0

BG tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở việt nam

17 906 13
  • BG tư tưởng hồ  chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2014, 19:48

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một nội dung rất quan trọng trong hệ thống nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là sản phẩm sáng tạo của trí tuệ Hồ Chí Minh trên cơ sở kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu kinh nghiệm cách mạng XHCN trên thế giới, trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận Mác Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH vào thực tiễn Việt Nam. Đây là cống hiến lớn của Người cả trên phương diện lý luận và thực tiễn chỉ đạo cách mạng; là một trong các nhân tố có vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.Vậy, những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì? Hôm nay theo kế hoạch tôi giới thiệu với các đồng chí bài: MỞ ĐẦU Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một nội dung rất quan trọng trong hệ thống nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là sản phẩm sáng tạo của trí tuệ Hồ Chí Minh trên cơ sở kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu kinh nghiệm cách mạng XHCN trên thế giới, trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH vào thực tiễn Việt Nam. Đây là cống hiến lớn của Người cả trên phương diện lý luận và thực tiễn chỉ đạo cách mạng; là một trong các nhân tố có vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Vậy, những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì? Hôm nay theo kế hoạch tôi giới thiệu với các đồng chí bài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam” Căn cứ biên soạn bài giảng: - Tập đề cương bài giảng môn Chính trị (dùng cho đào tạo Liên thông từ TCCN lên CĐ, ngành quân sự cơ sở - vừa học, vừa làm), H.2013 - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, phần chính trị - xã hội (dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội), Nxb QĐND, H. 2006 1 I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của CNXH. 1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam. - Hồ Chí Minh đã tiếp thu những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về bản chất và mục tiêu của CNXH Các nhà kinh điển Mác – Lênin đã tiếp cận CNXH bằng cách nào? C. Mác - Ph. Ăngghen qua nghiên cứu quy luật vận động, phát triển của xã hội loài người, khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. Bằng việc đưa ra học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, các ông đã chứng minh rằng hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa tất yếu sẽ được thay thế bằng hình thái cao hơn - hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của nó là CNXH. V. I. Lênin phát triển lý luận về CNXH trong điều kiện mới(CNTB → CNĐQ); với việc phát hiện quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản, Người đã chỉ ra khả năng giành thắng lợi của cách mạng vô sản ở một số nước, thậm chí ở một nước (là mắt khâu yếu nhất trong hệ thống ĐQCN). V. I. Lênin đã cùng với Đảng Bônsêvích Nga, lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), biến lý luận về CNXH thành hiện thực. - Hồ Chí Minh tiếp cận và bổ sung những nét riêng của mình về bản chất và mục tiêu của CNXH + Hồ Chí Minh đã tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước và khát vọng GPDT, chỉ có CNXH mới cứu được nhân loại, mới đem lại độc lập, tự do, bình đẳng cho các dân tộc. Trong suốt quá trình hình thành, phát triển, dân tộc Việt Nam luôn phải đối phó với hoạ thiên tai và ngoại xâm đe doạ. Độc lập dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân luôn là khát vọng lớn lao của mỗi người Việt nam. Nhận thức sâu sắc về khát vọng sống trong một xã hội tốt đẹp của nhân dân ta từ bao đời nay là điều kiện thuận lợi để Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận Mác - Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH, hình thành tư tưởng của Người về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 2 + Hồ Chí Minh đã tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức, CNXH là giai đoạn phát triển mới của đạo đức + Hồ Chí Minh đã tiếp cận CNXH từ truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam Việt Nam là một nước nông nghiệp. Chế độ công điền và công cuộc trị thuỷ sớm tạo nên tinh thần đoàn kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Đó là một nhân tố quan trọng để hình thành tư duy về xây dựng một xã hội mới - XHCN, vừa là điều kiện thuận lợi để đi lên CNXH. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống văn hoá lâu đời, đó là truyền thống trọng đạo đức, lấy nhân nghĩa làm gốc, đề cao vai trò nhân dân, khoan dung độ lượng, trọng trí thức, hiền tài. Con người Việt Nam vốn có tâm hồn trong sáng, giàu lòng vị tha, yêu thương đồng loại, luôn kết hợp hài hoà cái chung và cái riêng, gia đình và Tổ quốc, dân tộc và nhân loại Những truyền thống tốt đẹp về văn hoá, đạo đức và con người Việt Nam là một trong những nhân tố hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Do đó, Hồ Chí Minh có quan niệm về CNXH là xã hội mang bản chất văn hoá và nhân văn, triệt để giải phóng con người. Đồng thời trong xây dựng CNXH, Người đặc biệt coi trọng phát triển văn hoá, xây dựng con người với tư cách là chủ thể văn hoá; coi trọng mối quan hệ nhân văn giữa người và người, giáo dục lý tưởng đạo đức, văn hoá, khoa học cho con người, đáp ứng vai trò chủ thể của sự nghiệp xây dựng CNXH. → Từ các cách tiếp cận khác nhau, Hồ Chí Minh đã đi đến khẳng định tính tất yếu của sự lựa chọn CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở nước ta. 2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH. Trung thành và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH vào thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh tiếp cận khái niệm CNXH từ nhiều góc độ khác nhau. Quan niệm của Người về CNXH luôn được trình bày, diễn đạt dung dị, mộc mạc, dễ hiểu và mang tính phổ thông đại chúng; những nguyên lý lý luận về CNXH được Hồ Chí Minh trình bày bằng ngôn ngữ của 3 cuộc sống hàng ngày. Định nghĩa CNXH được Hồ Chí Minh đề cập từ một số góc độ tiếp cận cơ bản sau: - Định nghĩa về CNXH: + Định nghĩa xem xét CNXH, chủ nghĩa cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh, là con đường để giải phóng nhân loại khỏi áp bức, bất công. Ví dụ: Hồ Chí Minh khẳng định: “chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hoà bình hạnh phúc ”. Cách định nghĩa CNXH này thường được Người sử dụng trước năm 1954 khi muốn nhấn mạnh xu thế tất yếu của CNXH ở Việt Nam. + Định nghĩa CNXH bằng cách chỉ ra một mặt nào đó (chính trị, kinh tế, văn hoá ) của nó. Ví dụ: Khi đề cập chế độ sở hữu công cộng trong CNXH, Hồ Chí Minh nói: “ CNXH là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng, v.v làm của chung”. Đề cập quan hệ phân phối theo lao động ở CNXH, Người cho rằng CNXH là: “Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ em ”. - Định nghĩa CNXH bằng cách xác định mục tiêu của CNXH, chỉ rõ phương hướng, phương tiện đạt mục tiêu đó. Theo đó Người nói: CNXH là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do - Định nghĩa CNXH bằng cách xác định động lực xây dựng nó, Ví dụ: Người viết: “CNXH là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy”. Để nhấn mạnh động lực tinh thần trong xây dựng CNXH, Người coi: CNXH không phải là cái gì cao xa, mà đó là những gì rất cụ thể như ý thức lao động tập thể, ý thức kỷ luật, tinh thần thi đua yêu nước, sản xuất, tiết kiệm - Trên cơ sở nghiên cứu định nghĩa của Hồ Chí Minh về CNXH, chúng ta có thể chỉ ra những đặc trưng bản chất của CNXH là: 4 + CNXH là một chế độ xã hội do nhân dân làm chủ. Nó khác với các chế độ xã hội trước ở chỗ quyền làm chủ trong xã hội XHCN thuộc về đa số nhân dân, còn quyền làm chủ trong các xã hội trước thuộc về thiểu số giai cấp thống trị. + CNXH là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. + CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hoá, đạo đức, trong đó người với người là bạn bè, đồng chí, anh em, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú, được tạo điều kiện để phát triển hết khả năng sẵn có của mình. + CNXH là một xã hội công bằng và hợp lý, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng; các dân tộc đều bình đẳng, miền núi được giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi, người già, trẻ em, người tàn tật được quan tâm, chăm sóc. + CNXH là công trình tập thể của quần chúng nhân dân, do nhân dân tự xây dựng lấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. => Tóm lại, quan niệm của Hồ Chí Minh về CNXH là quan niệm khoa học, hoàn chỉnh và hệ thống, mà cốt lõi của nó phản ánh một xã hội của con người, do con người, vì con người, trước hết là người lao động. Đó là kết quả sự vận dụng sáng tạo những dự báo khoa học của các nhà sáng lập CNXH khoa học vào thực tiễn Việt Nam. Quan điểm của Người đã phác thảo một mô hình xã hội XHCN đích thực với bản chất ưu việt, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, nhờ đó mà khơi dậy tính tích cực chủ động, sáng tạo của mọi người Việt Nam trong quá trình xây dựng CNXH. 3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH. a) Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của CNXH. - Mục tiêu chung của CNXH cũng chính là mục đích cao cả mà Người phấn đấu trọn đời là “ làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta 5 được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó chính là mục tiêu tổng quát của CNXH theo quan điểm Hồ Chí Minh. - Người còn chỉ rõ những mục tiêu cụ thể của thời kỳ quá độ lên CNXH trên các lĩnh vực: + Mục tiêu chính trị: Theo Hồ Chí Minh chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ do nhân dân làm chủ. Người khẳng định: “nhà nước của ta là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”. Đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trong nhà nước dân chủ, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, “dân là chủ”, “chính phủ là đầy tớ chung của nhân dân”. + Mục tiêu kinh tế: Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng là “một nền kinh tế XHCN với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến”, đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân ngày càng được cải thiện. Nền kinh tế XHCN phải được tạo lập trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Ở thời kỳ quá độ, nền kinh tế còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu chính như: Sở hữu nhà nước tức là sở hữu toàn dân, sở hữu hợp tác xã tức là sở hữu tập thể của người lao động, sở hữu của người lao động riêng lẻ và một ít thuộc sở hữu của nhà tư bản. + Mục tiêu văn hoái: Theo Người, văn hoá - tư tưởng không phụ thuộc máy móc vào điều kiện vật chất, mức sống mà nó cần đi trước một bước để dọn đường cho cách mạng công nghiệp. Coi trọng vai trò của văn hoá, Người yêu cầu “cán bộ phải có văn hoá làm gốc ở nông thôn cũng vậy nông dân phải biết văn hoá”. Nền văn hoá mà Đảng ta và Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng là nền văn hoá mới mang tính dân tộc, khoa học và đại chúng; văn hoá “lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở”, “văn hoá phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ”, “phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do”. 6 Muốn vậy, văn hoá phải phát huy vốn cũ quý báu của dân tộc, đồng thời học tập văn hoá tiên tiến thế giới. + Mục tiêu xã hội, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng xây dựng con người mới, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Theo Hồ Chí Minh: “muốn xây dựng CNXH trước hết cần có những con người XHCN” 1 . Con người XHCN theo quan điểm của Hồ Chí Minh phải là con người có tinh thần yêu nước, có tinh thần và năng lực làm chủ, có tài năng đi liền với đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là nguồn lực quan trọng nhất để xây dựng thành công CNXH. b) Quan niệm của Hồ Chí Minh về động lực của CNXH Động lực là tất cả những nhân tố, yếu tố thúc đẩy cho sự vật, hiện tượng vận động và phát triển. Động lực của CNXH là tất cả những nhân tố, yếu tố thúc đẩy sự vân động và phát triển của công cuộc xây dựng CNXH. Hệ thống động lực thúc đẩy công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất phong phú và đa dạng, gồm nhiều yếu tố, nhân tố như: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi; nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào; con người Việt Nam cần cù, dũng cảm, thông minh sáng tạo, có truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, có ý thức tự lực, tự cường,v.v…Trong đó, quan trọng nhất, bao trùm lên tất cả là nguồn lực con người. Các động lực khác muốn phát huy tác dụng đều phải thông qua con người. Nguồn lực con người đã được Hồ Chí Minh xem xét trên cả hai bình diện cộng đồng và cá nhân: - Để phát huy nguồn lực con bình diện cộng đồng, Hồ Chí Minh yêu cầu chúng ta phải ra sức xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động xây dựng CNXH của toàn Đảng, toàn dân. - Sức mạnh của cộng đồng được hình thành từ sức mạnh của từng con người, thông qua sức mạnh của từng con người. Do đó, muốn phát huy sức mạnh của cộng đồng, phải tìm ra các biện pháp khơi dậy, phát huy sức mạnh của 1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, tập 10, tr 310. 7 từng con người. Để phát huy nguồn lực con người trên bình diện cá nhân, Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều biện pháp: + Tác động vào nhu cầu và lợi ích chính đáng của từng con người. Hồ Chí Minh phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân, nhưng hơn ai hết, Người rất quan tâm đến con người, khuyến khích lợi ích cá nhân chính đáng, tìm tòi cơ chế, chính sách để kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội như khoán, thưởng, phạt trong kinh tế. + Tác động vào các động lực chính trị - tinh thần. Trong công cuộc xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh yêu cầu phải: * Phát huy quyền làm chủ và ý thức làm chủ của người lao động, bao gồm quyền làm chủ sở hữu, làm chủ quá trình sản xuất và phân phối, làm chủ trong các hoạt động chính trị - xã hội. * Thực hiện công bằng xã hội. * Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác như chính trị, văn hoá, giáo dục, đạo đức, pháp luật,v.v - Để thúc đẩy công cuộc xây dựng CNXH đi đến thành công, bên cạnh việc tìm ra và tác động vào các động lực, Hồ Chí Minh còn yêu cầu chúng ta phải nhận diện và khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH. Trong quá trình đi lên CNXH, Người yêu cầu chúng ta phải kiên quết đấu tranh chống lại các trở lực sau: + Phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, căn bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm. + Phải đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu. + Phải chống chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật. + Phải chống chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng, không chịu học tập cái mới,v.v => Theo Hồ Chí Minh, những động lực nêu trên là nguồn lực tiềm năng của CNXH, muốn phát huy hết những khả năng tiềm tàng đó đòi hỏi phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của CNXH, là hạt nhân trong hệ động lực của CNXH. 8 II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 1. Về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. a) Về tính tất yếu và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam - Tính tất yếu của thời kỳ quá độ Các nhà kinh điển Mác – Lênin đã khẳng định tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH. Theo các ông có hai con đường quá độ lên CNXH: con đường quá độ trực tiếp lên CNXH từ những nước tư bản chủ nghĩa phát triển cao; con đường quá độ gián tiếp lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa ở những nước tiền tư bản. Hồ Chí Minh kế thừa quan niệm của các nhà kinh điển Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên CNXH, đồng thời có sự bổ sung, phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam. + Hồ Chí Minh khẳng định tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam là thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội thuộc địa nửa phong kiến sang xã hội XHCN. * Sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, tiến thẳng lên CNXH, không kinh qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, bởi vậy cách mạng nước ta tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lên CNXH và quá độ lên CNXH ở nước ta thuộc loại hình quá độ gián tiếp. * Quá độ gián tiếp lên CNXH đã đặt ra cho chúng ta biết bao khó khăn phức tạp, khiến chúng ta không thể chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn. + Đặc điểm và mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam đã được Hồ Chí Minh chỉ rõ. * Theo Người, đặc điểm to lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm này chi phối tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. 9 * Mâu thuẫn cơ bản nhất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước và thực trạng kinh tế xã hội quá thấp kém của ta. Do đó “Xây dựng CNXH là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ và lâu dài”, bởi vì “chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ hàng ngàn năm biến nước ta từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp”. - Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta theo Hồ Chí Minh gồm: Một là: Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho CNXH, xây dựng các tiền đề kinh tế, chính tri, văn hoá, tư tưởng cho CNXH. Hai là: Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp xây dựng với cải tạo, trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu lâu dài. Đề cập các nhiệm vụ nói trên của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, Người đã viết: “ phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH trong quá trình cách mạng XHCN, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ, xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt lâu dài”. b) Nội dung xây dựng CNXH ở nước ta trong thời kỳ quá độ Theo Hồ Chí Minh, công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta là một sự nghiệp cách mạng mang tính toàn diện, với nội dung nhiệm vụ cụ thể trên những lĩnh vực chủ yếu sau: - Trong lĩnh vực chính trị: + Phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. + Chú trọng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh và hoạt động hiệu quả, thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. + Củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất với nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản nhằm 10 [...]... mạnh KẾT LUẬN Tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là nội dung cơ bản trong tư tưởng HCM Trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghiaax Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã khái quát đặc trưng bản chất, mục tiêu, động lực của CNXH cũng như chỉ ra cách thức, biện pháp quá độ lên CNXH Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một... xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng; xây dựng CNXH phải có kế hoạch, biện pháp và quyết tâm + Phát huy sức mạnh toàn dân, đem của dân, tài dân, sức dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm lợi cho dân III Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH vào công cuộc đổi mới hiện nay Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một... trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm tiếp tục làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH của dân tộc ta, 16 tin tư ng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU 1 Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất, mục tiêu, động lực của CNXH ở Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn? 2 Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam Ý nghĩa. .. đổi mới tiến lên giành thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN, cần quán triệt sâu sắc, kiên trì vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giải quyết tốt một số vấn đề cơ bản sau: 1 Trong quá trình đổi mới, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Đi theo con đường XHCN là sự lựa chọn duy nhất đúng của Hồ Chí Minh và của Đảng,... ngoài con đường tiến lên CNXH nhằm giành độc lập thực sự cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân - Kiên trì con đường XHCN ở nước ta hiện nay còn đòi hỏi mỗi chúng ta phải thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh , khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; ... trí, đào tạo sử dụng nhân tài trong xây dựng CNXH 2 Về bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam Trong việc xác định bước đi, biện pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu phải quán triệt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng chế độ mới, học tập kinh nghiệm dồi dào của các nước anh em, nhưng việc áp dụng những lý luận và kinh nghiệm ấy phải xuất phát từ điều kiện... toàn quốc lần thứ IX: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2 + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, qua thực tiễn 25 năm đổi mới rút ra bài học kinh nghiệm: “Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH - Trong giai đoạn hiện nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, CNXH đang đứng trước những... tộc Việt Nam dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc phấn đấu vì mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh - Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở theo phương châm “đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” + Với tinh thần Việt Nam. .. con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một di sản vô giá của dân tộc ta, đó là cơ sở, nền tảng hình thành đường lối cách mạng XHCN ở Việt Nam, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam suốt mấy thập kỷ qua Ngày nay, công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang giành nhiều thành tựu quan trọng Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp... xây dựng CNXH + Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội + Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức – tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng XHCN - Trong lĩnh vực kinh tế: + Về cơ cấu kinh tế: Người đã đề cập cả cơ cấu ngành, cơ cấu các thành phần kinh tế và cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ Hồ Chí Minh có quan niệm độc đáo về cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp với tư tưởng lấy nông . triển của CNXH, là hạt nhân trong hệ động lực của CNXH. 8 II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 1. Về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. a) Về tính tất yếu và nhiệm. lợi để Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận Mác - Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH, hình thành tư tưởng của Người về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 2 + Hồ Chí Minh đã tiếp cận CNXH từ. Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH vào công cuộc đổi mới hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một di sản vô giá của dân tộc ta, đó là cơ sở, nền
- Xem thêm -

Xem thêm: BG tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở việt nam, BG tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở việt nam, BG tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở việt nam

Từ khóa liên quan