0

Bài 21. Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu

18 1,987 5
  • Bài 21. Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 15:00

PHÒNG GD-ĐT QUẬN NINH KIỀU TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH GV : Huỳnh Thị Yến Nhung Tổ: Sử - Địa - GDCD KiÓm tra bµi cũ Cho b¶ng sè liÖu l îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh (mm). Th¸ng Th¸ng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 TP TP Hå ChÝ Hå ChÝ Minh Minh 18 18 14 14 16 16 35 35 110 110 160 160 150 150 145 145 158 158 140 140 55 55 25 25 ? Cho biÕt th¸ng cã l îng m a Ýt nhÊt vµ th¸ng cã l îng m a nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu ? H·y cho biết cách tính l îng m a n m cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh ?ă L îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ: 18 + 14 + 16 + 35 + 110 + 160 + 150 + 145 + 158 + 140 + 55 + 25 = 1026 mm Th¸ng cã l îng m a thÊp nhÊt lµ th¸ng 2 : 14 mm Th¸ng cã l îng m a nhiÒu nhÊt lµ th¸ng 6 : 160 mm KiÓm tra bµi cò Cho b¶ng sè liÖu l îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh (mm). Th¸ng Th¸ng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 TP TP Hå ChÝ Minh Hå ChÝ Minh 18 18 14 14 16 16 35 35 110 110 160 160 150 150 145 145 158 158 140 140 55 55 25 25 10 20 30 o C Bài 21: Thực hành PHN TCH BIU NHIT V LNG MA 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. Nhiệt độ ( 0 C) 1 00 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 100 300 200 10 30 20 Hình 55. Biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a của Hà Nội L ợng m a (mm) - Là hình vẽ minh hoạ cho diễn biến của các yếu tố khí hậu, nhiệt độ và l ợng m a trung bình các tháng trong năm của một địa ph ơng. Tit:28 Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 1: Quan sát biểu đồ Hình 55 trả lời các câu hỏi: Những yếu tố nào đ ợc thể hiện trên biểu đồ. Trong thời gian bao lâu? - Nhiệt độ và l ợng m a, đ ợc thể hiện trong thời gian 12 tháng. Yếu tố nào đ ợc thể hiện theo đ ờng, yếu tố nào thể hiện bằng hình cột? - Yếu tố nhiệt độ thể hiện theo đ ờng. - Yếu tố l ợng m a đ ợc thể hiện bằng các hình cột. Trục dọc bên trái , bên phải dùng để tính các đại l ợng của yếu tố nào? - Trục dọc bên phi dùng để tính các đại l ợng của nhiệt độ, trục dọc bên trỏi dùng để tính các đại l ợng của yếu tố l ợng m a. mm 0 C Bài 21:Thực hànhTit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 1: Đơn vị để tính nhiệt độ , l ợng m a là gì ? - Đơn vị tính nhiệt độ là ( o C ) - Đơn vị tính l ợng m a là (mm) mm 0 C Tit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 2: Hoạt động nhóm Dựa vào trục hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại l ợng rồi ghi kết quả vào bảng sau: Nhóm 1+ 2 xác định đại l ợng của nhiệt độ ( o C ). Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất tháng cao và thấp nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng Nhóm 3+ 4 xác định đại l ợng của l ợng m a (mm ). Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất L ợng m a chênh lệch giữa L ợng m a chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất tháng cao và thấp nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng Tit:28 Bµi 21: Thùc hµnh Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l îng m a 1. Kh¸i niÖm vÒ biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l îng m a. 2. Bµi tËp thùc hµnh. Bµi tËp 2: Ho¹t ®éng nhãm NhiÖt ®é ( o C) Cao nhÊt Cao nhÊt ThÊp nhÊt ThÊp nhÊt NhiÖt ®é chªnh lÖch NhiÖt ®é chªnh lÖch gi÷a th¸ng cao vµ thÊp gi÷a th¸ng cao vµ thÊp nhÊt nhÊt TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng 29 29 o C 6,7 6,7 17 17 o C 1 1 12 12 o C L îng m a (mm ) Cao nhÊt Cao nhÊt ThÊp nhÊt ThÊp nhÊt L îng m a chªnh lÖch L îng m a chªnh lÖch gi÷a th¸ng cao vµ gi÷a th¸ng cao vµ thÊp nhÊt thÊp nhÊt TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng 300 300 mm mm 8 8 25mm 25mm 12,1 12,1 275mm 275mm Từ bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội ? Tiết:28 - Nhiệt độ và l ợng m a có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm. Sự chênh lệch nhiệt độ và l ợng m a giữa các tháng cao và thấp t ơng đối lớn. Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 2: Hoạt động nhóm Nhiệt độ ( o C) Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao và thấp giữa tháng cao và thấp nhất nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng 29 29 o C 6,7 6,7 17 17 o C 1 1 12 12 o C L ợng m a (mm ) Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất L ợng m a chênh lệch L ợng m a chênh lệch giữa tháng cao và giữa tháng cao và thấp nhất thấp nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng 300 300 mm mm 8 8 25mm 25mm 12,1 12,1 275mm 275mm Tit:28 Nhn xột: Bài tập 3: Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Hoạt động nhóm : Quan sát Hình 56 và Hình 57 trả lời các câu hỏi Nhiệt độ và l ợng m a Nhiệt độ và l ợng m a Biểu đồ A Biểu đồ A Biểu đồ B Biểu đồ B Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ? Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ? Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào ? Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào ? Những tháng có m a nhiều ( mùa m a ) bắt đầu từ Những tháng có m a nhiều ( mùa m a ) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy ? tháng mấy đến tháng mấy ? Nhóm 1 + 2 : Quan sát biểu đồ A Nhóm 3 + 4 : Quan sát biểu đồ B Bài tập 4: Tit:28 [...]... Tit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lợng ma 1 Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lợng ma 2 Bài tập thực hành Bài tập 5: T bng thng kờ trờn cho bit biu no l biu nhit v lng ma ca a im na cu Bc? Biu no l ca a im na cu Nam? Vỡ sao? Bài 21: Thực hànhPhân tích biểu đồ nhiệt độ, lợng ma 1 Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lợng ma 2 Bài tập thực hành Bài tập 5: Nhiệt độ và lợng ma Biểu đồ A Biểu. ..Tit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lợng ma 1 Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lợng ma Hoạt động nhóm 2 Bài tập thực hành Bài tập 4: Quan sát Hình 56 và Hình 57 trả lời các câu hỏi Biểu đồ A Biểu đồ A Biểu đồ B Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ? Tháng 4 Tháng 12 Tháng có nhiệt độ thấp nhất là... khácchữ đờng xích đạo sẽ đ t ến N am ợc 10 điểm Nếu đoán sai sẽ nh tợng khí tợng nh mây, nhóm Dòng số 3 gồm 10 chữ cái: Các hiệnờng quyền đoán choma, sấm, chớp Thờng sinh ra ở Vòng cựckhông khí này? tầng bạn Nam + Nhóm 7 chữ cái: Trên biểu đồ khí hậu dọc này thờng điểm Dòng số 4 gồm nào đoán đợc ô chữ hàng yếu tốsẽ đợc 40 đợc biểu diễn theo đờng Dn dũ: -Xem li cỏch phõn tớch v nhn xột biu - Son... Qua bi thc hnh, cỏc em hóy cho bit yu t no nhn bit c khớ hu mt a phng, mt khu vc ? -Yu t nhit -Yu t lng ma Bài 21: Thực hành Tit:28 PHN TCH BIU NHIT V LNG MA Lợng ma (mm) Em hóy quan sỏt v hc cỏch v mt biu Nhiệt độ (0C) 300 30 200 20 100 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 Hình 55 Biểu đồ nhiệt độ và lợng ma của Hà Nội Chìa khoá v ũ K ế 1 v ĩ t u y ế n g ố c 2 t ầ n g đ ố i l 3 4 n h i ệ t đ ộ... Biu no l ca a im na cu Nam? Vỡ sao? Bài 21: Thực hànhPhân tích biểu đồ nhiệt độ, lợng ma 1 Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lợng ma 2 Bài tập thực hành Bài tập 5: Nhiệt độ và lợng ma Biểu đồ A Biểu đồ B Biu A na cu Bc vỡ nhit cao cú ma nhiu t Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ? B na cu Nam vỡ cú nhit Tháng 4 Tháng 12 thỏng 4 n thỏng 10.Biu Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào ? Tháng . sát biểu đồ A Nhóm 3 + 4 : Quan sát biểu đồ B Bài tập 4: Tit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực. ợng m a. mm 0 C Bài 21: Thực hànhTit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 1: Đơn vị. Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao? Tiết:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21. Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu, Bài 21. Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu, Bài 21. Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu

Từ khóa liên quan