0

Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

2 1,207 1
  • Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 12:59

Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày BẢN THUYẾT MINH tháng năm 20.. Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày tháng năm 20 BẢN THUYẾT MINH Về dự thảo…………… I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN BẢN VÀ TÁC ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTQUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … V. CÁC Ý KIẾN KHÁC NHAU (NẾU CÓ) ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên) . Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quy t định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng. ……………………………………………………………………………… … IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN BẢN VÀ TÁC ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật , Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Từ khóa liên quan