0

Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo doc

2 1,052 0
  • Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 02:20

Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐƠN VỊ Số: / đơn vị Hà Nội, ngày tháng năm 20 BẢN THUYẾT MINH Về dự thảo…………… Kính gửi: ……………………………………. I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… III. CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… V. MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC NHAU ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nơi nhận: - ……… ; - ……… ; - Lưu……. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên) . Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quy t định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của. 20 BẢN THUYẾT MINH Về dự thảo ………… Kính gửi: ……………………………………. I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH …………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo doc, Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo doc, Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo doc

Từ khóa liên quan