ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-) ppsx

20 429 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-) TÓM TẮT Cơ sở tiến hành nghiên cứu: Viêm gan B mạn HBeAg (-) được xem là thể bệnh thường gặp ở khu vực Đia Trung Hải, vùng lưu hành của genotýp D. Thể bệnh này được báo cáo với tỷ lệ ngày càng nhiều trên thế giới, vùng lưu hành của genotýp B, C, và D. Tại khu vực châu Á, vùng lưu hành của genotýp B & C, tỷ lệ viêm gan HBeAg (-) có khi được báo cáo đến >50% trong số viêm gan B mạn. Tại những khu vực lưu hành cao, viêm gan HBeAg (-) nên được xem là giai đoạn tiến triển muộn của bệnh hơn là nhiễm trùng ngay từ đầu của chủng HBV có đột biến precore. Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu về thể bệnh này trên bệnh viêm gan B mạn nói chung hay riêng trên người xơ gan hay HCC. Nghiên cứu tiến hành nhằm mô tả mức độ tổn thương gan trên người viêm gan B mạn HBeAg (-) trên bệnh nhân nội trú nghĩa là đang trong đợt bệnh gan tiến triển. Phương pháp: mô tả cắt ngang thực hiện trên bệnh nhân viêm gan B mạn điều trị nội trú. Các biến số HBVDNA, transaminase, tỷ lệ prothrombine, albumin máu, tiếu cầu máu được mô tả nhằm thể hiện mức độ tổn thương gan và có so sánh với nhóm HBeAg (+). Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân viêm gan B mạn HBeAg (-) nam gấp 4 lần nữ, 88% >40 tuổi, 68% có HBVDNA <7log copy/ml. 80% có giảm albumin máu <30g/l, 60% có tỷ lệ prothrombine ≤50% hay INR ≥2.3, 68% có tiều cầu giảm <150.000/ml và 100 có xơ gan Child B hay C. Transaminase tăng không khác nhau so với nhóm HBeAg (+) nhưng bilirubine tăng nhiều hơn. Kết luận: Viêm gan B mạn HBeAg (-) gặp nhiều hơn ở phái nam, có biểu hiện lâm sàng thường muộn, bệnh nhân lớn tuổi hơn và HBVDNA thấp hơn nhưng có tổn thuơng gan tiến triển nhiều hơn. Cần thực hiện thêm khảo sát trên bệnh nhân ngoại trú hay các đối tương bệnh khác nhau để có hình ảnh đầy đủ hơn về thể bệnh này. ABSTRACT Background and Aims: E negative chronic hepatitis B (e(-) CHB) was seen as de-novo infection with A1896 mutants in low prevalence but should be seen as aggressive stage of chronic HBV infection. E(-) CHB) were predominated in areas with HBV genotype B, C and D such as Mediterranean, South European and Asian countries. Some reports from Asia reveal the prevalence of more than 50%. There was not enough data on e (-) CHB in Vietnam. We carried out this study to describe characteristic of in-patient cases with e (-) CHB. Method: The cross-sectional study were done on the in-patient CHB cases from Jun 2007 to Sep 2007 to describe the democratic details, levels of transaminase, viral load, and levels of liver function disorders of e(-) CHB cases and to compare these results with that from e(+) CHB cases. The Chi square and Mann Whitney test statistic were done with the level of α<0.05. Results: The ratio of male/female was about 4/1. The average age was 48. (88% were >40 years old), 68% HBVDNA <7 log copies/ml, 80% with albumin <30g/l, 60% taux de prothrombine ≤50%, 68% with low platelet and 100% were in Child B or C cirrhosis. Patients with e (-) CHB were older age, lower viral load, and more advance liver diseases. Conclusion: e (-) CHB in-patient cases in hospital for Tropical Diseases were not de-novo infection but were in later stage of HBV infection with more advanced liver diseases. More cases with many other groups of patients need to be invested to describe more in detail this entity. ĐẶT VẤN ĐỀ HBV là nguyên nhân chính của bệnh gan mạn tính trên thế giới, nhất là các nước vùng lưu hành cao của HBV. Thuốc điều trị đặc hiệu đã được ứng dụng 2 thập niên qua đã cải thiện chất lượng điều trị ngay cả cho bệnh nhân bị viêm gan B có xơ gan tiến triển. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều bệnh nhân bệnh giai đoạn diễn tiến muộn với HBeAg (-) không được nhìn nhận đầy đủ và trị liệu đúng mức. Bệnh gan mạn tính có HBeAg (-) lúc đầu được xem là ít phổ biến và chỉ giới hạn ở dân cư vùng Địa Trung Hải. Sau đó cũng đã được mô tả ở vùng Trung Đông và Châu Á như Nhật Bản và Hồng Kông. Bệnh lý giai đoạn này lại hiếm gặp ở Mỹ. Tiến bộ trong sinh học phân tử được áp dụng trong bệnh lý gan do HBV hơn một thập niên qua đã giúp cải thiện chẩn đoán cho nhóm bệnh gan do HBV có HBeAg (-) do đột biến precore. Tuy nhiên dữ kiện về dịch tễ lâm sàng và diễn tiến trị liệu với nhóm bệnh này vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu tại các nước vùng Đông Nam Á. Tại Việt Nam tỷ lệ viêm gan do HBeAg (-) trong bệnh gan mạn nói chung và so với bệnh gan do HBeAg (+) chưa được khảo sát. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát bước đầu bệnh gan do HBeAg (-) trên các bệnh nhân có bệnh gan tiến triển đang điều trị nội trú, mở đầu cho các nghiên cứu mở rộng hơn trên tất cả bệnh nhân có bệnh gan mạn do HBV ở nhiều giai đoạn khác nhau. Mục tiêu nghiên cứu Mô tả đặc tính dân số, nồng độ virus và mức độ tổn thương gan ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính HBeAg (-) điều trị nội trú và so sánh các đặc tính trên ở bệnh nhân viêm gan B mạn tính HBeAg (+). PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế Mô tả cắt ngang có phân tích thực hiện trên bệnh nhân tại bệnh viện. Địa điểm và thời gian Khoa nội A, BV Bệnh Nhiệt Đới từ 1/6/2007 đến 30/8/2007 . Dân số mẫu Bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan siêu vi B mạn đang điều trị nội trú tại BVBNĐ. Tiêu chuẩn chọn Tất cả bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội A trong thời gian nghiên cứu được chẩn đoán viêm gan siêu vi B mạn có hay không vàng da và có một trong hai nhóm tiêu chuẩn sau: Viêm gan B m ạn HBeAg (+) Viêm gan B m ạn HBeAg (-) HBsAg (+) & IgMantiHBc (- )/HBsAg (+) >6 tháng HBsAg (+) & IgMantiHBc (- )/HBsAg (+) > 6 tháng ALT ho ặc AST tăng >2 ULN ALT ho ặc AST tăng >2 ULN Có HBeAg (+) HBeAg (- ) & HBVDNA >4 log copy/ml Không có b ệnh gan khác đi kèm Không có b ệnh gan khác đi kèm Biến số Tuổi, giới, HBVDNA định lượng, transaminase máu (AST, ALT, chỉ số de Ritis), taux prothrombine (đơn vị giây, INR), albumin máu, protid máu và phân độ xơ gan theo Child-Turcott-Pugh. Phân tích số liệu Bằng phần mềm SPSS 11.5. Các tỷ lệ được so sánh bằng phép kiểm Chi bình phương. Các biến số liến tục được biểu diễn bằng giá trị trung vị và sự khác biệt của các nhóm HBeAg (+) và (-) được so sánh bằng phép kiểm Mann Whitney, mức ý nghĩa khi p<0,05. Xét nghiệm sinh hóa, huyết học và huyết thanh chẩn đoán HBV và xét nghiêm HBVDNA định lượng được thực hiện tại khoa xét nghiệm BV Bệnh Nhiệt Đới, ngưỡng phát hiện >250 copy/ml. KẾT QUẢ Đặc điểm mẫu nghiên cứu Trong thời gian từ 1/6/2007 đến 30/8/2007 có 42/49 trường hợp viêm gan B mạn điều trị tại khoa Nội A, có thực hiện HBV DNA được chọn phân tích. Phái nam, nhóm >40 tuổi chiếm đa số. >50% có HBVDNA trung vị >7log copy/ml. >70% có AST và ALT tăng > 3 ULN. 40-50% trường hợp có thay đổi chức năng gan đáng kể như giảm albumin, kéo dài thời gian prothrombine, giảm tiểu cầu máu hay tăng bilirubine > 10 lần. 93% có xơ gan mức độ vừa và nặng (Child-Pugh B hay C) (bảng 1). Chỉ có 38% đã biết nhiễm HBV trước đó. Bảng 1: Đặc điểm dân số của mẫu (n=42) Đặc điểm Tần số Tỉ lệ % Nam 33 78,6 Giới N ữ 9 21,4  40 tuổi 27 64,3 Nhóm tu ổi Trung vị 43,5 (7-70)* Biết nhiễm HBV 16 38,1 HBV DNA  7 22 52,4 (log copies/ml) 7 (4,1-9,9)*  3 30 71,4 AST 348 (22- 1165)*  3 30 71,4 ALT 256 (17- 1886)*  1 20 47,6 AST/ALT 1,3 (0,3-2,9)* Đặc điểm Tần số Tỉ lệ %  30 17 40,5 Albumin (g/l) 29 (16-40)*  2,3 20 47,6) INR 1,9 (1-5,3)*  50% 21 50 PT 51 (21.6-95,3)*  150 20 47,6 TC 152 (36-310)*  200 23 54,8 Billirubin (µg/l) 116 (9-845)* A 3 7,1 B 19 45,2 Child-Pugh C 20 47,6 Đặc điểm Tần số Tỉ lệ % * trung vị (giá trị thấp nhất – cao nhất) Bảng 2: So sánh đặc điểm dân số và mật độ HBVDNA ở 2 nhóm viêm gan B HBeAg (+) (n = 17) HBeAg (- ) (n = 25) p Đ ặc điểm n % N % Nam 13 76,5 20 80 1,00 Tuổi 37 (7-69)* 48 (24 - 70)* 0,013  40 tuổi 5 29,4 22 88 < 0,0001 HBV DNA (log copy/ml) 7,55 (4,1- 9,7)* 6,2 (4,8 - 9,9)* 0,042 [...]... nhóm HBeAg (-) và (+) cũng không có khác biệt ý nghĩa Xét phân độ Child- Pugh về xơ gan < /b> theo nghiên cứu này, 92,9 % b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn tại khoa có b nh gan < /b> tiến triển với phân độ Child- Pugh B và C Nhóm b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn có HBe Ag (-) có biểu hiện b nh gan < /b> tiến triển hơn, 100% thuộc phân độ Child- Pugh B và C, cao hơn nhóm HBeAg (+) (82,4%) (p= 0,029) Nhóm b nh vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn HBe Ag (-). .. khác biệt về tỷ lệ nam và nữ ở 2 nhóm HBeAg (+) và HBeAg (-) Nhóm VG B mạn HBeAg (-) có tuổi trung vị lớn hơn (p= 0,013), tỷ lệ b nh nhân > 40 tuổi cũng nhiều hơn so với nhóm VG B mạn HBeAg (+) (88% so với 29%) Nhóm VG B mạn HBeAg (-) có giá trị trung vị của HBV DNA thấp hơn có ý nghĩa thống kê (7,55 so với 6,2, p = 0,042) b ng 2 B ng 3: So sánh mức tổn thương gan < /b> ở 2 nhóm vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn HBeAg( +) và HBeAg. .. gợi ý rằng tại Vi< /b> t Nam vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (-) là biểu hiện của giai đoạn muộn trong diễn tiến tự nhiên của nhiễm HBV chứ không phải là nhiễm trùng từ đầu (de novo) với chủng đột biến precore không sản xuất được HBeAg KẾT LUẬN Qua so sánh đặc < /b> tính và mức tổn thương gan < /b> ở b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn điều trị nội trú có HBeAg (-) với nhóm HBeAg (+), chúng tôi có kết luận sau: - Vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (-) thường gặp... trị liệu hay do phái nam có thêm các b nh lý tổn thương gan < /b> khác nên có nguy cơ b nh gan < /b> nặng cần nằm vi< /b> n nhiều hơn Tuy nhiên tỷ lệ nam/nữ trong vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (+) và (-) không khác nhau Nhóm VG B mạn HBeAg (-) lớn tuổi hơn (48 tuổi, từ 24-70) so với nhóm b nh nhân VG B mạn HBeAg (+) (37 tuổi, từ 7-69) Tỷ lệ > 40 tuổi trong nhóm HBeAg (-) cũng nhiều hơn so với nhóm HBeAg (+) (88% so với 29,4%) Trong... được chẩn đoán vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (-) cũng >50% Ở khu vực Địa Trung Hải, vùng được xem là lưu hành của vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (-) cũng có 29-38% có xơ gan < /b> vào thời điểm < /b> được phát hiện đầu tiên Từ nghiên cứu năm 1987, Liaw đã nhận định tuy có tần số cơn b ng phát nhiều hơn nhưng nhóm HBeAg (+) có đặc < /b> điểm < /b> lâm sàng và xét nghiệm trong các cơn vi< /b> m < /b> gan < /b> b ng phát không khác so với b nh nhân HBeAg (-) Hadziyannis 2001... lệ nam gấp b n lần nữ - Mức tăng ALT và AST không khác với nhóm HBeAg (+) - Mật độ HBVDNA thấp hơn, mức độ tổn thương gan < /b> ở giai đoạn tiến triển nhiều hơn cho thấy b nh lý gan < /b> do HBV với biểu hiện vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (-) dù được phát hiện lần đầu cũng là biểu hiện ra lâm sàng của một nhiễm trùng tiềm tàng và có diễn tiến lâu dài - Vi< /b> c chẩn đoán vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (-) cần được đặt ra nhất là trên b nh nhân có... chứng hay có b nh gan < /b> tiến triển nặng có thể có biến chứng Do đó kết quả về các đặc < /b> tính dân số cũng như mức tổn thương gan < /b> không thể dùng để suy đoán cho tấc cả b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> mạn tính có HBeAg (-) nhất là b nh nhân khu vực ngoại trú, không có biểu hiện lâm sàng Phái tính, tuổi và mật độ HBV DNA trong máu Phái nam chiếm ưu thế trong cả hai nhóm HBeAg (+) và (-) tương tự như tỷ lệ nhiễm HBV chung ở... cũng cho thấy tuổi trung b nh của nhóm b nh nhân HBeAg (-) (40-55 tuổi), cao hơn trong nhóm HBeAg (+)(1-4) Điểm quan trọng là đa số b nh nhân trong nhóm HBeAg (-) của chúng tôi đều chưa từng được điều trị và chỉ mới được chẩn đoán vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn lần đầu tiên ở tuổi trung b nh >40 (88%) và 100% đều có xơ gan < /b> mức độ trung b nh (Child B) và nặng (Child C) Chúng tôi cho rằng đặc < /b> điểm < /b> này là giống nhau cho... biệt giữa 2 nhóm về AST, ALT và tỷ số AST/ ALT Nhóm VG B mạn HBeAg (-) có albumin trong máu thấp hơn, INR cao hơn, số lượng tiểu cầu thấp hơn Tỷ lệ b nh nhân có PT < 50% , có bilirubin > 200 µg/l cao hơn, tỷ lệ có phân độ về xơ gan < /b> Child- Pugh B hay C ở nhóm HBeAg (-) cao hơn có ý nghĩa, b ng 3, hình dưới B N LUẬN Dân số nghiên cứu là những b nh nhân đang điều trị nội trú thường đang đợt vi< /b> m < /b> gan < /b> b ng... found.) (Kobayashi 03) Ngược lại, Yoo nhận xét trên b nh nhân Hàn Quốc vùng lưu hành của genotype C, 93,7% b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg có đột biến A1896 nhưng không tìm thấy sự liên hệ với mật độ HBVDNA hay mức độ tiến triển của tổn thương gan(< /b> Error! Reference source not found.) Trên b nh nhân châu Âu nhóm vi< /b> m < /b> gan < /b> HBeAg (-), b nh nhân cũng có tuổi lớn hơn, tỷ lệ có người trong gia đình mang HBV nhiều . Mô tả đặc tính dân số, nồng độ virus và mức độ tổn thương gan ở b nh nhân vi m gan B mạn tính HBeAg (-) điều trị nội trú và so sánh các đặc tính trên ở b nh nhân vi m gan B mạn tính HBeAg (+) ĐẶC ĐIỂM VI M GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-) TÓM TẮT Cơ sở tiến hành nghiên cứu: Vi m gan B mạn HBeAg (-) được xem là thể b nh thường gặp ở khu vực Đia. được HBeAg. KẾT LUẬN Qua so sánh đặc tính và mức tổn thương gan ở b nh nhân vi m gan B mạn điều trị nội trú có HBeAg (-) với nhóm HBeAg (+), chúng tôi có kết luận sau: - Vi m gan HBeAg (-)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-) ppsx, ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-) ppsx, ĐẶC ĐIỂM VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HBeAg (-) ppsx