Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết)

159 3.7K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 21:30

Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 1 x y x = − (1). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). b) Tìm m để đường thẳng y x m = + cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác IAB có diện tích bằng 3 , với I là giao điểm của hai tiệm cận. Câu 2 (1,0 điểm). a) Giải phương trình: 2 sin 2 2cos 3sin cosx x x x− = − . b) Giải phương trình: 1 2 2 log (4 4).log (4 1) 3 x x+ + + = . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 1 1 ln d . e I x x x x   = +  ÷   ∫ Câu 4 (1,0 điểm). a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện ( ) 2 5z i z i+ − = + . Tính mô đun của số phức 2 1w iz z= + + . b) Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên ra 5 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 5 tấm thẻ được chọn ra có 3 tấm thẻ mang số lẻ, 2 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 4. Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm ( ) 2;5;1A và mặt phẳng ( ): 6 3 2 24 0P x y z+ − + = . Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt cầu (S) có diện tích 784 π và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại H, sao cho điểm A nằm trong mặt cầu. Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết 2 3SD a= và góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 0 30 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC). Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, Cho hình thang cân ABCD với hai đáy AD, BC. Biết ( ) 2;3B và AB BC = , đường thẳng AC có phương trình 1 0x y− − = , điểm ( ) 2; 1M − − nằm trên đường thẳng AD. Viết phương trình đường thẳng CD. Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 3 3 2 3 3 4 2 0 ( , ) 3 2 2 x y y x y x y x x x y  − + + − + =  ∈  + − = + +   ¡ . Câu 9 (1,0 điểm). Cho , ,a b c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện 3.ab bc ca+ + = Chứng minh rằng: 1 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) 2 2 2 1 1 1 1 . 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )a b c b c a c a b abc + + ≤ + + + + + + Hết Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 Câu Đáp án Điểm 1 (2,0đ) a) (1,0 điểm)  Tập xác định { } \ 1D = ¡ .  Sự biến thiên: - Chiều biến thiên: ( ) 2 1 ' 0, 1 y x D x = − < ∀ ∈ − . Hàm số nghịch biến trên từng khoảng ( ) ;1−∞ và ( ) 1;−∞ . 0,25 - Giới hạn và tiệm cận: lim lim 1 x x y y →−∞ →+∞ = = . ⇒ tiệm cận ngang: 1y = . 1 1 lim ; lim x x y y − + → → = −∞ = +∞ . ⇒ tiệm cận đứng: 1x = . 0,25 - Bảng biến thiên: x −∞ 1 +∞ y' - - y 1 +∞ −∞ 1 0,25  Đồ thị: 0,25 b) (1,0 điểm) Gọi :d y x m= + . Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (C) 0,25 2 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) là: 1 x x m x = + − ( ) ( ) 1x x x m⇔ = − + (Vì 1x = không phải là nghiệm của phương trình) ( ) 2 2 0x m x m⇔ + − − = (1) Ta có 2 4 0,m m∆ = + > ∀ nên đường thẳng d luôn cắt đồ thị ( C) tại hai điểm phân biệt A, B với mọi m . 0,25 Khi đó, ( ) ( ) 1 1 2 2 ; , ;A x x m B x x m+ + , với 1 2 ,x x là hai nghiệm của phương trình (1). Ta có: ( ) ( ) 1;1 , 2 m I d I AB⇒ = . và ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 8 2 4AB x x x x x x x x m= − + − = + − = + . 0,25 Ta có: ( ) 2 4 1 . , 2 2 IAB m m S AB d I AB + = = . Theo giả thiết, ta có: 2 4 3 3 2 2 IAB m m S m + = ⇔ = ⇔ = ± . 0,25 2 (1,0đ) a) Phương trình đã cho tương đương 2 2sin 3sin 2 2sin cos cos 0x x x x x− − + + = ( ) ( ) 2sin 1 sin cos 2 0x x x⇔ + + − = 0,25  sin cos 2 0x x + − = : Phương trình vô nghiệm  2 6 2sin 1 0 ( ) 7 2 6 x k x k x k π π π π  = − +  + = ⇔ ∈   = +   ¢ Vậy phương trình đã cho có nghiệm: 7 2 , 2 ( ). 6 6 x k x k k π π π π = − + = + ∈¢ 0,25 b) ( ) 1 2 2 2 2 log (4 4).log (4 1) 3 2 log (4 1) .log (4 1) 3 x x x x+ + + = ⇔ + + + = 0,25 Đặt 2 log (4 1) x t = + , phương trình trở thành: ( ) 1 2 3 3 t t t t =  + = ⇔  = −   2 1 log (4 1) 1 4 1 2 0 x x t x= ⇒ + = ⇔ + = ⇔ = .  2 1 7 3 log (4 1) 3 4 1 4 8 8 x x x t = − ⇒ + = − ⇔ + = ⇔ = − : Phương trình vô nghiệm. Vậy phương trình đã cho có nghiệm: 0x = . 0,25 3 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) 3 (1,0đ) Ta có: 1 1 1 1 1 ln d ln d ln d . e e e I x x x x x x x x x x   = + = +  ÷   ∫ ∫ ∫ 0,25  Tính 1 ln d e x x x ∫ . Đặt lnu x= và dv xdx= . Suy ra 1 du dx x = và 2 2 x v = Do đó, 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ln d ln d 2 2 2 4 4 4 e e e x x e x e x x x x x= − = − = + ∫ ∫ 0,25  Tính 1 1 ln d . e x x x ∫ Đặt 1 lnt x dt dx x = ⇒ = . Khi 1x = thì 0t = , khi x e= thì 1t = . Ta có: 1 1 2 1 0 0 1 1 ln d tdt . 2 2 e t x x x = = = ∫ ∫ 0,25 Vậy, 2 3 . 4 e I + = 0,25 4 (1,0đ) a) Đặt ( ) ,z a bi a b= + ∈¡ . Từ giả thiết ta có: 3 5 1 1 2 a b a a b b − = =   ⇔   − − = = −   . Do đó 1 2z i = − . 0,25 Suy ra ( ) ( ) 2 2 1 1 1 2 1 2 3w iz z i i i i= + + = + − + − = − . Vậy 3w = . 0,25 b) Số phần tử của không gian mẫu là: ( ) 5 20 15504n CΩ = = . Trong 20 tấm thẻ, có 10 tấm thẻ mang số lẻ, có 5 tấm thẻ mang số chẵn và chia hết cho 4, 5 tấm thẻ mang số chẵn và không chia hết cho 4. 0,25 Gọi A là biến cố cần tính xác suất. Ta có: ( ) 3 1 1 10 5 5 . . 3000n A C C C= = . Vậy, xác suất cần tính là: ( ) ( ) ( ) 3000 125 15504 646 n A P A n = = = Ω . 0,25 5 (1,0đ ) Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P). Suy ra: 2 6 : 5 3 1 2 x t d y t z t = +   = +   = −  Vì H là hình chiếu vuông góc của A trên (P) nên ( )H d P= ∩ . Vì H d∈ nên ( ) 2 6 ;5 3 ;1 2H t t t+ + − . 0,25 Mặt khác, ( )H P∈ nên ta có: ( ) ( ) ( ) 6 2 6 3 5 3 2 1 2 24 0 1t t t t+ + + − − + = ⇔ = − Do đó, ( ) 4;2;3H − . 0,25 Gọi I , R lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu. Theo giả thiết diện tích mặt cầu bằng 784 π , suy ra 2 4 784 14R R π π = ⇒ = . 0,25 4 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Vì mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại H nên ( )IH P I d⊥ ⇒ ∈ . Do đó tọa độ điểm I có dạng ( ) 2 6 ;5 3 ;1 2I t t t+ + − , với 1t ≠ − . Theo giả thiết, tọa độ điểm I thỏa mãn: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 6 2 6 3 5 3 2 1 2 24 1 14 ( ,( )) 14 6 3 ( 2) 1 3 14 2 2 6 3 2 14 t t t t d I P t t AI t t t t  + + + − − +  =  =  =     + + − ⇔ ⇔ ⇔ = = −     <    − < <  + + − <   Do đó, ( ) 8;8; 1I − . Vậy, mặt cầu ( ) ( ) ( ) 2 2 2 ( ): 8 8 1 196S x y z− + − + + = 0,25 6 (1,0đ) Gọi H là trung điểm của AB. Suy ra ( )SH ABCD⊥ và · 0 30SCH = . Ta có: 2 3SHC SHD SC SD a∆ = ∆ ⇒ = = . Xét tam giác SHC vuông tại H ta có: 0 0 .sin .sin30 3 .cos .cos30 3 SH SC SCH SC a HC SC SCH SC a = = = = = = 0,25 Vì tam giác SAB đều mà 3SH a= nên 2AB a= . Suy ra 2 2 2 2BC HC BH a= − = . Do đó, 2 . 4 2 ABCD S AB BC a= = . Vậy, 3 . 1 4 6 . 3 3 S ABCD ABCD a V S SH= = . 0,25 Vì 2BA HA= nên ( ) ( ) ( ) ( ) , 2 ,d B SAC d H SAC= Gọi I là hình chiếu của H lên AC và K là hình chiếu của H lên SI. Ta có: AC HI⊥ và AC SH⊥ nên ( ) AC SHI AC HK⊥ ⇒ ⊥ . Mà, ta lại có: HK SI ⊥ . Do đó: ( ) HK SAC⊥ . 0,25 Vì hai tam giác SIA và SBC đồng dạng nên . 6 3 HI AH AH BC a HI BC AC AC = ⇒ = = . Suy ra, 2 2 .HS HI HK HS HI = = + 66 11 a . Vậy , ( ) ( ) ( ) ( ) 2 66 , 2 , 2 11 a d B SAC d H SAC HK= = = 0,25 5 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) 7 (1,0đ) Vì ABCD là hình thang cân nên nội tiếp trong một đường tròn. Mà BC CD = nên AC là đường phân giác của góc · BAD . Gọi 'B là điểm đối xứng của B qua AC. Khi đó 'B AD∈ . Gọi H là hình chiếu của B trên AC. Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ phương trình: 1 0 3 5 0 2 x y x x y y − − = =   ⇔   + − = =   . Suy ra ( ) 3;2H . Vì B’ đối xứng với B qua AC nên H là trung điểm của BB’. Do đó ( ) ' 4;1B . 0,25 Đường thẳng AD đi qua M và nhận 'MB uuuur làm vectơ chỉ phương nên có phương trình 3 1 0x y− − = . Vì A AC AD= ∩ nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình: 1 0 1 3 1 0 0 x y x x y y − − = =   ⇔   − − = =   . Do đó, ( ) 1;0A . Ta có ABCB’ là hình bình hành nên 'AB B C= uuur uuuur . Do đó, ( ) 5;4C . 0,25 Gọi d là đường trung trực của BC, suy ra :3 14 0d x y+ − = . Gọi I d AD= ∩ , suy ra I là trung điểm của AD. Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ: 3 14 0 3 1 0 x y x y + − =   − − =  . Suy ra, 43 11 ; 10 10 I    ÷   . Do đó, 38 11 ; 5 5 D    ÷   . 0,25 Vậy, đường thẳng CD đi qua C và nhận CD uuur làm vectơ chỉ phương nên có phương trình 9 13 97 0x y+ − = . (Học sinh có thể giải theo cách khác) 0,25 8 (1,0đ) 3 3 2 3 3 4 2 0 (1) 3 2 2 (2) x y y x y x x x y  − + + − + =   + − = + +   Điều kiện: 2x ≥ − . ( ) ( ) 3 3 3 2 3 (1) 2 3 4 2 1 1 2x x y y y x x y y⇔ + + = − + ⇔ + + = − + − + . 0,25 Xét hàm số ( ) 3 2f t t t= + + trên [ ) 2;− +∞ . Ta có: ( ) [ ) 2 ' 3 1 0, 2;f t t t= + > ∀ ∈ − +∞ . Suy ra hàm số ( ) f t đồng biến trên [ ) 2;− +∞ . Do đó: 1x y= − . 0,25 6 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Thay 1y x= + và phương trình (2) ta được: 3 3 2 2 1x x− = + + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 4 2 2 x x x x x x x x + − + + ⇔ − = + − ⇔ − + + = + + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 0 2 2 2 2 x x x x x x x x x   −   ⇔ − + + = ⇔ − + + − =   + + + +   0,25  2 0 2 3x x y− = ⇔ = ⇒ =  ( ) ( ) 2 2 2 2 2 4 0 2 4 2 2 2 2 x x x x x x + + − = ⇔ + + = + + + + (*) Ta có ( ) [ ) 2 2 2 2 4 1 3 3; 1, 2; 2 2 VT x x x VP x x = + + = + + ≥ = ≤ ∀ ∈ − +∞ + + Do đó phương trình (*) vô nghiệm. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất ( ) ( ) ; 2;3x y = . 0,25 9 (1,0đ) Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương ta có: 2 3 3 3 ( ) 1ab bc ca abc abc= + + ≥ ⇒ ≤ . 0,25 Suy ra: 2 2 2 1 1 1 ( ) ( ) ( ) 3 (1). 1 ( ) 3 a b c abc a b c a ab bc ca a a b c a + + ≥ + + = + + = ⇒ ≤ + + Tương tự ta có: 2 2 1 1 1 1 (2), (3). 1 ( ) 3 1 ( ) 3b c a b c a b c ≤ ≤ + + + + 0,25 Cộng (1), (2) và (3) theo vế với vế ta có: 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 3 3 ab bc ca a b c b c a c a b c b c abc abc + + + + ≤ + + = = + + + + + + W . 0,25 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 1, 3 1, ( , , 0).abc ab bc ca a b c a b c= + + = ⇒ = = = > 0,25 ĐỀ SỐ 2: ĐỀ ÔN THI TN THPT QUỐC GIA NĂM HOC 2014 – 2015 TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ Câu 1. Cho hàm số 3 2 6 9 2y x x x= − + − (1) có đồ thị (C) a/ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) b/ Chứng minh rằng trên (C) không thể tồn tại hai điểm có hoành lớn hơn 3 sao cho hai tiếp tuyến với (C) tại hai điểm đó vuông góc với nhau Câu 2. a/ Cho tam giác ABC có góc A lớn nhất và thỏa: cos2A + cos2B + cos2C = − 1 7 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A b/ Tìm môđun của số phức z, biết 2 2 3 1 z z z z + + = + Câu 3. Giải bất phương trình: ( ) ( ) ( ) 5 5 1 5 log 4 1 log 7 2 1 log 3 2x x x+ − − ≤ + + Câu 4. Giải hệ phương trình: ( ) 6 2 3 2 2 3 4 3 6 2 1 8 7 x x y y y y x x y x  + − = + +   − + + + + =   Câu 5. Tính tích phân sau: ( ) 2 2 3 cot 6 3 cos sin x I dx x x π π π   −  ÷   = + ∫ Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật.E là điểm trên cạnh AD sao cho BE vuông góc với AC tại H và AB > AE. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBE) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc hợp bởi SB và mặt phẳng (SAC) bằng 0 30 .Cho 2 5 , 5 5 a AH BE a = = . Tính theo a thể tích khối chóp SABCD và khoảng cách giữa SB, CD Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn (C 1 ) và (C 2 ) lần lượt có phương trình là 2 2 2 2 ( 1) ( 4) 10, 6 6 13 0x y x y x y+ + − = + − − + = . Viết phương trình đường thẳng ∆ qua M(2;5) cắt hai đường tròn (C), (C’) lần lượt tại A, B sao cho 1 2 25 12 I MA I MB S S = biết rằng phương trình đường thẳng ∆ có hệ số nguyên (I 1 ,I 2 lần lượt là tâm của (C 1 ) và (C 2 )) Câu 8. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mp(P): x + y + z – 3 = 0 và hai đường thẳng 1 2 1 2 1 2 1 1 : ; : 2 1 1 1 2 5 x y z x y z d d + + − − − + = = = = − Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc d 1 , tiếp xúc với d 2 và cắt mp(P) theoo một đường tròn có bán kính r = 3 ,biết rằng tâm mặt cầu có cao độ dương Câu 9. Cho n là số nguyên dương thỏa 1 2 1 4 2 25 120 n n n C C n − + < + − Tìm hệ số của số hạng chứa x 7 trong khai triển 2 2 n x x   −  ÷   ,(x > 0) Câu 10. Cho ba số dương x,y,z thỏa x + y + z = 4 và xyz = 2. Tìm GTNN của biểu thức: P = x 4 + y 4 + z 4 8 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. a/ Học sinh tự giải b/ Giả sử trên (C) có hai điểm 1 1 2 2 ( ; ),B( ; )A x y x y với x 1 , x 2 > 3 sao cho tiếp tuyến với (C) tại hai điểm này vuông góc với nhau Khi đó, ta có: 2 2 1 2 1 1 2 2 '( ). '( ) 1 (3 12 9)(3 12 9) 1y x y x x x x x= − ⇔ − + − + = − ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 2 2 9 1 3 1 3 1x x x x⇔ − − − − = − (*) Do x 1 > 3 và x 2 > 3 nên VT(*) > 0. Do đó (*) vô lí Vậy: Trên (C) không thể có hai điểm sao cho tiếp tuyến với (C) tại hai điểm này vuông góc với nhau Câu 2. a/ + Ta có : cos2A + cos2B + cos2C = 2cos(A + B)cos(A – B) + cos2C = ( ) 2 2cos cos 2cos 1C A B C− − + − = ( ) 1 2cos [cos cos ]C A B C− − − − = ( ) 1 2cos [cos cos(A B)]C A B− − − + + = 1 4cos cos cosA B C − − + Do đó : cos2A + cos2B + cos2C = − 1 1 4cos cos cos 1A B C ⇔ − − = − cos .cos .cos 0A B C⇔ = cos 0A ⇔ = (do góc A lớn nhất nên các góc B,C nhọn ⇒ cosB, cosC > 0) 0 90A⇔ = Vậy: Tam giác ABC vuông tại A b/ Tìm môđun của số phức z, biết 2 2 3 1 z z z z + + = + + Điều kiện 1z ≠ − . + Gọi ( ) ,z a bi a b= + ∈¡ , ta có : 2 2 3 1 z z z z + + = + ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 3a bi a bi a bi a bi⇔ − + + = + + + + ( ) ( ) 2 2 3 2 3 0b a ab b i⇔ − + + + + = 2 2 3 0 2 3 0 b a ab b  − + + = ⇔  + =  3 0 a b = −  ⇔  =  hay 3 2 3 2 a b  = −     = ±   Với 3, 0a b= − = , ta có 2 2 3z a b= + = . Với 3 3 , 2 2 a b= − = ± , ta có 2 2 9 3 3 4 4 z a b= + = + = . Vậy môđun của số phức z là 3 hay 3 . Câu 3. Giải bất phương trình: ( ) ( ) ( ) 5 5 1 5 log 4 1 log 7 2 1 log 3 2x x x+ − − ≤ + + 9 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) + Điều kiện: 1 7 4 2 x− < < + BPT ( ) ( ) ( ) 5 5 5 log 4 1 log 3 2 1 log 7 2x x x⇔ + + + ≤ + − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 5 2 log 4 1 3 2 log 5 7 2 4 1 3 2 5 7 2 12 21 33 0 33 1 12 x x x x x x x x x ⇔ + + ≤ − ⇔ + + ≤ − ⇔ + − ≤ ⇔ − ≤ ≤ Giao với điều kiện, ta được: 1 1 4 x− < ≤ Vậy: nghiệm của BPT đã cho là 1 1 4 x− < ≤ Câu 4. Giải hệ phương trình: ( ) 6 2 3 2 2 3 4 3 6 (1) 2 1 8 7 (2) x x y y y y x x y x  + − = + +   − + + + + =   • Điều kiện: 2 8 0x y+ + ≥ • PT(1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 3 3 6 2 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1x x y x x x y y⇔ + = + + + ⇔ + = + + + ( ) 2 ( ) 1f x f y ⇔ = + với f(t) = t 3 + 3t • Ta có: f’(t) = 3t 2 + 3 > 0 t R ∀ ∈ ( )f t ⇒ đồng biến trên R Do đó: ( ) 2 2 ( ) 1 1f x f y x y = + ⇔ = + • Với y = x 2 – 1 , pt (2) trở thành: ( ) 2 2 2( 1) 1 2 7 7 0x x x x − − + + − + = ( ) 2 2 2 7 1 2 7 2 0(*)x x x x + − + + − − = Đặt 2 2 7,( 7)t x t= + ≥ , pt(*) trở thành: ( ) 2 1 2 0t x t x − + − − = (**) Ta có: ( ) 2 3x ∆ = + nên (**) có hai nghiệm: t = x + 2 hoặc t = -1 (loại) Với t = x + 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 3 2 7 4 4 4 3 0 x x x x x x x x x x x ≥ − ≥ − =    ⇔ + = + ⇔ ⇔ ⇔    = + = + + − + =    • Với x = 1 ⇒ y = 0 (nhận) • Với x = 3 8y ⇒ = (nhận) Kết luận: hệ có hai nghiệm (x;y) là (1;0), (3;8) Câu 5. Tính tích phân sau: ( ) 2 2 3 cot 6 3 cos sin x I dx x x π π π   −  ÷   = + ∫ + Ta có: 3 1 3 cos sinx 2 cos sin 2cos 2 2 6 x x x x π     + = + = −  ÷  ÷  ÷     + Do đó: 2 2 2 2 3 3 3 cot 1 1 1 6 tan ln tan ln 3 6 4 6 4 4cos 4tan 6 6 x I dx d x x x x π π π π π π π π π π π   −  ÷       = = − = − =  ÷  ÷         − −  ÷  ÷     ∫ ∫ 10 [...]... Tuyn tp 30 thi th tt nghip THPT mụn Toỏn nm 2015 (kốm ỏp ỏn chi tit) z1 = 1 4i z1 = 1 + 4i z2 = 1 + 4i A = i + z1 + i + z2 = 1 + 5i + 1 + 5i = 2 1 + 52 = 2 26 CU 5: 0 1 2 2014 2015 (1 x )2015 = C2015 C2015 x + C2015 x 2 + C2015 x 2014 C2015 x 2015 0 1 2 2014 2015 x(1 x )2015 = C2015 x C2015 x 2 + C2015 x3 + C2015 x 2015 C2015 x 2016 0 1 2 2014 2015 [ x(1 x) 2015 ]' = C2015 2C2015 x... = C2015 x C2015 x 2 + C2015 x3 + C2015 x 2015 C2015 x 2016 0 1 2 2014 2015 [ x(1 x) 2015 ]' = C2015 2C2015 x + 3C2015 x 2 + 2015C2015 x 2014 2016C2015 x 2015 0 1 2 2014 2015 (1 x) 2015 2015 x(1 x) 2014 = C2015 2C2015 x + 3C2015 x 2 + 2015C2015 x 2014 2016C2015 x 2015 Thay x = 1 , ta suy ra S = 0 CU 6: (S) : x 2 + y 2 + z 2 2 y + 2 z 2 = 0 ( S ) : x 2 + ( y 1) 2 + ( z + 1) 2 =... Tuyn tp 30 thi th tt nghip THPT mụn Toỏn nm 2015 (kốm ỏp ỏn chi tit) 1+ 5 Suy ra: Pmin = 383 165 5 t c chng hn x = 3 5, y = z = 2 Pmax = 18 t c chng hn khi x = 2, y = z = 1 S 3: Trng THPT Nguyn Hin THI TH THPT 2015 Mụn Toỏn Thi gian 180 phỳt y = x 3 3mx 2 + 3(m 2 1) x m3 + m (1) Cõu 1(2) : Cho hm s 1 Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) ng vi m = 1 2 Tỡm m hm s (1) cú cc tr ng thi khong... P = a + b + c + 48 HT - 26 Tuyn tp 30 thi th tt nghip THPT mụn Toỏn nm 2015 (kốm ỏp ỏn chi tit) HNG DN GII CU 1: a) Hàm số y = x 4 5x 2 + 4 (1) TXĐ: D = R Giới hạn: lim y = + x Đạo hàm: y = 4x 3 10x x = 0 10 y = 0 x = 2 10 x = 2 Bảng biến thi n: (Oy) : B ( 0;4 ) gĐồ thị: 27 Tuyn tp 30 thi th tt nghip THPT mụn Toỏn nm 2015 (kốm ỏp ỏn chi tit) Nhận xét: Đồ thị hàm số y = x 4 5x... + a + b + c + 38 a + b + c + 38 Mt khỏc vi a = 2, b = 3, c = 5 ( tha iu kin ca bi toỏn) thỡ P = 58 Vy min P = 58 33 Tuyn tp 30 thi th tt nghip THPT mụn Toỏn nm 2015 (kốm ỏp ỏn chi tit) S 6: TRNG THPT C CHI ễN THI TT NGHIP THPT MễN TON NM 2015 2x - 1 x+ 1 a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s b) Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s m ng thng d1 : y = 2 x - m ct th (C) ti hai im phõn bit Cõu 1 (2) Cho... TRNG THPT CHUYấN TRN I NGHA ễN THI THPT MễN TON NM 2015 4 2 CU 1 (2 im) Cho hm s y = x 5 x + 4 ( 1) a Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s ( 1) 4 2 b Tỡm m phng trỡnh x 5 x + 4 = log 2 m cú 6 nghim phõn bit CU 2 (1 im) Gii phng trỡnh 1 cos x ( 2 cos x + 1) 2 sin x = 1 1 cos x 4 CU 3 (1 im) Tớnh tớch phõn I = ( x + sin 2 2 x ) cos 2 xdx 0 25 Tuyn tp 30 thi th tt nghip THPT mụn Toỏn nm 2015. .. sin 2 2 x ) cos 2 xdx 0 25 Tuyn tp 30 thi th tt nghip THPT mụn Toỏn nm 2015 (kốm ỏp ỏn chi tit) CU 4 (0.5 im) Gi z1 , z2 l hai nghim phc ca phng trỡnh z 2 2 z + 17 = 0 Tớnh giỏ tr ca biu thc A = i + z1 + i + z2 0 1 2 3 2014 2015 CU 5 (0.5 im) Tớnh tng S = C2015 2C2015 + 3C2015 4C2015 + + 2015C2015 2016C2015 CU 6 (1 im) Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho mt cu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 2 y... ( tha bi nhn) Cõu 10 : BPT 2 x + 5 4 x + 1 + 3 x 2 5 x 6 > 0 1 1 (2 x + 4)[ + ]>0 2x + 5 + 4x +1 3x 2 + 5 x 6 x . Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời. + 19 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT Bài 1. Cho hàm số 2 1 1 + = − x y x a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số • Tập. THPT ĐỀ THI THỬ TN & ĐH 2015 Nguyễn Hữu Huân Môn Toán. – Thời gian làm bài: 180’ 18 Tuyển tập 30 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Cầu 1 (2đ): Cho hàm số:

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan