0

Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh

25 2,110 13
  • Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 08:36

Việc nghiên cứu đánh giá thực trạng của công tác QLNN về đất đai, đề ra các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác này trên địa bàn huyện. là rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay. [...]... gi vng vai trũ lónh o ca ng - 20 - Tiu lun Qun Nh nc v lnh vc t ai trờn a bn huyn Võn Canh i vi h thng chớnh tr c s III GII PHP V KIN NGH III.1 Mt s gii pháp c bn III.1.1 Giải pháp về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản nhà nớc về đất đai - Tip tc y mnh tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut t ai sõu rng hn na trong nhõn dõn; kim tra, r soỏt v x nghiờm cỏc trng hp vi phm phỏp lut t ai, giao... nhõn dõn theo Ngh nh 64 CP ca Chớnh ph n nay trờn a bn huyn Võn Canh cỏc xó, th trn ó c o c v thnh lp bn gii tha v bn a chớnh, phc v cho cụng tỏc qun nh nc v t ai: tng s t bn gii tha t l 1:2000 ó thnh lp l:144 t, trong ú: Canh Vinh: 28 t, Canh Hin: 11 t, Canh Hip: 15 t, Canh Thun: 34 t, Canh Hũa: 23 t, Canh Liờn: 33 t Riờng th trn Võn Canh c UBND tnh Bỡnh nh u t kinh phớ trong nm 2002 thc hin o... C th chi tit nh sau: STT 01 02 03 04 05 06 07 08 Bn HTSD cp huyn, xó S t Bn HTSD nm 2005 huyn Võn Canh Bn HTSD nm 2005 TT Võn Canh Bn HTSD nm 2005 xó Canh Hin Bn HTSD nm 2005 xó Canh Vinh Bn HTSD nm 2005 xó Canh Hip Bn HTSD nm 2005 xó Canh Hũa Bn HTSD nm 2005 xó Canh Thun Bn HTSD nm 2005 xó Canh Liờn Tng cng: T l 01 01 01 01 01 01 01 01 08 1:50000 1:5000 1:10000 1:10000 1:25000 1:10000 1:10000... tỏc thu hi t, bi thng, tỏi nh c c cụng khai, minh bch v ỏp giỏ n bự sỏt vi giỏ th trng to s hp v tha ỏng cho ngi dõn - 18 - Tiu lun Qun Nh nc v lnh vc t ai trờn a bn huyn Võn Canh II.3.2 Nhc im: Bờn cnh cỏc u im nờu trờn, cụng tỏc qun t ai trờn a bn huyn Võn Canh vn cũn nhiu bt cp Cụng tỏc chnh bin ng t ai cũn nhiu yu kộm, cha kp thi; s liu kim kờ, thng kờ theo nh k cha sỏt thc t s dng... Ch o QHSD cp xó trờn a bn huyn - Cụng vn s: 02/UBND ngy 02/01/2008 ca UBND huyn Võn Canh v vic kim kờ t ai ca cỏc t chc ang qun s dng trờn a bn huyn - Cụng vn s: 308/UBND ca UBND huyn Võn Canh v vic x cỏc hnh vi vi phm phỏp lut v t ai Ngoi ra, UBND huyn cũn ban hnh nhiu cỏc vn bn v vic ch o, x gii quyt v qun s dng t ai trờn a bn huyn nh quyt nh giao-cho thuờ t; quyt nh thu hi; quyt nh gii... t trng cõy hng nm ti xó Canh Hin; chuyn 48,00 ha t rng sn xut sang t cõy lõu nm ti xó Canh Hũa v Canh Thun; chuyn i t phi nụng nghip khụng phi t sang t : 0,36 ha - Cụng tỏc thu hi t: Trong nhng nm qua, tỡnh hỡnh kinh t xó hi ca a phng phỏt trin mnh, ó ỏp ng kp thi vi yờu cu, huyn ó tin hnh thu hi din tớch t nụng - 14 - Tiu lun Qun Nh nc v lnh vc t ai trờn a bn huyn Võn Canh nghip v t phi nụng... gia ỡnh cha ỳng quy nh cũn din ra ( cỏc xó Canh Vinh, Canh Hin, Canh Thun v th trn Võn canh ), tỡnh trng mua bỏn, sang nhng t trỏi phộp; tỡnh trng ln chim t ai vn cũn, vic giỏm sỏt kim tra ca cỏc cp cỏc ngnh v thc hin quyn v ngha v ca ngi s dng t cú lỳc, cú ni cha c thng xuyờn v liờn tc + Cụng tỏc thanh tra, kim tra vic chp hnh cỏc quy nh ca phỏp lut v t ai v x vi phm v phỏp lut t ai T khi Lut t ai... n th - 17 - Tiu lun Qun Nh nc v lnh vc t ai trờn a bn huyn Võn Canh vt cp, gúp phn n nh an ninh - trt t xó hi trờn a bn huyn (Ngun: Thanh tra huyn Võn Canh ) II.3 Nhận xét, đánh giá ( u, khuyết điểm) II.3.1 u im: c s ch o cht ch ca UBND tnh, s hng dn v chuyờn mụn ca S Ti nguyờn v Mụi trng, nht l t khi Lut t ai 2003 ra i cho n nay, cụng tỏc qun t ai trờn a bn huyn Võn Canh ó cú nhiu tin b hn hn...Tiu lun Qun Nh nc v lnh vc t ai trờn a bn huyn Võn Canh mt s vn bn ch o cỏc ban ngnh, UBND cỏc xó, th trn nhm thc hin tt vic qun v s dng t ai trờn a bn, c th nh sau: - Quyt nh s 40/Q-UBND ngy 25/01/2005 ca UBND huyn Võn Canh v vic thnh lp Ban Ch o kim kờ t ai nm 2005; - Quyt nh s 136/Q-CTUBND ngy 22/4/2005 ca Ch tch UBND huyn Võn Canh v vic thnh lp on thanh tra liờn... cũn tựy tin, ụi khi buụng lng cụng tỏc qun v thiu tinh thn trỏch nhim Tỡnh trng nhng nhiu, trỡ tr trong x h s v t ai ca cỏn b lm cụng tỏc qun t ai cũn xy ra - Cỏc cp, cỏc ngnh, on th cha u tranh kiờn quyt i vi vic li dng chc v quyn hn v li v lm sai quy nh trong cụng tỏc qun v t ai; vai trũ giỏm sỏt ca cỏc c quan i din v cỏc t chc xó hi i vi vic qun t ai ca UBND huyn, s lónh o, ch o ca 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh, Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh, Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, Từ khi thành lập Đảng đến năm 1945 Thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1993, Thời kỳ từ 1993 đến nay, Khái niệm và đặc điểm của đất đai. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai Nguyªn tắc quản lý nh n à ước về đất đai, iu kin t nhiên + V trớ a lý Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội + Kinh t, Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai: Thực trạng công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, u im: Nhận xét, đánh giá u, khuyết điểm, Nhược điểm: Nguyên nhân của tồn tại, yếu kém, Bài học kinh nghiệm

Từ khóa liên quan