0

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx

9 834 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2014, 08:21

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1 Giúp học sinh có những hiểu biết về qua trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hiểu được xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những khó khăn và thách thức 2 Rèn kỹ năng phân tích biểu đồ, đọc bản đồ, vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét II - Chuẩn bị - Bản đồ hành chính Việt Nam - Một số hình ảnh phản ánh thành tựu kinh tế xã hội III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Nêu nh ững đặc điểm của nền kinh tế nư ớc ta qua các giai đo ạn lịch sử? GV treo m ột số tranh ảnh + Tranh ảnh phản ánh về đời sống, sản xuất, KHKT, kinh tế -> Đặc trưng là nh ững khó khăn c ủa giai đoạn trư ớc để lại. Xây dựng I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới - HS thảo luận + Trước cách mạng tháng 8: Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế phụ thuộc vào đế quốc, lạc hậu, đói nghèo. Chủ yếu là nông nghiệp với năng suất thấp + Từ 1945 đến 1954: Thực hiện cải cách ruộng đất, phát triển nông nghiệp và công nghiệp (còn ít và nghéo nàn) + Từ 1954 đến 1975: Đất nước bị chia cắt. Miền bắc phát triển kinh tế XHCN, miền nam phụ lại toàn bộ cơ s ở vật chất kĩ thuật và hạ tầng ? Th ời gian của qua trình đổi mới? GV treo biểu đồ của qua trình chuy ển dịch cơ cấu kinh tế, c ơ câu GDP giai đoạn 1991 - 2002 Gv gi ải thích một số kí thuộc vào nền kinh tế TBCN, tập trung ở các đô thị lớn + Sau 1975: Đất nước thống nhất đi lên XHCN, thực hiện CNH - HĐH và mở cửa nền kinh tế, cơ cấu kinh tế và thành phanà kinh tế đã có nhi ều thay đổi. II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới - Quá trình đổi mới được thực hiện từ 1986 đến nay 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu của biểu đồ ? Nhận xét sự thay đổi cơ c ấu GDP của các ngành kinh t ế trong giai đoạn này? ? điều đó thể hiện đặc điểm gì c ủa nền kinh tế nước ta? ? Sự chuyển dịch c ơ cấu kinh tế đư ợc thể hiện như thế nào? - GDP cua rngành Nông - Lân - Ngư nghiệp giảm dần - Công nghiệp - Xây dựng và dịch vụ tăng lên. Khu vực dịch vụ đã chiến tỉ trọng khá cao nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều biến động - cho thấy quá trình tăng trưởng của nền kinh tế đặc biệt là xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta đang diễn ra nhanh. Chú trọng xây dựng nền kinh tế về cơ bản là công nghiệp và giảm dần tỉ trọng cua rnông lâm ngư nghiệp. GV treo bản đồ h ành chính ? Quan sát và nhận xét, đọc t ên các vùng kinh tế trọng điểm? - Thành phần kinh tế được mở rộng: Quốc doanh, tập thể, tư nhân, liên doanh - liên kết đang phát triển mạnh mẽ. Giảm dần sự phụ thuộc vào kinh tế nhà nước. Tuy nhien những ngành kinh tế trọng điểm và quan trọng như: điện, Bưu chính viến thông vẫn là sự quản lý của nhà nước (đòi hỏi cần phá bỏ độc quyền khi xây dựng nền kinh tế hợp tác quốc tế và ra nhập các tổ chức kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa ) - Hện nay chúng ta đã có 7 vùng kinh tế trong đó có các ? Sự chuyển dịch c ơ cấu kinh tế theo l ãnh thổ nhằm mục đích gì? ? Kể t ên các vùng kinh tế khác, các v ùng kinh tế giáp bi ên và không giáp biên? HS đọc + Thảo luận rút ra những thuận lợi và khó khăn, thách th ức của n ền kinh tế khi phát tri ển kinh tế trong giai đoạn hiện nay? vùng kinh tế trọng điểm: vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, vùng trọng điểm miền, vùng kinh tế trọng điểm phía nam. - Khai thác và tận dụng tối đa các nguồn lợi từ thiên nhiên vào sản xuất đảy mạnh chuyên môn hóa tạo năng suất cao trong lao động và sản xuất. - HS: 2. Những thành tựu và thách thức + Thuận lợi - Tăng trưởng kinh tế vững chắc trên 7%/năm Bài tập 2: Vẽ biểu đồ - Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho quá trình CNH - HĐH - Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm: Đàu khí, điện, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng - Phát triển nền sản xuất hướng ra xuất khẩu và thu hút đầu tư + Khó khăn và thách thức - Vượt qua nghéo nàn, lạc hậu. Rút ngắn khoảng cách đói nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp trong xã hội - Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì khai thác quá mức cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế - Biểu đồ tròn (Số liệu tính theo tỉ lệ %) - Vấn đề việc làm, an ninh xã hội, y tế giáo dục - Thách thức lớn khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm . Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1 Giúp học sinh có những hiểu biết về qua trình phát triển của nền kinh tế Việt. cấu kinh tế và thành phanà kinh tế đã có nhi ều thay đổi. II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới - Quá trình đổi mới được thực hiện từ 198 6 đến nay 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. phần kinh tế - Biểu đồ tròn (Số liệu tính theo tỉ lệ %) - Vấn đề việc làm, an ninh xã hội, y tế giáo dục - Thách thức lớn khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế D - Củng cố: E - Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx, Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx,

Từ khóa liên quan