0

10 bài văn biểu cảm về mẹ

25 37,168 14
  • 10 bài văn biểu cảm về mẹ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2014, 08:31

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI MẸ 1 “Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”   !"#$%&'( $) *+, / 01 23'3 24225% 066 . /78 *9"(7 $$(.:;1   <.= <')&>?<@ 8>A B?#)>( )C"<4)DEF091 !>.G030-  <$C<HC)I)5 <J K.L@8  ))>.$M N7; 6>. C@7;8.O0 0 9"3 %P;0"".-)99QQ"- -)08R$"".S &$NK*0 R29) *)>'"*H%A*(- C' .'(B#0 9O- (.TU"8'  9KR$. 1 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ >V5 2W42.X0 ?9UY2 (<82RK'Z.[ 3( 3@; 8*))8A).LN0#  >N.='(V>V9'38.\O "#A%R( %8P'. V>138PT ]Y^_ *)) "`L90J8 *R.[ )> # C`aXVI2b4))".G  B?))=!>.X'" &)'c> . <d?03V%NI.N R>:"3U.LR V1%.X)-)">H:2) .Ne'01)23"  <-%2b(<@.G9(<#& )-3#.f-4(38Zf-4 ,)$ZA _;"<&#&#.$$- (0()<b]4.L@ O)-)(-)%#$. '>9<@&M&(3>R>'2"I >-)2b0(QN>B -e._)2B&8-(42 0O".X)'"._)<-40)g $>%.)0U03Q! N9.h30- 2 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ  0M0K<-1K#R.X-)0ON06 )30]U.[ 1KO2b($?79 2eZ38*)B'8*)Ni<@ U. 3.X-#((0O.Gd "H 2".hC7<-4$  '((CJ.j2]" CM# *). _# R #./T(  N"?.[ Y^[ Q+ Q!0J 8.XAV !.aQ@  >:.B3Y^[ $+ (-.a.G2C("".N  8R.X`_)#(( *% ".k1 06#K2  <]<#._)23 N$03.\O3 R (0$.GC4(<- 2'9.XB0C$0'&9V)R $ .h3C@8 T%$%T .GC0C 03 K)-.[ ?7*]dAK 74B".[ N(-0))<'  .=W-C$70.LN0# 1%("-W OB3 1Y[ $09O( # 0"0.X N0"$! .=>+ >>I 8&+CB@#8+V2b0 <<-C.=0OR W + 3 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ R250109">&M&.[ B  0MA(-.XO('8 <@ I0W3>>I.X ?7*#) &%d(4'. [ $ 2R""0 - .  K(-(;(.L23 01 9.X2l2!I0(V@.j  `m)-W0"Y^X `a 7.G9&7-BKnV9 > .X"C& W $.[ T;33 'J  .XN  0O ?<R.  -B NN23W4 20-0W*9"  $ %.':d'-(. '-(N&i0I&&+0 .XJ N"V'-(./' 8$ W<H&i . /3 1Y^X&6: .L23  :!.a Cảm nghĩ về mẹ 2 T("#+@R9 " !I"I.L3' ".X *9420- o .Gb 4 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ '-R(NB o .LJ  J. ^L( [ %23.a   !"#$%&'( $) *+, / 01 23'3 24225% 066 . /78 *9"(7 $$(.:;1   <.= <')&>?<@ 8>A B?#)>( )C"<4)DEF091 !>.G030-  <$C<HC)I)5 <J K.L@8  ))>.$M N7; 6>. C@7;8.O0 0 9"3 %P;0"".-)99QQ"- -)08R$"".S &$NK*0 R29) *)>'"*H%A*(- C' .'(B#0 9O- (.TU"8'  9KR$. 5 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ >V5 2W42.X0 ?9UY2 (<82RK'Z.[ 3( 3@; 8*))8A).LN0#  >N.='(V>V9'38.\O "#A%R( %8P'. V>138PT ]Y^_ *)) "`L90J8 *R.[ )> # C`aXVI2b4))".G  B?))=!>.X'" &)'c> . <d?03V%NI.N R>:"3U.LR V1%.X)-)">H:2) .Ne'01)23"  <-%2b(<@.G9(<#& )-3#.f-4(38Zf-4 ,)$ZA _;"<&#&#.$$- (0()<b]4.L@ O)-)(-)%#$. '>9<@&M&(3>R>'2"I >-)2b0(QN>B -e._)2B&8-(42 0O".X)'"._)<-40)g 6 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ $>%.)0U03Q! N9.h30-  0M0K<-1K#R.X-)0ON06 )30]U.[ 1KO2b($?79 2eZ38*)B'8*)Ni<@ U. 3.X-#((0O.Gd "H 2".hC7<-4$  '((CJ.j2]" CM# *). _# R #./T(  N"?.[ Y^[ Q+ Q!0J 8.XAV !.aQ@  >:.B3Y^[ $+ (-.a.G2C("".N  8R.X`_)#(( *% ".k1 06#K2  <]<#._)23 N$03.\O3 R (0$.GC4(<- 2'9.XB0C$0'&9V)R $ .h3C@8 T%$%T .GC0C 03 K)-.[ ?7*]dAK 74B".[ N(-0))<'  .=W-C$70.LN0# 1%("-W OB3 1Y[ $09O( # 0"0.X N0"$! .=>+ >>I 8&+CB@#8+V2b0 7 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ <<-C.=0OR W + R250109">&M&.[ B  0MA(-.XO('8 <@ I0W3>>I.X ?7*#) &%d(4'. [ $ 2R""0 - .  K(-(;(.L23 01 9.X2l2!I0(V@.j  `m)-W0"Y^X `a 7.G9&7-BKnV9 > .X"C& W $.[ T;33 'J  .XN  0O ?<R.  -B NN23W4 20-0W*9"  $ %.':d'-(. '-(N&i0I&&+0 .XJ N"V'-(./' 8$ W<H&i . /3 1Y^X&6: .L23  :!.a Cảm nghĩ về mẹ 3 T("#+@R9 " !I"I.L3' 8 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ ".X *9420-K.Gb '-R(NB.LJ  J. [ 4N0$O.G3 :5 <HC)$.[ &)(<8.[) ! )&((?)Q .G&  >0<HC'Q <- (-"R-'.L> !)p2 &.X"7 ( ? .qUO@7IH$W 4>3(&r"&r#.^#-2  .aL0 <-H(-W.[+#0 2# ($ 6. [ (>K&&+).J  $7@ (RT.[+# (  )&4V0H-0.[+>+01 %&M&R- N"8 +#'.#W./T%R "0 Q !Y^[ $W ( I*]`a[ $#( Y^X) U*) I`a[ TT )).[ ?./ ()<% dO2I().X7#0MW]?  H%C.[9$?  6Q30O#.G *)>!B>I 3>W3>#2.@ 9 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ -('N<H <H &@./'8 NeV'12b08C.GC %0Q'> N<O. ()-0O N@<0O )-.GC O2V@<- (B)%"<0. s <HC-.[?&60D2) <-V &82W :(*9._) 7  OO0)V&8%.[ p0M*#)O<H ?.G7 .GC%  05)B4*U.X#%8<< (0R0.G0D32%R%VN ).(-R(%4><.t#)(<% W>.hDCR  :p0M0C$-:#(&&i .=BIIQN 7(K '.DQK'"  R@<i.\  %01H$.[%7 *J 8. h#Q!()0UO  %9"$43I$$e.X)0( <-0)C 2C(]23AW"423 *.K<)0U(2`h90"'8 >. -'(<@ !I .38R Y^[ $  R>`aL@Y^L><"301 a. 10 [...]... và kính trọng mẹ Con lớn lên vẫn sẽ là con mẹ Trong lòng con vẫn luôn nghĩ về mẹ Đối với con, mẹ là số 1, mẹ yêu dấu ơi! CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI THÂN (MẸ CỦA EM) 6 “ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha ” 15 10 bài văn biểu cảm về Mẹ Mỗi khi nghe những lời thơ ngọt ngào, tha thiết ấy tôi lại bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ vô vàn kính yêu của mình Mẹ là người đã... nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm 20 10 bài văn biểu cảm về Mẹ khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt Mẹ không sao... hơn thế, khi biết rằng mẹ đang ở bên tôi Nụ cười mẹ sưởi ấm lòng tôi, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh Nhưng cũng có lúc vắng nụ cười của mẹ! Và khi ấy, tôi càng nhận ra nụ cười mẹ là một “gia tài” lớn đối với tôi Nguồn: (sưu tầm) Cảm nghĩ về người mẹ của em 9 “Những ngôi sao thức ngoài kia 22 10 bài văn biểu cảm về Mẹ Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con... em Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua 24 10 bài văn biểu cảm về Mẹ Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều Em tự... ngày tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc Và điều tôi muốn nói với mẹ là Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ Mẹ ơi! Con rất muốn” Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!” Nguồn: (sưu tầm) Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ 8 Mẹ! Tiếng gọi đầu tiên lúc rời nôi khi còn thơ bé Mẹ là con đò rẽ nước,... sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh Nhưng hình 19 10 bài văn biểu cảm về Mẹ ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời Mẹ tôi cao, làn da xám đen... khi mẹ ở nhà là không khí trong gia đình lại rộn rịp niềm vui Lũ trẻ con hàng xóm lúc nào cũng tíu tít quanh mẹ để mẹ làm giúp một món đồ chơi nào đó Mỗi khi mẹ vắng nhà tôi cảm thấy buồn và trông vắng vô cùng, gia đình tôi như suy sụp hẳn đi Hồi nhỏ, tôi thường xé lịch đi cho mẹ mau về Rồi hôm nào cũng gọi 17 10 bài văn biểu cảm về Mẹ điện hỏi thăm để được nghe giọng nói thân thương, trìu mến của mẹ. .. thế, mẹ rời phòng tôi với đôi mắt rưng rưng như đang 14 10 bài văn biểu cảm về Mẹ khóc Tôi ko thể tin đk mẹ lị làm như thế Tôi nghĩ mẹ thật wá đáng, sao mẹ ại có thể làm thế cơ chứ? Bước vào trong phòng, tôi khóa chặt cửa mặc cho mẹ gọi mãi ở ngoài Hôm ấy tôi đã ko ăn tối Đêm đến, tôi trằn trọc ko thể ngủ được Vì hồi ấy tới giờ, tôi toàn ngủ chung với mẹ nên tối nào tôi cũng nhận được những tình cảm. .. mà mẹ đã lo cho con, con sắp đến đích rồi mẹ ạ, những gì con cần làm bây giờ là cố gắng bước qua cánh cửa đại học một cách nhẹ nhàng nhất" Biểu cảm về mẹ 5: Như một câu thơ đã nói " Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra " Quả rằng câu nói ấy không sai Từ khi cất tiếng khóc chào đời, ta đều được nhận một vaofng tay âu yếm, một dòng sữa ngọt ngào và đặc biệt là một tình 13 10 bài văn biểu cảm về Mẹ thương... vô cùng Phải chăng tôi đang cảm thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát sự yêu thương từ người mẹ dấu yêu của mình hay sao? Tôi đã khóc, khóc suốt đêm đó Nước mắt ướt đẫm cánh tay áo, ướt đẫm cả 18 10 bài văn biểu cảm về Mẹ chiếc gối nhỏ Nhìn sang chiếc gối của mẹ, tôi thấy nhớ mẹ lắm! Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ đang xoa đầu, ôm tôi vào lòng, âu yếm tôi Gía như lúc này mẹ cũng làm thế với tôi thì . 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI MẸ 1 “Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.” .  R>`aL@Y^L><"301 a. 10 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ Cảm nghĩ về mẹ 4 u/7H(R'*'* <((J) . 23w &($` CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI THÂN (MẸ CỦA EM) 6 ^L><"301 m)?D01a 15 10 bài văn bi ểu c ả m v ề M ẹ [+!C$%"(0OOQ Q";R
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bài văn biểu cảm về mẹ, 10 bài văn biểu cảm về mẹ,