0

Đề tài : Truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

39 1,565 4
  • Đề tài :  Truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 16:44

Truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. Với tư cách là một phần mềm cơ sở dữ liệu, Access đã ngày càng khẳng định được sự tiện dụng của nó.Để chứng minh cho những luận điểm trên, nhóm 6 sẽ sử dụng Access để giải quyết bài toán:“Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Phạm Nguyễn về mặt hàng sữa THtruemilk” [...]... • Đưa khóa của quan hệ 1 vào làm thuộc tính của quan hệ n CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ • Đưa khóa của quan hệ NHANVIEN và CUAHANG vào làm thuộc tính của quan hệ HD_BAN, ta được: HD_BAN (So HD, Ma CH, Ma NV, SoLuong, Don Gia) • Đưa khóa của quan hệ NHANVIEN vào làm thuộc tính của quan hệ CUAHANG, ta được: CUAHANG (Ma CH, Ma NV, Ten CH, Dia Chi CH, So DTCH) CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 3 Chuyển... hình th c th liên kết CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 1 Chuyển đổi th c th mạnh Chuyển các tập th c th th nh các quan hệ cùng tên và tập thuộc tính, ta được : - SANPHAM(Ma SP, Ten SP ,Don vi tinh , Gia SP ) - CUAHANG(Ma CH, Ten CH, Dia Chi CH, So DTCH) - HD_BAN( So HD, SoLuong, Don Gia) - NHANVIEN(Ma NV, HoTen NV, NgaySinh, Dia Chi, So DTNV) CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 2 Chuyển đổi các liên kết... HD])="0007844")); +Kết qu : d) Liệt kê th ng tin các cửa hàng mà nhân viên Trần Th Lan Anh phụ trách: + Ngôn ngữ SQL: SELECT CUAHANG.* FROM NHANVIEN INNER JOIN CUAHANG ON NHANVIEN.[Ma NV] = CUAHANG.[Ma NV] WHERE (((NHANVIEN.[Ho Ten NV])="Trần Th Lan Anh")); + Kết qu : e)Liệt kê số hóa đơn mà nhân viên Trần Th Lan Anh lập: +Ngôn ngữ SQL : SELECT CTIETHD_BAN.[So HD] FROM NHANVIEN INNER JOIN CTIETHD_BAN ON... th ng tin nhân viên lập hóa đơn có mã hóa đơn là 0007844 +Ngôn ngữ SQL: SELECT NHANVIEN.* FROM NHANVIEN INNER JOIN CTIETHD_BAN ON NHANVIEN.[Ma NV] = CTIETHD_BAN.[Ma NV] WHERE (((CTIETHD_BAN.[So HD])="0007844")); +Kết qu : c) Liệt kê th ng tin cửa hàng có mã hóa đơn là 000784 4: +Ngôn ngữ SQL: SELECT CUAHANG.* FROM CUAHANG INNER JOIN CTIETHD_BAN ON CUAHANG.[Ma CH] = CTIETHD_BAN.[Ma CH] WHERE (((CTIETHD_BAN.[So... Chuyển đổi các liên kết n-n Tạo quan hệ mới với thuộc tính là tập thuộc tính khóa của th c th liên quan CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 4 Chuyển đổi các liên kết đa trị - CUAHANG(Ma CH, Ten CH, Dia Chi CH, So DTCH) => So DTCH (Ma CH,sdtCH) - NHANVIEN(Ma NV, HoTen NV, NgaySinh, Dia Chi, So DTNV) => So DTNV (Ma NV,sdtNV) CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 5 Tổng kết các mô hình quan hệ CTIETHD_BAN(So HD, Ma... NV,sdtNV) CÀI ĐẶT TRÊN ACCESS - Khởi động microsoft Access - Chọn File -> New -> Blank database Xuất hiên bảng chon - Chọn Create table in design new V Truy vấn SQL a) Liệt kê th ng tin nhân viên phụ trách bán sản phẩm cho cửa hàng Hà Thuật +Ngôn ngữ SQL: SELECT NHANVIEN.* FROM NHANVIEN INNER JOIN CUAHANG ON NHANVIEN.[Ma NV] = CUAHANG.[Ma NV] WHERE (((CUAHANG.[Ten CH])="Hà Thuật")); +Kết qu : b) Liệt... e)Liệt kê số hóa đơn mà nhân viên Trần Th Lan Anh lập: +Ngôn ngữ SQL : SELECT CTIETHD_BAN.[So HD] FROM NHANVIEN INNER JOIN CTIETHD_BAN ON NHANVIEN [Ma NV] = CTIETHD_BAN.[Ma NV] WHERE (((NHANVIEN.[Ho Ten NV])="Trần Th Lan Anh")); +Kết quả :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : Truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access., Đề tài : Truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access., Đề tài : Truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu quản lí bán hàng của nhà phân phối Nguyễn về mặt hàng sữa TH Truemilk (Theo yêu cPhạmầu bài toán). Cài đặt bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

Từ khóa liên quan