0

đồ án tốt nghiệp mạng truyền tải quang otn

85 678 7
  • đồ án tốt nghiệp mạng truyền tải quang otn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 16:09

đồ án tốt nghiệp mạng truyền tải quang otn Đồ án tốt nghiệp Mục lục Lê Phương Trình – D04VT1 i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH VẼ iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƢƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 2 1.1 Giới thiệu 2 1.2 Các lớp quang 2 1.3 Từ mã FEC trong mạng truyền tải quang 4 1.4 Cấu trúc khung trong mạng truyền tải quang 6 1.4.1 Khối tải tin quang OPU-k 6 1.4.2 Khối dữ liệu quang ODU-k 6 1.4.3 Khối truyền tải quang OTU-k 9 1.4.4 Lớp kênh quang 11 1.4.5 Sóng mang kênh quang (OCC) và nhóm kênh quang (OCG) 12 1.4.6 Mào đầu không liên kết 13 1.4.7 Sắp xếp các khung GFP vào khung OPU-k 15 1.5 Mạng truyền tải quang và công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng 15 1.6 Quản lý mạng truyền tải quang 17 CHƢƠNG II: KIẾN TRÚC MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 18 2.1 Cấu trúc lớp mạng truyền tải quang 18 2.2 Lớp kênh quang 20 2.2.1 Đường liên kết kênh quang 20 2.2.2 Phần tử truyền tải OCh 21 2.3 Lớp đoạn ghép kênh quang 21 2.3.1 Đường liên kết đoạn ghép kênh quang 22 2.3.2 Các phần tử truyền tải quang 23 2.4 Lớp mạng đoạn truyền dẫn quang 23 2.4.1 Đầu cuối đường liên kết đoạn truyền dẫn quang 24 2.4.2 Các phần tử truyền tải OTS 25 2.5 Liên kết client/server 25 2.5.1 Đáp ứng OCh/client 25 2.5.2 Đáp ứng OMS/OCh 26 2.5.3 Đáp ứng OTS/OMS 26 2.6 Cấu trúc liên kết mạng quang 27 2.6.1 Các đường liên kết và các kết nối đơn hướng và song hướng 27 2.6.2 Các đường liên kết và các kết nối điểm-đa điểm 27 CHƢƠNG III: CẤU TRÚC GHÉP KÊNH CỦA MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 28 3.1 Cấu trúc tín hiệu cơ bản 28 3.1.1 Cấu trúc con OCh 28 3.1.2 Cấu trúc chức năng đầy đủ OTM-n.m 29 3.1.3 Cấu trúc chức năng rút gọn OTM-nr.m và OTM-0.m 29 3.2 Cấu trúc thông tin cho giao diện OTN 29 Đồ án tốt nghiệp Mục lục Lê Phương Trình – D04VT1 ii 3.3 Các nguyên lý ghép kênh/ánh xạ và tốc độ bit 32 3.3.1 Ánh xạ 33 3.3.2 Ghép kênh phân chia bước sóng 33 3.3.3 Các tốc độ bit và dung lượng 33 3.3.4 Ghép kênh phân chia thời gian ODUk 35 3.4 Cấu trúc module truyền tải quang 37 3.4.1 OTM với chức năng rút gọn ( OTM-0.m, OTM-nr.m) 37 3.4.1.1 OTM-0.m 37 3.4.1.2 Module truyền tải quang OTM-16r.m 38 3.4.2 OTM với chức năng đầy đủ (OTM-n.m) 40 CHƢƠNG 4 CÁC GIAO DIỆN MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 42 4.1 Các giao diện liên miền đa kênh 42 4.2 Các giao diện liên miền đơn kênh 45 4.3 Tính tương thích ngang 48 4.4 Các tham số cho hệ thống liên miền đơn kênh và đa kênh 49 4.4.1 Các thông tin chung về các tham số 52 4.4.1.1 Số kênh lớn nhất 52 4.4.1.2 Mã hóa tốc độ bit/đường dây của các tín hiệu nhánh quang 52 4.4.1.3 Tỉ số lỗi bit lớn nhất 52 4.4.1.4 Kiểu sợi 52 4.4.2 Giao diện tại các điểm MPI-S M hoặc MPI-S 52 4.4.2.1 Nguồn đầu ra trung bình lớn nhất và nhỏ nhất 52 4.4.2.2 Nguồn đầu ra tổng trung bình lớn nhất 53 4.4.2.3 Tần số trung tâm 53 4.4.2.4 Khoảng cách kênh 53 4.4.2.5 Độ sai lệch tần số trung tâm lớn nhất 53 4.4.2.6 Dải bước sóng hoạt động 53 4.4.2.7 Kiểu nguồn 53 4.4.2.8 Chu trình làm việc lớn nhất và nhỏ nhất 54 4.4.2.9 Độ rộng RMS lớn nhất 54 4.4.2.10 Độ rộng lớn nhất -20dB 54 4.4.2.12 Tỷ số loại bỏ side mode nhỏ nhất 54 4.4.2.13 Tỷ số tắt dần nhỏ nhất 54 4.4.2.14 Giản đồ mắt cho các tín hiệu phát quang NRZ 55 4.4.2.15 Giản đồ mắt cho các tín hiệu phát quang 56 4.4.3 Một đường liên kết quang từ điểm MPI-S M đến MPI-R M hoặc MPI-S đến MPI-R 57 4.4.3.1 Độ suy giảm lớn nhất 57 4.4.3.2 Độ suy giảm nhỏ nhất 58 4.4.3.3 Tán sắc lớn nhất 58 4.4.3.4 Sai lệch tán sắc lớn nhất 58 4.4.3.5 Suy hao phản xạ quang nhỏ nhất tại MPI-S M hoặc MPI-S 59 4.4.3.6 Phản xạ rời rạc lớn nhất giữa MPI-SM và MPI-RM hoặc MPI-S và MPI-R 60 4.4.3.7 Độ trễ nhóm vi sai lớn nhất 61 4.4.4 Giao diện tại điểm MPI-R M hoặc MPI-R 61 Đồ án tốt nghiệp Mục lục Lê Phương Trình – D04VT1 iii 4.4.4.1 Công suất kênh đầu vào trung bình lớn nhất 61 4.4.3 Công suất đầu vào tổng trung bình 61 4.4.4.4 Vi sai công suất kênh lớn nhất 62 4.4.4.5 Đường quang penalty lớn nhất 62 4.4.4.6 Độ nhạy tương đương nhỏ nhất 63 4.4.4.7 Độ phản xạ lớn nhất của các phần tử quang 63 4.4.4.8 Độ nhạy nhỏ nhất 64 CHƢƠNG 5 MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 65 5.1 Sửa lỗi hướng thuận 65 5.1.1 Mô tả lý thuyết 66 5.1.1.2 Độ lợi mã hóa 68 5.1.2.1 Xác định Độ lợi mã hóa theo tham số Q 68 5.1.2.2 Khuyếch đại mã hóa được xác định qua E b /N 0 70 5.1.2.3 Khuyếch đại được xác định theo OSNR 70 5.3 Truyền tải thông suốt của các tín hiệu client 74 5.4 Mở rộng quy mô chuyển mạch 74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 Đồ án tốt nghiệp Danh mục hình vẽ Lê Phương Trình – D04VT1 iv DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1. 1 Tỷ lệ lỗi bit BER trước và sau khi có từ mã FEC trong hệ thống 4 Hình 1. 2 Cấu trúc của RS(255,239) 5 Hình 1. 3 Cấu trúc OPU-k 7 Hình 1. 4 Cấu trúc ODU-k 7 Hình 1. 5 Cấu trúc OTU-k 8 Hình 1. 6 Quá trình ghép 16 khung con OTU-k lên một khung OTU-k 10 Hình 1. 7 Các bước cơ bản định dạng một khung OTU-k dựa trên một liên kết điểm- điểm 10 Hình 1. 8 Các lớp con trong kênh quang cơ bản (OCh) 12 Hình 1. 9 Cấu trúc cơ bản của nhóm kênh quang OCG-k qua DWDM 13 Hình 1. 10 Hình thành và truyền tải tín hiệu OTM qua các kênh WDM riêng 15 Hình 1. 11 Sắp xếp các khung GFP vào OPU-k 16 Hình 1. 12 Ánh xạ các kiểu tải tin khác nhau trên mạng OTN vào WDM 16 Hình 2. 1 Liên kết đầu cuối-đầu cuối trong một mạng truyền tải quang 19 Hình 2. 2 Lớp kênh quang 20 Hình 2. 3 Ví dụ lớp mạng OMS 22 Hình 2. 4 Ví dụ lớp mạng OTS 24 Hình 3. 1 Cấu trúc của giao diện OTN 28 Hình 3. 2 Thông tin chủ yếu chứa các tương quan OTM-n.m 30 Hình 3. 3 Thông tin chủ yếu chứa các tương quan OTM-0.m 30 Hình 3. 4 Thông tin chủ yếu chứa các tương quan OTM-nr.m 31 Hình 3. 5 Ví dụ của thông tin luồng chủ yếu 32 Hình 3. 6 Cấu trúc ghép kênh và ánh xạ OTM 33 Hình 3. 7 Phương pháp ghép kênh ODU1 vào trong ODU2 36 Hình 3. 8 Phương pháp ghép kênh ODU1 và ODU2 vào trong ODU3 36 Hình 3. 9 Cấu trúc OTM-0.m 38 Hình 3. 10 Cấu trúc ghép kênh OTM-16r.m 39 Hình 3. 11 Cấu trúc ghép kênh OTM-n.m 41 Hình 4. 1 Các ứng dụng đa kênh sử dụng bộ tiền khuếch đại 43 Hình 4. 2 Các ứng dụng đa kênh sử dụng bộ khuếch đại trung gian 44 Hình 4. 3 Các ứng dụng IrDI đa kênh không khuếch đại 45 Hình 4. 4 Các ứng dụng IrDI đơn kênh 45 Hình 4. 5 Mặt nạ biểu đồ mắt cho các tín hiệu phát quang NRZ 55 Hình 4. 6 Mặt nạ của biểu đồ mắt cho tín hiệu phát quang RZ 40G 57 Hình 4. 7 IrDI kênh đơn với bù tán sắc (DC) trong bộ thu 59 Hình 5. 1 Sơ đồ khối FEC 67 Hình 5. 2 Từ mã Reed-Solomon 67 Hình 5. 3 Giản đồ mắt 69 Hình 5. 4 Mã BER vs Q cho R-S (t =8) 69 Hình 5. 5 BER và E b /N 0 70 Hình 5. 6 Khuyếch đại mã hóa qua OSNR 71 Hình 5. 7 Giám sát kết nối nối tiếp 72 Hình 5. 8 Giám sát các kết nối 73 Hình 5. 9 Chồng lấn giám sát các kết nối ODUk 74 Đồ án tốt nghiệp Danh mục bảng biểu Lê Phương Trình – D04VT1 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. 1 Tương quan giữa các khung STS/STM và khung OTN OPU-k 5 Bảng 1. 2 Từ mã FEC sử dụng trong các khung OTN OPU-k 6 Bảng 1. 3 Các tốc độ bit truyền dẫn danh định 7 Bảng 1. 4 Tốc độ OTU-k danh định (± 20ppm) 9 Bảng 1. 5 Độ biến động UIpp theo các tần số 11 Bảng 3. 1 Các kiểu và dung lượng OUT 34 Bảng 3. 2 Các kiểu và dung lượng ODU 34 Bảng 3. 3 Các kiểu và dung lượng OPU 34 Bảng 3. 4 Các chu kỳ khung OTUk/ODUk/OPUk 35 Bảng 4. 1Các loại giao diện liên miền đa kênh 42 Bảng 4. 2 Phân loại các giao diện liên miền đơn kênh cho lớp tín hiệu nhánh quang NRZ 2.5G và NRZ 10G 47 Bảng 4. 3 Phân loại các giao diện liên miền đơn kênh cho lớp tín hiệu nhánh quang NRZ 40G và RZ 40G 48 Bảng 4. 4 Các tham số vật lý cho IrDI đơn kênh và đa kênh 50 Bảng 4. 5 Các tham số lớp vật lý cho IrDI đơn kênh và đa kênh 51 Bảng 4. 6 Các giá trị chi tiết của NRZ trong các giản đồ mắt 56 Bảng 4. 7 Trung bình DGD và các xác suất 61 Đồ án tốt nghiệp Thuật ngữ viết tắt Lê Phương Trình – D04VT1 vi THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 3R Retiming, Reshaping and Reamplifying Định thời, tái tạo và khuếch đại ATM Asynchronous Transport Mode Chế độ truyền tải không đồng bộ BER Bit Error Ratio Tỷ lệ lỗi bit DWDM Differential Wavelength Division Multiplexer Ghép kênh chia bước sóng vi sai EDC Error Detect Check Phát hiện sửa lỗi FAS Frame Alignment Signal Tín hiệu đồng chỉnh khung FEC Forward Error Correction Sửa lỗi hướng thuận FR Frame Relay Chuyển tiếp khung GCC General Communication Channel Kênh truyền dẫn chung GFP Generic Frame Procedure Thủ tục đóng khung chung HO Hold Off Hold Off IP Internet Protocol Giao thức Internet IrDI Inter Domain Interface Giao diện liên miền LAN Local Area Network Mạng cục bộ MFAS Multiframe Alignment Signal Tín hiệu đồng chỉnh đa khung MPI Multile Protocol Interface Giao diện đa giao thức NE Network Element Phần tử mạng OA Optical Amplifier Khuếch đại quang OADM Optical Add Drop Multiplexer Bộ xen tách quang Đồ án tốt nghiệp Thuật ngữ viết tắt Lê Phương Trình – D04VT1 vii OA&M Operatons Administration and Managemnet Hoạt động, quản lý và bảo dưỡng OCC Optical Channel Carrier Sóng mang kênh quang OCCo Optical Channel Carrier Overhead Mào đầu sóng mang kênh quang OCCp Optical Channel Carrier Payload Mào đầu sóng mang kênh quang OCG Optical Channel Group Nhóm kênh quang OCG-nr Optical Channel Group reduced Nhóm kênh quang chức năng rút gọn OCh Optical Channel Kênh quang OCh-OH Optical Channel- Ovehead Mào đầu kênh quang OCh-PE Optical Channel- Payload Evolope Tải tin kênh quang mở rộng ODU Opical Data Unit Khối dữ liệu quang OMS Optical Multiplexer Section Đoạn ghép kênh quang OMS_LC OMS- Link Connection Kết nối liên kết OMS OMS_NC OMS- Network Connection Kết nối mạng OMS OMU Optical Multiplex Unit Khối ghép quang ONT Optical Network Termination Đầu cuối mạng quang OOS Optical Output Signal Tín hiệu đầu ra quang OPU Optical Payload Unit Khối tải tin quang OSC Optical Supervision Chanel Kênh giám sát quang OSNR Optical Signal to Noise Ratio Tỉ số tín hiệu trên tạp âm quang OTM Optical Transport Module Chế độ truyền tải quang OTN Optical Transport Network Mạng truyền tải quang Đồ án tốt nghiệp Thuật ngữ viết tắt Lê Phương Trình – D04VT1 viii OTS Optical Transport Section Đoạn truyền tải quang OTS_SNC OTS _ Subnetwork Connection Kết nối mạng con OTS OTS OH Optical Transport Section Overhead Mào đầu đoạn truyền tải quang OTU Optical Transport Unit Khối truyền tải quang PDH Plesiochronous Digital Hierarchy Phân cấp cận đồng bộ PTI Payload Type Identifier Nhận dạng kiểu tải tin RS Reed- Solomon Reed- Solomon SDH Synchronous Digital Hierarchy Phân cấp số đồng bộ SN Signal Networking Tín hiệu mạng SONET Synchronous Optical Network Mạng quang đồng bộ STM Synchronous Transport Mode Chế độ truyền tải đồng bộ STS Synchronous Transport Signal Tín hiệu truyền tải đồng bộ TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền dẫn TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời gian TTE Terminal Transport Equipment Thiết bị truyền dẫn đầu cuối TTI Trail Trace Indentificaton Nhận dạng vạch đường truyền WDM Wavelenght Division Multiplex Ghép kênh phân chia bước sóng Đồ án tốt nghiệp Lời nói đầu Lê Phương Trình – D04VT1 1 LỜI NÓI ĐẦU Đứng trước sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, truyền thông băng rộng đang trở thành nhu cầu thiết yếu mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ như truy nhập Internet, các trò chơi tương tác, hội nghị truyền hình, thì truyền thông băng rộng dữ liệu lớn qua các mạng đồng trục cũng đang được ứng dụng rộng rãi, cung cấp các kết nối tin cậy cho người sử dụng ngay cả khi di chuyển qua một phạm vi rộng lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng toàn cầu đem lại càng nhiều hơn nhiều người sử dụng trực tuyến, chi phối lượng băng thông lớn để truyền dữ liệu bao gồm cả video và hình ảnh. Để phục vụ cho các yêu cầu truyền tải khối lượng dữ liệu lớn, sự nghiên cứu cho năng lực mạng với dung lượng cực lớn đã bắt đầu.Các chi phí tăng lên và cần hệ thống thông suốt hơn nữa hoạt động một vai trò quan trọng trong nghiên cứu các công nghệ mới. Sợi quang đem lại băng thông cao hơn nhiều, độ suy giảm thấp qua các khoảng cách lớn và ưu điểm chi phí hơn so với cáp đồng. Chúng đưa ra độ suy giảm thấp qua khoảng cách rộng .Các yêu cầu của bộ tái tạo và bộ khuếch đại bởi vậy khá nhỏ. Tất cả các hệ số chế tạo sợi quang được ưu tiên cho truyền dẫn dữ liệu .Khi yêu cầu băng thông và đường truyền càng lớn thì việc tiến hành truyền dữ liệu trên sợi quang yêu cầu xây dựng một hệ thống mạng quang hoàn chỉnh hơn. Vì vậy, mạng truyền tải quang ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đó với khả năng cung cấp đường truyền dữ liệu lên từ 2.5Gbps, 10Gbps cho đến 40 Gbps đồng thời tích hợp nhiều loại dữ liệu hoặc các dạng khung dữ liệu của các công nghệ trước đây như SONET/SDH trên cùng một khối truyền tải quang OTU. Trong tài liệu này tôi xin giới thiệu những nét tổng quát của mạng truyền tải quang các bạn có thể phần nào hiểu được tính chất quan trọng của mạng truyền tải quang. Nội dung cụ thể được chia làm năm chương như sau: Chương 1 : Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang Chương 2 : Kiến trúc truyền tải của mạng truyền tải quang Chương 3 : Cấu trúc ghép kênh của mạng truyền tải quang Chương 4 : Các giao diện của mạng truyền tải quang Chương 5 : Một số điểm nổi bật của mạng truyền quang Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang Lê Phương Trình – D04VT1 2 CHƢƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 1.1 Giới thiệu Các mạng sử dụng các node quang để tạo nên một trong các cấu trúc kết nối thông dụng như : cấu trúc lưới, cấu trúc vòng, và cấu trúc điểm điểm. Tuy nhiên xét đến hiệu quả và chất lượng, các mạng quang được mô tả với các chức năng truyền tải tin, ghép kênh tải tin client, định tuyến, khả năng duy trì dịch vụ, bảo vệ , giám sát và bảo dưỡng mạng. Để đáp ứng hiệu quả mạng, mạng truyền tải quang tại phía phát bao gồm các lớp truyền tải quang , khi đó các tín hiệu client riêng rẽ sẽ kết hợp để truyền tải qua một liên kết. Tại phía thu, một lớp mạng được phân chia cấu trúc và các tín hiệu đầu cuối được dùng để định tuyến lại cho từng hướng riêng của chúng. Xét trên một phương diện thì một node được xem như là một sân bay trung tâm, ở đó mỗi hành khách xác định vị trí trên mỗi máy bay, mỗi client được vận chuyển đến từng vị trí khác nhau. Và ở đây mỗi hành khách mang tính chất duy trì một quản lý định tuyến đầu cuối đến đầu cuối. Mạng truyền tải quang phát triển cho ứng dụng truyền tải cự ly dài với các tốc độ dữ liệu từ 2,5 G đến 40G trên mỗi kênh quang. Trong các khuyến nghị, mạng truyền tải quang sử dụng để hỗ trợ cho các kết nối điểm-điểm đơn hướng và song hướng, và các kết nối điểm-đa điểm đơn hướng. 1.2 Các lớp quang Cấu trúc mạng truyền tải quang xác định môi trường vật lý lớp mạng đồng thời định nghĩa kiểu sợi quang. Cấu trúc mạng truyền tải quang gồm ba lớp : lớp kênh quang, lớp đoạn ghép kênh quang, lớp đoạn truyền dẫn quang.  Lớp kênh quang : cung cấp kết nối đầu cuối đến đầu cuối mạng của kênh quang để chuyển thông suốt thông tin đầu cuối khác nhau như SONET/SDH, PDH 563 Mps, ATM. Lớp kênh quang chứa đầy đủ chức năng như hoán vị kết nối kênh quang với mục đích định tuyến mạng mềm dẻo, mào đầu kênh quang đảm bảo tính nguyên vẹn của thông tin đáp ứng kênh quang, các chức năng OA&M kênh quang (hoạt động, quản lý và bảo dưỡng) cho phép duy trì kết nối và thay đổi chất lượng dịch vụ cùng khả năng duy trì mạng.  Lớp đoạn ghép quang : cung cấp chức năng cho các mạng qua công nghệ ghép tín hiệu trên nhiều bước sóng (WDM). Lớp đoạn ghép quang chứa đầy đủ các chức năng như mào đầu đoạn ghép kênh quang đảm bảo tính nguyên vẹn thông tin đáp [...]... trúc tải tin cho biết kiểu tải tin (PT) (hàng 14, 4) 1.5 Mạng truyền tải quang và công nghệ ghép kênh phân chia theo bƣớc sóng Mạng truyền tải quang cho phép truyền tải các tín hiệu khác nhau nhờ công nghệ DWDM Hình 1.11 mô tả quá trình ánh xạ các kiểu tải trọng khác nhau của mạng OTN để truyền trên DWDM Lê Phương Trình – D04VT1 15 Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang. .. D04VT1 22 Đồ án tốt nghiệp Chương II: Kiến trúc mạng truyền tải quang 2.3.2 Các phần tử truyền tải quang Kết nối mạng, kết nối liên kết và các đường liên kết mô tả trong khuyến nghị ITU-T G.805 Mạng con OMS sẽ được định nghĩa và qua các phần tử quang sẽ cho thấy độ mềm dẻo trong lớp mạng này 2.4 Lớp mạng đoạn truyền dẫn quang Lớp mạng đoạn truyền dẫn cung cấp cho truyền tải một đoạn ghép kênh quang qua... khung GFP vào OPU-k Hình 1 12 Ánh xạ các kiểu tải tin khác nhau trên mạng OTN vào WDM Lê Phương Trình – D04VT1 16 Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang Mạng OTN sử dụng công nghệ DWDM như một phương tiện truyền tải, có thể truyền trên các kênh quang nhờ quá trình đóng gói khung vào một khối truyền tải quang Trong trường hợp này, bộ kết nối chéo quang có thể cho tín hiệu đi... trúc mạng truyền tải quang CHƢƠNG II: KIẾN TRÚC MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 2.1 Cấu trúc lớp mạng truyền tải quang Cấu trúc lớp mạng truyền tải quang bao gồm lớp kênh quang, lớp đoạn ghép quang và lớp đoạn truyền tải quang được minh họa trong hình 2.1 Cấu trúc ba lớp này như sau :  Lớp mạng kênh quang : Lớp mạng cung cấp đầu cuối đến đầu cuối mạng của kênh quang để thông suốt chuyên chở tín hiệu client của... cho tải tin từ các mào đầu truyền dẫn chung (COMMS OH) Tập hợp m nhóm kênh quang OCG-n[r] tạo thành một module truyền tải quang (OTM-n, m) Khi các module OTM-n,m có chức năng đầy đủ chứa mào đầu không liên kết truyền tải tín hiệu mào đầu module truyền tải quang (OOS) qua một kênh giám sát mạng truyền tải quang OSC Lê Phương Trình – D04VT1 13 Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải. .. trường vật lý chủ yếu là đoạn truyền dẫn quang Hình 2 1 Liên kết đầu cuối-đầu cuối trong một mạng truyền tải quang Lê Phương Trình – D04VT1 19 Đồ án tốt nghiệp Chương II: Kiến trúc mạng truyền tải quang 2.2 Lớp kênh quang Lớp kênh quang cung cấp để truyền tải các tín hiệu đầu cuối qua một liên kết kênh quang giữa các điểm truy nhập Thông tin đặc tính của một lớp kênh quang bao gồm hai tín hiệu lôgic.. .Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang ứng đoạn ghép quang nhiều bước sóng, đoạn ghép quang kênh quang OA&M cho phép hoạt động mức đoạn và các chức năng quản lý và duy trì đoạn ghép  Lớp đoạn truyền dẫn quang : cung cấp chức năng truyền dẫn tín hiệu quang trên các sợi quang Lớp đoạn truyền dẫn quang chứa đầy đủ các chức năng như : xử lý mào đầu đoạn truyền dẫn quang. .. mang tải tin OCh và được gán một bước sóng của lưới ITU-T OCCo mang mào đầu OCh, và được truyền đi như kênh thông tin tín hiệu mào đầu của module truyền tải quang (OTM) Nhóm kênh quang (OCG) là một nhóm các sóng mang kênh quang OCC Với nhóm sóng mang kênh quang bậc với chức năng rút gọn OCG n[r], các OCC nhánh Lê Phương Trình – D04VT1 12 Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang. .. trong mạng truyền tải quang Hình 1 2 Cấu trúc của RS(255,239) Lê Phương Trình – D04VT1 5 Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang OPU-k Kiểu FEC OPU-1 RS(239/238) OPU-2 RS(238/237) OPU-3 RS(237/236) Bảng 1 2 Từ mã FEC sử dụng trong các khung OTN OPU-k Khi FEC không được sử dụng trong trường hợp này thì từ mã RS lúc đó bao gồm các số 0 1.4 Cấu trúc khung trong mạng truyền tải quang. .. kênh quang (OCh_TT_Sink); - Kết nối mạng kênh quang (OCh_NC); - Kết nối liên kết kênh quang( OCh_LC); - Mạng con kênh quang (OCh_SN); - Kết nối mạng con kênh quang (OCh_SNC) Hình 2 2 Lớp kênh quang 2.2.1 Đường liên kết kênh quang Phương pháp chung sau đây có thể gán tới đường liên kết kênh quang: - Xác nhận toàn vẹn khả năng liên kết; Lê Phương Trình – D04VT1 20 Đồ án tốt nghiệp Chương II: Kiến trúc mạng . về mạng truyền tải quang Chương 2 : Kiến trúc truyền tải của mạng truyền tải quang Chương 3 : Cấu trúc ghép kênh của mạng truyền tải quang Chương 4 : Các giao diện của mạng truyền tải quang. 1.5 Mạng truyền tải quang và công nghệ ghép kênh phân chia theo bước sóng 15 1.6 Quản lý mạng truyền tải quang 17 CHƢƠNG II: KIẾN TRÚC MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 18 2.1 Cấu trúc lớp mạng truyền tải. điểm nổi bật của mạng truyền quang Đồ án tốt nghiệp Chương I: Tìm hiểu chung về mạng truyền tải quang Lê Phương Trình – D04VT1 2 CHƢƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG 1.1 Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp mạng truyền tải quang otn, đồ án tốt nghiệp mạng truyền tải quang otn, đồ án tốt nghiệp mạng truyền tải quang otn