0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6

28 4,837 6
  • Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 15:37

ĐIỆN HỌC BÀI TẬP :Bài 1: Cho đoạn mạch AB có hiệu điện thế U không đổi gồm có hai điện trở R1=20 và R2 mắc nối tếp.Người ta đo được hiệu điện thế trên R1 là U1=40V.Bây giờ người ta thay điện trở R1 bởi một điện trở R’1=10 và người ta đo được hiệu điện thế trên nó là U’1=25V.Hãy xác định hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và điện trở R2. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi mơn vật lí lớp 6 §iƯn häc Bµi tËp : Bài 1: Cho đoạn mạch AB có hiệu điện thế U không đổi gồm có hai điện trở R 1 =20 Ω và R 2 mắc nối tếp.Người ta đo được hiệu điện thế trên R 1 là U 1 =40V.Bây giờ người ta thay điện trở R 1 bởi một điện trở R ’ 1 =10 Ω và người ta đo được hiệu điện thế trên nó là U ’ 1 =25V.Hãy xác đònh hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và điện trở R 2 . GIẢI Cường độ dòng điện qua điện trở R 1 l:I 1 =U 1 /R 1 =40/20=2A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ab là:U=(R 1 +R 2 ).I 1 =(20+R 2 ).2 (1) Cường độ dòng điện qua điện trở R ’ 1 là:I ’ 1 =U 1 ’ /R ’ 1 =25/10=2,5A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ab là:U=(R ’ 1 +R 2 ).I ’ 1 =(10+R 2 ).2,5 (2) Từ (1) và(2),ta có pt:U=(20+R 2 ).2 và U=(10+R 2 ).2,5 Giải ra ta được :U=100V và R 2 =30 Ω . Bài 2:Có ba điện trở R 1, R 2 v R 3 .Khi mắc chúng nối tiếp với nhau,thì khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U=110V dòng điện trong mạch có cường độ là I 1 =2A.Nếu chỉ mắc nối tiếp R 1 v R 2 thì cường độ dòng điện trong mạch gồm R 1 v R 2 là I 2 =5,5A.Còn nếu mắc nối tiếp R 1 và R 3 thì với hiệu điện thế U cường độ dòng điện trong mạch gồm R 1 và R 3 là I 3 =2,2A.Tính R 1 ,R 2 v R 3 . GIẢI Khi mắc nối tiếp cả 3 điện trở thì :R 1 +R 2 +R 3 =U/I 1 =110/2=55 Ω . (1) Khi mắc nối tiếp R 1 v R 2 thì : R 1 +R 2 =U/I 2 =110/5,5=20 Ω . (2) Khi mắc nối tiếp R 1 v R 3 thì : R 1 +R 3 =U/I 3 =110/2,2=50 Ω . (3) T (1),(2) VÀ (3) ta có hệ pt : R 1 +R 2 +R 3 =55 R 1 +R 2 =20 R 1 +R 3 =50 Giải ra,ta được :R 1 =15 Ω ,R 2 =5 Ω ,R 3 =35 Ω . Bài 3:Giữa hai điểm MN của mạch điện có hiệu điện thế luôn luôn không đổi và bằng 12V,người ta mắc nối tiếp hai điện trở R 1 =10 Ω và R 2 =14 Ω . a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b)Tính cường độ dòng điện chính,cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiẹu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 1 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi mơn vật lí lớp 6 c)Mắc thêm điện trở R 3 nối tiếp với hai điện trở trên.dùng vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai đầu R 3 là U 3 =4V.Tính điện trở R 3 . GIẢI a)Điện trở tương đương của đoạn mạch :R=R 1 +R 2 =24 Ω . b)Cường độ dỏng điện mạch chính :I=U/R=12/24=0,5A. Vì R 1 nt R 2 ⇒ I 1 =I 2 =I=0,5A. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở :U 1 =I 1 R 1 =0,5.10=5V, U 2 =I 2 R 2 =0,5.14=7V. c)Vì đoạn mạch nối tiếp ,ta có :U MN =U MP +U PN ⇒ U MP =U MN -U PN =U NM -U 3 =12-4=8V. Cường độ dòng điện trong mạch chính :I ’ =U MP /R MP =8/24=1/3A. p dụng đònh luật ôm cho đoạn mạch PN :I ’ =U 3 /R 3 =12 Ω . M P N R 1 R 2 R 3 Bài 4 : Cho hai điện trở,R 1 = 20 Ω chòu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và R 2 = 40 Ω chòu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A. a) Hỏi nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào mạch thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu ? b) Hỏi nếu mắc song song hai điện trở này vào mạch thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu ? GIẢI a)Vì R1 chòu được dòng điện tối đa là 2A,R2 chòu được dòng điện trối đa là 1,5A.Khi R1 mắc nối tiếp với R2 thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ.Do đó ,muốn cả hai điện trở không bò hỏng thì cường độ dòng điện tối đa trong mạch phải là I=I2=1,5A. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:R12=R1+R2=20+40=60 Ω . Vậy hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch là:U=I.R12=1,5.60=90V b) Hiệu điện thế tối đa giữa hai đầu R1 là : U1 = I1.R1 = 2.20 = 40V. Hiệu điện thế tối đa giữa hai đầu R2 là : U2= I2.R2 = 1,5.40 = 60V. Vậy hiệu điện thế tối đa được phép đặt vào hai đầu đoạn mạch khi hai điện trở mắc song song là :U = U1 = 40V. 2 V Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi mơn vật lí lớp 6 Bài 5 : Mắc hai điện trở R1,R2 vào hai điểm A,B có hiệu điện thế 90V.Nếu mắc R1 và R2 nối tiếp thì dòng điện của mạch là 1A.Nếu mắc R1 và R2 song song thì dòng điện của mạch chính là 4,5A.Tính R1 và R2 . GIẢI Khi mắc nối tiếp ta có : Rnt = R1+R2 = U/I =90/1 = 90 Ω . Khi mắc song,ta có :Rss = 21 2.1 RR RR + = U/I’= 90/4,5 = 20 Ω . Vậy ta có hệ sau : R1+R2 = 90 (1) và R1.R2 = 1800 (2) .Giải ra, ta được : R1= 30 Ω ,R2= 60 Ω .Hoặc R1= 60 Ω , R2 = 30 Ω . Bµi 6: Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh vÏ. R 1 = R 3 = R 4 = 4Ω R 1 C R 2 R 2 = 2Ω U = 6V R 3 a) Khi nèi gi÷a A vµ D mét v«n kÕ th× • A . B v«n kÕ chØ bao nhiªu. BiÕt R V rÊt lín. D R 4 b) Khi nèi gi÷a A vµ D 1 ampe kÕ th× ampe kÕ chØ bao nhiªu? BiÕt R A rÊt nhá /U / TÝnh ®iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa m¹ch + - trong tõng trêng hỵp. Gi¶i a) Do R V rÊt lín nªn cã thĨ xem m¹ch gåm [(R 3 nt R 4 )// R 2 ] nt R 1 Ta cã: R 34 = R 3 + R 4 = 4 + 4 = 8(Ω) R 34 . R 2 8.2 R 1 C R 2 R CB = = = 1,6 (Ω) • R 34 + R 2 8 + 2 R t® = R CB + R 1 = 1,6 + 4 = 5,6 (Ω) R 3 U 6 R 4 I = I 1 = = = 1,07 (A) A • • B R t® 5,6 D U CB = I. R CB = 1,07. 1,6 = 1,72 (V) Cêng ®é dßng ®iƯn qua R 3 vµ R 4 /U / U CB 1,72 + - I ) = = = 0,215 (A) R 34 8 Sè chØ cđa v«n kÕ: U AD = U AC + U CD = IR 1 + I ) R 3 = 1,07. 4 + 0,215.4 = 5,14 (V) b) Do R A rÊt nhá ⇒ A ≡ D m¹ch gåm [(R 1 // R 3 )nt R 2 ] // R 4 Ta cã: R 1 .R 3 4.4 R 1 C I 2 R 2 R 13 = = = 2(Ω) R 1 + R 3 4 + 4 I 1 R ) = R 13 + R 2 = 2 + 2 = 4(Ω) R 3 3 V Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi mơn vật lí lớp 6 U 6 A ≡ D I 2 = = = 1,5 A I 3 I 4 R 4 R ) 4 B V 13 = I 2 . R 13 = 1,5. 2 = 3V U 13 3 / U / I 1 = = = 0,75 A + - R 1 4 U 6 I 4 = = = 1,5 A R 4 4 ⇒ I = I 2 + I 4 = 1,5 + 1,5 = 3A Sè chØ cđa ampe kÕ lµ: I a = I - I 1 = 3 - 0,75 = 2,25 (A) U 6 R t® = = = 2 (Ω) I 3 Bài 6 : Mắc hai điện trở R1,R2 vào hai điểm A,B có hiệu điện thế 90V.Nếu mắc R1 và R2 nối tiếp thì dòng điện của mạch là 1A.Nếu mắc R1 và R2 song song thì dòng điện của mạch chính là 4,5A.Tính R1 và R2 . GIẢI Khi mắc nối tiếp ta có : Rnt = R1+R2 = U/I =90/1 = 90 Ω . Khi mắc song,ta có :Rss = 21 2.1 RR RR + = U/I’= 90/4,5 = 20 Ω . Vậy ta có hệ sau : R1+R2 = 90 (1) và R1.R2 = 1800 (2) .Giải ra, ta được : R1= 30 Ω ,R2= 60 Ω .Hoặc R1= 60 Ω , R2 = 30 Ω . Bài 7 : Một dây dẫn có điện trở 180 Ω . Hỏi phải cắt dây dẫn nói trên thành mấy đoạn bằng nhau để khi mắc các đoạn đó song song với nhau , ta được điện trở tương đương của toàn mạch là 5 Ω .(cho rằng dây dẫn nói trên có tiết diện đều). GIẢI Giả sử dây dẫn nói trên được cắt thành n đoạn . Điện trở của mỗi đoạn dây : R = 180/n Vì n đoạn dây trên được mắc song song nhau , nên ta có : 2 2 21 180 180 180 1 111 n hayR n n n RRRR td ntd ===+++= (1) mà Rtđ = 5 Ω 4 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi mơn vật lí lớp 6 (1) ⇒===⇒ 36 5 180180 2 tđ R n n = 6 Vậy dây nói trên được cắt ra thành 6 đoạn bằng nhau. Bài 8 : Cho đoạn mạch như sơ đồ hình vẽ . Biết R 1 = 10 Ω ,R 2 = 15 Ω ,R 3 = 25 Ω ,R 4 = R 5 = 20 Ω . Cường độ dòng điện qua R 3 là I 3 = 0,3A.Tính : a.Điện trở đoạn AB b.Cường độ dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính . c.Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở và các đoạn mạch AB, AD và DE. R 2 D R 3 R 1 C E A + B - R 5 R 4 GIẢI a. Điện trở đoạn AB : R AB = R 1 + R 2345 = 10 + 20 = 30 Ω . b. Cường độ dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính : I 23 = I 2 = I 3 = 0,3A (vì R 2 nt R 3 ), I 45 = I 4 = I 5 = I 23 = 0,3A (vì R 23 = R 45 ), I AB = I 1 = I 23 + I 45 = 0,3 + 0,3 = 0,6A. c. Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở và các đoạn mạch AB, AD và DE : U 1 = I 1 .R 1 = 0,6.10=6V, U 2 = I 2 .R 2 = 0,3.15=4,5V , U 3 = I 3 .R 3 = 0,3.25=7,5V. U 4 = U 5 = I 5 .R 5 = 0,3.20=6V. U AB = I AB .R AB = 0,6.30=18V. U AD = U AC + U CD = U 1 + U 2 = 6 + 4,5 = 10,5V,U DE =U DC +U CE = -U 2 + U 5 = - 4,5+6=1,5V. Bài 9 :Cho m¹ch ®iƯn nh h×nh vÏ: R 1 = 6Ω, U = 15V. R 0 R 1 Bãng ®Ìn cã ®iƯn trë R 2 = 12Ω ⊗ R2 5 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 và hiệu điện thế định mức là 6V. + U - a,Hỏi giá trị R 0 của biến trở tham gia vào mạch điện phải bằng bao nhiêu để đèn sáng bình th- ờng? b, Khi đèn sáng bình thờng nếu dịch chuyển con chạy về phía phải thì độ sáng của đèn thay đổi ra sao? Giải a/ R 1,2 = = + = + 4 126 12.6 . 21 21 RR RR Khi đền sáng bình thờng U đ = U 12 đạt giá trị định mức, ta có U 12 = 6(A) Ta có: I M = I b = == 5,1 4 6 12 12 R U Từ đó R TM = == 10 5,1 15 I U Mà R 0 = R TM R 12 = 10 4 = 6 c/ Khi dịch chuyển con chạy về phìa phải thì R 0 tăng R TM tăng. U M không đổi nên I c = R U giảm. Mà U đ =U 12 = I C .R 12 giảm. Vậy đèn sáng yếu hơn bình thờng. Bi 10 Cho mch in nh hỡnh v. Bit U AB = 18V khụng i cho c bi toỏn, búng ốn 1 ( 3V - 3W ) Búng ốn 2 ( 6V - 12W ) . R b l giỏ tr ca bin tr V con chy ang v trớ C 2 ốn sỏng bỡnh thng : U AB 1) ốn 1 v ốn 2 v trớ no trong mch ? r 2) Tớnh giỏ tr ton phn ca bin tr v v trớ (1) (2) con chy C ? 3) Khi dch chuyn con chy v phớa N thỡ sỏng ca hai ốn thay i th no ? M R b C N Giải 1) Cú I 1m = P 1 / U 1 = 1A v I 2m = P 2 / U 2 = 2A. Vỡ I 2m > I 1m nờn ốn 1 mch r ( v trớ 1) cũn ốn 2 mch chớnh ( v trớ 2 ) . 2) t I 1 = I 1 v I 2 = I 2 = I v cng dũng in qua phn bin tr MC l I b + Vỡ hai ốn sỏng bỡnh thng nờn I 1 = 1A ; I = 2A I b = 1A . Do I b = I 1 = 1A nờn R MC = R 1 = 1 1 I U = 3 + in tr tng ng ca mch ngoi l : R t = r + 5,1)( . 2 1 1 ++=++ + bMCb MC MC RrRRR RR RR 6 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6 + CĐDĐ trong mạch chính : I = 2= td AB R U ⇒ R b = 5,5Ω . Vậy C ở vị trí sao cho R MC = 3Ω hoặc R CN = 2,5Ω .3) Khi dịch chuyển con chạy C về phía N thì điện trở tương đương của mạch ngoài giảm ⇒ I ( chính ) tăng ⇒ Đèn Đ 2 sáng mạnh lên. Khi R CM tăng thì U MC cũng tăng ( do I 1 cố định và I tăng nên I b tăng ) ⇒ Đèn Đ 1 cũng sáng mạnh lên. B À i 11: Một hộp kín chứa nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U và một điện trở thay đổi r ( Hvẽ ). r A U B Khi sử dụng hộp kín trên để thắp sáng đồng thời hai bóng đèn Đ 1 và Đ 2 giống nhau và một bóng đèn Đ 3 , người ta nhận thấy rằng, để cả 3 bóng đèn sáng bình thường thì có thể tìm được hai cách mắc : + Cách mắc 1 : ( Đ 1 // Đ 2 ) nt Đ 3 vào hai điểm A và B. + Cách mắc 2 : ( Đ 1 nt Đ 2 ) // Đ 3 vào hai điểm A và B. a) Cho U = 30V, tính hiệu điên thế định mức của mỗi đèn ? b) Với một trong hai cách mắc trên, công suất toàn phần của hộp là P = 60W. Hãy tính các giá trị định mức của mỗi bóng đèn và trị số của điện trở r ? c) Nên chọn cách mắc nào trong hai cách trên ? Vì sao ? Gi¶i a) Vẽ sơ đồ mỗi cách mắc và dựa vào đó để thấy : + Vì Đ 1 và Đ 2 giống nhau nên có I 1 = I 2 ; U 1 = U 2 + Theo cách mắc 1 ta có I 3 = I 1 + I 2 = 2.I 1 = 2.I 2 ; theo cách mắc 2 thì U 3 = U 1 + U 2 = 2U 1 = 2U 2 . + Ta có U AB = U 1 + U 3 . Gọi I là cường độ dòng điện trong mạch chính thì : I = I 3 U 1 + U 3 = U - rI ⇔ 1,5U 3 = U - rI 3 ⇒ rI 3 = U - 1,5U 3 (1) + Theo cách mắc 2 thì U AB = U 3 = U - rI’ ( với I’ là cường độ dòng điện trong mạch chính ) và I’ = I 1 + I 3 ⇒ U 3 = U - r( I 1 + I 3 ) = U - 1,5.r.I 3 (2) ( vì theo trên thì 2I 1 = I 3 ) + Thay (2) vào (1), ta có : U 3 = U - 1,5( U - 1,5U 3 ) ⇒ U 3 = 0,4U = 12V ⇒ U 1 = U 2 = U 3 /2 = 6V b) Ta hãy xét từng sơ đồ cách mắc : 7 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 * S cỏch mc 1 : Ta cú P = U.I = U.I 3 I 3 = 2A, thay vo (1) ta cú r = 6 ; P 3 = U 3 .I 3 = 24W ; P 1 = P 2 = U 1 .I 1 = U 1 .I 3 / 2 = 6W * S cỏch mc 2 : Ta cú P = U.I = U( I 1 + I 3 ) = U.1,5.I 3 I 3 = 4/3 A, (2) r = 3 3 5,1 I UU = 9 Tng t : P 3 = U 3 I 3 = 16W v P 1 = P 2 = U 1 . I 3 / 2 = 4W. c) chn s cỏch mc, ta hóy tớnh hiu sut s dng ờn trờn mi s : + Vi cỏch mc 1 : 100. 31 1 U UU H + = % = 60% ; Vi cỏch mc 2 : U U H 3 1 = . 100 % = 40%. + Ta chn s cỏch mc 1 vỡ cú hiu sut s dng in cao hn. Bài 12: Cho mạch điện nh hình vẽ: R 1 = R 2 = R 3 = 6 ; R 4 = 2 U AB = 18 v a. Nối M và B bằng một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kế b. Nối M và B bằng 1 am pe kế điện trở không đáng kể. Tìm số chie của ampe kế, chiều dòng qua A. Giải a. Số chỉ của vôn kế. Vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện không đi qua vôn kế. Sơ đồ mạch điện [(R 2 nt R 3 ) // R 1 ] nt R 4 . - Số chỉ của ampe kế chỉ hiệu điện thế U MB . - Điện trở tơng đơng: R 23 = R 2 + R 3 = 12 R 123 = = + 4 231 231 RR RR R AB = R 123 + R 4 = 6 - Cờng độ dòng điện qua mạch chính: 8 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 A R U I AB AB C 3== Hiệu điện thế: U NB = U 4 = I 4 . R 4 = I C . R 4 = 6 v U AN = U AB - U NB = 12 v - Cờng độ qua R 2 ; R 3 : A R U I AN 1 23 23 == - Hiệu điện thế: U MN = U 3 = I 3 . R 3 = 6 v - Số chỉ của vôn kế: u v = U MB = U MN + U NB = U 3 + U 4 = 12 v b. Số chỉ của ampe kế. Sơ đồ mạch: Bài 13: Điện trở tơng đơng:R 34 = = + 5,1 43 43 RR RR Cho mạch điện ( hình vẽ ). Biết R 1 = R 3 = R 4 = 4 , R 2 = 2 , U = 6 V a. Nối A, D bằng một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm chỉ sốcủa vôn kế? b. Nối A, D bằng một Ampe kế có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ của Ampe kế và điện trở tơng đơng của mạch. Giải a. Do vôn kế có điện trở rất lớn nên cờng độ dòng điện qua nó xem nh bằng không.Vậy ta có mạch điện: R 1 nối tiếp R 2 // ( R 3 nt R 4 ). suy ra R 34 = R 3 + R 4 = 8 R CB = = + 6,1 RR RR - Điện trở toàn mạch là R = R 1 + R CB = 5,6 - Cờng độ dòng qua điện trở R 1 là : I 1 = U / R = 1,07 A suy ra U CB = R CB . I 1 = 1,72 V - Do I 3 =I 4 = U CB / R 34 = 0,215 A - Vôn kế chỉ U AD = U AC + U CD = I 1 .R 1 + I 3 .R 3 = 5,14 V. Vậy số chỉ của vôn kế là 5,14 V. b. Do điện trở của ampe kế không đáng kể nên ta có thể chập A, D lại. Lúc này mạch điện thành: ( R 1 // R 3 ) nt R 2 // R 4 . 9 Đ 2 K Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 - R 13 = 31 31 . RR RR + = 2 - R 123 = R 2 + R 13 = 4 - Điện trở toàn mạch là R = = + 2 . 4123 4123 RR RR Suy ra điện trở tơng đơng cua rmạch là 2 * Số chỉ của ampe kế chính là I 3 +I 4 - Dòng điện qua mạch chính có cờng độ I = U / R = 3 A - I 4 = U / R 4 = 1,5 A suy ra I 2 =I I 4 = 1,5 A - U 2 = I 2 . R 2 = 3 V suy ra U 1 = U U 2 = 3V - I 3 = U 3 / R 3 = U 1 / R 3 = 0,75 A Vậy số chỉ của ampe kế là I 3 + I 4 = 2,25A Bài 14 : Cho mạch điện nh hình vẽ x Trong đó vôn kế có điện trở rất lớn. V X 1. Đèn 1 : 120V - 60W; Đèn 2 : 120V - 45W a) Tính điện trở và dòng điện định mức của mỗi bóng đèn. b) Mắc vào hai đầu A,B hiệu điện thế 240V. Tính điện trở R 1 để hai đèn sáng bình th- ờng. 2. Thay đèn 1 và đèn 2 lần lợt bằng các điện trở R 2 và R 3 sao cho R 2 = 4R 3 . Khi mở và đóng khoá K vôn kế lần lợt chỉ hai giá trị U 1 , U 2 . Tính hiệu điện thế giữa hai đầu A,B theo U 1 và U 2 . Giải a) Ta có : R đ1 ( ) === 240 60 120 2 1 2 1 P U I đ1 ( ) === 5,0 120 60 1 1 U P R đ2 ( ) == 320 2 2 2 P U I đ2 ( ) === 375,0 120 45 2 2 U P b) Để đèn sáng bình thờng thì U BC = 120 (V) => U R1 = U AB - U BC = 240 - 120 = 120 (V) => I đ1 = 0,5 (A); I đ2 = 0,375 (A) => I R1 = I = I đ1 + I đ2 = 0,875 (A) => R 1 ( ) == 137 875,0 120 1 1 R R I U 10 R 1 Đ 1   A C B [...]... điện trở R6 * Do R2 = R5 ; R3 = R4 nên I2 = I5 ; I3 = I4 Vậy Ic = I2 +I3 và I6 = I2 I3 = 0,4 (A) ( 1) Ta lại có : U = U1 + U2 + U3 = (I2 +I3 ) R1 + I2R2 + I3R3 60 = 10( I2 +I3 ) + 20 I2 + 40I3 6 = 3I2 + 5I3 (2) Từ ( 1) và (2) ta có 3I2 - 3I3 = 1,2 3Ic + 5I3 = 6 I3 = I4 = 0 ,6( A) I1 = I5 = 0,1 (A) Mặt khác UAB = I3R3 = I6R6 + I5R5 0 ,6 40 = R6 0,4 + I5R5 R6 = 10 Bi 18 : Cho mch in sau Cho U = 6V , r... = R143 R1 R3 = 48,5 12,5 6 = 30 c) Khi K1 và K2 cùng đóng mạch điện gồm R1nt {R2 //(R3 nt R4)} Ta có : R3,4 = R3 + R4 = 6 + 30 = 36 => R 2,3,4 = R 2 R 3,4 R 2 + R 3,4 = 4. 36 = 3 ,6 4 + 36 Điện trở tơng đơng của mạch là : RMN = R1 + R234 = 12,5 + 3 ,6 = 16, 1 Cờng độ dòng điện trong mạch chính là : 12 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 U 48,5 I = MN = ~ 3A R MN 16, 1 Bài 17 : Cho 4 điện trở R1... Ix= I1 = U MN R x + R1 = 60 = 5 (A) 12 ( 0.25đ) Ta có : U PQ = UPM + UMQ = -U MP + UMQ = UMQ - U MP U PQ = U2- Ux =I2 R2 Ix.Rx = 6. 7 5 .6 = 12 (v) 2 Khi UPQ= 0 U2 Ux = 0 I2 R2 Ix.Rx = 0 Ix.Rx = 42 (1) ( 0.25đ) Vì Rx nt R1 nên : Ix= I1 = U MN R x + R1 Thế (2) vào (1) = 60 Rx + 6 (2) 60 Rx= 42 Rx = = 14 ( ) Rx + 6 17 R1 R3 - Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 R1 P Bài 22: Mạch điện nh... sơ đồ hình vẽ Biết : R1= 6 , R2 = 7 , R3 =3 Rx có thể thay đổi đợc , UMN = 60 V 1 Nếu Rx= R1 thì Ix = ? UPQ= ? 2 Để UPQ= 0 thì Rx= ? P Q + Giải 1 Vì R2 nt R3 nên I2= I3 = U MN R2 + R3 = 60 = 6 (A) 10 ( 0.25đ) Vì Rx nt R1 và Rx = R1 = 6 nên : Ix= I1 = U MN R x + R1 = 60 = 5 (A) 12 Ta có : U PQ = UPM + UMQ = -U MP + UMQ = UMQ - U MP U PQ = U2- Ux =I2 R2 Ix.Rx = 6. 7 5 .6 = 12 (v) 2 Khi UPQ= 0 U2... tho món 16 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 + i ch hai in tr : tho món (3), cú th i ch R1 vi mt in tr r ( lý lun v trỡnh by tt ) Bài 21 Cho mạch điện nh sơ đồ hình vẽ Biết : R1= 6 , R2 = 7 , R3 =3 Rx có thể thay đổi đợc , UMN = 60 V 1 Nếu Rx= R1 thì Ix = ? UPQ= ? 2 Để UPQ= 0 thì Rx= ? Rx P R2 Q + Giải 1 Vì R2 nt R3 nên I2= I3 = U MN R2 + R3 = 60 = 6 (A) 10 Vì Rx nt R1 và Rx = R1 = 6 nên... = 60 V và mắc nh hình vẽ ampe kế có điện trở lí tởng bằng 0 a) Tính số chỉ của ampe kế b) Thay ampe kế bằng vôn kế thì số chỉ của vôn kế là bao nhiêu ? c) Thay đổi vôn kế bằng một điện trởR6 Biết cờng độ dòng điện qua R6 là I6 = 0,4 A Hãy tính giá trị điện trở của R6 Bài giải a ) Vì ampe kế lí tởng nên RA = 0 ta sẽ có Sơ đồ là Điện trở tơng đơng của hai mạch là : Rtd = R1 + R R R2 R4 + 3 5 = 26( )... U 60 = ( A) Rtd 26 b ) Khi thay ampe kế bởi vôn kế ở hai điểm MN thì R23 = R2 + R3 = 60 R45 = R4 + R5 = 60 Thì điện trở tơng đơng của đoạn AB là : R23 =30 2 * Điện trở toàn mạch là : Rm = R1 + RAB = 10 + 30 = 40 * Cờng độ dòng điện trong mạch chính : I= U 60 = = 1,5( A) R1 + RAB 40 Do đó cờng độ dòng điện qua R2 và R4 sẽ là : I2 = I4 = 13 I = 0, 75( A) 2 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6. .. phải mắc vào điểm nào? Vì sao? aR12 = R1+R2 = 4+ 16 =20 ( ) R34 = R3+R4 = 12+18 =30 ( ) Giải 19 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 R12 R34 20.30 60 = = =12 ( ) R12 + R34 20 + 30 40 RMN= b- Cờng độ dòng điện mạch chính IMN= U MN 60 = =5 (A) RMN 12 Cờng độ dòng điện chạy qua R1, R2 I1=I2 = 60 = 3 (A) 20 Cờng độ dòng điện chạy qua R3, R4 I3=I4 = 60 = 2 (A) 30 c- ta có : UAB = UAM + UMB Hay UAB... kế chỉ IA = 26 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 - Thay U1 (cm) 5 = (V ) vào phơng trình (1) ta tìm đợc x 1, 16 () 3 - Với RAC = x = 1, 16 , ta tìm đợc vị trí của con chạy C cách A một đoạn bằng AC 29 Vâỵ tại các vị trí mà con chạy C cách A một đoạn bằng 75 (cm) hoặc 29 (cm) thì am pe 1 3 kế chỉ ( A) Bài 30: Cho mạch điện nh hình vẽ (H 4 6) Biết V = 9V không đổi, R1 = 3, R2 = 6 Biến trở ACB... 12 I3 = R = 8 = 0,6A 12 Vậy R3 = U 3 7,2 = 12 = I 3 0 ,6 b) Khi thay A bằng V R ' 20 20 Vì = R' = R = 2,5R R 8 8 thì R' =R12 + R3 = 8 + 12 = 20 Nên P = 2,5P' Bài 27: Cho mạch điện nh hình vẽ , trong đó Đ1 và Đ4 là 2 bóng đèn loại 6V - 9W; Đ2 và Đ3 là 2 bóng đèn loại 6V - 4W Hiệu điện thế giữa 2 điểmA, B là U = 12V Đ1 Đ2 C A K B 21 Đ3 D Đ4 Ti liu bi dng hc sinh gii mụn vt lớ lp 6 a) Tính công suất . = 42 (1) V× R x nt R 1 nªn : 15 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6 I x = I 1 = 1 RR U x MN + = 6 60 + x R (2) ThÕ (2) vµo (1) ⇒ 6 60 + x R .R x = 42 ⇒ R x = = 14. 111 n hayR n n n RRRR td ntd ===+++= (1) mà Rtđ = 5 Ω 4 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi mơn vật lí lớp 6 (1) ⇒===⇒ 36 5 180180 2 tđ R n n = 6 Vậy dây nói trên được cắt ra thành 6 đoạn bằng nhau. Bài 8 : Cho đoạn. mch ngoi l : R t = r + 5,1)( . 2 1 1 ++=++ + bMCb MC MC RrRRR RR RR 6 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6 + CĐDĐ trong mạch chính : I = 2= td AB R U ⇒ R b = 5,5Ω . Vậy C
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 6

Từ khóa liên quan