Giáo án hóa học 8 cả năm (hay)

195 1.6K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:59

CHƯƠNG TRÌNH HÓA 8 Tiết 1Mở đầu hóahọc Tiết 2,3ChươngI:Chất,nguyên tử,phân tử Tiết 4Thực hành Tiết 5Nguyên tử Tiết 6,7Nguyên tố hóa học Tiết 8,9Đơn chất, hợp chất Tiết 10Thực hành Tiết 11Luyện tập 1 Tiết 12Công thức hóa học Tiết 13,14Hóa trị Tiết 15Luyện tập 2 Tiết 16Kiểm tra 1 tiết Tiết 17Chương II:Phản ứng hóa học Tiết 18,19Phản ứng hóa học Tiết 20Thực hành bài3( lấy điểm) Tiết 21Định luật bảo toàn khối lượng Tiết 22,23Phương trình hóa học Tiết 24 Luyện tập Tiết 25Kiểm tra Tiết 26Chương III: Mol Tiết 27Chuyển đổi......Luyện tập Tiết 28,29Tỷ khối chất khí Tiết 30,31 Tính theo công thức hóa học  CHƯƠNG TRÌNH HÓA 8   ! "#$ %& '(&) *+,-  .#$ /01  23 "456 %/01  '7895 (:;3 *+:;3 .#$<$=>89? ,6>1<;@@$A)>- :5B "/01 %7895 '@> (8CDDDDDD/01  *+EA)AF .FG@23 FG@ 5B "/01 " %H1 AB '789547 (*IJ72AFDDDF@J +K#@J ".IJ ",L@J ""A2AFM#N ""/01 % "%#$" "'7895 "("*O4P5@QD F3PR4  "+ ;3@JA %.,L4  :;3 %/01 %#$% %7895 %"%%&Q %'%(SJTU) %*/01 %+#$' '.VP6   1 ',W9W5@Q ''&XWPP6 '"'%:PP6 ''/01 '(#$(=>89? '*'+H1 AB (.7895AB       2   MỞ ĐẦU HÓA HỌC &$M@Y%Z*Z.* &$;.Z*Z.* DR • T  >$A@3NM#< C [\$3PR[ ]-\5^_5[5@WM)[] • `a>0Abc>$9F09_MN1Jd0- N58PDDDDDD De<6 • VRR)09Af g)] • 4PPKI " &I44>,Mh DN@YWPY 4@YW[iN@\ 4@YW[M &WP<; 4@YW iQ0<$>$B \5^[5@W M)[]$@j :;>$9B8)j ,85;>k\L5]   Ml    $  >$9  N  F 09M 4Q  Pm    M  >$9  F 09 n    M  _  MN  0 -1JdA>1 @4KA>1MA 4@YW n4K 5;>k !oMA :!2N9;@>1 \$5;>kN9AN<C M @ 1JdMA n4K5]5A>1\L \5^[DDDDDDDD 4@YW ,8)92G9 N  9    $  >$9  F 09  G@  Q  Pm  [ N@\ p:PPKI " 9$JqPP &I4A29$j p;Mh\$@) 3PP4>D 40- pY@$A[ X=?5@J=I4?   9$JD p AFY@$b>$ M#<C[Mh\$J >@5D &1Jd M59Q M#<C • 7>14>$ A@3NDDD ,MA N9$;@>1 \$5;>k • 7>1 4\5^5_ 5 5@  W M)[ ] N  9  ;@  >1  5X  5; 5Q>Q N9AN<CM r9h>Y>$ B\5^[5@ WM)[] I.Hóa học là gì? D F09  D sMN  D 7>1 MA II.Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta : SGK   3 #0t2\0$@ 4QPmM;@>185; >kN!o\$5]5A>1 K@MMA 4@YW" [)h>Y\5^[ jJN 609\R [M VuP^\L$9MA\$ MN<N@>_  e<6<$9Q #1 B9A9A3 J>F2\1PR\$ QD III.Các em cần làm gì để học tốt môn hóa học SGK   4v&iwnx&y:4z&y  CHẤT &$M@Y'Z*Z.* &$;Z*Z.* DR • 4K !<0-\18\1>0{O8#^\>0{O!Y@D \1>0L>$g- 9WM) • TN15F[9gtF6 • :!<0-\Qg- • TP#\$@F\1>F8N5r5Aog- De<6 • VRR &0A[!PRRFPm0 • 4 /| @ @o29X9)cQ DN@YWPY 4@YW[iN@\ 4@YW[M &WP<; 4@YW iQ0<$}$] L\18! )<$DDDDDDDD O1 ;>$A2j AN\1$@j 4@YW 4~  A8    t  \1  J _G9j TCM9@ @ ] iQ0\18>$9 >@Y\18#\$\18 !Y@ 4~N\1855>$9 >@Y 4~  @  <  !  9F  X9 t$@j N<$->$95r\1>0 $@j • iQ0M2XDDDDD &G; 78  !  )Y  PN <$_8  \!  9F<B <9DDDDD O18&O18& !)N<$ ,YPs8\ !9FTB<9 !9F,kQDDD N  <$  >$9  5  r g=JG>>@?P•@29 I.Chất có ở đâu? O18 #&!Y@ =X9?=->$95r? WM)O1>0 =O/L>$ 4g- M)? • O1!\18B    4 O1!j 4@YW 5G@<;F[ &F\1>FF [ @    M  _  MN  9m 29X>| €9~B9NJN6F [N5 @MMA88 9 sMND &B<;\$F[  N9 >$9F098 JN6[5 sMN5X 8$Vm0 S>5h5h@Z o K\$@ :N<8NJN6 $@ II.Tính chất của chất gtF 6 • NJN6 KA • sMN • V•PRR@ • /$9F09 O08F[  >-BjMA  4@YW" [)Mh>Y5!9[<$ 8 !<0-X\$Q-A2j 7MPRJ ;>$9Bj=e1\BJ>$9<oPN_N@? VuP^  OL$>$9<$1 "%'MA5\$e<6<$9Q ,5Q<$$ ‚A‚    5   4v= G@? &$M@YZ*Z.* &$;'Z*Z.* DR • 4K8-AN09A\$g- DAtF 6^g- BA2 • TP#\$@F\1>FAN[N5@g- 8N59g5 Aog- •  R5a>0@NF09MPRPRRDDDDDDDDD De<6 • VRRaX)[0A9AFAf gƒ[)]DD • 49)cQQ# DN@YWPY 4@YW[iN@\ 4@YW[M &WP<; 4@YW A895<$ƒ>$9$@8 <  F    [  j  \0 8F[>-Bj 4@YW @M_MN9m Q\$QA@N ~M@MN89)\$ ANt] &Q-Y@$ $@j OB  M@  Q  A@N  A2 -P•5@ \$89 )j &Q#>$g- D O1g- >$Bj &Q>$A O1A>$Bj 4@YW 5@$ Q<8   {%„  9)  cD  O1  9) N9)c5AoQ<8 ;>$9Bj V#\$@!8N-9) c5AoQ<8j 4~    N  N  k  5 AoPk\$N5h €9~5]5h8 N59W5Aog -  4@YW" 5;>k _MN\$5;>k i)5@M)A29$DDD 7N &3Q &QA@N P•5@ :9) ) Q# V@3L N@>19o\$5;>k 4MMA 4K;@>1\$N>$9 • ,Q9) • )cA 0WM2[Q>$ @ ^ 0  W  M2[ 9)  >Q  L ;@>19\$5;>k • @  g  -  \$@ QAL • /<}> • ,M2Qk DA  4g-   iX9L5W>m \Q OFPR Q# A  72>m$@AN OFPRQ DN5Aog-  &hMA OFPRMA   6 [) Mh>Y WPF[<$ @"PFPR\Lg- \$\F PR\LA VuP^<$1 (* N  9  e  <6  <$ # $G@9mF09 PR  R      N   $0-_MN- ;Fj ,8NP#\$@M#AN \LF\1>F 4M5;>k 4M@\FPR e<6Qg- N\$ 9)c OM…<;k5B  "  THỰC HÀNH &$M@Y%Z*Z.* &$;*Z*Z.* DR • /$9_G\$<NMPR9WM)PRR5@ ^F09 • T-9WM)@NF09; • &h9-9WM)_h@$5@:& De<6 • VRR0A)[)09Af gƒaX> • 4<W>| 5† DN@YWPY 4@YW[N@\ 4@YW[M 4@YW 7895M#e<65@:&[PR RA2 4@YW &9RF[<$#$ @NG9h9t@YW5@<$ #$ D 4QPmN$F09 D $F09 D TN@N@A_; F09\$ \ k5B "D /$9\0M ^#$\$5 PRR iQ0M)PRR;\$NM PR iQ09WM)_h@$5@:& 5G@5NMPR 4oG9~5]5t89>‡AM PR 4@YW F09 ,u)093>|\$ 5†\$@ )Q ,)Q<}aX D4QPm9)M)_h@$\$NM PRPRR5@ ^F09 =Ki7? D$F09 F09 N$MA &!Jd   7 ,u0A\$@)09 G@Po0W50A 7QM2>|~;j ˆ{sNF095G9~5]51 Jd\L0W;[N F09 @\$@)A@;9)c\$N `A@;%9>Q\$@AL i >u\$@ 8 `rrQ)\$@ 8_> ˆ{_MNj 4QPm  V•Af g)093Q> <}aX=>]LM1 5 N)09Q90)09\L QA2k? €9~M@MN5h-\Q9) < 4@YW" 4QPmM\k5BG@9m @NG9P\$5PRR 4@YW% ,5Q<$& • :5†;" @  • 7QM2>|\m ;{W;[>| >Q @  ˆ{các chất khác nhau có nhiết độ nóng chảy khác nhau F09 N$MA &1Jd • >o;J))095@ M) • N-t5> 5h->$9)c5hMY < Dk5B  & 4D-sK 7D_;&      8 MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN TU ,L3AQ /^5A92^ Vuf5c9L sA2<o>F@M[ &LN\!@ &~>^2A O0^5 /$LL@uQ9C>^ ,L39@0 B<Y<a_t[ /2>23A@P &[AofQr>k2 VBPm822_; :;1B\Q;J_ 0^96~$ O2\ e9\6P$@@ ,L3<Of@$3Y <N<2#;@ ,C22>9! ,r99)0 !Y>k V\$<Y5[ W5$[@‰ Šƒ‹9Wk $a@5@MY;>^ ,L3:N 92_>1 /R1 5)M35@PX 6$J9N2 o!5_;ƒ5X<tc ,3r<k}80 72MNM>^0^ /YŒ@ ^]\699Nk ,L3c9sA2k1 id@<1>^9B @JG9\Y_8A 4L!_!5WB\2! 2\0J;<hM!- /$!)AC> 5L N NY@5$ 1 J@tm<$A2J ,LM;Pu &$k>Œ>u2  O0Pm• ƒ\$Ah1 0 75~\0XM!-<] ,9MN9A#[< 4@2W2$ &!9t>]$<cA@c ,L3<;sc2_;   9 S[k$;)9 •P8] \$@ /!9@YYA$@@ :Q3\m^92 \2Br•5}A2 @‰5ŽX5 bQ9>^@ ,L3N9/k$@Pu VeACQY25B T5}@ ;M :1!_9BM@ ,r \0]@5re9 4>$k92Pu9J2 48@t59>^ ,hY@@N\^M ,L3F,Y@Bc<; it>$9M@<YA2• r@Q5} 4Y9B1>g9uP•>$A2 /kM@^5@0 @$ ,rk ;d >^ 729t0992 Or@[9G^<X9$ ,L39kk5c9Q :1:N c@Q_ iBb5L BJ~W] @ •CP$ @N ,t>kPY<;@!|9@ T!99\^6\c  BAO SUY NGHĨ =uN@? f\$@!P^<do iN@_F5k CJ!$G@9N5hk Vb\~_k>u>l N@Y‰S@<}9f V•2@r^9No ,29@~$k f ;6<<@AC @$A29f ;>@;@ Y-YJ2<2<N82@ rMN9@>]@$2   10 [...]... công thức hóa học của học chất( dựa vào hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tử) • Rèn luyện kĩ năng lập CTHH của chất và tính hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử • Tiếp tục củng cố về ý nghĩa của công thức hóa học II.Chuẩn bị: 30 • Bảng nhóm • phiếu hoc tập III.Các hoạt động dạy học: Hoạt độngcủa Giáo viên Hoạt động 1 Kiểm tra :Hóa trị là gì ? qui tắc về hóa trị, biểu thức? Yêu cầu tính hóa tri... 18 số p số e số n 12 15 6 16 16 16 Dặn dò: -Học thuộc kí hiệu hóa học của một số nguyên tố hóa học thường gặp -Bài tập nhà 1,2,3trang 20 -Chuẩn bị bài mới Tuần 4 Tiết 7 NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (tiếp theo) Ngày soạn 6/9/ 08 Ngày giảng 9/9/ 08 I.Mục tiêu: -Nắm được nguyên tử khối là gì? biết được đơn vị các bon dược chọn như thế nào? mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng,biết xử dụng bảng 1 sgk trang 42 -Học. .. 16 Tuần 3 Tiết 6 NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Ngày soạn 29 /8/ 08 Ngày giảng 6/9/ 08 I.Mục tiêu: -Nắm được nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại,có cùng số proton trong hạt nhân,biết kí hiệu hóa học có ý nghĩa gì và cách biểu diễn như thế nào ? -Biết được tỉ lệ phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong vỏ trái đất… -Rèn luyện về cách viết kí hiệu của các nguyên tố hóa học II.Chuẩn bị: 14 -Tranh... nguyên tố hóa học 31 II.Chuẩn bị: -Ôn tập các kiến thức : CTHH,Ý nghĩa CTHH ,hóa trị -Bảng phụ, phiếu học tập III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động1 I.Kiến thức cần nhớ: Yêu cầu học sinh nhắc lại một số kiến thức cơ Công thức chung của đơn chất: • bản sau: 1-Công thức hóa học chung của đơn chất và Ax hợp chất Công thức chung của hợp chất: • 3- Hóa trị là... Tuần 7 HÓA TRỊ Ngày soạn15/10/07 Ngày giảng23/10/07 I.Mục tiêu: 1-Biết được hóa trị là gì? Cách xác định háo trị, nắm được hóa trị một số nguyên tố và một số nhóm nguyên tử 2-Biết qui tắc hóa trị và biểu thức, áp dụng qui tắc hoa strị để tính hóa trị của một nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử II.Chuẩn bị: 28 Bảng nhóm ,phiếu học tập III.Các hoạt động dạy học: Hoạt độngcủa Giáo viên Hoạt động của học sinh... Tương tự tính hóa trị của SO 3 I t trong H2SO3 - H2SO3 Hoạt động5: 2.I = t => t = II 3-Áp dụng : 3/a.Tính hóa trị của một nguyên tố : Gọi t là hóa tri của P ta có t II P2O5 2t = 5.II =10 => t= 10/2=V -Củng cố : Nhắc lại hóa trị là gì ? Qui tắc hóa trị ? Hãy tính hóa trị của N trong các Công thức hóa học sau : NO2 , N2O5 -Dặn dò: Bài tập 1=> 4 sgk trang 37, 38 Tiết 14 Ngày soạn20/10/07 HÓA TRỊ (Tiếp... sgk Khi nói đến những nguyên tử vô cùng lớn người ta nói: +Số p là số đặc trưng cho “Nguyên tố hóa học thay cho nguyên tố hóa học cụm từ: “loại nguyên tử” Vậy nguyên tố hóa học là gì? 2-Kí hiệu hóa học: + Mỗi nguyên tố được biểu Thông báo các nguyên tử cùng diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái loại có tính chất hóa học như trong đó chữ đầu tiên viết in nhau Nêu định nghiã theo sgk hoa Yêu cầu HS làm bài tập:... các kiến thức cũ như KHHH , phân tử , đơn chất , hợp chất… Tuần 6 Tiết 12 CÔNG THỨC HÓA HỌC Ngày soạn 17/9/ 08 Ngày giảng 27/9/ 08 I.Mục tiêu: 1- Công thức hóa học dùng để làm gì? 2- Biết cách viết công thức hóa học khibiết kí hiệu hoặc tên nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố 3- Biết ý nghĩa của công thức hóa học và áp dụng để làm bài tập 26 4- Tiếp tục củng cố kĩ năng viết kí hiệu và tính phân... công thức hóa học sai, hãy sửa lại cho đúng : K(SO4),Al(NO3)3 Ag2NO3, Ba2(OH)2, Zn(OH)2, SO2, FeCL2 -Dặn dò: Tuần 8 Tiết 15 Bài tập 5 đến 8 sgk trang 38 BÀI LUYỆN TẬP 2 Ngày soạn: 25/10/07 Ngày giảng:30/10/07 I.Mục tiêu: • Ôn tập về công thức của đơn chất và hợp chất • Củng cố về cách lập công thức hóa học, cách tính PTK của chất • Củng cố bài tập tính hóa trị của nguyên tố • Rèn luyện khả nămg làm... đioxit SO2 b- Các chất có PTK bằng 80 là: -lưu huỳnh tri oxit SO3 -Đồng oxit CuO c- Các chất có PTK bằng 160 là: -Brôm Br2 -Đồng sun fat CuSO4 Hoạt động3: Dặn d Học sinh ôn tập để kiểm tra 32 1 tiết -Lí thuyết : Ôn tập các khái niệm đã học như Chất , hỗn hợp, đơn chất hợp chất ,nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học, hóa trị -Vận dụng: +Lập công thức hóa học + Tính hóa trị nguyên tố +Tính phân tử khối . iQ0M2XDDDDD &G; 78  !  )Y  PN <$_ 8  !  9F<B <9DDDDD O1 8 &O1 8 & !)N<$ ,YPs 8  !9FTB<9 !9F,kQDDD N. &WP<; •7 89 5<$ƒ@FPRL 1 8 #$@<1  8 #X9N$@j @FPR1 8 !Y@$ 1 8 !Y@->$95 rN1>0$@j 4@YW N1 8 -Y@5r!j -Y@5r!j r2MAQPm M. 9m 29X>| €9~B9NJN6F [N5 @MMA 8  8 9 sMND &B<;$F[  N9 >$9F09 8 JN6[5 sMN5X  8 $Vm0 S>5h5h@Z o K$@ :N< 8 NJN6 $@ II.Tính

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan