16 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán

16 670 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2014, 20:01

Đây là một bộ đề luyện thi tốt nghiệp môn toán THPT được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố, nâng cao kiến thức và luyện thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng, luyện thi cho HS và giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. ĐỀ SỐ 1 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số 2 1 1 x y x + = − 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = (m 2 + 2)x + m song song với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thỉ (C) với trục tung. Câu II (3, 0 điểm) 1 Giải phương trình: x l x 3 2.3 7 . + − + = 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = x(ln x - 2) trên đoạn [l; e 2 ]. 3. Tính: 1 1 1 (3 1 ) . 2 I x dx x − = + + + ∫ Câu III (1,0 điểm) Cho khối lăng trụ đứng ABC.A 1 B 1 C 1 có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A và BC = a. Đường chéo của mặt bên ABB 1 A 1 tạo với đáy góc 60 o . Tính thể tích khối lăng trụ đó theo a. II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1 Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(1 ; 2; -1), B(2; 0; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - y + 3z + 1 = 0. 1. Viết phương trình đường thẳng AB. 2. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P). Câu V.a (1.0 điểm) Tìm phần thực, phần ảo của số phức z = (2 - i) 3 . 2. Theo chương trình nâng cao: Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(1 ; 2; - 1), B(2; 0; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - y + 3z + 1 = 0. 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A và song song với mặt phẳng (P). 2. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa đường thẳng AB và vuông góc với mặt phẳng (P). Câu V.b (1,0 điểm) Thực hiện phép tính: 4 3 1 1 4 3 i i i i − + + + − . 1 ĐỀ SỐ 2 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) Cho hàm số 3 2 1 2 3 3 y x x x= − + 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại gốc tọa độ. Câu II (3, 0 điểm) 1 Giải phương trình: 2 2 1 2 log ( 2 8) 1 log ( 2)x x x− − = − + 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 2 4y x x= − trên đoạn 1 [ ;3] 2 . 3. Tính: 1 0 ( 2) . x I x e dx= + ∫ Câu III (1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 60 0 Biết SB = SC = BC = a. Tính thể tích khối chóp đó theo a. II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 - 4x + 2y + 4z - 7 = 0 và mặt phẳng (α) : x - 2y + 2z + 3 = 0 1. Tính khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) tới mặt phẳng (α). 2. Viết phương trinh mặt phẳng (β) song song với mặt phẳng (α) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Câu V.a (1,0 điểm) Giải phương trình sau trên tập số phức: 3x 2 - 4x + 6 = 0. 2. Theo chương trình nâng cao: Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 - 4x + 2y + 4z - 7 = 0 , đường thẳng d : 1 2 1 2 1 x y z− − = = − 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d và tiếp xúc với mặt cầu (S). 2. Viết phương trình đường thẳng đi qua tâm của mặt cầu (S), cắt và vuông góc với đường thẳng d. Câu V.b (1,0 điểm) Viết dạng lượng giác của số phức z 2 , biết z = 1 + 3 i. 2 ĐỀ SỐ 3 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x 4 - 2x 2 - 3 1 . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Dùng đồ thị, tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: x 4 - 2x 2 - 3 = m . Câu II (3, 0 điểm) 1. Giải bất phương trình : 1 1 1 ( ) 8 12.( ) . 4 2 x x+ + ≤ 2. Tính (cos 3x sin 2x. sin x)dx + ∫ 3. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 64 cm 2 , hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất. Câu III (1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABCD có cạnh bên SA vuông góc với đáy; Cạnh bên SC tạo với đáy góc 60 0 . Đáy ABCD là hình vuông có độ dài đường chéo là a. Tính thể tích khối chóp đó theo a. II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1 Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm: M(1; -2; l), N(1; 2; -5), P(0; 0; -3) và mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 - 2x + 6y - 7 = 0. 1. Viết phương trình mặt phẳng (MNP) . 2. Viết phương trình mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (MNP) và tiếp xúc với mặt cầu (S) Câu V.a (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol y = x 2 và đường thẳng y = 2x + 3. 2. Theo chương trình nâng cao: Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: M(0; 2; -2), N(0; 3; -1) và mặt cầu (S) có phương trình : x 2 + y 2 + z 2 - 2x + 6y - 7 = 0. 1. Tính khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) tới đường thẳng MN. 2. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng MN và tiếp xúc với mặt cầu (S). Câu V.b ( 1,0 điểm) Tính thể,tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi Parabol y = 2x - x 2 và đường thẳng y = x quay quanh trục Ox. 3 ĐỀ SỐ 4 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số 2 4 2 x y x + = − 1 . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm 2 đường tiệm cận của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục Ox. Câu II (3, 0 điểm) 1. Giải bất phương trình: 1 1 2 2 2 1 log ( 3) log (4 ) log 6 x x+ + − > . 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số : f(x) = 4 sin 3 x - 9cos 2 x + 6sin x + 9 . 3. Tính: 2 3 1 ln x I dx x = ∫ Câu III (1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABC có SA = SB = SC = BC = a. Đáy ABC có ∠ BAC = 90 0 , ∠ ABC = 60 0 . Tính thể tích khối chóp đó theo a. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm: M(1; -2; 1) và đường thẳng d có phương trình 1 1 2 3 1 x y z− + = = 1. Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M và song song với đường thẳng d . 2. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với đường thẳng d . Câu V.b (1,0 điểm) Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đổ thị hàm số y = - lnx và đường thẳng x = e quay quanh trục Ox. 2. Theo chương trình nâng cao: Câu V.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1 ; -2; 1 ) và đường thẳng d có phương trình 1 1 2 3 1 x y z− + = = 1. Tính khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng d . 2. Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M, cắt và vuông góc với đường thẳng d . Câu V.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 2 log (2 2 ) 1 2 2.2 2 2 1 x y x y+ =    − = −   4 ĐỀ SỐ 5 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x 4 - 2x 2 + 3, gọi đồ thị hàm số là (C). 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục Oy. Câu II (3,0 điềm) 1 Giải phương trình: x x 4 4.2 32 0− − = . 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 + 3x 2 - 9x - 1 trên [- 4 ; 3]. 3. Giải phương trình: x 2 - 3x + 5 = 0 trên tập hợp số phức. Câu III (1,0 điểm) Bán kính đáy của hình trụ là 5cm, thiết diện qua trực là một hình vuông. Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của khối trụ. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình nâng cao: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (2; l; 4), B(-l; -3; 5). a. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. b. Viết phương trình mặt cầu tâm A đi qua B. Câu V.a (2,0 điểm) Tính tích phân: 4 2 3 1 3 2 I dx x x = − + ∫ 2. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (3; -1 ; 3) và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x - y + 2z + 1 = 0. a. Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P). b. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). Câu V.b (1,0 điểm) Tính: 1 x 0 xeI dx= ∫ 5 ĐỀ SỐ 6 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số 3 3 1y x x= − + ; gọi đồ thị hàm số là (C). 1. Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x 3 - 3x + m = 0. Câu II (3, 0 điểm) 1. Giải bất phương trình: 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 . x x x x x x+ + + + + + < + + . 2. Tính 1 2 0 ln(1 )I x x dx= + ∫ 3 . Tính giá trị biểu thức: 2 2 ( 3 2. ) ( 3 2. )A i i= + + − . Câu III (1,0 điểm) Bán kính đáy của hình nón là R, góc ở đỉnh của hình khai triển hình nón là π . Hãy tính thể tính khối nón. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho A (l; 0; 5), B (2; -1 ;0) và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x - y + 3z + l = 0 1. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( P). 2. Lập phương trình mặt phẳng (Q) đi qua 2 điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P). Câu V.a (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = x 3 - 3x 2 + 5 trên [-l ; 4] 2. Chương trình nâng cao Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điềm A (2; 3; 1) và đường thẳng ∆ có phương trình 5 2 3 1 1 x y z+ − = = − 1. Viết phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A và đường thẳng ∆ . 2. Tính khoảng cách từ A trên đường thằng ∆ . Câu V.b (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2 4y x x= + − . ĐỀ SỐ 7 : 6 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số 2 1 1 x y x − = − , gọi đồ thị là (C) 1. Khảo sát vẽ đồ thị của hàm số 2. Chứng minh rằng đồ thị (C) nhận giao điểm I của hai tiệm cận làm tâm đối xứng Câu II (3, 0 điểm) 1. Giải phương trình: 2 3 3 log ( 1) 5log ( 1) 6 0x x+ − + + = 2. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: 3. 2siny x x= − trên [0; ] π . 3. Giải phương trình: x 2 - 5x + 8 = 0 trên tập hợp số phức. Câu III (1,0 điểm) Cho hình cầu tâm O, bán kính R. Một điểm A thuộc mặt cầu; mặt phẳng ( α ) qua A sao cho góc giữa OA và mặt phẳng ( α ) là 30 0 . Tính diện tích của thiết diện tạo thành. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình nâng cao: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (l;1;2) và mặt phẳng (P) có phương trình: 3x - y + 2z - 7 = 0. 1. Viết phương trình đường thẳng ∆ qua A và vuông góc với (P). 2. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A biết rằng mặt cầu (S) cắt (P) theo đường tròn có bán kính 13 14 r = . Câu V.a (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = xe x , trục hoảnh và đường thẳng x = 1 . 2. Theo chương trình chuẩn. Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (3; -l; 3) và đường thẳng ∆ có phương trình: 1 3 3 2 2 x t y t x t = − +   = − −   = −  1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thắng ∆ . 2. Viết phương trình đường thẳng ∆ ' qua A và song song với đường thẳng ∆ . Câu V.b (1,0 điểm) Tính 2 1 ( 2)(1 ).I x x dx= + − ∫ ĐỀ SỐ 8 : 7 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x 3 - 3x 2 + 3mx + 3m + 2; (l) 1. Khảo sát vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1. 2. Tìm m để hàm số (l) đồng biến trên ¡ . Câu II (3, 0 điểm) 1. Giải bất phương trình 2 2 log (2 1) 2x x+ + ≤ 2. Tính : 2 0 cos .I x x dx π = ∫ 3. Giải phương trình: x 2 - 6x + 10 = 0 trên tập hợp số phức Câu III (1,0 điểm) Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy là a. Góc tạo bởi cạnh bên với mặt đáy là 60 0 . Tính thể tích của khối chóp. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình nâng cao: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A(1 ;l ;-2) vả đường thằng d có phương trình: 1 1 2 2 1 3 x y z+ − − = = 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thẳng d. 2. Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua đường thẳng d. Câu V.a (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: f(x) = x – cos2x trên [ ; ] 2 2 π π − 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho các điểm A(-2; 0; l), B(4; 2; -3) và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x + y + 2z -7 = 0. 1. Viết phương trình đường thẳng AB. 2. Tính khoảng cách từ trung điểm I của đoạn thằng AB đến mặt phẳng (P) Câu V.b (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = -2x 4 + 4x 2 + 1 trên [-1;2] ĐỀ SỐ 9 : 8 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x 3 + mx + 2 ; (1) (m là tham số). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = -3. 2. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số (l) cắt trục hoành tại một và chỉ một điểm. Câu II (3, 0 điểm) 1. Giải bất phương trình: x x 5.4 4.2 1 0 − − > . 2. Tính tích phân: 2 2 0 x I xe dx − = ∫ 3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = x 4 - 2x 2 + 5 với x ∈ [-2; 3] . Câu III (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC. Đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông góc với đáy, góc ACB có số đó bằng 60 0 , BC = a, SA = a 3 . Gọi M là trung điểm cạnh SB. Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính thể tích khối tứ diện MABC. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 3; 2); B(1; 2; l); C(1 ; 1 ; 3). Hãy viết phương trình của đường thẳng đi qua trọng tâm tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC. Câu V.a (1,0 điểm) Tìm số nghịch đảo của số phức: z = 3 + 4i. 2. Theo chương trình nâng cao: Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 và d 2 có phương trình: d 1 : 2 1 1 1 2 x y z− + = = − − và d 2 : 1 2 2 1 1 x y z+ − = = − . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d 1 và d 2 Câu V.b (1,0 điểm) Viết dưới dạng lượng giác của số phức z = 2i( 3 - i). ĐỀ SỐ 10 : 9 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số 2 3 1 x y x − = − (1) 1 Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2. Viết phương trình tiếp tuyến với đổ thị (C), biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng y = x + 2009. Câu II (3, 0 điểm) 1. Giải phương trình: 3 1 ( 3 2) ( 3 2) x x x− + = − 2. Tính tích phân: 1 2 0 1 xdx I x = + ∫ 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:f(x) = cosx.(1 + sinx) với ( 0 2x π ≤ ≤ ). Câu III (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, đường cao SH = a 3 . Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp S.ABCD. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình mặt phẳng (P) qua hai điềm A(7; 2; -6) và B(5; 6; -4) . Biết: 1. (P) song song với Oy. 2. (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) : x - 4y = 5. Câu V.a (1,0 điểm) Tìm số phức z thoả mãn đẳng thức: iz + 2 - i = 0. 2. Theo chương trình nâng cao: Câu V.b (2,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(7; 4; 3), B(1 ; l ; 1 ), C(2; -1; 2), D(- 1; 3; l). 1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD. 2. Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (BCD). Câu V.b (1,0 điểm) Giải phương trình trên tập số phức : x 2 - (5 - i)x + 8 - i - 0. ĐỀ SỐ 11 : 10 [...]... Tìm tọa độ giao điểm A của d2 và mặt phẳng Oxy Câu V.b (1,0 điểm) Tìm phần thực và phần ảo của số phức: x = 2 − i 1+ i − 1 + 2i 3i ĐỀ SỐ 16 : 15 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m + m4 ; (l) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số ứng với m =1 2 Tìm m để đồ thị hàm số (l) có 3 điểm cực trị Câu II (3 điểm) 2 1 Giải phương trình : 2... và vuông góc với (P) 2 Tìm điểm A' đối xứng với A qua (P) Câu V.b ( 1.0 điểm) Viết số phức z dưới dạng đại số: z = ( 2 + 2 + i 2 − 2 )8 ĐỀ SỐ 13 : 12 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = 2 x −1 (l) x+2 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) 2 Gọi d là đường thẳng đi qua điểm I(2; 0) và có hệ số góc m Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt... d sao cho ∆ MOA cân tại đỉnh O Câu V.b (1.0 điểm) Giải phương trình bậc 2 sau trong tập hợp các số phức £ : z2 – 2(2 – i )z + 6 – 8i = 0 ĐỀ SỐ 14 : 13 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2 (l) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) 2 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng d: y = 2 Câu II (3 điểm) 1 Giải phương... xúc với mặt phẳng (P) ( O là gốc tọa độ) Câu V.b (1,0 điểm) Giải phương trình bậc 2 sau trong tập hợp các số phức £ : x2 - 2x + 5 = 0 ĐỀ SỐ 15 : 14 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x3 - 3x2 + m ; (Cm) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0 2 Tìm m để (Cm) có 2 cực trị và giá trị cực đại, cực tiểu trái dấu Câu II (3,0 điểm) 1 Giải bất... 1 y −1 z − 2 = = ; 2 3 1 ∆2 : 2 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy Câu V.b (1,0 điểm) Tìm căn bậc hai của số phức : z = 17 + 20 2 i ĐỀ SỐ 12 : 11 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x3 - 3ax2 + 2 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với a = 1 2 Với những giá trị nào của a thì hàm số có cực đại và cực tiểu Câu II (3, 0 điểm) 1 Tìm... cực trị của hàm số y = xex 2 Tìm nguyên hàm của I = ∫ cos8xsin xdx 3 Xác định m để bất phương trình log 2 x 2 log 2 x − 1 2 ≥ m nghiệm đúng với ∀ x > 0 Câu III (1,0 điểm) Cho khối lăng trụ tam giác đều ABCA'B'C' có cạnh đáy bằng 2a và chiều cao bằng a Tính thể tích khối lăng trụ II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần... hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y == x2 − x − 2 và trục hoành x −3 3 Cho a, b ≥ 0 và a + b = 1 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức: P = 9a + 9b Câu III (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng a chiều cao bằng h Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần... 1 Giải phương trình: log 2 2 + log 2 4x = 3 x 2 Tính tích phân: I = π 2 0 ∫ sin 3 x dx 1 + cos x 3 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số : y = x + 4 − x 2 Câu III (l điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy là α Tính thể tích khối chóp theo a và α II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương... trình : 2 log 2 ( x + 2 ) + log x + 2 4 = 5 2 2 2 Tính tích phân: I = ∫1 dx x( x 3 + 1) 3 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của hàm số: y = x +1 x − x +1 2 Câu III (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD Cạnh bên bằng a, góc giữa cạch bên và mặt đáy bằng α Xác định và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp theo a và α II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ... và mặt phẳng ( α ) 2 Viết phương trình mặt phẳng ( β ) qua I và vuông góc với đường thẳng d Câu V.b (1,0 điểm) Giải phương trình bậc 2 sau trong tập hợp các số phức £ : x2 + (l – 3i)x - 2(1 + i) = 0 16 . 1 1 2 3 i i i i − + − + ĐỀ SỐ 16 : 15 I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x 4 - 2mx 2 + 2m + m 4 ; (l) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của. 3 1 1 4 3 i i i i − + + + − . 1 ĐỀ SỐ 2 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) Cho hàm số 3 2 1 2 3 3 y x x x= − + 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm. phức z 2 , biết z = 1 + 3 i. 2 ĐỀ SỐ 3 : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x 4 - 2x 2 - 3 1 . Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan