0

Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc

2 3,162 49

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 10:01

Tài liệu phục vụ cho ôn thi học kì, ôn thi Đại học, cao đẳng. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ LAI HỐ- NHIỆT PHẢN ỨNG- BẢO TỒN ELẺCTRONCâu1. Số oxi hố và hố trị củaN trong NH4NO3 lần lượt.a. - 4 , + 5 và 5 b. - 3 , + 5 và 4 C. - 3 , + 5 và 5 d. - 3 , + 5 , 4 và 5Câu2. Kiểu lai hố của C , S , N trong các phân tử CO2 , SO2 , NH3 lần lượt là : a. SP2 , SP , SP3 b. SP3 , SP2 , SP c. SP, SP3 , SP2 d. SP, SP2 , SP3Câu3. Kiểu lai hố của ng tử trung tâm trong các phân tử : BeH2 , C2H2 , C2H4 , C2H6 , H2O lần lượt là :a. SP , SP , SP2, SP3 , SP3b. SP , SP2 , SP2, SP3 , SP3c. SP , SP , SP2, SP3 , SP2d. SP , SP , SP2, SP3 , SPCâu4. Kiểu lai hố của ngun tử trung tâm trong các phân tử.SO3 , HNO3 , H2SO4 lần lượt là a. SP3 , SP2 , SP2b. SP3 , SP2 , SP3c. SP2 , SP2 , SP3d. SP3 , SP3 , SP3.Câu5. Cho phân tử : CH2 = CH - CH3 theo thứ tự từ trái sang phải C có kiểu lai hố là :a. SP2 , SP , SP3b. SP2 , SP2 , SP2 c. SP2 , SP , SP2d. SP2 , SP2 , SP3Câu6. Tổng hệ số các chất tham gia (là những số ngun tố giản) của các phương trình.H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO3 + K2Cr2O4 + H2SO4 →FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →lần lượt là :a. 10 , 8 , 20 b. 10 , 8 , 30 c. 11 , 8 , 20 d. 10 , 11 , 20Câu 7 : Phản ứng nào sau đây khơng thuộc loại tự oxi hố, tự khử.a. NO2 + KOH → KNO3 + KNO2 + H2Ob. Cl2 + KOH  →C1000 KclO3 + KCl + H2Oc. KClCO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2Od. NO2 + H2O → HNO3 + NOCâu 8 : Trong mơi trường H2SO4 , KMnO4 oxi hố H2O2 thành O2 . 25g 1 loại thuốc làm nhạt màu tóc có H2O2 tác dụng vừa hết với 80ml dung dịch KMnO4 0,10 M. Nồng độ % của H2O2 trong loại thuốc nói trên là :a. 2,82% b. 3% c. 2,72% d. 2,32%.Câu 9 : Cồn (C2H5OH) trong máu bị dung dịch (K2Cr2O7 , H2SO4 ) oxi hố thành CO2. 28g huyết thanh của 1 người lái xe tác dụng vừa hết với 35 ml dung dịch K2Cr2O7 0,06M. Tính % khối lượng cồn trong huyết thanh.a. 0,017% b. 0,17% c. 0,034% d. 0,34%Câu 10 : Cân bao nhiêu mol e đẻ khử tồn bộ Fe3+ trong 16g Fe2O3 thành Fe.a. 0,3 b. 0,6 c. 0,45 d. 0,9.Câu 11 : Trong các ion sau , Ion nào chỉ đong vai trò oxi hóa trong cácPƯ ơxihóa-khử.a. Cl- b. S2-- C. Fe2+ d. Cu2+Câu 12 : Trong các chất sau chất vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử là :a. Fe2+ và SO2-b. Fe3+c. Cl- d. Mg2+Câu 13 : Canxi Oxlat (CaC2O4 ) được kết tủa từ 1,00ml máu người tác dụng vưà hết với 2,05 ml KMnO44,88.10-4M trong mơi trường H2SO4. Nồng độ Ca2+ (mg Ca2+ / 100ml máu). Là : a. 5 b. 10 c. 15 d. 20Câu 14 : phản ứng có axit vừa làchấtkhửvừa là mt là a. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + nước.b. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O c. Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2Od. FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2OCâu 15 : Cho phản ứng : KMnO4 + HX → MnX2 + X2 + KX + H2OX2 khơng thể là :a. F2b. Cl2 c. Br2 d. I2Câu 16 : Các chất oxi hố : KMnO4 , MnO2 , K2Cr2O7 , KclO3 đều oxi hố được HCl thành Cl2. Xuất phát từ số mol các chất oxi hố bằng nhau thì lượng Cl2 đều chế được nhiều nhất từ a. KMnO4b. MnO2c. K2Cr2O7d. KClO3.Câu 17 : Cho phản ứng : 4M + H2SO4đ →0t 4MSO4 + 1X + H2O . X là :a. SO2b. S c. SO3d. H2SCâu 18 : Cho phản ứng : 8Al + KMO3 → 8Al(NO3)2 + 3X ↑ + H2O . X là :a. NH4NO3b. N2c. NO d. N2OCâu 19 : Cho 5,6g Fe tác dụng với dd HNO3 lít dư được 2,24 lít khí X chứa N (SP khử duy nhất) . X là :a. NO2b. NO c. N2O d. N2Câu 20 : Cho 100ml dung dịch KMnO4 tác dụng với dung dịch (HCl , HBr) dư thu được 0,05 mol hỗn hợp (Cl2 , Br2) Nồng độ mol của KMnO4 trong dung dịch là :a. 0,1 b. 0,2 c. 0,25 d. 0,4Câu 21 : Để tạo ra 1 mol khí NO từ các đơn chất (khí) cần tiêu hao 1 lượng nhiệt là 90,29 KJ , PT nhiệt hố học của các phản ứng. K2N + K2O → 2NOK , ∆H1 (KJ)NOK → 21 N2 + 21 O2 , ∆H2 (KJ)Trị số ∆H1 , ∆H2 lần lượt là : a. + 90,19 và - 45,095 b. + 180,38 và - 90,19c. + 180,38 và + 90,19 d. - 180,38 và + 90,19Câu 22 : K2H + K2O → 2H2OL ∆H = - 571,66 KJLượng nhiệt toả ra (KJ) khi đốt cháy 112 l H2 (ĐKC) a. 1429,15 b. 1530,4 c. 1400 d. 1500Câu 23 : K2H + 21K2O → H2OK , ∆H = - 24,83KJK2H + 21K2O → H2OL , ∆H = - 285,83KJH2OK → H2OL , ∆H = x (KJ). Trị số x là :a. - 41 b. + 41 c. - 82 d. + 82Câu24. Tổng số p trong 2 ion XA32- và XA42- lần lượt là 40 và 48. X , A lần lượt là :a. O , S b. S , O c. C , O d. N , OCâu 25. Số ơxi hố của Nitơ trong ONNONONONH2234,,,,−−+ lần lượt là:A. - 3, +5, +3, +2, +1. B. -3, +3, +5, +1, +2. C. - 3; +5, +2, +1, +3. D. + 5, -3, +2, +1, +3.Câu 26. Số oxi hố của lưu huỳnh trong các chất: H2S, S, SO3, SO2, Na2SO4, FeS, FeS2 lần lượt là:A. -2, 0, +6, +4, +6, -2, -1 B. -2, 0, +6, +6, +4, -2, -1C. -2, 0, +4, +6, +6, -2, -1 D. -2, 0, +6, +4, +4, -2, -1. Câu 27. Hãy ghép mệnh đề ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp.Cột 1 Cột 21. Chất khử (chất bị ơxi hố) là a) Sự chuyển electron giữa các chất p.ứng.2. Chất ơxi hố (chất bị khử) là b) Q trình thu electron3. Q trình ơxi hố (sự ơxi hố) là c) Chất nhận electron4. Q trình khử (sự khử) là d) Chất nhường electronâ5. Phản ứng ơxi hố- khử là pứhh trong đó có e) Q trình thu electronCâu28 Hình dạng phân tử : CH4 , BF3 , H2O , BeH2 (Chọn câu đúng)a) Tứ diện, tam giác, gấp khúc, thẳng. b) Tam giác , tứ diện, gấp khúc , thẳng.c) Gấp khúc, tam giác, tứ diện , thẳng. d) Thẳng, tam giác , tứ diện , gấp khúc.Câu 29 : Cho các tinh thể sau : Iốt , than chì , nước đá và muối ăn.1) Tinh thể nguyên tử là tinh thể a) Iôt b) than chì c) nước đá d) muối ăn.2) Tinh thể ion là tinh thể.a) Iốt b) than chì c) nước đá d) muối ăn. . Na2SO4, FeS, FeS2 lần lượt là:A. -2 , 0, +6, +4, +6, -2 , -1 B. -2 , 0, +6, +6, +4, -2 , -1 C. -2 , 0, +4, +6, +6, -2 , -1 D. -2 , 0, +6, +4, +4, -2 , -1 . Câu 27.. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ LAI H - NHIỆT PHẢN ỨNG- BẢO TỒN ELẺCTRONCâu1. Số oxi hố và hố trị củaN trong NH4NO3 lần lượt.a. - 4 , + 5 và 5 b. - 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc, Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc,

Hình ảnh liên quan

Câu28 Hình dạng phân tử : CH 4, BF 3, H2 O, BeH2 (Chọn câu đúng) - Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc

u28.

Hình dạng phân tử : CH 4, BF 3, H2 O, BeH2 (Chọn câu đúng) Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan