PHENOTYP CỦA MỘT SỐ CHỦNG NEISSERIA GONORRHOEAE pps

18 208 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

PHENOTYP CỦA MỘT SỐ CHỦNG NEISSERIA GONORRHOEAE TÓM TẮT Mở đầu: Việc tiếp tục theo dõi dịch tễ của N. gonorrhoeae, dựa trên xác định các phenotyp và theo dõi sự nhạy cảm kháng sinh của những týp này in vitro là bắt buộc đối với việc điều trị và phòng ngừa bệnh lậu. Mục tiêu: (1) Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của N. gonorrhoeae với một số kháng sinh thông dụng. (2) Xác định các phenotyp của một số chủng N. gonorrhoeae Phương pháp: lấy ngẫu nhiên 30 chủng Neisseria gonorrhoeae phân lập được tại Bệnh viện Da liễu. Xác định MIC theo phương pháp pha loãng trên thạch. Dữ liệu được lấy từ tháng 4 – 8/ 2006 và được xử lý bằng phần mềm SPSS. Kết quả: 63,3% chủng sinh beta-lactamase. MIC 90 của penicillin, tetracycline và ciprofloxacin lần lượt bằng 256 µg/ml, 30,4 µg/ml và 8 µg/ml. Xác định được 6 phenotyp: PPNG (penicillinase producing N. gonorrhoeae: N. gonorrhoeae tạo penicillinase), TRNG (tetracyline resistant N. gonorrhoeae: N. gonorrhoeae kháng tetracycline), PPNG-TRNG (PPNG kết hợp TRNG), CMTR (chromosomally mediated resistant N. gonorrhhoeae: N. gonorrhoeae kháng tetracycline qua trung gian nhiễm sắc thể), CMRNG (chromosomally mediated resistant N. gonorrhoeae: N. gonorrhoeae kháng penicillin và tetracycline qua trung gian nhiễm sắc thể) và DRNG (penicillin and tetracycline decreasing N. gonorrhoeae: N. gonorrhoeae giảm nhạy penicillin và tetracycline), trong đó 3 phenotyp đầu là những chủng kháng thuốc qua plasmid chiếm tỉ lệ rất cao (70%). Kết luận: Cần có chiến lược sử dụng kháng sinh hợp lý hơn, tránh tình trạng lan tràn những chủng kháng thuốc như hiện nay. ABSTRACT Background: Continuous surveillance of the epidemiology of gonococcal resistance, based on phenotype, and in vitro assessment of the antimicrobial susceptibility of strains are imperative for treatment and prevention. Objective: (1) identify minimum inhibitory concentration (MIC) of N. gonorrhoeae to some antimicrobials (2) identify phenotypes of some N. gonorrhoeae strains. Method: This is a descriptive cross – section study with 30 N. gonorrhoeae strains isolated in Dermatological Hospital. MIC were determined by agar dilution. Data were received from April to August 2006 and analyzed by SPSS software. Results: 63.3% of isolated strains produced beta-lactamase. The MIC 90 were 256 µg/ml for penicillin, 30.4 µg/ml for tetracycline and 8 µg/ml for ciprofloxacin. We identified 6 phenotypes: PPNG (penicillinase producing N. gonorrhoeae), TRNG (tetracyline resistant N. gonorrhoeae), PPNG- TRNG (penicillinase producing and tetracyline resistant N. gonorrhoeae), CMTR (chromosomally mediated resistant N. gonorrhhoeae), CMRNG (chromosomally mediated resistant N. gonorrhoeae) and DRNG (penicillin and tetracycline decreasing N. gonorrhoeae). The prevalence of plasmid mediated resistant N. gonorrhhoeae was very high (70%). Conclusion: It is of great improtance to use antimicrobial appropriatedly in controling the spread of resistant Neisseria gonorrhoeae strains. ĐẶT VẤN ĐỀ Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc tăng nhanh đang trở thành một gánh nặng cho ngành y tế. Trước việc những kháng sinh rẻ tiền như penicillin, tetracycline lần lượt bị kháng với tỉ lệ cao, CDC đã khuyến cáo dùng những thuốc đắt tiền hơn như ceftriaxone để điều trị bệnh lậu không biến chứng (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Những dữ liệu theo dõi in vitro về sự kháng thuốc của N. gonorrhoeae tại Mỹ đã cho thấy sự phân bố của plasmid và các phenotyp kháng thuốc thay đổi theo thời gian và vùng địa lý (Error! Reference source not found.,16) . Việc tiếp tục theo dõi dịch tễ của N. gonorrhoeae, dựa trên xác định các phenotyp và theo dõi sự nhạy cảm kháng sinh của những týp này in vitro là bắt buộc đối với việc điều trị và phòng ngừa (8) . Ở Việt Nam, chúng ta chưa có dữ liệu về các phenotyp của N. gonorrhoeae cũng như có rất ít nghiên cứu xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của những chủng này. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu sau: 1. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của N. gonorrhoeae với một số kháng sinh thông dụng. 2. Xác định các phenotyp của một số chủng N. gonorrhoeae. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bệnh phẩm được lấy tại phòng xét nghiệm, nhuộm gram và cấy vào môi trường MTM (Modified-Thayer-Martin) của Becton-Dickinson. Khuẩn lạc nghi ngờ được định danh theo tiêu chuẩn sau: nhuộm Gram thấy song cầu Gram âm hình hạt cà phê nội bào, oxidase +, superoxol + và chỉ lên men đường glucose. Tính nhạy cảm kháng sinh được xác định bằng phương pháp pha loãng trên thạch theo tiêu chuẩn hướng dẫn bởi NCCLS của Mỹ. Chúng tôi sử dụng các loại kháng sinh bột của Anh, Đức. Riêng với ciprofloxacin, vì không tìm được kháng sinh bột, chúng tôi sử dụng kháng sinh tiêm thay thế. Đĩa nitrocefin để xác định sự sinh men beta-lactamase, được cung cấp bởi hãng Becton Dickinson Tiêu chuẩn xác định các phenotyp của Neisseria gonorrhoeae dựa trên đặc tính kháng penicillin và tetracycline qua trung gian plasmid hay nhiễm sắc thể: Bảng 1: Tiêu chuẩn xác định các phenotyp của Neisseria gonorrhoeae PENICILLINTETRACYCLINE PPNG Beta- lactamase + MIC < 16 µg/ml TRNG Beta- lactamase - MIC ≥ 16 µg/ml PPNG- TRNG Beta- lactamase + MIC ≥ 16 µg/ml CMTR MIC < 2 µg/ml Không ph ải PPNG MIC: 2 – 8 µg/ml CMPR MIC ≥ 2 µg/ml Không ph ải PPNG MIC < 2 µg/ml CMRNG MIC ≥ 2 µg/ml Không ph ải PPNG MIC ≥ 2 µg/ml Không phải TRNG DRNG MIC < 2 MIC < 2 µg/ml µg/ml Kết quả được xử lý bằng phần mềm SPSS 11.5 KẾT QUẢ Chúng tôi lấy ngẫu nhiên 30 chủng N. gonorrhoeae phân lập được Bệnh viện Da Liễu từ tháng 4/2006 đến tháng 8/2006. Mẫu nghiên cứu có đặc điểm như sau: Bảng 2: Đặc điểm của mẫu nghiên cứu Đặc điểm n (%) Nam 29 (96,7) Giới N ữ 1 (3,3) 21 – 35 25 (83,3) Tuổi > 35 5 (16,7) Cấp I 2 (6,7) Cấp II 8 (26,7) Trình đ ộ học vấn Cấp III 13 (43,3) Đặc điểm n (%) Cao đ ẳng, đại học 7 (23,3) Về tỉ lệ N. gonorrhoeae sinh beta-lactamase: 63,3% (19/30) Về nồng độ ức chế tối thiểu của N. gonorrhoeae với một số kháng sinh thông dụng Bảng 3: Nồng độ ức chế tối thiểu của N. gonorrhoeae MIC (µg/ml) Tên kháng sinh 90% 50% khoảng dao động Penicillin ( L +) 256 256 4 – 256 Penicillin ( L -) 14,4 8 0,125 – 16 Tetracycline 30,4 3 0,5 – 32 Ciprofloxacin 8 4 1 – 8 Spectinomycin 32 16 8 – 32 Ceftriaxone < 0,03 < 0,03 < 0,03 Azithromycin 0,5 0,06 0,06 – 0,5 L +: betalactamase dương, L -: betalactamase âm Về xác định các phenotyp của một số chủng N. gonorrhoeae Bảng 4: Các phenotyp của 30 chủng N. gonorrhoeae n % PPNG 11 36,7 TRNG 2 6,7 PPNG-TRNG 8 26,7 CMTR 2 6,7 CMRNG 6 20 DRNG 1 3,3 Tổng cộng 30 100 BÀN LUẬN Về đặc điểm mẫu nghiên cứu Đặc điểm bệnh lậu hiện nay mặc dù không có khác biệt nhiều so với các tác giả khác: thường gặp ở nam, trong độ tuổi 21-35, có trình độ học vấn thấp (Error! Reference source not found.,5,Error! Reference source not found.0) . Tuy nhiên, chúng tôi đã ghi nhận được một thay đổi đáng chú ý: gần ¼ số người mắc bệnh có trình độ cao đẳng đại học. Phải chăng đã đến lúc cần báo động về tình trạng sinh hoạt tình dục bừa bãi ở những người có trình độ học vấn? Họ không quan tâm đến sức khỏe tình dục, cho rằng tất cả các bệnh lây qua đường tình dục (trừ AIDS) đều điều trị được hay công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe an toàn trong sinh hoạt tình dục của chúng ta còn kém hiệu quả? Cần tiến hành những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này để tìm hiểu rõ nguyên nhân Về tỉ lệ sinh beta-lactamase 63,3% chủng N. gonorrhoeae sinh beta-lactamase trong khi nghiên cứu tại Thái Lan chỉ có 28,2% chủng sinh beta-lactamase (Error! Reference source not found.) . Như vậy tỉ lệ sinh beta-lactamase tại nước ta cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Trong số 11 chủng N. gonorrhoeae beta-lactamase âm, có 8 chủng (26,7%) kháng penicillin (MIC  2 µg/ml), 3 chủng (10%) trung gian (MIC = 0,125 – [...]... để điều trị bệnh lậu tại Việt Nam Xác định phenotyp của 30 chủng N gonorrhoeae Các phenotyp của N gonorrhoeae được xác định dựa trên kiểu kháng thuốc đối với penicillin và tetracycline Điều này giúp chúng ta nhận diện được các chủng N gonorrhoeae đang lưu hành và nếu được làm thường xuyên sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về vấn đề kháng thuốc của N gonorrhoeae Rất tiếc cho đến nay chúng ta vẫn... CMRNG 20 Bảng 4 minh họa 6 phenotyp, trong đó 3 phenotyp đầu gồm các chủng: N gonorrhoeae tạo penicillinase (PPNG), N gonorrhoeae kháng tetracycline (TRNG), N gonorrhoeae tạo penicillin và kháng tetracycline (PPNG-TRNG), là những N gonorrhoeae kháng thuốc qua plasmid; 3 phenotyp sau gồm những chủng: N gonorrhoeae kháng tetracycline qua trung gian nhiễm sắc thể (CMTR), N gonorrhoeae kháng penicillin... kháng thuốc của N gonorrhoeae Rất tiếc cho đến nay chúng ta vẫn chưa thực hiện nghiên cứu nào về vấn đề này Bảng 4 trình bày các phenotyp trong nghiên cứu này và một số nghiên cứu của các nước để chúng ta so sánh Bảng 5: So sánh các phenotyp của một số nghiên cứu Các NC phenotyp của Nhật Jakarta, Mỹ Bản Indonesia (Error! chúng (Error! tôi (Error! Reference Reference Reference source source source not not... thời theo khuyến cáo của CDC, dựa trên NRL (Neisseria reference laboratory: phòng thí nghiệm tham khảo Neisseria) , đưa ra tiêu chuẩn để biện luận như sau: đối với phương pháp pha loãng trên thạch, các chủng N gonorrhoeae có MIC 1 µg/ml là kháng thuốc Theo khuyến cáo trên, 100% chủng N gonorrhoeae trong nghiên cứu của chúng tôi nhạy cảm với azithromycin Tương tự, nghiên cứu 105 chủng tại Hoa Kỳ cũng... N gonorrhoeae sinh beta-lactamase: khá cao (63,3%) Về nồng độ ức chế tối thiểu của một số kháng sinh với N gonorrhoeae: - Ceftriaxone < 0,03 µg/ml - Azithromycin dao động từ 0,06 đến 0,5 µg/ml - Penicillin dao động từ 0,125 đến 256 µg/ml - Tetracycline dao động từ 0,5 đến 32 µg/ml - Ciprofloxacine dao động từ 1 đến 8 µg/ml - Spectinomycin dao động từ 8 đến 32 µg/ml Về các phenotyp của 30 chủng N gonorrhoeae. .. Lan cũng cho thấy MIC50 và MIC90 của những chủng beta-lactamase dương cao gấp 32 lần và 16 lần so với những chủng beta-lactamase âm(Error! Reference source not found.) Sự khác biệt giữa MIC50 và MIC90 đối với penicillin của những chủng sinh betalactamase và những chủng không sinh beta-lactamase có ý nghĩa thống kê (p . ức chế tối thiểu của N. gonorrhoeae với một số kháng sinh thông dụng. (2) Xác định các phenotyp của một số chủng N. gonorrhoeae Phương pháp: lấy ngẫu nhiên 30 chủng Neisseria gonorrhoeae phân. PHENOTYP CỦA MỘT SỐ CHỦNG NEISSERIA GONORRHOEAE TÓM TẮT Mở đầu: Việc tiếp tục theo dõi dịch tễ của N. gonorrhoeae, dựa trên xác định các phenotyp và theo dõi sự nhạy cảm kháng sinh của. tiêu sau: 1. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của N. gonorrhoeae với một số kháng sinh thông dụng. 2. Xác định các phenotyp của một số chủng N. gonorrhoeae. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: PHENOTYP CỦA MỘT SỐ CHỦNG NEISSERIA GONORRHOEAE pps, PHENOTYP CỦA MỘT SỐ CHỦNG NEISSERIA GONORRHOEAE pps, PHENOTYP CỦA MỘT SỐ CHỦNG NEISSERIA GONORRHOEAE pps

Từ khóa liên quan