0

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TiẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

46 836 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 10:57

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TiẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ [...]... NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG- TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương đến năm 2010 - Sử dụng có hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh là thế mạnh của vùng - Phát triển kinh tế hộ nông dân phải gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Coi phát triển. .. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu - Vốn đầu tư so với nhu cầu phát triển kinh tế còn thấp - Kinh tế hộ phát triển chậm, chủ yếu vẫn là kinh tế thuần nông -Cơ cấu lao động bố trí chưa hợp lý, tỷ lệ lao động qua đào tạo rất thấp - Thiếu kiến thức phát triển kinh tế hộ nông dân thời kỳ hội nhập KTQT 2.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương. .. triển con người là động lực để phát triển sản xuất, phát triểnhộitiến bộ xã hội thực hiện mục tiêu cơ bản mà Nhà nước đã đặt ra: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh" - Phát triển kinh tế hộ nông dân phải phát huy năng lực nội sinh trong sự phát triển cộng đồng dân tộc và vai trò quyết định là Nhà nước 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Phú Lương năm 2010 STT CHỈ TIÊU Đơn... nhân dân về phát triển kinh tế 2.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ: - Nền kinh tế của huyện vẫn đang tình trạng chậm phát triển - Thu nhập bình quân đầu người còn mức thấp - Dịch vụ, thương mại chưa phát triển, chưa khai thác được tiềm năng to lớn của ngành kinh tế này - Sản xuất hàng hoá bước đầu phát triển. .. DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU - Chỉ tiêu đánh giá trình độ và kết quả SX của hộ nông dân; - Tổng giá trị sản xuất (GO); - Chi phí trung gian (IC); - Giá trị gia tăng (VA) - Thu nhập hỗn hợp (MI); - Thu nhập từ các hộ nông dân CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Trong những năm qua huyện Phú Lương đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, đời sống của người dân. .. thuận lợi ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, 100% không biết tới ảnh hưởng từ hội nhập KTQT Như vậy thấy rằng vấn đề quy mô đất đai hạn chế, thiếu vốn, thiếu thông tin, thiếu kiến thức, cơ sở hạ tầng chưa phát triểnnguyên nhân dẫn đến quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm chưa cao 2.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương Một là,... tư phát triển hệ thống dịch vụ, thương mại, du lịch  Hai là, đã tích cực áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp  Ba là, Sử dụng các yếu tố sản xuất ngày càng hợp lý hơn và mang lại hiệu quả kinh tế  Bốn là, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển 2.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộ nông dân của huyện Phú Lương. .. 2 34,9 64,0 1,1 100,0 - Nhóm 3 94,2 5,8 - 100,0 Tổng số hộ 1 Theo xã điều tra 2 Theo dân tộc 3 Theo thu nhập 2.2.2.2 Các yếu tố sản xuất của hộ nông dân Bảng 2.9 Trình độ học vấn của chủ hộ điều tra vùng nghiên cứu năm 2007 Tổng cộng Chỉ tiêu Lớp 10-12 Lớp 6-9 Lớp 1-5 Số hộ (hộ) Cơ cấu (%) Số hộ (hộ) Cơ cấu (%) Số hộ (hộ) Cơ cấu (%) Số hộ (hộ) Cơ cấu (%) 150 100,0 28 18,7 89 59,3 33 22,0 - Xã Yên... 9 Ảnh hưởng chính sách trợ giá NN 33,9 41,5 53,4 Trả lời Không biết Trả lời Không biết Trả lời Không biết Chỉ tiêu 10 Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế QT Có 100% ý kiến được hỏi cho rằng ổn định đất đai lâu dài cho hộ nông dân là vấn đề quan trọng, khoảng 92% các hộ cho rằng thị trường tiêu thụ sản phẩm là điều kiện cần thiết để khuyến khích các hộ nông dân phát triển sản xuất Khoảng 90% các hộ cho rằng... 1,193 triệu đồng Qua phân tích cho thấy hộ có thu nhập nhóm 1có tổng thu gấp 1,93 lần so với nhóm 3.Các hộ dân tộc kinh thu nh ập cao h ơn dân tộc thiểu số Hộ trồng cây ăn quả thu nhập cao nhất 17,596 tri ệu, h trồng cây lâm nghiệp thu nhập thấp nhất 14,333 triệu Bảng 2.16 Quy mô và cơ cấu CPSX N-LN của hộ nông dân năm 2007 Phân loại hộ Tổng chi phí sản xuất Trong đó Trồng trọt Chăn nuôi Lâm nghiệp 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TiẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TiẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, , CƠ CỞ KHOA HỌC VẤN ĐỀ LUẬN VĂN CẦN NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI QUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cơ sở phương pháp luận : CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN VĂN Theo quy mơ diện tích Theo xã điều tra Theo dân tộc Theo thu nhập, Theo xã điều tra Theo thu nhập Theo nguồn gốc hộ Theo dân tộc Theo thu nhập Theo vùng Theo hướng sản xuất chính Theo dân tộc Theo thu nhập - Nhóm 1, Theo vùng Theo hướng sản xuất Theo dân tộc Theo thu nhập Theo vùng Theo hướng sản xuất chính Theo dân tộc Theo thu nhập, Theo vùng Theo hướng sản xuất Theo dân tộc Theo thu nhập Theo vùng Theo dân tộc Theo thu nhập, Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế QT Trả lời

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.8. Cơ cấu lao động trong độ tuổi của cỏc hộ nụng dõn năm 2007 - PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TiẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bảng 2.8..

Cơ cấu lao động trong độ tuổi của cỏc hộ nụng dõn năm 2007 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2.11. Quy mụ vốn bỡnh quõn hộ nụng dõntại thời điểm điều tra - PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TiẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bảng 2.11..

Quy mụ vốn bỡnh quõn hộ nụng dõntại thời điểm điều tra Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 2.15 Tổng thu từ sản xuất Nụng -Lõm nghiệp ở hộ điều tra - PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TiẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bảng 2.15.

Tổng thu từ sản xuất Nụng -Lõm nghiệp ở hộ điều tra Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan