0

thạch sanh bài giảng 1

23 308 0
  • thạch sanh bài giảng 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 03:00

 TiÕt 21+22 Th¹ch Sanh I, T×m hiÓu chung vÒ truyÖn cæ tÝch 1. Kh¸i niÖm truyÖn cæ tÝch: häc SGK 2. “Th¹ch Sanh” thuéc kiÓu truyÖn vÒ nh©n vËt dòng sÜ   !" #$% &'(" )*+,-./0 12+34546,-./70 ,-833"9':%;< !,46"30=',>0) ?@A9B!,-./% $),-./"9C D0B 89B"3/!46% #3  '(=0E1F' !*+,-./ "B &6 A'* 1 9B &? 146'&  !*% II ®äc, t×m hiÓu tõ khã, bè côc: G%HI  JKL<M=*!% "9/NOJB% ,;P0KJB4A'B% 910QB:KJ B4A'B% QR)0K'8S% 145804AB:% 9@T*46&4A4D% <B% U%2@ V;W.X%Y  ;046145I.Z1 . <B% 4ABV145'Y.T< B% #[,4A4AVJ4OY $4AK'\0'8'\S4A "&% ]%3 C"2 %Th¸i tö: %QuËn c«ng : %VuaThuû TÒ : d. Níc ch hÇu : ^_<\ `DGa[ C$M4%%%I'b'DB VJK0L<M=*!Y `DU* CaB%%%:T*)4A V$9B!Y `D]c9 ;*< VBY   II. T×m hiÓu v¨n b¶n G%%X16A! a-Sù ra ®êi b×nh thêng vµ kh¸c thêng * B×nh thêng ;13B,*<\ aLB0.<"X J)1<!% *Kh¸c thêng &d!$Ie1D _F=7A.% H45&D,f'b'DB% ý/ c ).X16A !4+0 *,*<  1g3h b- ý nghÜa 16C13B,* →D-A*,* %B1+="301F'1i*+ →+'9B & 2- Nh÷ng chiÕn c«ng vµ phÈm chÊt cña Th¹ch Sanh 1630 1j+'9 Bh$+Mb)Q1 =!Wd &1j ?'h [...]...a- Chiến công thần diệu Thạch Sanh chém chằn tinh Thạch Sanh bắn đại bàng Thạch Sanh đuổi quân của 18 nước chư hầu bằng tiếng đàn và niêu cơm kì diệu Trừ hại cho dân được bộ cung tên vàng Cứu công chúa, con vua Thuỷ Tềđược cây đàn thần Kết hôn với công chúa và lên làm vua Tăng dần về mức độ nguy hiểm Ước mơ công lí xã hội: Thiện thắng ác b- Phẩm chất của Thạch Sanh - Thật thà, tốt bụng - Dũng... Thông Thảo luận nhóm 1- Tại sao tác giả dân gian để Thạch Sanh đánh giặc bằng Tiếng đàn mà không phải là vũ khí khác? 2- Hình ảnh Niêu cơm thần có ý nghĩa gì? 4 Chi tiết thần kì trong Thạch Sanh Tiếng đàn -Giải oan -Giãi bày tình yêu -Đòi hỏi công lý -Nhân đạo, yêu hoà bình Niêu cơm thần kì -Ăn hết lại đầy -Tình thương, lòng nhân ái - Ước vọng đoàn kết,hoà bình Phe thiện Thạch Sanh lấy được công chúa... được công chúa và lên ngôi vua Phe ác Mẹ con Lí Thông bị Thiên Lôi đánh chết và biến thành bọ hung Cách kết thúc truyện đã thể hiện ước mơ gì của người xưa? 5- ý nghĩa truyện Chùm tranh minh họa về Thạch Sanh và Lí Thông IV- LUYệN TậP Chúc các em đạt được ư ớc mơ của mình . Th¹ch Sanh  16 30 1j+'9 Bh$+Mb)Q 1  =!Wd &1j ?'h kbP C,* 14 5% k @1 ;QB:0R) 14 5*1D k1T*!Gl 4A4DP 91 O"3, c9BAB: Tăng. ).X 16 A !4+0 *,*<  1 g3h b- ý nghÜa  16 C 13 B,* →D-A*,* %B 1+ ="301F'1i*+ →+'9B.  TiÕt 21+ 22 Th¹ch Sanh I, T×m hiÓu chung vÒ truyÖn cæ tÝch 1. Kh¸i niÖm truyÖn cæ tÝch: häc SGK 2. “Th¹ch Sanh thuéc kiÓu truyÖn vÒ nh©n vËt dòng sÜ  
- Xem thêm -

Xem thêm: thạch sanh bài giảng 1, thạch sanh bài giảng 1, thạch sanh bài giảng 1

Từ khóa liên quan