0

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

12 8,437 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 12:46

Tài liệu khái quát vai trò quan trọng của pháp luật trong các lĩnh vực của cuộc sống KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: GDCD – Lớp 12 Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (tiêt 2) Trường THPT Hồng Bàng GV: Vòng Toàn An b. Pháp luật với việc bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Thảo luận nhóm Nhóm 1 + Tại sao nói pháp luật có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triễn trong lĩnh vực xã hội ? Nhóm 2 + Nếu không có pháp luật mà chỉ có chính sách của Đảng và nhà nước thì có thể giải quyết được các vấn đề của xã hội không ? Tại sao ? Nhóm 3 + Hãy cho biết những nội dung cụ thể của pháp luật với việc đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội ? Nhóm 1 Pháp luật có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triễn trong lĩnh vực xã hội. Vì nền kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội để tăng trưởng kinh tế đất nước, nhưng cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải được giải quyết như: - Dân số và việc làm. - Bất bình đẳng xã hội ;khỏang cách giàu-nghèo tăng. - Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. - Xóa đói giảm nghèo. - Tệ nạn xã hội. - Đạo đức lối sống…. Tất cả những vấn đề này cần phải được giải quyết bằng pháp luật để thực hiện tư tưởng và chiến lược phát triễn Kinh Tế - Xã Hội là: “Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Nhóm 2 Không có pháp luật mà chỉ có các chính sách của Đảng và nhà nước thì không giải quyết được các vấn đề của xã hội. Vì pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các chính sách của Đảng và nhà nước nếu không có pháp luật đi kèm để bảo đảm thực hiện thì sẽ không phát huy được tác dụng và hiệu quả. Pháp luật với việc bảo đảm tiền bộ và công bằng xã hội. Pháp luật với việc giải quyết dân số và việc làm. Pháp luật với việc xóa đói giảm nghèo. Pháp luật với việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Pháp luật với việc phòng và chống tệ nạn xã hội. Nhóm 3 Dân số: Nhà nước ban hành: - Luật Hôn Nhân Và Gia Đình năm 2002. - Pháp lệnh dân số năm 2002. Nội dung cơ bản nhằm mục đích: - Giảm tỷ lệ tăng dân số. - Xây dựng quy mô gia đình ít con, ấm no, tiến bộ, bền vững… Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình được xây dựng bền vững là tiền đề xây dựng đất nước bền vững. Việc làm: Pháp luật khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh bằng nhiều giải pháp tạo ra nhiều việc làm mới cho những người đang trong độ tuổi lao động. Dân số gia tăng ngày càng nhanh. Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng. VD: Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp quy định giảm thuế thu nhập Doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động, lao động là người dân tộc thiểu số, miễn thuế thu nhập Doanh nghiệp đối với phần thu nhập Doanh nghiệp từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số. + Em có suy nghĩ gì về quy định này của pháp luật ? Xóa đói giảm nghèo: Pháp luật quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp Kinh Tế- Tài Chính để thực hiện xóa đói giảm nghèo bằng cách tăng nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo, mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo để sản xuất, kinh doanh. VD: Cho vay vốn ưu đãi. Nhà một hộ nghèo ở Tây Nguyên. Cán bộ hướng dẫn kỹ thuật nuôi Ong. Nhà nước taọ việc làm cho người lao động. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân : Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe cho nhân dân Nội Dung : Quy định trách nhiệm của Nhà nước phải áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triễn giống nòi. [...]...Phòng chống tệ nạn xã hội: - Pháp lệnh Phòng Chống Ma Túy - Pháp lệnh Phòng chống Mại Dâm Quy định về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất là nạn mại dâm, ma túy; ngăn chặn, . – Lớp 12 Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (tiêt 2) Trường THPT Hồng Bàng GV: Vòng Toàn An b. Pháp luật với việc bảo đảm. tiến bộ, bền vững Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình được xây dựng bền vững là tiền đề xây dựng đất nước bền vững. Việc làm: Pháp luật khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước, Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước,