0

Tuyển tập các đề thi HSG Vật lí lớp 9 cấp huyện và tỉnh (kèm đáp án chi tiết)

63 15,946 84
  • Tuyển tập các đề thi HSG Vật lí lớp 9 cấp huyện và tỉnh (kèm đáp án chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 15:36

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHLỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 2013Môn thi: VẬT LÍThời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)Ngày thi: 2732013 Đề thi gồm: 01 trangCâu 1. (1,5 điểm) Cho các dụng cụ sau: Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi; một điện trở R0 đã biết trị số và một điện trở Rx chưa biết trị số; một vôn kế có điện trở Rv chưa xác định. Hãy trình bày phương án xác định trị số điện trở Rv và điện trở Rx. Câu 2. (1.5 điểm) Một ô tô xuất phát từ M đi đến N, nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1, quãng đường còn lại đi với vận tốc v2. Một ô tô khác xuất phát từ N đi đến M, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1 và thời gian còn lại đi với vận tốc v2. Nếu xe đi từ N xuất phát muộn hơn 0.5 giờ so với xe đi từ M thì hai xe đến địa điểm đã định cùng một lúc. Biết v1= 20 kmh và v2= 60 kmh. a. Tính quãng đường MN. b. Nếu hai xe xuất phát cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại vị trí cách N bao xa. Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện)      !"#$%&$'$%&( #)*+,-: VẬT LÍ , /-0*1&2%3,4+(Không kể thời gian giao đề) /56+,-1$78(8$%&( 9+,-/:;: 01 trang <=&>?&@2A-B; C Cho các dụng cụ sau: Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi; một điện trở R 0 đã biết trị số và một điện trở R x chưa biết trị số; một vôn kế có điện trở R v chưa xác định. Hãy trình bày phương án xác định trị số điện trở R v và điện trở R x . <=$>?&>2A-B; ) Một ô tô xuất phát từ M đi đến N, nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v 1 , quãng đường còn lại đi với vận tốc v 2 . Một ô tô khác xuất phát từ N đi đến M, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v 1 và thời gian còn lại đi với vận tốc v 2 . Nếu xe đi từ N xuất phát muộn hơn 0.5 giờ so với xe đi từ M thì hai xe đến địa điểm đã định cùng một lúc. Biết v 1 = 20 km/h và v 2 = 60 km/h. a. Tính quãng đường MN. b. Nếu hai xe xuất phát cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại vị trí cách N bao xa. <=(>?&>2A-B; ) Dùng một ca múc nước ở thùng chứa nước A có nhiệt độ t 1 = 80 0 C và ở thùng chứa nước B có nhiệt độ t 2 = 20 0 C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong thùng chứa nước C đã có sẵn một lượng nước ở nhiệt độ t 3 = 40 0 C và bằng tổng số ca nước vừa đổ thêm vào nó. Tính số ca nước phải múc ở mỗi thùng A và B để có nhiệt độ nước ở thùng C là t 4 = 50 0 C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường, với bình chứa và ca múc. <=D>?&@2A-B;C Cho mạch điện như hình H 1 : Biết vôn kế V 1 chỉ 6V, vôn kế V 2 chỉ 2V, các vôn kế giống nhau. Xác định U AD . <=2>?$@%A-B;C  & Cho mạch điện như hình H 2 : Khi chỉ đóng khoá K 1 thì mạch điện tiêu thụ công suất là P 1 , khi chỉ đóng khoá K 2 thì mạch điện tiêu thụ công suất là P 2 , khi mở cả hai khoá thì mạch điện tiêu thụ công suất là P 3 . Hỏi khi đóng cả hai khoá, thì mạch điện tiêu thụ công suất là bao nhiêu?  $ <=E>?$@%A-B;C Vật sáng AB là một đoạn thẳng nhỏ được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA bằng 10cm. Một tia sáng đi qua B gặp thấu kính tại I (với OI = 2AB). Tia ló ra khỏi thấu kính của tia sáng này có đường kéo dài đi qua A. a. Nêu cách dựng ảnh A ’ B ’ của AB qua thấu kính. b. Tìm khoảng cách từ tiêu điểm F đến quang tâm O. ………………Hết……………… Họ tên thí sinh:…………………………….Số báo danh………………. R 3 R 1 R 2 K 1 K 2 U + - A V 1 V 2 R R R D Q C P + - Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Chữ kí giám thị 1………………………….Chữ kí giám thị 2………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG   !"#$%&$'$%&( #)*+,-: VẬT LÍ /56$7+,F*/(*G;$%&( HI*/JK*L,M;/:;1%D+N0*/  O# > OP - Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm. - Việc chi tiết hoá điểm số ( nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm. - Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm để lẻ đến 0,25 điểm. >QRS# TP UP S# Câu 1 ( 1,5 đ) 0CVWVXY+,=6Z+: Xét mạch điện như hình vẽ: Gọi U là hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch U 1 là số chỉ của vôn kế. Mạch gốm (R 1 //R 0 ) nt R x, theo tính chất đoạn mạch nối tiếp ta có:  & 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 + = = = + + + + + v v v v v v x v v x x x v R R R R R R R U R R U R R R R R R R R R R R (1) Xét mạch điện khi mắc vôn kế song song R x Gọi U 2 là số chỉ của vôn kế Mạch gồm R 0 nt (R v //R x ). Theo tính chất đoạn mạch nối tiếp ta có: 2 0 0 0 0 + = = = + + + + + v x vx v x v x v x vx v v x x v x R R R R R R R U R R U R R R R R R R R R R R (2) Chia 2 vế của (1) và (2) => 0 1 2 (3) x R U U R =  $ [CFL,+-Z*,5*,1 Dùng vôn kế đo hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch là U Mắc sơ đồ mạch điện như H 1, đọc số chỉ của vôn kế là U 1 Mắc sơ đồ mạch điện như H 2 , đọc số chỉ của vôn kế là U 2 Thay U 1 ; U 2 ; R 0 vào (3) ta xác định được R x Thay U 1 ; U; R 0 ; R x vào (1) Giải phương trình ta tìm được R v LC\-]*X=^*W0-W_1 Sai số do dụng cụ đo. Sai số do đọc kết quả và do tính toán, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 R 0 + _ R x V + _ R x R 0 V Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Sai số do điện trở của dây nối Câu 2 ( 1,5 đ) a) Gọi chiều dài quãng đường từ M đến N là S Thời gian đi từ M đến N của xe M là t 1 21 21 21 1 2 )( 22 vv vvS v S v S t + =+= (a) Gọi thời gian đi từ N đến M của xe N là t 2 . Ta có: ) 2 ( 22 21 22 2 1 2 vv tv t v t S + =+= ( b) Theo bài ra ta có : )(5,0 21 htt =− hay Thay giá trị của v M ; v N vào ta có S = 60 km. Thay S vào (a) và (b) ta tính được t 1 =2h; t 2 =1,5 h b) Gọi t là thời gian mà hai xe đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau. Khi đó quãng đường mỗi xe đi được trong thời gian t là: 20 M S t= nếu ht 5,1≤ (1) 30 ( 1,5)60 M S t= + − nếu ht 5,1≥ (2) 20 N S t= nếu ht 75,0≤ (3) 15 ( 0,75)60 N S t= + − nếu ht 75,0≥ (4) Hai xe gặp nhau khi : S M + S N = S = 60 và chỉ xảy ra khi ht 5,175,0 ≤≤ . Từ điều kiện này ta sử dụng (1) và (4): 20t + 15 + ( t - 0,75) 60 = 60 Giải phương trình này ta tìm được ht 8 9 = và vị trí hai xe gặp nhau cách N là S N = 37,5km 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3 ( 1,5 đ) Gọi : c là nhiệt dung riêng của nước, m là khối lượng nước chứa trong một ca . n 1 và n 2 lần lượt là số ca nước múc ở thùng A và B ( n 1 + n 2 ) là số ca nước có sẵn trong thùng C Nhiệt lượng do n 1 ca nước ở thùng A khi đổ vào thùng C đã tỏa ra là Q 1 = n 1 .m.c(80 – 50) = 30cmn 1 Nhiệt lượng do n 2 ca nước ở thùng B khi đổ vào thùng C đã hấp thu là Q 2 = n 2 .m.c(50 – 20) = 30cmn 2 Nhiệt lượng do ( n 1 + n 2 ) ca nước ở thùng A và B khi đổ vào thùng C đã hấp thụ là Q 3 = (n 1 + n 2 )m.c(50 – 40) = 10cm(n 1 + n 2 ) Phương trình cân băng nhiệt Q 2 + Q 3 = Q 1 ⇒ 30cmn 2 + 10cm(n 1 + n 2 ) = 30cmn 1 ⇒ 2n 2 = n 1 Vậy khi múc n ca nước ở thùng B thì phải múc 2n ca nước ở thùng A và số nước đã có sẵn trong thùng C trước khi đổ thêm là 3n ca 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Gọi điện trở các vôn kế là R v , các dòng điện trong mạch như hình vẽ: A V 1 V 2 R R R D Q C P I v1 I v2 I 2 I 1 I Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Câu 4 (1,5 đ ) Theo sơ đồ mạch điện ta có: U MN = IR + U v1 = IR + 6 (1) U v1 = I 1 R + U v2 = I 1 R + 2 Từ (2) ta có: I 1 = 4 R (2) Theo sơ đồ ta có: I 1 = I 2 + I v2 = v vv R U R U 22 + = 2 2 v R R + (3) Từ (2) và (3) ta có: 4 R = 2 2 v R R + ⇒ R v = R Theo sơ đồ ta có: I = I 1 + I v1 thay số : I = 4 R + 6 v R = 10 R (4) Thay (4) vào (1) ta có: U AD = 16(V) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 5 (2,0 đ) * Khi chỉ đóng khoá K 1 : P 1 = 2 3 U R ⇒ 1 2 3 1 P R U = (1) * Khi chỉ đóng khoá K 2 : P 2 = 2 1 U R ⇒ 2 2 1 1 P R U = (2) * Khi mở cả hai khoá K 1 và K 2 : P 3 = 2 1 2 3 U R R R+ + ⇒ R 1 +R 2 +R 3 = 2 3 U P (3) * Khi đóng cả hai khoá K 1 và K 2 : P = 2 td U R =U 2 1 2 3 1 1 1 R R R   + +  ÷   (4) * Từ (3) ta có: R 2 =U 2 ( ) 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 PP P P P P R U PP PP P P   − − ⇒ =  ÷ − −   (5) * Thay các giá trị từ (1), (2), (5) vào (4) ta được: P = P 1 +P 2 + 1 2 3 1 2 1 3 2 3 PP P PP PP P P− − 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 Câu 6 (2,0 đ) a (1.0) Dựng ảnh A'B' của AB như hình vẽ: + Từ B vẽ tia BO, cho tia ló truyền thẳng trên đường kéo dài cắt BI tại B ’ + Từ B ’ dựng đường vuông góc với trục chính, cắt trục chính tại A ’ , ta dựng được ảnh A ’ B ’ (Nếu không vẽ mũi tên chỉ hướng truyền ánh sáng trừ 0,25 đ) 0,25 0,25 H B A O A , B ’ F I Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) b (1.0) Do 1 2 AB OI= ⇒ AB là đường trung bình của ∆ B'OI vì vậy B' là trung điểm của B'O ⇒ AB là đường trung bình của ∆ A'B'O ⇒ OA' = 2OA = A'B' = 20 (cm) Do 1 ' ' 2 OH AB A B= = nên OH là đường trung bình của ∆FA'B' ⇒ = OA' = 20 (cm) Vậy tiêu cự của thấu kính là: f = 20 (cm) 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 `P \a ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh: a !  "#$%&$b$%&( #)*1Qc ,d0*/561$78(8$%&( , /-0*1&2%3,4+ (Không kể thời gian giao đề) <=&>(2,0 điểm)Hai ô tô đồng thời xuất phát từ A đi đến B cách A một khoảng L. Ô tô thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với tốc độ không đổi v 1 và đi nửa quãng đường sau với tốc độ không đổi v 2 . Ô tô thứ hai đi nửa thời gian đầu với tốc độ không đổi v 1 và đi nửa thời gian sau với tốc độ không đổi v 2 . a) Hỏi ô tô nào đi đến B trước và đến trước ôtô còn lại bao lâu? b) Tìm khoảng cách giữa hai ô tô khi một ô tô vừa đến B. <=$>(2,0 điểm)Trong một bình hình trụ diện tích đáy S có chứa nước, một cục nước đá được giữ bởi một sợi chỉ nhẹ, không giãn có một đầu được Hnh cho câu 2 Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) buộc vào đáy bình như hình vẽ, sao cho khi nước đá tan hết thì mực nước trong bình hạ xuống một đoạn ∆h. Biết trọng lượng riêng của nước là d n . Tìm lực căng của sợi chỉ khi nước đá chưa kịp tan. <=(>(2,0 điểm)Có hai bình cách nhiệt đựng cùng một loại chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng ở bình 1 đổ vào bình 2 và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng của bình 2 sau mỗi lần đổ, trong bốn lần ghi đầu tiên lần lượt là: t 1 = 10 0 C, t 2 = 17,5 0 C, t 3 (bỏ sót chưa ghi), t 4 = 25 0 C. Hãy tính nhiệt độ t 0 của chất lỏng ở bình 1 và nhiệt độ t 3 ở trên. Coi nhiệt độ và khối lượng mỗi ca chất lỏng lấy từ bình 1 là như nhau. Bỏ qua các sự trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với bình, ca và môi trường bên ngoài. <=D>(2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U AB không đổi, R 1 = 18 Ω, R 2 = 12 Ω, biến trở có điện trở toàn phần là R b = 60 Ω, điện trở của dây nối và các ampe kế không đáng kể. Xác định vị trí con chạy C sao cho: a) ampe kế A 3 chỉ số không. b) hai ampe kế A 1 , A 2 chỉ cùng giá trị. c) hai ampe kế A 1 , A 3 chỉ cùng giá trị. <=2(2,0 điểm) a) Một vật sáng dạng đoạn thẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 40 cm, A ở trên trục chính. Dịch chuyển AB dọc theo trục chính sao cho AB luôn vuông góc với trục chính. Khi khoảng cách giữa AB và ảnh thật A ’ B ’ của nó qua thấu kính là nhỏ nhất thì vật cách thấu kính một khoảng bao nhiêu? Ảnh lúc đó cao gấp bao nhiêu lần vật? b) Cho hai thấu kính hội tụ L 1 , L 2 có trục chính trùng nhau, cách nhau 40 cm. Vật AB được đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính, trước L 1 (theo thứ tự 1 2 AB L L→ → ). Khi AB dịch chuyển dọc theo trục chính (AB luôn vuông góc với trục chính) thì ảnh A ’ B ’ của nó tạo bởi hệ hai thấu kính có độ cao không đổi và gấp 3 lần độ cao của vật AB. Tìm tiêu cự của hai thấu kính. ……………………. Hết……………………… _ B A + Hnh cho câu 4 E F R 1 D C R 2 A 1 A 2 A 3 Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Q `P\a ae ! "#$%&$b$%&( #)*1Qc  O# <= f-J=*/ -B; <=& ?$@%AC a. Thời gian để ô tô thứ nhất đi từ A đến B là: 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 v vL L t L v v v v + = + = ………………………………………………………………………………………………………………………………. Thời gian để ô tô thứ hai đi từ A đến B là: 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 t t L v v L t v v + = ⇒ = + …………………………………………………………………………………………………………………… Ta có: 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ( ) 0 2 ( ) L v v t t v v v v − − = > + Vậy 1 2 t t> hay ô tô thứ hai đến B trước và đến trước một khoảng thời gian: 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ( ) 2 ( ) L v v t t t v v v v − ∆ = − = + …………………………………………………………………………………………………………………………… b. Có thể xảy ra các trường hợp sau khi xe thứ hai đã đến B: - Xe thứ nhất đang đi trên nữa quãng đường đầu của quãng đường AB, khi đó khoảng cách giữa hai xe là: 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 v vL S L v t L v L v v v v − = − = − = + + Trường hợp này xảy ra khi 2 1 3 2 L S v v> → > ………………………………………………………………………………. - Xe thứ nhất đang đi trên nữa quãng đường sau của quãng đường AB, khi đó khoảng cách giữa hai xe là: 2 1 2 2 1 1 2 ( ) . 2 ( ) v v S t v L v v v − = ∆ = + Trường hợp này xảy ra khi 2 1 3 2 L S hay v v< < ……………………………………………………………………………… - Xe ô tô thứ nhất đến điểm chính giữa của quãng đường AB, khi đó khoảng cách giữa hai xe là: 2 L S = . Trường hợp này xảy ra khi 2 1 3v v= ……………………………………. 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 a. Có 3 lực tác dụng vào cục nước đá như hình vẽ: 0,5 Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) <=$ ?$@%AC Gọi trọng lượng riêng của nước đá là d; V và V n lần lượt là thể tích của cục nước đá và của phần nước đá ngập trong nước. ĐKCB của cục nước đá: . . A A n n F T P T F P d V d V= + → = − = − (1) ………………………… Khi đá tan hết, do khối lượng nước đá không đổi nên: ' . . n d V d V= với ' V là thể tích nước tạo ra khi cục nước đá tan hết. Suy ra: ' . n d V V d = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gọi V 0 là thể tích nước ban đầu trong bình. Khi tan hết, mực nước đá trong bình hạ xuống một đoạn h ∆ nên: ' 0 0n V V V V h S S + + − = ∆ ' . . . n n n d V V V S h V S h d ⇒ − = ∆ ⇒ = ∆ + (2) ………………………. Từ (1) và (2) suy ra: . . . . . n n n d V T d S h d V d S h d   = ∆ + − = ∆  ÷   …………………………………………………… 0,5 0,25 0,5 0,25 <=( ?$@%AC Gọi khối lượng của mỗi ca chất lỏng múc từ bình 1 là m 0 , khối lượng của chất lỏng trong bình 2 ban đầu là m, nhiệt dung riêng của chất lỏng là c. Sau 4 lần đổ nhiệt độ bình 2 tăng dần đến bằng 25 0 C nên t 0 > 25 0 C ………… Sau lần đổ thứ nhất, khối lượng chất lỏng trong bình 2 là (m + m 0 ) có nhiệt độ t 1 = 10 0 C. Sau khi đổ lần 2, phương trình cân bằng nhiệt là : c(m + m 0 )(t 2 - t 1 ) = cm 0 (t 0 - t 2 ) (1) …………………………………… Sau khi đổ lần 3, phương trình cân bằng nhiệt là (coi hai ca tỏa ra cho (m + m 0 ) thu vào): c(m + m 0 )(t 3 – t 1 ) = 2cm 0 (t 0 – t 3 ) (2) ………………………………… Sau khi đổ lần 4, phương trình cân bằng nhiệt là (coi ba ca tỏa ra cho (m + m 0 ) thu vào): c(m + m 0 )(t 4 – t 1 ) = 3cm 0 (t 0 – t 4 ) (3) ………………………………… Từ (1) và (3) ta có: 0 0 2 2 1 0 4 1 0 4 40 3( ) t t t t t C t t t t − − = ⇒ = − − ……………………………………………………………… Từ (1) và (2) ta có: 0 0 2 2 1 3 3 1 0 3 22 2( ) t t t t t C t t t t − − = ⇒ = − − ……………………………………………………………… 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 F A P T Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) <=D ?$@%AC a. Ampe kế 3 chỉ 0, ta có mạch cầu cân bằng: R 1 / R EC =R 2 /R CF = (R 1 + R 2 ) /R b => R EC = R 1 . R b / ( R 1 + R 2 ) = 36Ω. ⇒ R EC / R b = 3/5.Vậy con chạy C nằm ở vị trí cách E là 3/5 EF …………… b. Hai ampe kế A 1 và A 2 chỉ cùng giá trị U AC = I 1 .R 1 = I 2 .R EC vì I 1 = I 2 nên R 1 = R EC = 18 Ω, R FC = 42Ω Vậy con chạy C ở vị trí sao cho EC/EF = 3/10 ………………………………………………………………………. c. Hai ampe kế A 1 và A 3 chỉ cùng giá trị * Trường hợp 1: Dòng qua A 3 chạy từ D đến C I 1 = I 3 => I 5 = I 1 – I 3 = 0 => U CB = 0 Điều này chỉ xảy ra khi con chạy C trùng F. ………………………………………………………………………………. * Trường hợp 2: Dòng qua A 3 chạy từ C đến D I 5 = I 1 + I 3 = 2I 1 U AC = I 1 . R 1 = I 2 . R EC => I 1 /I 2 = R EC / 18 (1) ……………………………………… U CB = I 5 . R 2 = I 4 . R CF với R CF = 60 - R EC I 5 =2 I 1 và I 4 = I 2 - I 3 = I 2 - I 1 => 2I 1 /( 60 - R EC ) = (I 2 - I 1 )/ 12 => I 1 / I 2 = ( 60 - R EC )/ (84- R EC ) (2) ………………………………………… Từ (1) và (2) ta có : R 2 EC - 102R EC + 1080 = 0 Giải phương trình ta được R EC = 12Ω ………………………………………………………………………………………… 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 <=2 ?$@%AC a. Tacó: ∆OAB ~ ∆OA’B’ ⇒ (1) ∆F’OI ~ ∆F’A’B’ ⇒ ' ' ' ' ' ' ' A B A F A B OI OF AB = = (2) Từ (1) và (2) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' OF .OF OF OF OF OA A F OA OA OA OA OA − → = = → = − (3) Đặt AA ’ = L, suy ra ' ' ' .OF OF OA L OA OA OA OA = + = + − (4) 2 ' . .OF 0OA L OA L⇔ − + = (5) …………………………………… Để có vị trí đặt vật, tức là phương trình (5) phải có nghiệm, suy ra: 0,25 0,25 _ B A + E F R 1 D C R 2 A 1 A 2 A 3 A B A ’ B ’ O F F’ I - I 5 I 1 I 2 I 3 I 4 Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) 2 ' ' 0 4 .OF 0 4.OFL L L∆ ≥ ⇔ − ≥ ⇔ ≥ Vậy khoảng cách nhỏ nhất giữa vật và ảnh thật của nó: L min = 4.OF ’ = 4f …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Khi L min thì phương trình (5) có nghiệm kép: ' 2.OF 80 2 L OA cm= = = ' min 80OA L OA cm= − = Thay OA và OA ’ vào (1) ta có: ' ' ' 1 A B OA AB OA = = . Vậy ảnh cao bằng vật. …………………. b. Khi tịnh tiến vật trước L 1 thì tia tới từ B song song với trục chính không thay đổi nên tia ló ra khỏi hệ của tia này cũng không đổi, ảnh B ’ của B nằm trên tia ló này. Để ảnh A ’ B ’ có chiều cao không đổi với mọi vị trí của vật AB thì tia ló khỏi hệ của tia trên phải là tia song song với trục chính. Điều này xảy ra khi hai tiêu điểm chính của hai thấu kính trùng nhau ( ' 1 2 F F≡ )…………………………………………………. Khi đó: O 1 F 1 ’ + O 2 F 2 = O 1 O 2 = 40 cm (1) Mặt khác: ' ' ' 2 2 2 2 2 1 1 ' 1 1 1 3 3. O F O J A B O F O F O F O I AB = = = → = (2) Từ (1) và (2) suy ra: f 1 = O 1 F 1 ’ = 10 cm, f 2 = O 2 F 2 = 30 cm. ………………………………………… 0,25 0,25 0,5 0,5 * Ghi chú: 1. Phần nào thí sinh làm bài theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa phần đó. 2. Không viết công thức mà viết trực tiếp bằng số các đại lượng, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. 3. Ghi công thức đúng mà: 3.1. Thay số đúng nhưng tính toán sai thì cho nửa số điểm của câu. 3.3. Thay số từ kết quả sai của ý trước dẫn đến sai thì cho nửa số điểm của ý đó. 4. Nếu sai hoặc thiếu đơn vị 3 lần trở lên thì trừ 0,5 điểm cho toàn bài. 5. Điểm toàn bài làm tròn đến 0,25 điểm. PH‘NG GD & ĐT HUY”N THANH OAI  ! "#$%&('$%&D #g1Qch Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian phát đề). A B A ’ B ’ O 1 F ’ 1 I F 2 O 2 J 9L,i*, +,jL [...]... A 1 α A A 2 G2 A’ Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng vẫn được điểm tối đa Hết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ Đề chính thức Năm học 2011-2012 - Môn thi: VẬT LY Thời gian : 150 phút (không kể phát đề) Câu 1 (4 điểm) Một... = = x 9x 3x 0,5 UAB = UAC + UCB = 7 ⇒ x 5 5 1 + (6 - x).( + ) = 7 3x 3x 3 ⇒ x2 + 15x – 30 = 0 (**) + Giải pt (**) và lấy nghiệm dương x ≈ 1, 79 ( Ω ) Vậy con chạy C ở vị trí sao cho AC x = = 0,425 hay AC= 0,45m CB 6 − x 0,5 0,5 Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Câu Nội dung Điểm - HẾT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 2 trang) KỲ THI CHỌN... đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Khi 2 vật đi ngược chi u: Quãng đường vật 1 và vật 2 đi được trong 1 phút lần lượt là: S1 = 60.v1 S2 = 60.v2 (1) (2) 0,5 Mà khoảng cách giữa chúng giảm đi 330m, tức là: S1 + S2 = 330 (3) 0,5 Thay (1), (2) vào (3) Ta có: 60.v1 + 60.v2 = 330 ⇔ v1 + v2 = 5,5 Khi 2 vật đi cùng chi u: Quãng đường vật 1 và vật 2 đi được trong 10 giây lần lượt... dây nối không đáng kể R2 (Hình Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) 1/ Khi khoá K mở Tính : A a) Điện trở tương đương của cả mạch b) Số chỉ của ampe kế 2/ Thay điện trở R2 và R4 lần lượt bằng điện trở Rx và Ry, khi khoá K đóng và mở ampe kế đều chỉ 1A Tính giá trị của điện trở Rx và Ry trong trường hợp này Câu 4: (4 điểm) Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính... điện trở R2 và R4 lần lượt bằng điện trở Rx và A Ry, khi khoá K đóng và mở ampe kế đều chỉ 1A Tính giá trị của điện trở Rx và Ry trong trường hợp này Hình 2 -Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Vật lí (Học sinh làm bài theo cách khác thống nhất cho điểm tương ứng với đáp án) Câu 1... của mạch điện: Pd = 0,5 = 50% UI Pd Cách 2: H = = 0,2 = 20% UI 2 Cách 1: H = Để đèn sáng đúng định mức, nên sử dụng cách mắc 1 - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH Đề chính thức ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ Năm học 2012-2013 Môn thi: VẬT LY Thời gian : 150 phút (không kể phát đề) Câu 1 (4 điểm) Hai học sinh định dùng một tấm ván dài 2,6m kê lên một đoạn sắt tròn... c2.(5 – x) (1) (2) 0,5 Chia vế với vế của (1) và (2) ta được: 5 15 = x 5− x ⇒ x = 1, 250 C Vậy độ tăng nhiệt độ của bình 3 là: 1,250C 0,5 Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Câu 3 (4 điểm) Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600 Một điểm S nằm trong khoảng hai gương a) Hãy vẽ hình và nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản...Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) Bài 1: (4 điểm) Hai người An và Bình xuất phát từ một nơi và chuyển động thẳng đều An đi bộ với vận tốc 5 km/h và khởi hành trước Bình 1 giờ Bình đi xe đạp và đuổi theo An vớivận tốc 15 km/h Sau bao lâu kể từ lúc An khởi hành: 1 Bình đuổi kịp An? 2 Hai người cách nhau 5 km? Có nhận xét gì về kết... là 16cm Hai ảnh đó cách nhau 20cm Tính góc A1AA2? ************Hết************* α HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG MÔN VẬT LY 9 NĂM HỌC 2013- 2014 Bài 1: (4.0 điểm) 1 (1,5 điểm) Viết phương trình đường đi của từng người: An: S1 = 5t; Bình: S2 = 15(t – 1) = 15t – 15 Khi gặp nhau : S1 = S2 ⇒ 5t = 15t - 15 ⇒ t =1,5(h) (0,5 đ) (1,0đ) Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) 2 (2.5 điểm)... Môn: Vật lí (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề ) Câu 1 (4 điểm): Hai vật chuyển động đều trên cùng một đường thẳng Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ sau 1 phút khoảng cách giữa chúng giảm đi 330m Nếu chúng đi cùng chi u (cùng xuất phát và vẫn đi với vận tốc như cũ) thì cứ sau 10 giây khoảng cách giữa chúng lại tăng thêm 25m Tính vận tốc của mỗi vật Bộ đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật . m 2 nước nóng 90 0 C tỏa ra: Q 2 = m 2 .c (t 2 – t) - Theo định luật bảo toàn nhiệt lượng: Q 1 = Q 2 , ta có: m 1 .c(t – t 1 ) = m 2 .c(t 2 – t), hay: m 1 (36 – 15) = m 2 (99 – 36) 21. đề + Đáp án thi học sinh giỏi môn Vật lý – lớp 9 (Cấp Tỉnh & Huyện) 5 2 4 1,8 0 ,9( ) 2 2 I I I A= = = = Ampe kế A 2 chỉ: I 1 – I 2 = 3,6 – 0 ,9 = 2,7 (A) Ampe kế A 1 chỉ: I 3 = 1,8(A) 2 ?DAC a). 1,2 kg nước ở 36 0 C, người ta trộn một khối lượng m 1 nước ở 15 0 C với khối lượng m 2 nước ở 99 0 C. Hỏi khối lượng nước cần dùng của mỗi loại. Biết nhiệt dung riêng của nước là c n = 4200J/kg.K. <=(
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi HSG Vật lí lớp 9 cấp huyện và tỉnh (kèm đáp án chi tiết), Tuyển tập các đề thi HSG Vật lí lớp 9 cấp huyện và tỉnh (kèm đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan