0

mot so de thi HSG-Chuyenhay co dap an

26 333 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2014, 03:00

Sở giáo dục và đào tạo Ninh bình Đề chính thức Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên năm học 2008-2009 Môn: Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 08 câu, 01 trang) I. phần trắc nghiệm (4,0 điểm) Hãy chọn chữ cái A, B, C hoặc D trớc phơng án đúng trong các câu sau đây: Câu 1: Để tiết kiệm axit HCl trong việc điều chế cùng một lợng khí Cl 2 , cần dùng chất nào sau đây cho tác dụng với axit HCl ? A. KMnO 4 B. MnO 2 C. K 2 Cr 2 O 7 D. KClO 3 Câu 2: Thành phần của một loại silicat gồm Si, O, Na, Al trong đó có 32,06% Si và 48,85% O về khối lợng. Công thức đúng của silicat trên là: A. Na 2 O. Al 2 O 3 . 6SiO 2 B. Na 2 O. 2Al 2 O 3 . 6SiO 2 C. 2Na 2 O. Al 2 O 3 . 5SiO 2 D. 2Na 2 O. Al 2 O 3 . 6SiO 2 Câu 3: Trong các dãy chất sau đây, dãy nào gồm các chất đều là polime? A. Tinh bột, xenlulozơ, caosu, nhựa tổng hợp. B. Glucozơ, nhựa PE, tơ tằm, protein. C. Xà phòng, protein, chất béo, xenlulzơ, tơ nhân tạo. D. Đá vôi, chất béo, dầu ăn, dầu hoả. Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn 42,68 gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 , FeO, Fe 2 O 3 cần dùng vừa đủ 800 ml dung dịch H 2 SO 4 0,95M (loãng). Sau phản ứng thu đợc dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y đến khối lợng không đổi thu đợc m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 103,49 gam B. 103,46 gam C. 103,48 gam D. 104,48 gam II. Phần tự luận (16,0 điểm ) Câu 5 (5,0 điểm): Cho hỗn hợp X gồm Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , Al, Cu tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hoà tan A trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng, d thu đợc khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nớc vôi trong thu đợc kết tủa C và dung dịch D. Cho dung dịch NaOH d vào dung dịch D lại thấy xuất hiện kết tủa C. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y cho đến d thu đợc kết tủa G. Hãy viết các phơng trình hoá học xảy ra trong thí nghiệm trên. Câu 6 (3,0 điểm): 1) Cho bốn dung dịch không màu cha dán nhãn chứa các chất sau : Na 2 SO 4 , H 2 SO 4 , NaOH, Phenolphtalein. Không dùng thêm hoá chất và không tác động bằng nhiệt, các điều kiện thí nghiệm khác có đủ, hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên, viết các ph- ơng trình hoá học xảy ra. 2) Hoàn thành các phơng trình hoá học theo sơ đồ sau: Câu 7 (4,0 điểm): E là oxit kim loại M có công thức M 2 O n , trong đó oxi chiếm 20% về khối lợng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa x gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lợng chất rắn còn lại trong ống sứ là y gam. Hoà tan hết y gam này vào lợng d dung dịch HNO 3 loãng, thu đợc dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu đợc 3,7x gam muối G. Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. 1)Xác định công thức của E, G. 2)Tính thể tích khí NO (đktc) theo x, y. Câu 8 (4,0 điểm): 1) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu đợc thể tích hơi H 2 O gấp đôi thể tích khí CO 2 ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử và gọi tên hiđrocacbon đó. 2) Đun nóng một rợu A có công thức C n H 2n + 1 OH với dung dịch H 2 SO 4 đặc ở 170 0 C để thực hiện phản ứng tách nớc thu đợc hiđrocacbon B có công thức C n H 2n , lấy hết lợng B sinh ra cho tác dụng với lợng d HBr thì thu đợc 32,7 gam dẫn xuất brom. Hiệu suất của cả quá trình thí nghiệm là 75%. Cùng lợng rợu đó khi cho tác dụng hoàn toàn với Na d thấy giải phóng 4,48 lit khí (đktc). Hãy xác định công thức phân tử của A. Viết công thức cấu tạo và gọi tên rợu A. (Cho Fe = 56; O = 16; S = 32; H = 1; Si = 28; Al = 27; Na = 23; Cu = 64; Mg = 24; Ca = 40; Zn = 65; N = 14; Br = 80; C = 12; đợc sử dụng trong toàn bài thi) Hết Tinh bột + H 2 O dd axit, t o A men r ợu B + O 2 men giấm D + NaOH E + NaOH rắn CaO, t o G + Cl 2 ánh sáng H Họ và tên thí sinh :SBD : Số CMND : Chữ ký giám thị 1 : Chữ ký giám thị 2 : S GIO DC V O TO THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN TNH NINH BèNH NM HC 2009-2010 Mụn: Húa hc Thi gian l m b i 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi gm 4 cõu trong 01 trang Cõu 1 (2,5 im): 1. Ch c dựng mt kim loi duy nht (cỏc dng c cn thit coi nh cú ), hóy phõn bit cỏc dung dch ng trong cỏc l mt nhón sau: 42 SONa , 33 )(NOFe , 3 AlCl , KCl . 2. Cho mt lung khớ 2 H (d) ln lt i qua 5 ng mc ni tip ng cỏc oxit c nung núng (nh hỡnh v): 2 H (1) (2) (3) (4) (5) Hóy xỏc nh cỏc cht trong tng ng sau thớ nghim v vi t cỏc phng trỡnh húa hc xy ra. Cõu 2 (2,5 im): 1. T tinh bt v cỏc ch t vụ c cn thit, hóy vit cỏc phng trỡnh húa hc iu ch: Ru etylic, polietilen, axit axetic, etyl axetat, metyl clorua, poli(vinyl clorua). 2. Mt hc sinh yờu thớch mụn húa hc, trong chuyn v thm khu du lch Tam Cc-Bớch ng (Ninh Bỡnh) cú mang v mt l nc (nc nh t nh ỏ trờn trn ng xung). Hc sinh ú ó chia l nc l m 3 ph n v l m cỏc thớ nghi m sau: - Phn 1: un sụi - Phn 2: Cho tỏc dng vi dung dch HCl - Phn 3: Cho tỏc dng vi dung dch KOH Hóy nờu hin tng v vi t cỏc phng trỡnh húa hc cú th xy ra. Cõu 3 (2,5 im): Hn hp Z gm mt hirocacbon A v oxi (l ng oxi trong Z gp ụi lng oxi cn thit t chỏy ht A). Bt tia la in t chỏy hn hp Z, n khi kt thỳc phn ng thỡ th tớch khớ v h i sau khi t khụng i so vi ban u. Nu cho ngng t hi nc ca hn hp sau khi t thỡ th tớch gim i 40% (bit rng cỏc th tớch khớ v h i u o cựng iu kin nhit v ỏp su t). 1. Xỏc nh cụng thc phõn t ca A. 2. t chỏy ho n to n 8,96 lớt khớ A ( o ktc) ri cho to n b sn phm v o dung dch cha 22,2 gam 2 )(OHCa thỡ khi lng ca dung dch tng hay gim, bao nhiờu gam? Cõu 4 (2,5 im): Hn hp 1 A gm 32 OAl v 32 OFe . Dn khớ CO qua 21,1 gam 1 A v nung núng thu c hn hp 2 A gm 5 cht rn v h n hp khớ 3 A . Dn 3 A qua dung dch 2 )(OHCa d thy cú 5 gam kt ta. 2 A tỏc dng va vi 1 lớt dung dch 42 SOH 0,5M thu c dung dch 4 A v cú 2,24 lớt khớ thoỏt ra ( o ktc). THI CHNH THC MgO CuO 32 OAl 43 OFe OK 2 Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp 1 A . (Cho: 40=Ca ; 27=Al ; 56=Fe ; 12=C ; 1=H ; 16=O ) HẾT Họ v tên thí sinh: Sà …………………………………………… ố báo danh:……………………. Họ v tên, chà ữ ký: Giám thị 1:……………………………Giám thị 2:…………………………. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Hóa học Hướng dẫn chấm gồm 03 trang Câu Nội dung Điểm Câu 1 (2,5 điểm) 1.Chọn kim loại Ba để nhận biết. Lấy mẫu thử v cho tà ừng mẩu Ba v oà các mẫu thử: + Mẫu n o sà ủi bọt khí đồng thời tạo kết tủa trắng thì đó l à 42 SONa do các phản ứng: ↑+→+ 222 )(2 HOHBaOHBa NaOHBaSOSONaOHBa 2)( 4422 +↓→+ Trắng + Mẫu n o sà ủi bọt khí đồng thời tạo kết tủa m u nâu à đỏ l à 33 )(NOFe do các phản ứng: ↑+→+ 222 )(2 HOHBaOHBa 233332 )(3)(2)(2)(3 NOBaOHFeNOFeOHBa +↓→+ Nâu đỏ + Mẫu n o có sà ủi bọt khí v tà ạo kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan đó l à 3 AlCl do các phản ứng: ↑+→+ 222 )(2 HOHBaOHBa 2332 3)(22)(3 BaClOHAlAlClOHBa +↓→+ OHAlOBaOHAlOHBa 22232 4)()(2)( +→+ + Mẫu n o chà ỉ sủi bọt khí v không thà ấy có kết tủa đó l à KCl do phản ứng: ↑+→+ 222 )(2 HOHBaOHBa 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2. + Ống 1: Không có phản ứng nên sau thí nghiệm vẫn l à MgO + Ống 2: Có phản ứng: OHCuCuOH o t 22 +→+ Do 2 H dư nên sau thí nghiệm chất rắn trong ống 2 l à Cu + Ống 3: Không có phản ứng nên sau thí nghiệm vẫn l à 32 OAl + Ống 4: Có các phản ứng: OHFeOOFeH o t 2432 3 +→+ OHFeFeOH o t 22 +→+ 0,25 0,25 0,25 (Hoặc OHFeOFeH o t 2432 434 +→+ ) Do 2 H dư nên sau thí nghiệm chất rắn trong ống 4 l Feà + Ống 5: Không có phản ứng nên sau thí nghiệm vẫn l à OK 2 0,25 0,25 Câu 2 (2,5 điểm) 1. Các phản ứng hóa học điều chế: + Điều chế Rượu etylic: 612625106 42 )( OHnCOnHOHC loãngSOH n  →+ 2526126 22 COOHHCOHC Lênmen + → + Điều chế Polietilen: OHHCOHHC cđSOH o 242 170, 52 42 + → n xtpt CHCHCHnCH o )( 22 ,, 22 −−− →= Polietilen + Điều chế Axit axetic: OHCOOHCHOOHHC Mengiam 23252 + →+ + Điều chế Etyl axetat: OHHCOOCCHOHHCCOOHCH o tđSOH 2523 , 523 42 + →+ + Điều chế Metyl clorua: OHCOONaCHNaOHCOOHCH 233 +→+ , 3 ( ) 4 2 3 o CaO t Khan CH COONa NaOH CH Na CO+ → + (1:1), 4 2 3 ASKT CH Cl CH Cl HCl+ → + + Điều chế Poli(vinyl clorua): 222 ,1500 4 32 HHCCH nhlamlanhnhaC o + → CHClCHHClHC =→+ 222 n xtt CHClCHCHClnCH o )( 2 , 2 −−− →= 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2. Lọ nước bạn học sinh mang về l dung dà ịch chứa chủ yếu 23 )(HCOCa + Phần 1: Đun sôi có cặn trắng v khí xuà ất hiện do phản ứng OHCOCaCOHCOCa o t 22323 )( +↑+↓→ + Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl có khí thoát ra do phản ứng OHCOCaClHClHCOCa 22223 22)( +↑+→+ + Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch KOH có kết tủa trắng do phản ứng OHCOKCaCOKOHHCOCa 232323 22)( ++↓→+ 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3 (2,5 điểm) 1. Đặt công thức của A l : à yx HC (trong đó x v y chà ỉ nhận giá trị nguyên, dương) v thà ể tích của A đem đốt l a (lít), (a>o). Phà ản ứng đốt cháy A. OH y xCOO y xHC o t yx 222 2 ) 4 ( +→++ (1) a a(x+y/4) ax ay/2 (lít) Theo giả thiết lượng oxi đã dùng gấp đôi lượng cần thiết v à đến khi kết thúc phản ứng thì thể tích khí v hà ơi sau khi đốt không đổi so với ban đầu nên ta có phương trình: 4) 4 ( 2 ) 4 (2 =⇔+++=++ y y xa y aax y xaa (I) Sau khi ngưng tụ hơi nước thì thể tích giảm 40% do vậy: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 )] 4 (2[ 100 40 2 y xaaV OH ++= Mặt khác theo (1) thì 2 2 y aV OH = . Nên ta có phương trình: )] 4 (2[ 100 40 2 y xaa y a ++= (II) Thay (I) v o (II) ta cóà 1 =⇔ x . ⇒ Công thức phân tử của A l à 4 CH 2. )(3,0 74 2,22 );(4,0 4,22 96,8 24 )( molnmoln OHCaCH ==== Các phản ứng có thể xảy ra: OHCOOCH o t 2224 22 +→+ (2) 0,4 0,4 0,8 (mol) OHCaCOCOOHCa 2322 )( +↓→+ (3) 0,3 0,3 0,3 (mol) 23223 )(HCOCaOHCOCaCO →++ (4) 0,1 0,1 0,1 (mol) Theo (2) 4,0 42 ==⇒ CHCO nn (mol). Xét tỷ lệ 2 2 )(OHCa CO n n ta thấy 2 3,0 4,0 1 ≤≤ . Do vậy xảy ra cả (3) v (4). Là ượng 3 CaCO sinh ra cực đại ở (3) sau đó hòa tan một phần theo (4). Theo(3) )(3,0 223 )( molnnn OHCaCOCaCO === Số mol 2 CO tham gia phản ứng ở (4) l : (0,4 - 0,3) = 0,1 (mol). Theo (4)à )(1,0 23 molnn COCaCO ==⇒ . Vậy số mol 3 CaCO không bị hòa tan sau phản ứng (4) l : à )(2,01,03,0 3 moln CaCO =−= . Ta có: )(12100.2,018.8,044.4,0)( 322 gammmm CaCOOHCO =−+=−+ Vậy khối lượng dung dịch tăng lên 12 gam. 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4 (2,5 điểm) Gọi số mol của 32 OAl v à 32 OFe trong 1 A lần lượt l a v b . à à ).0;0( ≥≥ ba Số mol oxi nguyên tử trong 1 A l : à ban O 33 += Theo giả thiết ta tính được: ).(5,05,0.1 42 moln SOH == Các phản ứng có thể xảy ra: 24332 23 COOFeCOOFe o t +→+ (1) 243 3 COFeOCOOFe o t +→+ (2) 2 COFeCOFeO o t +→+ (3) OHCaCOOHCaCO du 23)(22 )( +↓→+ (4) )(05,0 100 5 32 molnn CaCOCO === 2 A gồm: 32 OAl ; 32 OFe ; 43 OFe ; FeO ; Fe . Khí 3 A l à CO v à 2 CO ; 2 A tác dụng với dung dịch 42 SOH loãng thu được khí đó l khí à 2 H +→+ OHSOHOxit 242 Muối (5) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,4 (mol) ++ 2442 HFeSOSOHFe (6) 0,1 0,1 (mol) )(1,0 4,22 24,2 2 moln H == . S mol nguyờn t oxi trong 1 A bng tng s mol nguyờn t oxi trong 2 A v s mol nguyờn t oxi chuyn t CO th nh 2 CO (hay s mol 2 CO ). M s mol nguyờn t oxi trong 2 A bng s mol 42 SOH ó phn ng trong (5). M )6()()6()()5( 242424242 HbandauSOHSOHbandauSOHSOH nnnnn == Do vy ta cú phng trỡnh: 3a + 3b = 0,5 - )6( 2 H n + 0,05 3a + 3b = 0,5 0,1 + 0,05 = 0,45 (I) Mt khỏc: m h n h p = 102a + 160b = 21,1 (II) Gii (I) v (II) ta thu c nghim: a = 0,05; b = 0,1 %83,75%17,21%100%;%17,21%100. 1,21 05,0.102 % 3232 ==== OFeOAl mm 0,25 0,25 0,25 0,25 Cng 10 im Ghi chỳ: Hc sinh cú th l m b ng cỏch khỏc nhng ỳng thỡ vn cho im ti a. Đề thi HSG cấp huyện năm học: 2006-2007 lớp 9 Môn: Hoá học (tg 150 phút) Câu1: (2 điểm) Cho một luồng khí H 2 d đi qua ống nghiệm chứ Al 2 O 3 , FeO, CuO, MgO, nung đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm: A: Al; Fe; Cu; Mg B: Al 2 O 3 ; Fe; Cu; MgO C: Al 2 O 3 ; Fe; Cu; Mg D: Al; Fe; Cu; MgO Câu 2: ( 6 điểm). 1. Chỉ dùng Ba(OH) 2 có thể phân biệt 6 dung dịch sau đây không: NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , AlCl 3 , FeCl 2 , NaCl. 2. Hãy tìm chất vô cơ thoả mản chất R trong sơ đồ sau và viết phơng trình phản ứng xảy ra: Câu 3: ( 3 điểm) Cho 3,36 lít hỗn hợp khí A ( ĐKTC) gồm hiđro các bon X có công thức C n H 2n + 2 và hiđro các bon Y ( công thức C m H 2m ) đi qua bình nớc Brom d thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng. Biết 6,72 lít hổn hợp A nặng 13 gam, n và m thoả mản điều kiện: 2 n; m 4. Tìm công thức phân tử 2 hiđro các bon X; Y. Câu 4: ( 4 điểm) R A X B Y C Z R R Hoà tan 1,28 gam sắt và một oxit sắt bằng axit clohđric thấy thoát ra 0,224 lít khí H 2 (đktc). Mặt khác nếu lấy 6,4 gam hổn hợp đó đem khử bằng H 2 thấy còn lại 5,6 g chất rắn. a. Viết tất cả các phơng trình phản ứng xảy ra. b. Xác định công thức phân tử của oxit sắt. Câu 5: A là một kim loại hoá trị III, khối lợng nguyên tử bằng 52, dung dịch B là dd HCl. Thả một miếng kim loại A nặng 5,2 g vào 200 ml dd B. Sau khi kết thúc hoà tan thấy còn lại m gam kim loại. Cho tất cả khí thoát ra đi qua ống sứ đựng CuO d đốt nóng. Hoà tan chất rắn còn lại trong ống sứ đựng CuO d bằng axit nitric đặc thấy thót ra 1,344 lít khí duy nhất màu nâu đỏ.(đktc). a. Tính nồng độ mol dd B. b. Lấy m gam kim loại còn lại để trong không khí một thời gian thấy khối lợng tăng lên 0,024 g. Tính % kim loại bị oxi hoá thành oxi. Đáp án chấm điểm Câu 1: Đáp án đúng câu (B) 2 điểm. Câu2: 1. Có thể dùng Ba(OH) 2 để phân biệt 6 dung dịch: NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , AlCl 3 , FeCl 2 , NaCl nh sau: Cho Ba(OH) 2 lần lợt vào 6 dd nếu: - Có khí mùi khai thoát ra ( đun nhẹ) là NH 4 Cl. Ba(OH) 2 + 2NH 4 Cl BaCl 2 + 2NH 3 + 4 H 2 O - Có khí mùi khai + kết tủa là (NH 4 ) 2 CO 3 . Ba(OH) 2 + (NH 4 ) 2 CO 3 BaCO 3 + 2NH 3 + 2 H 2 O - Có kết tủa trắng là Na 2 SO 4 . Ba(OH) 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + 2NaOH - Có kết tủa và kết tủa tan trong Ba(OH) 2 d là AlCl 3 . 0,5 đ Ba(OH) 2 + 2AlCl 3 3BaCl 2 + Al(OH) 3 Ba(OH) 2 + Al(OH) 3 Ba(AlO 2 ) 2 + H 2 O - Có kết tủa trắng xanh tạo ra và dể bị hoá nâu trong không khí là FeCl 2 . Ba(OH) 2 + FeCl 2 Fe(OH) 2 + BaCl 2 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O 4Fe(OH) 3 - Còn lại là NaCl. 2. R là NaCl NaCl Na Cl 2 + H 2 O Na 2 CO 3 CaCl 2 đ p n / c đ p n / c + H 2 O + H 2 NaCl NaOH HCl NaCl NaCl + Ca(OH) 2 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Trả lời đúng R ( 0,5 điểm). Viết sơ đồ biến hoá gồm các công thức hoá học ( 0,5 điểm). Viết đúng mổi phơng trình hoá học cho ( 0,25 điểm). Câu3: ( 3đ) Cho hổn hợp khí qua dd nớc brom X: C n H 2n + 2 + Br 2 Không phản ứng Y: C m H 2m + Br 2 C m H 2m Br 2 Gọi số mol X, Y trong hỗn hợp lần lợt là a và b ta có: a + b = 4,22 36,3 = 0,15 (mol) n Y = n Brom = b = 160 8 = 0,05 (mol a = 0,1 mol Theo khối lợng hỗn hợp: (14n + 2)0,1 + 14m . 0,05 = 13 . 72,6 36,3 = 6,5 Rút gọn: 2n + m = 9 Vì cần thoả mản điều kiện 2 n; m 4. ( m, n nguyên dơng) Chỉ hợp lí khi n = m = 3 Vậy công thức phân thức phân tử X là C 3 H 8 ; Y là C 3 H 6 . Câu 4: Gọi công thức O xít Fe x O y Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 (1) Fe x O y + 2yHCl xFeCl x y2 + yH 2 O (2) Theo PT(1) Fe n = 2 H n = 4,22 224,0 = 0,01 (mol) Fe m = 0,01.56 = 0,72(g) Nếu khử hỗn hợp bằng H 2: Fe + H 2 Không phản ứng Fe x O y + yH 2 xFe + yH 2 O (3) Từ cách tính trên yx OFe m trong 6,4g hỗn hợp là: 28,1 72,0.4,6 = 3,6g. Fe m trong 6,4g hỗn hợp là 6,4 - 3,6 = 2,8g Vậy Fe m tạo thành do khử Fe x O y là: 5,6 2,8 = 2,8g Theo PT (3): 0,5 đ 0,5 đ 1 đ 1 đ 0,5 đ 1 đ 0,5 đ 1 đ Fe x O y + yH 2 xFe + yH 2 O (56x+16y)g 56xg 3,6 g 2,8g Ta có: 2,8(56 x + 16y) = 3,6.56x 156,8x + 44,8y = 201,6x 44,8y = 44,8x y x = 1 1 Vậy CT OXít sắt là FeO Câu 5 (5 đ) A là Crôm. a. 2Cr + 6HCl 2CrCl 3 + 3H 2 (1) H 2 + CuO Cu + H 2 O (2) CuO + 2HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O (3) Cu + 4HNO 3 Cu(NO3) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O (4) Theo (4) Cu n = 2 1 2 NO n = 2.4,22 344,1 = 0,03 (mol) Theo (2) 2 H n = Cu n = 0,03 (mol) Theo (1) HCl n = 2 2 H n = 2.0,03 = 0,06 (mol). HClC M (dd B) = 2,0 06,0 = 0,3 (mol). b. Theo PT (1) n Cr = 3 2 2 H n = 3 03,0.2 = 0,02 (mol) m Cr = 0,02.52 = 1,04 (g). Vậy mg kim loại còn lại = 5,2 1,04 = 4,16 (g) Khi để ngoài KK một thời gian có phản ứng: 4Cr + 3O 2 2Cr 2 O 3 (5) Khối lợng kim loại tăng = khối lợng O 2 phản ứng 2 O n = 32 024,0 = 0,00075 (mol). Theo PT (5) n Cr = 3 4 2 O n 3 4.00075,0 = 0,001 (mol) M Cr bị O xi hoá 0,01.52 = 0,052 g % m Cr bị O xi hoá 16,4 052,0 .100% = 1,25%. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình Đề thi chính thức Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 thcs Năm học 2008 2009 Môn : Hóa học Thời gian làm bài 150 phút Câu 1 (4,0 điểm) 1) Thay các chất A, B, C, D, E, F trong sơ đồ dới đây bằng các chất phù hợp trong số các chất sau: Fe 2 (SO 4 ) 3 , Fe(OH) 3 , FeCl 3 , FeCl 2 , Fe 2 O 3 , FeSO 4 (không theo thứ tự). Viết các ph- 1 đ 0,5 đ 1,5 đ 1 đ 1 đ 1 đ ơng trình thực hiện chuyển hóa và ghi rõ điều kiện (nếu có), biết mỗi mũi tên ứng với một phản ứng. A B C Fe D F E 2) Cho dung axit A tác dụng với CaCO 3 , KMnO 4 , CaC 2 , Al 4 C 3 , FeS thu đợc các khí lần lợt là CO 2 , Cl 2 , C 2 H 2 , CH 4 , H 2 S. Xác định A và viết các phơng trình hóa học trong các thí nghiệm trên. Câu 2 (5,0 điểm) 1)Chỉ dùng nớc và khí cacbonic, hãy nhận biết 5 chất bột sau đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na 2 CO 3 ,Na 2 SO 4 , BaCO 3 , BaSO 4 . Viết các phơng trình hóa học 2)Nêu hiện tợng và viết các phơng trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: a) Cho từ từ đến d dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 b) Cho từ từ đến d dung dịch HCl vào dung dịch chứa Na 2 CO 3 và NaHCO 3 3) Hoàn thành các phơng trình hóa học sau: a) NaHCO 3 (dd) d + Ba(OH) 2 (dd) b) NaHCO 3 (dd) + Ba(OH) 2 (dd) d Câu 3 (3,0 điểm) 1) Từ Xenlulozơ, các chất vô cơ và điều kiện có đủ, hãy viết các phơng trình hóa học điều chế: a) Axit axetic b) Cao su buna. 2) Hợp chất hữu cơ A có khối lợng phân tử bằng 60 (đvc). Khi đốt cháy hoàn toàn A chỉ thu đợc CO 2 và H 2 O . Hãy xác định công thức phân tử của A. Câu 4 (4,0 điểm) 1) X là dung dịch rợu etylic 92 0 . Trộn 100 ml X với 150 gam axit axetic rồi đun nóng với xúc tác H 2 SO 4 đặc . Tính khối lợng este thu đợc. Biết khối lợng riêng của rợu etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml, hiệu suất phản ứng đạt 80%. 2) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH 4 và C 2 H 4 thu đợc khí CO 2 và hơi nớc (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) có tỉ lệ thể tích là 5 : 8. Đêm đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp A trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm thu đợc vào dung dịch chứa 29,6 gam Ca(OH)2. Hỏi sau khi hấp thụ khối lợng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam. Câu 5 (4,0 điểm) Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe vào 100 ml dung dịch CuSO 4 . Sau khi các phản ứng xảy ra hòn toàn, lọc, thu đợc 6,9 gam chất rắn B và dung dịch C. Cho dung dịch NaOH d vào dung dịch C, sau khi phản ứng xong lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đén khối lợng không đổi, thu đợc 4,5 gam chất rắn D. 1) Tính nồng độ mol/l của dung dịch CuSO 4 ? 2) Tính thành phần phần trăm theo khối lợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A? 3) Tính thể tích khí SO 2 (đktc) sinh ra khi hòa tan hoàn toàn chất rắn B trong dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng, d? Cho H = 1; C =12 ; O = 16; Mg = 24; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64 Hết Sở giáo dục và đào tạo hải dơng Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Lớp 9 THCS năm học 2009 - 2010 Môn: Hóa học Thời gian :150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 28 tháng 3 năm 2010 Đề thi gồm: 01 trang Câu 1 (2 điểm) 1. Hỗn hợp A gồm bột các oxit sau: Fe x O y , Al 2 O 3 , MgO, CuO. Cho khí CO d đi qua A nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn đợc chất rắn B. Cho B vào dung dịch NaOH Đề chính thức [...]... + H2O Ca(HSO3)2 SO2 + H2O H 2SO3 H 2SO3 + NaOH NaHSO3 + H2O Ca(HSO3)2+ NaOH CaSO3 + NaHSO3 + H2O NaHSO3 + NaOH Na 2SO3 +H2O * M: Fe; A1: FeCl2; B1: Fe2 (SO4 )3; B2: SO2 ; A2: FeCl3; E: Fe(OH)3; A3: NaCl; B3: Na 2SO4 ; Fe2O3 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 t 2Fe + 6H 2SO4 đ Fe2 (SO4 )3 + 3SO2 + 6H2O FeCl2 + 1/2Cl2 FeCl3 FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl Fe2 (SO4 )3 + 6NaOH 2Fe(OH)3 + 3Na 2SO4 t 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O ... trng tng dn n ti a ( max) Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O (1) - Sau mt thi gian kt ta tan tr li, sau cựng trong sut (0,5 im) Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 d + H2O (2) Nhn xột: Khi nCO2 = n Ca(OH)2 n = max (0,5 im) Khi nCO2 = 2nCa(OH)2 n = 0 - Cho tip dd Ca(OH)2 vo dd va thu c Dung dch li c ,kt ta trng xut hin tr li, sau thi gian cú tỏch lp (0,5 im) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 2CaCO3 + 2H2O (3) 2 Ngi ta thc hin 5... với CaCO3 để tạo ra Ca(HCO3)2 tan đợc trong dung dịch Từ PTPƯ (1) ta có mCaCO3 sinh ra mCaCO3 = 0,05.100 = 5g Số mol CO2 d nCO2(d) = 0,075 0,05 = 0,025 mol PTPƯ CaCO3 + CO2 (còn d) + H2O = Ca(HCO3)2 (2) 1mol 1mol ? 0,025mol Kết luận: CaCO3 đã tham gia phản ứng để tạo ra Ca(HCO3)2 là mCaCO3 = 0,025 100 = 2,5g (1đ) => Khối lợng CaCO3 thu đợc thật sự là: 5 2,5 = 2,5g (1đ) Câu 5: (7đ) a, (5đ) CTPT của 2... báo danh Chữ kí giám thị 1 .Chữ kí giám thị 2 Đáp án môn Hoà (Tham khảo) 0 2 5 2 Câ u I ý Đáp án Điểm 2.5 * Hiện tợng: - Dẫn SO2 vào dd Ca(OH)2 lúc đầu xuất hiện kết tủa vẩn đục, sau đó kết tủa tan trở lại tạo thành dd trong suốt - Nhỏ dd NaOH vào dd trong suốt lại thu đợc kết tủa trắng * PTHH: t 2FeS2 + 11/2O2 2Fe2O3 + 4SO2 SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O SO2 + CaSO3 + H2O Ca(HSO3)2 SO2 ... C2H6 (0,5đ) CTCT của A: CH3 CH3 (etan) (0,5đ) Câu 5: (7,5đ) a, (5,5đ) Phản ứng giữa CO2 và NaOH sẽ tạo ra - Muối axit NaHCO3 nếu nCO2 : nNaOH = 1 : 1 (1) (0,5đ) - Muối trung hòa Na 2CO3 nếu nCO2 : nNaOH = 1 : 2 (2) (0,5đ) 2,24 nCO2 = = 0,1mol Theo đề bài: 22,4 n NaOH = 0,155.1 = 0,15mol => nCO2 : nNaOH = 0,1 : 0,15 = 1 : 1,5 (3) So sánh (1), (2), (3) => phản ứng CO2 và NaOH sẽ tạo ra 1 hỗn hợp muối... thi chính thức sở giáo dục và đào tạo Hải dơng Đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên Nguyễn Trãi - năm học 2009 - 2010 Môn thi: hoá học Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 08 tháng 7 năm 2009 (Đề thi gồm có: 01 trang) Câu I (2.5điểm) 1 Đốt quặng pirit sắt trong không khí thu đợc khí SO2 Dẫn từ từ khí SO2 đến d vào dung dịch Ca(OH)2 thu đợc dung dịch A... ngậm nớc là CuSO4.5H2O (0,5đ) Câu 3: (2,5đ) a, (1,25đ) Viết đúng mỗi phản ứng cho 0,25đ (5phản ứng) b, (1đ) Viết đúng mỗi phản ứng cho 0,25đ (5 phản ứng) Câu 4: (5đ) nCa(OH)2 = n CO2 = 3,7 = 0,05 mol 74 1,68 = 0,075 mol 22,4 (0,5đ) PTPƯ Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O (1) 1mol 1mol 0,05mol 0,075mol Vì (1đ) 0,05 1 < 0,075 nên CO2 d (0,5đ) 1 Lợng CO2 d lại phản ứng với CaCO3 để tạo ra Ca(HCO3)2 tan đợc trong... tử H 2O kết tinh ngời ta lấy 25 gam tinh thể đồng sunphat ngậm nớc CuSO4 xH2O (màu xanh), đun nóng tới khối lợng riêng không đổi thu đợc 16g chất rắn màu trắng (CuSO4 khan) tính số phân tử nớc x Câu 3: Viết phơng trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa: a, Ca -> CaO -> CaCO3 -> CaCl2 Ca(OH)2 b, S -> SO2 -> SO3 -> Oleum Na 2SO3 -> Na 2SO4 Câu 4: Dung dịch chứa 3,7g Caxi hiđroxit hấp thụ 1 lợng Cacbon đioxit... 0,15.78 = 11,7 (gam) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2 3 IV 2.0 RCOOH + C2H5OH ơ RCOOC2H5 + H2O RCOOH + NaOH RCOONa + H2O H 2 SO4 ;t 0 (1) 0.25 (2) Ta có n RCOOH = 0,8> n C H OH = 0,7 , kết hợp với pt (1) nên axit d, hiệu suất p tính theo rợu nNaOH = 0,2.2 = 0,4 (mol) Theo (2) n RCOOH = n RCOONa = 0,4 (mol) 0,25 Theo (1) n C H OH p = nRCOOH p = 0,8 - 0,4 = 0,4 (mol) 0,4 100 ; 57,14% Vậy H = 0,7 - Khi cô cạn... sẽ tạo ra 1 hỗn hợp muối vì: 1 : 1 > 1 : 1,5 > 1 : 2 (1 > 0,67 > 0,5) (1đ) 2CO2 + 3NaOH = NaHCO3 + Na 2CO3 + H2O (1đ) 2mol 3mol 1mol 1mol H2 0,1mol 0,15mol ? ? Tỉ số 0,1 0,15 = = 0,05 Chứng tỏ lợng CO2 và NaOH đợc dùng là vừa đủ để tạo ra 2 2 3 muối nNaHCO3 = nNa 2CO2 = 0,1.1 = 0,05 mol 2 (1đ) Vdd = 0,15l => CM(NaHCO3) = CM(Na 2CO3 ) = 0,05 = 0,33M (1,5đ) 0,15 b, PTPƯ: NaOH + NH4Cl = NaCl + H2O + NH3 (1đ) . CaSO 3 + H 2 O SO 2 + CaSO 3 + H 2 O Ca(HSO 3 ) 2 SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 H 2 SO 3 + NaOH NaHSO 3 + H 2 O Ca(HSO 3 ) 2 + NaOH CaSO 3 + NaHSO 3 + H 2 O NaHSO 3 + NaOH Na 2 SO 3 +H 2 O 2 *. nguyờn t oxi chuyn t CO th nh 2 CO (hay s mol 2 CO ). M s mol nguyờn t oxi trong 2 A bng s mol 42 SOH ó phn ng trong (5). M )6()()6()()5( 242424242 HbandauSOHSOHbandauSOHSOH nnnnn == Do vy. 1 A l : à ban O 33 += Theo giả thi t ta tính được: ).(5,05,0.1 42 moln SOH == Các phản ứng có thể xảy ra: 24332 23 COOFeCOOFe o t +→+ (1) 243 3 COFeOCOOFe o t +→+ (2) 2 COFeCOFeO o t +→+
- Xem thêm -

Xem thêm: mot so de thi HSG-Chuyenhay co dap an, mot so de thi HSG-Chuyenhay co dap an,