Đối tác trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco pdf

41 194 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:21

1 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Đốitáctrungtâmdữ liệusẵn sàng kinh doanh củaCisco –tối ưu hóa vớiMôi trường vậnhànhtheoyêucầucủaIBM Dan He Quảnlýgiải pháp kinh doanh của Trung tâm Dữ liệuKinh doanh, khu vựcChâuÁ–TháiBìnhDương Nhóm giải pháp kinh doanh của Cisco Châu Á – Thái Bình Dương 2 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Chương trình • Các thách thức đốivới trung tâm dữ liệu & sáng kiếnIT • Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco • Cisco BRDC tối ưu hóa vớiMôitrường vậnhành theo yêu cầucủaIBM • Lợi ích khách hàng 3 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Những thách thức đốivới trung tâm dữ liệu& SángkiếnIT 333 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Presentation_ID 4 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Những thách thức khách hàng Côngnghệ J2EE, .NET Tích hợp doanh nghiệp Lưutrữ SAN/phân lớp Kếthợpmáychủ Côngnghệ J2EE, .NET Tích hợp doanh nghiệp Lưutrữ SAN/phân lớp Kếthợpmáychủ Trông đợicủangườidùng Ứng dụng mới Băng thông lơnhơn Dịch vụ tốthơn Cảithiện an ninh Độ khả dụng cao Trông đợicủangườidùng Ứng dụng mới Băng thông lơnhơ n Dịch vụ tốthơn Cảithiện an ninh Độ khả dụng cao CFO Giảmrủi ro, ROI nhanh, Cảithiệnnăng suất Chi phí biếnthiên Tăng giá trị doanh nghiệp CFO Giảmrủi ro, ROI nhanh, Cảithiệnnăng suất Chi phí biếnthiên Tăng giá trị doanh nghiệp • Nhiềuhơn • Ít tiềnhơn • Nhanh • Linh hoạt 5 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Những ưutiênđầutư hàng đầucủaCIO 1. Tích hợp ứng dụng 2. Windows 2000/XP cậpnhật–máyđể bàn 3. Sáng kiến không dây 4. An ninh 5. CậpnhậtERP 6. Phầncứng lưutrữ 7. Sáng kiếnthương mại điệntử 8. Các dự án portal Nhân viên/Doanh nghiệp 9. Quảnlýtàiliệu 10. Các ứng dụng dựatrênXML Những ưutiênđầutư hàng đầucủaCIO trongnăm 2003: Cải thiệnhiệunăng kinh doanh và khả năng cạnh tranh 7 trên 10 ưutiêncủaCIO ảnh hưởng đếncơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu Source: Morgan Stanley CIO Survey – June 2003 2003 CIO Insight Research Study 2003 CIO Insight Research Study 6 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Các sáng kiếnIT chínhnăm 2004 • GiảmTCO - Bằng cách đơngiản hóa nhiềumôitrường riêng rẽ • Đơngiản hóa cậpnhâtứng dụng - ví dụ.: Oracle, SAP, Siebel • Cảithiện an ninh – Được đánh giá là mối quan tâm thứ nhì của CIO • Truy nhậpdựatrênWeb - Hệ thống mở và các ứng dụng Mainframe • Kếthợp máy chủ - Giảm chi phí bảo hành máy chủ • Kếthợptrungtâmdữ liệu- Kếthợpnăng lực tính toán • Tăng độ sử dụng lưutrữ - Cảithiện độ sử dụng và giảm chi phí lưutrữ bằng lưutrữ nốimạng và ảo hóa • Liên tục trong kinh doanh - Quy tắccủa Chính phủ và nâng cao sự hiểu biếtvề khôi phụcsauthảmhọa Nguồn: “Các trung tâm dữ liệulớncủatương lai” 2003 GiảmTCO, Cảithiện Độ linh họat và Khả năng đáp ứng của doanh nghiệp 7 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco 777 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Presentation_ID 8 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Trung tâm dữ liệusẵnsàngkinhdoanhcủaCisco Linh họat -Toàntrình GiảmTCO - Ảo hóa Đốitác Đốitác Viễncảnh cấutrúctoàntrình Viễncảnh cấutrúctoàntrình Lộ trình Công nghệ Lộ trình Công nghệ Dịch vụ & Hỗ trợ Dịch vụ & Hỗ trợ Thông lệ thiếtkế tối ưu Thông lệ thiếtkế tối ưu Liên tục kinh doanh -Mềmdẻo 9 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Đốitáckênh Tầmvớimở rộng/toàn cầu Chuyên môn hóa & năng lực Chào hàng tích hợp Đốitáckênh Tầmvớimở rộng/toàn cầu Chuyên môn hóa & năng lực Chào hàng tích hợp Hệ sinh thái kếtnốimạng trung tâm dữ liệucủa Cisco Tối ưu Chi phí triểnkhaithấp và cấutrúcbềnvững, tối ưuhóa Tối ưu Chi phí triểnkhaithấp và cấutrúcbềnvững, tối ưuhóa Đối tác công nghệ Tạo các giải pháp chung Viễncảnh Hàng đầu trong ngành Đối tác công nghệ Tạo các giải pháp chung Viễncảnh Hàng đầu trong ngành Đốitáchỗ trợ Dễ triểnkhai Hỗ trợ tích hợp Chia sẻ các thông lệ tối ưu Đốitáchỗ trợ Dễ triểnkhai Hỗ trợ tích hợp Chia sẻ các thông lệ tối ưu Bảovệ Giảiphápđầy đủ, tích hợpvàđãthử nghiệm để giảmrủiro Bảovệ Giảiphápđầy đủ, tích hợpvàđãthử nghiệm để giảmrủiro Phát triển Lộ trình chuyển đổi sang thế hệ công nghệ sau Phát triển Lộ trình chuyển đổi sang thế hệ công nghệ sau Các ứng viên ATP 10 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Cấutrúchệ thống V2.0 củaMicrosoft CấutrúcthamchiếucủaTrungtâmdữ liệu doanh nghiệp Internet Cisco 7200 Routers Cisco 7200 Routers VLAN VLAN VLAN VLAN VLAN VLAN VLAN VLAN Cisco 6500 Switches Cisco 6500 Switches Cisco PIX Firewalls Cisco PIX Firewalls Web Services Web Services – – IIS, NLBS IIS, NLBS Network Services (DNS) Network Services (DNS) M M ạ ạ ng ng cơ cơ s s ở ở h h ạ ạ t t ầ ầ ng ng – – Qu Qu ả ả n n lý lý , , Thư Thư m m ụ ụ c c t t í í ch ch c c ự ự c c (AD) (AD) M M ạ ạ ng ng d d ữ ữ li li ệ ệ u u – – SQL Server Clusters SQL Server Clusters Internet Cisco PIX or Microsoft Cisco PIX or Microsoft ISA Server Firewalls ISA Server Firewalls Mạng biên DMZ Mạng nộibộ VLAN VLAN Web Services Web Services – – IIS, NLBS IIS, NLBS [...]... Gigabit Ethernet thông minh của Cisco Systems cho BladeCenter và Chuyển đổi nhật ký tự động cung cấp tích hợp thông suốt với Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco • Lợi ích: Giảm độ phức tạp quản lý đơn giản, trợ giúp kết hợp mạng và máy chủ Mạng lưu trữ Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc All rights reserved 23 Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco tối ưu hóa với Môi... Presentation_ID Kết nối Hạ tầng mạng lưu trữ mạng IP thông minh Cơ sở hạ tầng nền tảng thông minh Tài nguyên lưu trữ © 2005 Cisco Systems, Inc All rights reserved Tài nguyên tính toán Người dùng 18 Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco: Trung tâm sơ cấp Trung tâm dữ liệu sẵn sàng Cisco được công bố ngày 14/04/2004 Content Switching Content Switching Module Module SSL Module SSL Module Blade Center... cầu của IBM Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp doanh nghiệp Công ten nơ ứng dụng Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp doanh nghiệp Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp doanh nghiệp Dịch vụ Dịch vụ Tương tác Tương tác Người dùng Người dùng Dịch vụ Dịch vụ Đồng bộ Đồng bộ Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh Dịch vụ Dịch vụ Chức năng Chức năng Kinh doanh Kinh doanh Dịch vụ Dịch vụ chung chung Thích ứng Thích ứng Hợp tác. .. Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc All rights reserved 20 Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo nhu cầu của IBM • Thêm chức năng sản phẩm mới Modul chuyển mạch Gigabit Ethernet thông minh của Cisco System cho BladeCenter với chuyển đổi nhật ký tự động EWLM* giao tiếp với mô đun Dịch vụ nội dung của Cisco Luồng công việc của Tivoli® Provisioning... Systems Provisioning* Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco Mở rộng của Tivoli SAN Manager* để quản lý tốt hơn MDS 9000 với Bộ điều khiển IBM SAN Volume* • Khả năng đã được công bố trước đây IBM SAN Volume Controller* tích hợp trong Cisco MDS 9000 Tivoli Identity Manager giao tiếp với Cisco Access Control Server * Động cơ ảo hóa thành phần Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc... tin Phân tích Phân tích Nội dung Nội dung Dịch vụ Dịch vụ siêu dữ liệu siêu dữ liệu Chuyển đổi, Thông điệp, Sự kiện Quản lý Quản lý hiệu năng hiệu năng doanh nghiệp doanh nghiệp Liên kết kinh doanh Trục dịch vụ doanh nghiệp Các dịch vụ tiện ích doanh nghiệp Các dịch vụ tiện ích doanh nghiệp Dịch vụ đo Dịch vụ đo Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp doanh nghiệp Tính cước Tính cước Ngang hàng Ngang hàng Thanh... Controller của Động cơ Ảo hóa vào MDS 9000 cho Ảo hóa lưu trữ • Lợi ích: tích hợp thông suốt với Mạng BRDC giúp giảm chi phí và độ phức tạp, tối ưu hóa tốt hơn độ sử dụng/hiệu năng lưu trữ, và dễ kết hợp Mạng lưu trữ Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc All rights reserved 25 Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo nhu cầu của IBM Tự động.. .Trung tâm dữ liệu tiện ích của HP internet • Bảo vệ chuyển đổi và nhân bản dữ liệu để bảo vệ máy chủ, lưu trữ và mạng • Ma trận kết nối một lần • Phần mềm kiểm tra tiện ích để định nghĩa và tạo dịch vụ • Các thành phần kết nối mạng của Cisco Bộ điều khiển tiện ích • Tập hợp ảo hóa các nguồn tài nguyên để kích hoạt tức thời internet Ảo hóa mạng Cisco Bể chuyển mạch Cisco bể cân bằng... Chạy Cisco IOS (Internetworking Operating System) để tích hợp trí tuệ mạng toàn trình và tích hợp thông suốt với các công cụ quản lý mạng hiện tại • Các khả năng độc đáo Không nhà cung cấp Máy chủ phiến nào ngoài Cisco cung cấp chuyển mạch Cisco nhúng trong khung máy Chuyển đổi nhật ký tự động Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc All rights reserved 22 Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh. .. Switches Switches MDS9500 MDS9500 Fibre Channel Fibre Channel Directors Directors Mạng lưu trữ Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc All rights reserved 19 Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo nhu cầu của IBM Tự động hóa và đồng bộ hóa Mức dịch vụ Tự động hóa và đồng bộ hóa Mức dịch vụ Quản lý Quản lý vấn đề vấn đề Dịch vụ Dịch vụ an . thách thức đốivới trung tâm dữ liệu & sáng kiếnIT • Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco • Cisco BRDC tối ưu hóa vớiMôitrường vậnhành theo yêu cầucủaIBM • Lợi ích khách hàng 3 © 2005 Cisco Systems,. vậnhànhtheoyêucầucủaIBM Dan He Quảnlýgiải pháp kinh doanh của Trung tâm Dữ liệuKinh doanh, khu vựcChâuÁ–TháiBìnhDương Nhóm giải pháp kinh doanh của Cisco Châu Á – Thái Bình Dương 2 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights. 1 © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Session Number Presentation_ID Đốitáctrungtâmdữ liệusẵn sàng kinh doanh củaCisco –tối ưu hóa vớiMôi trường vậnhànhtheoyêucầucủaIBM Dan He Quảnlýgiải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối tác trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco pdf, Đối tác trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco pdf, Đối tác trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco pdf

Từ khóa liên quan