từ (3), còn trong thép hàm lượng cacbon (4). Các số 1;2;3;4 lần lượt là: A. gang; thép; 2-5%; dưới 2%. B. gang; thép; 2-5%; trên 2%. C. gang; thép; 3-6%; dưới 2%. D. gang; thép; dưới 2%; trên 2%. Câu 11: Cách làm nào sau đây không giúp cho việc bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn? A. thả đinh sắt trong nước có hoà tan khí oxi. B. bôi dầu mỡ vào cuốc, xẻng. C. thêm vào thép một số kim loại như crom, niken. D. rửa sạch và lau khô dao làm bằng thép sau khi sử dụng. Câu 12: Kim loại X có các tính chất: Nặng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt; Phản ứng mạnh với dung dịch axit clohiđric; Có thể thế chỗ cQa Pb trong dung dịch muối. X là A. sắt. B. chì. C. đồng. D. bạc. Câu 13: Cho sơ đồ: Al 2 O 3 → Y → X → XCl 2 → X(OH) 2 → XO ↓ XCl 3 → X(OH) 3 → X 2 O 3. Kim loại X;Y lần lượt là: A. Al; Zn. B. Fe; Al. C. Al; Cu. D. Al; Mg. Câu 14: Có 4 kim loại là Al, Fe, Cu, Ag. Lấy mỗi lọ một ít bột kim loại cho vào các ống nghiệm và đánh số thứ tự 1;2;3;4. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm, thấy hiện tượng ở ống 1 có bọt khí xuất hiện; bột kim loại tan dần. Ống 2;3;4 : không thấy hiện tượng gì. Kết luwn: ống 1 đựng A. Al. B. Fe. C. Cu. D. Ag. Câu 15: Cho sơ đồ: Kim loại → bazơ → muối 1 → muối 2. Dãy chuyển hóa nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên? A. Cu → CuO → CuSO 4 → CuCl 2 . B. Na → NaOH → Na 2 SO 4 → NaCl. C. Fe → FeO → FeSO 4 → FeCl 2 . D. Mg → Mg(OH) 2 →MgSO 4 →MgCl 2 Câu 16: Cho 5,6g bột sắt tác dụng hoàn toàn 400g dung dịch CuSO 4 8%. Khối lượng chất rắn thu được là : A. 640g B. 0,64g. C. 6,4g D. 64g. Câu 17: Cho 10 hỗn hợp gồm nhôm và đồng vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng cQa Cu trong hỗn hợp là A. 5,4 gam. B. 2,4 gam. C. 4,6 gam. D. 5 gam. Câu 18: Đất sét là chất khoáng chứa nhôm có trong tự nhiên. Thành phần cQa đất sét được biểu diễn bằng công thức Al 2 O 3 . 2SiO 2 . 2H 2 O.Thành phần phần trăm về khối lượng cQa nhôm có trong đất sét là: A. 20,93% B. 20% C. 10%. D. 10,93%. Câu 19: Cho 17,4g MnO 2 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được chất khí màu vàng lục. Nếu người ta đem toàn bộ lượng khí này để đốt sắt thì khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam ? A. 74,7g B. 7,47g C. 0,747g. D. 747g. Câu 20: Cho bản sắt có khối lượng 50g vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian nhấc bản sắt ra và đem cân thì thấy khối lượng bản sắt là 52g. Biết rằng đồng sinh ra bám trên bề mặt cQa bản sắt. Số mol muối sắt tạo thành sau phản ứng là: A. 1,25 mol. B. 2,5 mol. C. 0.125 mol. D. 0,25 mol. Câu 21: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A. Đồng B. Nhôm C. Sắt D. Bạc Câu 22: Dãy kim loại nào sau đây có mức độ hoạt động hoá học giảm dần: A. Na, Al, Fe, Mg, Zn B. Mg, Na, Fe, Zn, Al C. Na, Mg, Al, Zn, Fe D. Al, Zn, Mg, Fe, Na. Câu 23: Ngâm một lá sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Hiện tượng nào sau đây đã xảy ra: A. Có kết tQa tạo thành. B. Có kim loại màu đỏ được sinh ra, lá sắt không thay đổi. C. Sắt bị hoà tan một phần, kim loại đồng màu đỏ được sinh ra. D. Sắt bị hoà tan, không có chất nào được sinh ra. Câu 24: Dãy kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl để giải phóng khí hiđro: A. Mg, Fe, Zn, Cu B. Al, Fe, Zn. Mg C. Ag, Al, Fe, Zn D. Hg, Fe, Mg, Zn Câu 25: Kim loại nào trong số các kim loại sau vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm A. Đồng B. Nhôm C. Sắt D. Bạc Câu 26: Hoà tan hoàn toàn m gam bột nhômvào dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí H 2 (đktc). Giá trị cQa m là: A. 4,05 B. 4,5 C. 5,04 D. 5,4 Câu 27: Trong dãy biến hoá sau: Al + O 2 X + HCl Y X, Y lần lượt là: A. Al 2 O 3 , AlCl 3 B. Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 C. Al 2 O 3 , Al(OH) 3 D. Al 2 O 3 , Al(NO 3 ) 3 Câu 28: Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Công thức cQa oxit sắt ban đầu và số mol HCl phản ứng là: A. FeO và 0,1 mol HCl B. Fe 2 O 3 và 0,2 mol HCl C. Fe 3 O 4 và 0,25 mol HCl D. Fe 3 O 4 và 0,3 mol HCl Câu 29: Số nguyên tử sắt có trong 2,8gam sắt là: A. 0,1. 10 23 B. 0,2.10 23 C. 0,3.10 23 D. 0,4.10 23 Câu 30: Cho Fe 3 O 4 tác dụng với dung dịch HCl. Sản phẩm thu được là A. FeCl 2 , H 2 O B. FeCl 3 , H 2 O C. FeCl 2 , FeCl 3 , H 2 D. FeCl 2 , FeCl 3 , H 2 O Câu 31: Đồ dùng bằng nhôm không bị gỉ nếu: A. Sau khi dùng rửa sạch, để khô. B. Sau khi đun nấu thức ăn mặn để nguyên không rửa. C. Ngâm trong nước tự nhiên lâu ngày. D. Ngâm trong nước muối một thời gian. Câu 32: Trong 2 sơ đồ phản ứng điều chế chất A trực tiếp như sau: Fe 2 O 3 → A Fe → A A là chất nào trong số các chất sau: A. FeCl 2 B. Fe SO 4 C. FeCl 3 D. Fe(OH) 3 Câu 33: Ngâm một đinh sắt có khối lượng 4 gam trong dung dịch CuSO 4 . Sau một thời gian phản ứng lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, làm khô, cân nặng 4,2 gam. Khối lương muối sắt thu đựơc là: A. 1,4 gam B. 2.8 gam C. 3,2 gam D. 3,8 gam Câu 34: Chọn một hoá chất thích hợp để phân biệt các chất trong dãy chất sau: Mg, Al, Al 2 O 3 A. NaOH B. HCl C. NaCl D. H 2 O Câu 35: Có dung dịch muối AlCl 3 lẫn tạp chất là CuCl 2 . Dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm ? A. Mg B. Al C. Fe D. Zn Câu 36: Nhỏ từ từ dung dịch chứa H 2 SO 4 loãng vào một lượng bột sắt, sau một thời gian, bột sắt tan hoàn toàn và người ta thu được 0,075 mol H 2 (đktc). Khối lượng bột sắt đã dùng là: A. 4,3 g B. 4,0 g C. 4,1 g D. 4,2 g Câu 37: Ngâm 16,6 gam hỗn hợp bột các Al và Fe trong dung dịch HCl dư, thu được 11,2 lít khí H 2 (đktc). Phần trăm khối lượng cQa Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt trong hỗn hợp là: A. 30% và 70% B. 32,5% và 67,5% C. 40% và 60% D. 50% và 50% Câu 38: Nhúng một lá đồng trong dung dịch AgNO 3 sau một thời gian lấy lá đồng ra rửa sach làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng 1,52 gam. Khối lượng cQa lá đồng đã tham gia phản ứng là: A. 0,64 gam B. 0,84 gam C. 0,96gam D. 1,28 gam Câu 39: Cho 9,2 gam một kim loại hoá trị I phản ứng với khí clo dư sau phản ứng thu được 23,4 gam muối. A là kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây? A. Na B. K C. Li D. Ba Câu 40: A là một loai quặng sắt có chứa 30% Fe 2 O 3 . khối lượng Fe có thể điều chế từ một tấn A là: A. 0. 12 tấn B. 0,18 tấn C. 0,21 tấn D. 0.28 tấn Câu 41: Tính chất nào sau đây không phải cQa cQa kim loại? A. Có tính dẻo. B. Có nhiệt độ nóng chảy thấp. C. Dẫn điện, dẫn nhiệt. D. Có ánh kim. Câu 42: Dãy chất gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về họat động hóa học: A. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn. B. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn. C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na. D. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K. Câu 43: Dung dịch ZnSO 4 có lẫn tạp chất CuSO 4 , dùng kim loại nào để làm sạch dung dịch ZnSO 4 ? A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Mg. Câu 44: Cho 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết rằng: - X, Y tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H 2 . - Z, T không tác dụng với dung dịch HCl. - T không tác dụng với muối cQa Z, X không tác dụng với muối cQa Y. Thứ tự sắp xềp theo chiều hoạt động hóa học theo chiều tăng dần cQa 4 kim loại A. Y, T, Z, X B. X, Y, T, Z. C. Y, X, Z, T. D. Z, Y, T, X. Câu 45: Tính chất vwt lý nào sau đây không phải cQa nhôm ? A. Có ánh kim. B. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. C. Nóng chảy ở 660 o C. D. Là kim loại cứng, nặng. Câu 46: Dụng cụ làm bằng kim loại nào sau đây không nên chứa dung dịch kiềm ? A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Cu. Câu 47: Có các phương trình hóa học 3 2 2Al + 6X 2AlCl + 3H→ 3 3 AlCl + 3Y Al(OH) + 3NaCl → o t 3 2 3 2Al(OH) Al O + 3Z→ thì X, Y, Z lần lượt là A. NaOH; HCl; H 2 . B. HCl; NaOH; H 2 . C. HCl; NaOH vừa đQ, H 2 O. D. NaOH vừa đQ; HCl; H 2 O Câu 48: Có các dung dịch HCl, NaOH, CuSO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 và khí Cl 2 . Sắt tác dụng được với A. HCl; Cl 2 ; Al 2 (SO 4 ) 3 . B. Cl 2 ; CuSO 4 ; Al 2 (SO 4 ) 3 . C. HCl; NaOH; CuSO 4 . D. Cl 2 ; HCl; CuSO 4 . Câu 49: Trong dãy biến hóa sau: 2 Cl C NaOH 2 3 Fe O X Y Z → → → thì X, Y, Z lần lượt là A. CO 2 ; FeCl 2 ; Fe(OH) 2 . B. Fe; FeCl 3 ; Fe(OH) 3 . C. CO 2 ; FeCl 3 ; Fe(OH) 2 . D. Fe; FeCl 2 ; Fe(OH) 2 . Câu 50: Cho oxit Fe 3 O 4 tác dụng với dung dịch HCl vừa đQ. Sản phẩm thu được gồm dung dịch A. FeCl 3 . B. FeCl 2 . C. FeCl 3 ; HCl. D. FeCl 2 ; FeCl 3 . Câu 51: Kim loại sắt có thể tác dụng được với dung dịch muối nào sau đây A. CuSO 4 . B. ZnSO 4 . C. Na 2 SO 4 . D. MgSO 4 . Câu 52: Hỗn hợp A gồm Fe và FeO có thể hòa tan trong dung dịch nào? A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch KOH. C. Dung dịch NaCl. D. Dung dịch AgNO 3 . Câu 53: Cho kim loại Fe, Ag tác dụng với dung dịch chứa Cu(NO 3 ) 2 dư, sau phản ứng lọc bỏ dung dịch thu được chất rắn X. Thành phần chất rắn X gồm A. Fe, Cu. B. Ag, Cu C. Fe, Ag. D. Fe, Ag, Cu. Câu 54: Để tách kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Fe ta có thể dùng cách sau A. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl. B. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nguội. C. Hoà tan hỗn hợp vào nước. D. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaCl. Câu 55: Có hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe, có thể tách được bột Fe ra khỏi hỗn hợp bằng dung dịch A. HCl dư. B. NaCl dư. C. KOH dư. D. HNO 3 dư. Câu 56: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO 4 , sau một thời gian, lấy thanh kim loại ra làm khô, cân lại thấy tăng a gam. a là A. khối lượng kim loại Cu bám vào. B. hiệu số giữa khối lượng kim loại Cu bám vào và khối lượng Fe tan ra. C. khối lượng CuSO 4 bám vào. D. khối lượng gốc sunfat bám vào. Câu 57: Khối lượng cQa 0,25 mol Fe và 0,5 mol Al, khối lượng nào lớn hơn A. 0,25 mol Fe lớn hơn. B. 0,5 mol Al lớn hơn. C. Bằng nhau. D. 0,5 mol Al bé hơn. Câu 58: Người ta dùng quặng boxit để sản xuất nhôm. Hàm lượng Al 2 O 3 trong quặng là 40%. Để có được 5,4 tấn Al nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng? A. 20,8 tấn. B. 21,65 tấn. C. 25,5 tấn. D. 20, 75 tấn. Câu 59: Cho 9 gam hợp kim Al và Mg vào dung dịch HCl có 10,08 lít H 2 bay ra (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng cQa Al và Mg trong hợp kim là A. 49% và 51%. B. 51% và 49%. C. 60% và 40%. D. 40% và 60%. Câu 60: Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO 3 , sau một thời gian lấy thanh đồng ra làm khô thấy tăng thêm 2,28 gam. Khối lượng đồng tham gia phản ứng là A. 0,64 gam. B. 0,56 gam. C. 0,96 gam. D. 1,08 gam. Câu 61: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là: A. Nhôm ( Al ) B. Bạc( Ag ) C. Đồng ( C u ) D. Sắt ( Fe ) Câu 62: Trong các kim loại sau đây, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là: A. Vonfam( W ) B. Đồng ( Cu ) C. Sắt ( Fe ) D. Kẽm ( Zn ) Câu 63: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là: A. Đồng ( Cu ) B. Nhôm ( A l) C. Bạc ( Ag ) D. Vàng( Au ) Câu 64: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất) ? A. Liti ( Li ) B. Na( Natri ) C. Kali ( K ) D. Rubiđi ( Rb ) Câu 65: Kim loại được dùng làm vwt liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại: A. Na B. Zn C. Al D. K Câu 66: 1 mol nhôm ( nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm ), khối lượng riêng 2,7 g. cm 3 , có thể tích tương ứng là: A. 10 cm 3 B. 11 cm 3 C. 12cm 3 D. 13cm 3 Câu 67: 1 mol kali ( nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm ), khối lượng riêng 0,86 g. cm 3 , có thể tích tương ứng là: A. 50 cm 3 B. 45,35 cm 3 C. 55, 41cm 3 D. 45cm 3 Câu 68: 1 mol đồng ( nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm ), thể tích 7,16 cm 3 , có khối lượng riêng tương ứng là: A. 7,86 g.cm 3 B. 8,3g.cm 3 C. 8,94g.cm 3 D. 9,3g.cm 3 Câu 69: Đơn chất tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng giải phóng khí hiđrô là: A. Đồng B. Lưu huỳnh C. Kẽm D. Thuỷ ngân Câu 70: Các kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO 3 ) 2 tạo thành kim loại đồng: A. Al, Zn, Fe B. Mg, Fe, Ag C. Zn, Pb, Au D. Na, Mg, Al Câu 71: Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì nầy vào một lượng dư dung dịch: A. ZnSO 4 B. Pb(NO 3 ) 2 C. CuCl 2 D. Na 2 CO 3 Câu 72: Dung dịch FeCl 2 có lẫn tạp chất là CuCl 2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl 2 trên: A. Zn B. Fe C. Mg D. Ag Câu 73: Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH: A. Fe, Al B. Ag, Zn C. Al, Cu D. Al, Zn Câu 74: Đồng kim loại có thể phản ứng được với: A. Dung dịch HCl B. Dung dịch H 2 SO 4 loãng C. H 2 SO 4 đặc, nóng D. Dung dịch NaOH Câu 75: Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidrô: A. K, Ca B. Zn, Ag C. Mg, Ag D. Cu, Ba Câu 76: Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO 4 loãng, có hiện tượng sau: A. SQi bọt khí, màu xanh cQa dung dịch nhạt dần. B. Có một lớp đồng màu đỏ phQ lên đinh sắt, màu xanh cQa dung dịch đwm dần. C. Có một lớp đồng màu đỏ phQ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu. D. Có một lớp đồng màu đỏ phQ lên đinh sắt, màu xanh cQa dung dịch nhạt dần Câu 77: Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag có thể thu được Ag tinh khiết bằng cách sau: A. Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch HCl. B. Hoà tan hỗn hợp vào HNO 3 đặc nguội. C. Hoà tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch AgNO 3 . D. Dùng nam châm tách Fe và Cu ra khỏi Ag . Câu 78: Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luwn nào sau đây là SAI : A. Kim loại không tác dụng với H 2 SO 4 đặc, nguội Al, Fe. B. Kim loại tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng,HCl: Cu, Ag C. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH là Al D. Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên. Câu 79: Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đQ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch. Hiện tượng xảy ra là: A. Có khí bay ra và dung dịch có màu xanh lam. B. Không thấy hiện tượng gì. C. Ban đầu có khí thoát ra và dd có kết tQa trắng xanh rồi chuyển dần thành màu nâu đỏ. D. Có khí thoát ra và tạo kết tQa màu xanh đến khi kết thúc . Câu 80: Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là: A. Khói màu trắng sinh ra. B. Xuất hiện những tia sáng chói. C. Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình. D. Có khói màu nâu đỏ tạo thành. Câu 81: Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là: A. 100%. B. 80%. C. 70%. D. 60%. Câu 82: Hoà tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được 1,12 lít khí H 2 ở đktc. Vwy X là kim loại nào sau đây: A. Fe B. Mg C. Ca D. Zn Câu 83: Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ: A. 2,4%. B. 4,0%. C. 23,0%. D. 5,8%. Câu 84: Hoà tan hết 12g một kim loại ( hoá trị II) bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được 6,72 lít khí H 2 (đktc). Kim loại nầy là: A. Zn B. Fe C. Ca D. Mg Câu 85: Hàm lượng sắt trong Fe 3 O 4 : A. 70% B. 72,41% C. 46,66% D. 48,27% Câu 86: Cho 4,6g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây: A. Li B. K C. Na D. Ag Câu 87: Cho lá sắt có khối lượng 5,6g vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau một thời gian phản ứng nhấc lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô và cân lại thấy khối lượng lá sắt là 6,4g. Khối lượng muối tạo thành là: A. 15,5 gam B. 16 gam C. 17,2 gam D. 15,2 gam Câu 88: Cho một bản nhôm có khối lượng 70g vào dung dịch CuSO 4 . Sau một thời gian lấy bản nhôm ra cân có khối lượng 76,9g. Khối lượng đồng bám vào bản nhôm là: A. 19,2g B. 10,6g C. 16,2g D. 9,6g Câu 89: Cho 8,1g một kim loại (hoá trị III) tác dụng với khí clo có dư thu được 40,05g muối. Xác định kim loại đem phản ứng: A. Cr B. Al C. Fe D. Au Câu 90: Khối lượng Cu có trong 120g dung dịch CuSO 4 20% là: A. 20g B. 19,6g C. 6,9g D. 9,6g Câu 91: Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là: A. 0,2g B. 1,6g C. 3,2g D. 6,4g Câu 92: Khi phân tích định lượng ta thấy trong muối Sunfat cQa kim loại M có hoá trị II hàm lượng M là 29,41% về khối lượng . Vwy M là : A. Cu B. Fe C. Ca D. Mg Câu 93: Cho 100 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe, Cu vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được tăng thêm 4 gam so với ban đầu . Vwy % khối lượng cQa Cu trong hỗn hợp ban đầu là : A. 100% B. 72% C. 32% D. 28% Câu 94: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđrô (đktc ) . Khối lượng sắt đã phản ứng là : A. 28 gam B. 12,5 gam C. 8 gam D. 36 gam Câu 95: Thả một miếng đồng vào 100 ml dd AgNO 3 phản ứng kết thúc người ta thấy khối lượng miếng đồng tăng thêm 1,52 gam so với ban đầu . Nồng độ mol cQa dung dịch AgNO 3 đã dùng là : A. 0,2 M B. 0,3 M C. 0,4 M D. 0,5M Câu 96: Cho 1 gam Natri tác dụng với 1 gam khí Clo sau phản ứng thu được 1 lượng NaCl là: A. 2 g B. 2,54 g C. 0,82 g D. 1,648 g Câu 97: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H 2 SO 4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % theo khối lượng cQa Cu và Zn lần lượt là: A. 61,9% và 38,1% B. 38,1 % và 61,9% C. 65% và 35% D. 35% và 65% Câu 98: Cho 1 g hợp kim cQa natri tác dụng với nước ta thu được dung dịch kiềm, để trung hoà lượng kiềm đó cần phải dùng 50ml dung dịch HCl 0,2M. Thành phần % cQa natri trong hợp kim là: A. 39,5% B. 23% C. 46% D. 24% Câu 99: Cho hỗn hợp A gồm bột các kim loại đồng và nhôm vào cốc chứa một lượng dư dung dịch HCl, phản ứng xong thu được 13,44 lít khí H 2 (đktc) còn 6,4g chất rắn không tan. Vwy khối lượng cQa hỗn hợp là: A. 17,2g B. 19,2g C. 8,6g D. 12,7g Câu 100: Hoà tan 9 g hợp kim nhôm – magiê vào dung dịch H 2 SO 4 dư thu được 10,08 lít khí H 2 (đktc). Thành phần % khối lượng cQa Al và Mg trong hợp kim lần lượt là: A. 50% và 50% B. 40% và 60% C. 60% và 40% D. 39% và 61% Câu 101: Cho 0,83g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí H 2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là: A. 32,5% và 67,5% B. 67,5% và 32,5% C. 55% và 45% D. 45% và 55% Câu 102: Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đQ với 200g dung dịch H 2 SO 4 loãng. Nồng độ % cQa dung dịch axít đã phản ứng là: A. 32% B. 54% C. 19,6% D. 18,5% Câu 103: Hoà tan một lượng sắt vào 400ml dung dịch HCl vừa đQ. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí hidrô (đktc). Nồng độ M cQa dung dịch HCl là: A. 0,25M B. 0,5M C. 0,75M D. 1M Câu 104: Cho 9,6 gam kim loại Magie vào 120 gam dung dịch HCl (vừa đQ). Nồng độ phần trăm cQa dung dịch sau phản ứng là : A. 29,32% B. 29,5% C. 22,53% D. 22,67% Câu 105: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần: A. Na , Mg , Zn B. Al , Zn , Na C. Mg , Al , Na D. Pb , Al , Mg Câu 106: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: A. K , Al , Mg , Cu , Fe B. Cu , Fe , Mg , Al , K C. Cu , Fe , Al , Mg , K D. K , Cu , Al , Mg , Fe Câu 107: Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để điều chế được CuSO 4 ? A. MgSO 4 B. Al 2 (SO 4 ) 3 C. H 2 SO 4 loãng D. H 2 SO 4 đặc , nóng Câu 108: Có một mẫu dung dịch MgSO 4 bị lẫn tạp chất là ZnSO 4 , có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại A. Zn B. Mg C. Fe D. Cu Câu 109: Để làm sạch một mẫu đồng kim loại có lẫn sắt kim loại và kẽm kim loại có thể ngâm mẫu đồng vào dung dịch A. FeCl 2 dư B. ZnCl 2 dư C. CuCl 2 dư D. AlCl 3 dư Câu 110: Dung dịch ZnCl 2 có lẫn tạp chất CuCl 2 , kim loại làm sạch dung dịch ZnCl 2 là: A. Na B. Mg C. Zn D. Cu Câu 111: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO 3 ) 2 tạo thành Cu kim loại: A. Al , Zn , Fe B. Zn , Pb , Au C. Mg , Fe , Ag D. Na , Mg , Al Câu 112: Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với A. Dung dịch NaOH dư B. Dung dịch H 2 SO 4 loãng C. Dung dịch HCl dư D. Dung dịch HNO 3 loãng . Câu 113: Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch Zn(NO 3 ) 2 lẫn Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 ? A. Zn B. Cu C. Fe D. Pb Câu 114: Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl , Z đẩy được T trong dung dịch muối T, X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học cQa kim loại tăng dần như sau: A. T, Z, X, Y B. Z, T, X, Y C. Y, X, T, Z D. Z, T, Y, X Câu 115: Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hidro (ở đktc). Vwy kim loại M là : A. Ca B. Mg C. Fe D. Ba Câu 116: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H 2 SO 4 loãng? A. Thanh đồng tan dần , khí không màu thoát ra B. Thanh đồng tan dần , dung dịch chuyển thành màu xanh lam C. Không hiện tượng D. Có kết tQa trắng . Câu 117: Hiện tượng xảy ra khi cho 1 lá nhôm vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nguội: A. Khí mùi hắc thoát ra B. Khí không màu và không mùi thoát ra [...]... nhiệt D ánh kim 3 Câu 133: Một kim loại có khối lượng riêng là 2,7 g.cm ,nóng chảy ở 660 0C Kim loại đó là : A sắt B nhôm C đồng D bạc Câu 134: Nhôm bền trong không khí là do A nhôm nhẹ, có nhiệt độ nóng chảy cao B nhôm không tác dụng với nước C nhôm không tác dụng với oxi D có lớp nhôm oxit mỏng bảo vệ Câu 135: Kim loại nhôm có độ dẫn điện tốt hơn kim loại: A Cu, Ag B Ag C Fe, Cu D Fe Câu 136:... được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối D nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh Câu 139: Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm : A Mg B Al C Fe D Ag Câu 140: X là kim loại nhẹ, dẫn điện tốt , phản ứng mạnh với dung dịch HCl, tan trong dung dịch kiềm và giải phóng H2 X là: A Al B Mg C Cu D Fe Câu 141: Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng : A Hematit B Manhetit C Bôxit D Pirit Câu. .. 54,7% D 56,4 % Câu 179: Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe3O4 Khối lượng Fe có trong quặng là: A 858 kg B 885 kg C 588 kg D 724 kg Câu 180: Clo hoá 33,6g một kim loại A ở nhiệt độ cao thu được 97,5g muối ACl 3 A là kim loại: A Al B Cr C Au D Fe Câu 181: Ngâm một lá sắt có khối lượng 20g vào dung dịch bạc nitrat, sau một thời gian phản ứng nhấc lá kim loại ra làm khô cân nặng 23,2g Lá kim loại sau phản... Al Câu 172: Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, để làm sạch tấm kim loại vàng ta dùng: A Dung dịch CuSO4 dư B Dung dịch FeSO4 dư C Dung dịch ZnSO4 dư D Dung dịch H2SO4 loãng dư Câu 173: Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất? A FeS2 B FeO C Fe2O3 D Fe3O4 Câu 174: Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch: A HCl B H2SO4 C NaOH D AgNO3 Câu. .. CuSO4 D Sắt phản ứng với dung dịch Al2(SO4)3 Câu 176: Hoà tan 16,8g kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) Kim loại đem hoà tan là: A Mg B Zn C Pb D Fe Câu 177: Khử một lượng quặng hemantit chứa 80% (Fe 2O3) thu được 1,68 tấn sắt, khối lượng quặng cần lấy là: A 2,4 tấn B 2,6 tấn C 2,8 tấn D 3,0 tấn Câu 178: Một loại quặng chứa 82% Fe2O3 Thành phần phần trăm... 4 mol Al phản ứng hoàn toàn với 3 lít khí O2 cho 2 mol Al2O3 Câu 153: Cho 10,8 g một kim loại M (hóa trị III) phản ứng với khí clo tạo thành 53,4g muối Kim loại M là: A Na B Fe C Al D Mg Câu 154: Cho lá nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu được 3,36 lít khí hiđro (ở đktc) Khối lượng nhôm đã phản ứng là : A 1,8 g B 2,7 g C 4,05 g D 5,4 g Câu 155: Bổ túc sơ đồ phản ứng: (1) (2) (3) Al(OH)3 à Al2O3 à... 1,7 M D 67,2 lít và 1,7M Câu 164: Hòa tan 25,8g hỗn hợp gồm bột Al và Al 2O3 trong dung dịch HCl dư Sau phản ứng người ta thu được 0,6g khí H2 Khối lượng muối AlCl3 thu được là : A 53,4g B 79,6g C 80,1g D 25,8g Câu 165: Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm: A Trên 2% B Dưới 2% C Từ 2% đến 5% D Trên 5% Câu 166: Gang là hợp kim của sắt với cacbon... một phần, bạc được giải phóng Câu 169: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ) Các sản phẩm thu được sau phản ứng là: A FeCl2 và khí H2 B FeCl2, Cu và khí H2 C Cu và khí H2 D FeCl2 và Cu Câu 170: Dụng cụ làm bằng gang dùng chứa hoá chất nào sau đây ? A Dung dịch H2SO4 loãng B Dung dịch CuSO4 C Dung dịch MgSO4 D Dung dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 171: Kim loại được dùng để làm sạch FeSO4... nhôm? A AgNO3 B HCl C Mg D Al Câu 146: Thành phần chính của đất sét là Al 2O3.2SiO2.2H2O Phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên là: A 20,93 % B 10,46 % C 24,32 % D 39,53 % Câu 147: Không được dùng nồi nhôm để nấu xà phòng Vì : A phản ứng không xảy ra B nhôm là kim loại có tính khử mạnh C chất béo phản ứng được với nhôm D nhôm sẽ bị phá hủy trong dung dịch kiềm Câu 148: Khi cho từ từ ( đến... ra Câu 125: Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam một kim loại M ( hoá trị II ) bằng dung dịch H2SO4 loãng được 11,2 lít khí hiđro (ở đktc) M là A Zn B Fe C Mg D Cu Câu 126: Cho lá đồng vào dung dịch AgNO 3 , sau một thời gian lấy lá đồng ra cân lại khối lượng lá đồng thay đổi như thế nào ? A Tăng so với ban đầu B Giảm so với ban đầu C Không tăng , không giảm so với ban đầu D Giảm một nửa so với ban đầu Câu . D. 1,08 gam. Câu 61: Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là: A. Nhôm ( Al ) B. Bạc( Ag ) C. Đồng ( C u ) D. Sắt ( Fe ) Câu 62: Trong các kim loại sau đây, kim loại có nhiệt. 1,28 gam Câu 39: Cho 9,2 gam một kim loại hoá trị I phản ứng với khí clo dư sau phản ứng thu được 23,4 gam muối. A là kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây? A. Na B. K C. Li D. Ba Câu 40:. dẻo. Câu 2: Những kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là: A. Fe;Al. B. Cu; Fe. C. Ag; Al. D. Cu; Al. Câu 3: Dãy hoạt động hóa học cQa kim loại cho biết: Mức độ hoạt động hóa học cQa kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: 180 câu trắc nghiệm chương kim loại, 180 câu trắc nghiệm chương kim loại,