0

Tài liệu tin học.doc

2 1,982 30
  • Tài liệu tin học.doc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:34

Tài liệu ôn thi môn Tin học phổ thông trung học. Sở Giáo Dục & Đào Tạo KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 TP. HỒ CHÍ MINH LẦN X – NĂM 2004 Trường THPT Chuyên Môn thi : TIN HỌC - Khối : 10 Lê Hồng Phong Ngày thi : 10-04-2004 Thời gian làm bài : 180 phút Bài 1 : Dãy con tăng dần Một dãy số a1, a2, a3,… ,an được gọi là dãy tăng nếu a1<=a2<=a3……<=anCho một dãy gồm tối đa n số (1<=n<=10000) . Viết chương trình tìm chiều dài dãy con liên tiếp tăng dần dài nhất trong dãy nói trên.Dữ liệu vào được cho trong tập tin văn bản DAYCON.INP gồm :- Dòng đầu ghi giá trị n- n dòng tiếp theo gồm n số ngun dương các số này cách nhau ít nhất một khoảng trắng.Dữ liệu ra : Ghi vào tập tin văn bản DAYCON.OUT gồm 1 số duy nhất là độ dài của dãy con liên tiếp dài nhất tìm được.Ví dụ :DAYCON.INP DAYCON.OUT111410834311254Bài 2 : Chuỗi đối xứngMột chuỗi được gọi là đối xứng nếu nó khơng có ít hơn một ký tự và nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều giống nhau.Ví dụ : ‘A’ ; ‘TET’ ; ‘CAOOAC’ là chuỗi đối xứng‘BHABHCD’ là chuỗi khơng đối xứngViết chương trình nhập vào chuỗi ký tự cho trước S, có chiều dài n (1<=n<=20000) và cho biết chiều dài chuỗi con đối xứng dài nhất. Chuỗi con của S là chuỗi gồm 1 số ký tự liên tiếp nhau trong S có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng n.Dữ liệu vào được cho trong tập tin văn bản CHUOI.INP gồm 2 dòng :- Dòng đầu ghi giá trị n- Dòng sau gồm n ký tự liên tiếp gồm các chữ cái in hoa (A → Z)Dữ liệu ra : Ghi vào tập tin văn bản CHUOI.OUT gồm 1 số duy nhất là độ dài của chuỗi con đối xứng dài nhất. Ví dụ 1 :CHUOI.INP CHUOI.OUT18IKACOBEGIGEBOCAHTM13Ví dụ 2 :CHUOI.INP CHUOI.OUT19IKACOBEGIGEMHBEGIGE5Bài 3 : Đường đi của RobotCho một bảng vuông (n x n) ô (2<=n<=100) các ô ghi các số là 0 hoặc 1. Tìm đường đi của Robot, từ góc trái trên xuống góc phải dưới theo nguyên tắc chỉ được dịch chuyển sang phải và xuống dưới sao cho các số trên đường đi tạo thành một số nhị phân có giá trị lớn nhất.Dữ liệu vào : ghi trong tập tin văn bản ROBOT.INP gồm - Dòng đầu tiên ghi giá trị - n dòng tiếp theo, trên mỗi dòng ghi n số 0 hoặc 1 các số này cách nhau ít nhất một khoảng trắng.Dữ liệu ra : Ghi vào tập tin văn bản ROBOT.OUT gồm một số duy nhất là giá trị thập phân của số nhị phân được tạo thành ở trên.Ví dụ :ROBOT.INP ROBOT.OUT5 1 0 1 1 00 0 1 0 10 0 1 0 11 0 0 1 11 1 0 1 0374 Ghi chú : Tên bài làm của các bài 1,2,3 lần lượt là BL1.PAS ; BL2.PAS ; BL3.PASGiám thị không được giải thích gì thêm. . X – NĂM 2004 Trường THPT Chuyên Môn thi : TIN HỌC - Khối : 10 Lê Hồng Phong Ngày thi : 10-04-2004 Thời gian làm. dài dãy con liên tiếp tăng dần dài nhất trong dãy nói trên.Dữ liệu vào được cho trong tập tin văn bản DAYCON.INP gồm :- Dòng đầu ghi giá trị n- n dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tin học.doc, Tài liệu tin học.doc, Tài liệu tin học.doc

Hình ảnh liên quan

Cho một bảng vuơng (n x n) ơ (2<=n<=100) các ơ ghi các số là hoặc 1. Tìm đường đi của Robot, từ gĩc trái  trên xuống gĩc phải dưới theo nguyên tắc chỉ được dịch chuyển  sang phải và xuống dưới sao cho các số trên đường đi tạo thành một số nhị phân c - Tài liệu tin học.doc

ho.

một bảng vuơng (n x n) ơ (2<=n<=100) các ơ ghi các số là hoặc 1. Tìm đường đi của Robot, từ gĩc trái trên xuống gĩc phải dưới theo nguyên tắc chỉ được dịch chuyển sang phải và xuống dưới sao cho các số trên đường đi tạo thành một số nhị phân c Xem tại trang 2 của tài liệu.