0

giáo án ngữ văn lớp 7 học kì 2

149 2,448 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 18:25

   !  "#$$%&'()*+,  /0,1, 23/40,,,,,,,,,,,,,,,,,,  5672896:/;.700   !"#$%&"%'()   *+ (,-*./0(1 2345 ,671 ,8"2" 29:%; (<=>=)(? '()@&(A%3@&(:BAC9   *"D()(? '()@&(:BAC <, =9>/?@6AB7=:CDE7FG0 EFG8&8 HFG0DIJ /, H I08&J7*(+JG  7;K/410=I2;K/4 1, L6=M60 K 2NO7FB0LM&JA%>=N  2P27=2Q9?E20=#O((PQR'()"%4&A8 >=4(1-:% @S 1+?(=,"%@S4T>=?"&JUV :W'(),T-=G( =/- A%  7;K/40&R6=2N9DS/?3/0 L7 KN7 L@P&AC('&8K8Q:% 8:= Q(/(.(:%48=  =H(=FCA!)((#O7X "%-@=>=C&(=#M(' =KYZ C[4\@](?G AH0-^(%G-*SB-_:%41- T(:1`%,`-=("J4Z C. 7a AKb="? c(7%GI L2G'()"%(/d P&P-Q?? '()@e %-5GQ-d(eQ-d ,2TUVW6DS/?3/0 1,&R60(72-(X,@f@%( ,=W7=X6=0 .(= Hg(*+ (##M( b8= :W8+h7J i=,A"%8Q#O( i=K,AK"%)(? '()  LW/0'()"%)(?  Q+?(=(j(,%-,4 5 I76,AW:)(,(% / C,(% 671   LW*+ ('()#O( 1)(4(1->=? +?:Wee,:W"=&7*(C k 5,:W&(#O:%kX* • l# ;  HQ)(? '()_Q(<=7P LS+'m= =&/j(:j(=&/-#=  HQ@5W ? '(),(&%(<=7P DQ(<=AQ( LS+'HQT(-%jQ(%Ge4- Y,<Z6560H=KQ- iH? ,K,,nl%'():Wee iH? o,p,,l%'():W"=&7*(C  V?  2kq:r8(P&:FM? '()d s7Q,P-5G? '()Q-5G:d k 5  ,=[/7X6=0 1, =\/46[9756/4\D]7=28//=28/0 [91B-t- m#O#Ou7W "%:F"#( L[/CR#=t-7X8(U,R#= #O7X.U8(C+?(=7Xv+'(A1 8(/d t(8Q7Q,8(C+?(=- . Q"e4(1-%&d L[4(1-:WO(=#:2G,/ @&( *.((=C"# ;7W (/ 7>7*(@&(T(:1d w?(=4T(_"# ;[O(=-% DZ =?-[O V? K N&:[? ,8Q:%8:>=?  KQ(/(.(:%48= d sR-= U,:j(U7]((<=:[)(s %&d #:2G,? '()- .Q:[( =7W (/d x =7?G8(C+?(=- .jM (=7W (/d V?  y- R@8(-z(%U"%(/d s:1/5GS=?@OQj-% :%({=-z(%,8(C7?(=7X+{7&8 7W (/d L%4QAX&,+?=C"%-(/d bT(_"&.(AX&-%?+?= k#=D"&"j(!:W-*1#$(e e48c(@54>(4 V? n H? '()Q:W7W (/d 8(CB0:%&7? 7+{7&8jQ "'d:/=&d s4(1-7Q,? '()4 Ge= 7W (/d x =:1/- n? '()@e,P- 5G8(C+?(=7X@@=)(4 =:7.= 3C/0:%*+ (9 QZ 8u_O(=(j uQ[4(1-:WO(=@&(-g=r :%-g=7T(  8(B-?-"63mg=r97e-(j (%G+%  8(-#O?-"63-g=7T(97e-+%, (%G(j uH&(#OCQ;0>7*(@&(O (=,jkT(:1$"S:%()(/04|P @&(-g=r:%-g=7T( [90 N&8H? b5 K? 7.k0(,7."2 = s(: H? KH_Q-*? ,(,:F"#( 3@j9  m= +%G,W  Lj(#=,S  /=&77&8(%G-=-#==G j(  j-,A@#[O3j(, -#=97>7*(T(:1T- = 3@&(7"J&}Ck 59 [9Y0~8(-z(%Q%/()  ~8(-z(%j:%(,-% {=-z(% uNjQAX&  uHQ;0>7*(()(/%v=&=-%  [9^0 ubAD"e=&:%&8(/jQ"' ub"%"&JT@g(JGC-:[)( =G7I>=O uH>7*(D(.(-#=,AX&"' K (1-%&d 1=G4&=7X&q&(#O +{A8&O48Sk8L2G)( 4(1-@eDQ8+'(4T(d (%Gk#=,J=&?7?="JZ =?- W 7G .ee#:2Gd  V.:[(#O+?,.(At((W T @](,/?.F57Q"%75 8(Cw7XQ:W75#%&d •q5 @>=? '()d y- %&"%5 575 L%( 5:%( 8(Cv+'(A18 s%&d b€(767W (/d L/=&?+?="J4€(76#:2Gd s(8@6>=75#:2G,8(C+?(= - .Q:[(=A%(/d bT(_AZ S@(757=,(#O+? k#=D;07#$F-Z =@(,;(<= >=T(:1"=&7*(@&( *.( V? p 2kq(/:W8v+'(s@&(? d CSd3s8L19 HQC"%&(=c(C ? >P&80{5G4T(d u)(? '():Wee,7@ )(4(1-:WO(=,O,AX&"' u•:g(? ,:g(k=,4#!(1T( DJ/4(1-@e:‚D8 +'( uW4#[="%W4T( (1,@T("=#[,OQC#M(@{ [7O.("=&7*(Ck 5>=?+?=   !"#$$% %#$&%'' &&&"&%#$&%( &%&%)&%*&%#+, L%c(s{"=&7T(Ck 5-%?+?= 7X7@7#$)(4(1-:Tg(Z SA8  , 56/4\D]_B-;K/4J3/V9`70 [9a$#$$* uK:,@5(j( 5V!:6c7&W +%3ƒ„#[-*9 575mC75|3„,„pno-ƒ#[… K,n-q: T(9 L%(b-"&JZ S#O(7#$?At(?  " 5:%(H_"#$(:%("[,Z S(8 0N&8,7.3"5G8@5|,A/#O( 7&:[/C:%(Z S-,(8@6=&9 ub€(76(8@6:Tg(&"[>=7575 Z S!:%( uV5Z S(8:/75 T.(&(#OV5"% 0:%(TL%(e -Xc(3-1( B"M9D5:%(>=75/4=8 -X4T(J †%H&(#OCAZ S@(757=  -./0&1 2+$#$$*$+, [9b @/=&‡Le:#O‡VW~ *( u0{"$S8(W5 T8/ "%-:#O,A="%-@ *( ub(1-%G4T(C8+'(M! %&c(7(VW Z =@("%&(#O CA4=8.7W 41,&%C7 J&e>=C:25&&(#O  (&%:1Q:W8(W@&("=&7*( Ck 5,?+?=D@5Z =?-7 8G .4"%-T((1 V?  VQ"%8G .%&d L[q"14e@&(? '()Q8 +'((/d =Q&a7#$G .%&4T(d #[,?,F,(.(@5Z =@( @&(:1@]("=,AeJ7Q?+?= DZ =?-[G .%&48d V?  y- %&"%/d'd /0? '()%GQ5 J&(/ 7}A1dt-5-J7W (/d H? '()- .4€(767W (/@&( 4< 2@](@d #:2G,n? '() *Q-K( (= e-:W)("<:{%& @&("=&7*(Ck 5d )(4(1-5G(%G=G@&(  *.((%G=GQ;(<=#%&d y-Q2kq(/:W8Qd(P&:Fd A18 sd  Q-*? 48Z 85:W*+ ( )(? '()P-:s=,P-`Q #%&d  7;K/4Y09CQ/7cU0 C('  7;K/4^0A/46Zde/dG0 [90  #[,?,F,(.( uˆq"14ee @f0{ 5-J:=@D>=s( G .@&((W@]("=34(#O 7,+h[,+hQ9 ub$CnG .,4T( &}& aG .%&/"=-[.,-g=-%(A*  [9 0!$  /O:'  'H%G7,As="J3V5=8.9 ? @(,K:7.k0(5-JG . /,',T(=,+hQ,+h(P,+h[ uF-Z =@(>=O:':%{B-AQ7. :[757=@](@  &3#4$&3*U • 8@6>=75,4(1-B  T,@](@ • ‰(<=@5AISs{"=& 7*(Ck 5,?+?=7X@@= )(4(1-Z SA8 @ GW"J [(%G=G:%:[:14$:[ bb17J,75#[=7X 4T((s(8@B T @](@7QB( 5=&,kQ= 7Q(C-(r&3#[=70(0K :Wk 54Š (J&9 ,L/4fT70 1,4=Q7=9c70 l.Q(j(,%- HQ:F,671  ˆq7.,/C'7*( N&8,QZ 8 ,K2d9/40)(? '()7@)( 4(1->=?+?=@&(:1Z =88 1#$({e:%@&("=&7*(Ck 5"%@S 4T>=?+? g<E27cU7Fh6/4=2QO0)(4(1-:W ee:%"=&7*(Ck 5Q;(<=(/d (#O"=&7*(Q7#$-* *.(= %, ( (#O"=&7*(.((jAQ:[ee ! H(#O"=&7*(Ge T(:1>=-/ ! n  *"D(A%'(),?S N&JH#!(@/76=#!(F:B :%2"%-:B w(#O"=&7*(>7*(+{7&8O :%?(=&B( 5"=&7*( 2T7^0i&jik%l%  /0,1, , 23/40,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 5672896:/;.70 NA8# F-=+=&,'()P&>7W:%A#[7F A",j k,/- ;(<=>=( B(e- A:%/C-(jAQ:[76=#!(,Z e#!(-/ wN"D(Ge Z S:BQ=Z e#!( <,=9>/?@6AB7=:CDE7FG0 FGN# F-=+=&,'(),AB(,7<=,)(A%8+?= @DN# F-)(A%8+?=-%Z e#!(7=("# % ,2T/7Fm/=7L6=M6= 7;K/4d.CDE=R60  7;K/410=I2;K/40 1, L6=M60 K 2NO7FB?E26n0V? '()7X,e *+ (n? 7F :% n? = d  2P27=2Q9?E20H8P-7X7#$,/- :W=+=&,'(),7  7#!7}7-"&J%G,T-=G=7:[A%:W#!( @/76=#!(  7;K/40K2d9/40 y-XG?A1=+=&,+?=, '()d y- %&"%=+=&,' 1,BdB-d[/6B0 l%)(481-#!(7#!(_8"&J@)/ w,4$"O:%J w?="%)(8(84$"O:%J H=+=&"%"O!>=+?= ,56/4\0l%)(? Q(j(, Q45 :)(AW,Q/C:%671 +h7J)( 4(1-:W8/2>=?+?7.:[e e:%"=&7*(Ck 5,&(#O,kX* • b" 2H=+=&"%(Q/C->= Z F(?+?"=&7*('()e :W@S 1,4(1-,"%>=+? (= Y,[96BdB-0 bT(C"%? P&76(<=:W? @&(()8 H? =+=&Q(]-W +D(:%C+hC7FG7>, @:a-**+ (%&7Q-%Q7W27 o ()76=#!(d   7;K/4Yo9CQ/7cU0 N# F-)(? '(),= +=&,+?="# %M76= #!(d N# F-)(? '(),= +=&,+?=::W76=#!( ˆd  7;K/4^0A/46Zpde/ dG0 H=+=&,'()7#$"# %M76=#!( l%=+=&,'()7#$(#O76=#!(7,8,+h k#[( l%=+=&,'()::W76=#!(ˆ,"# %M 76=#!( b# F-F;/-)(? =+=&'() Q:W76=#!(ˆ ^,q97:O/=\/46[96BdB-p756/4\I;@BU=qr/40 HQ*+ (Q:WC:2Z e#!( [1 e76=+=,+="=- g=qr/4U=sUJq97:O |=-a,(#O(%,%:BM76=#!( /-@&(8A8&76=#!(RLwL<ˆU N# F-? =+=&'()>=_ˆ g=t6=2Q/0 m^NQ-*Z GI|("J)(A%,? =+=& # F-7#$ ˆ8A C-(<:W-*A%=+=&-%P-S N# F-:%4 G1#OLBl=( <E210 RYZ C[4\@](?GR <E20  H=+=&  -+567+ 8+9:;+#'<=>.,  ?=#@'A% !/*B:=CDE ?=%FA !/*B:E=CD,  !/%G*H&H I%G*HH,   J%/#"#K -+>6LM+#"',  w?= -#NKO=#%* &*,  LW%N# F-„7o? =+=&+?=,' ()&}A%8k&=,(a&  ˆJ-:)(? =+=&,'()C7#$"#  %@&(76=#!(,::W76=#!(ˆ  V/-  (:W:B(6" 2 p    ua0 v**#j*l  /01,1, 23/40,,,,,,,,,,,,,,,,  5672896:/;.70N  7#$ F (6" 2@&(7O.(:%7}7- (>=:BAC(6" 2 <, =9>/?@6AB7=:CDE7FG0  FGm*:%:BAC(6" 27-‚   @DV@#[A%M% , 2T/7Fm/=7L6=M66s6= 7;K/4d.CDE=R60  7;K/410=I2;K/40 1, L6=M60 K 2NO7FB?E26n0V-*:%? =+=&'(c76=#!(-%P-# F- 7#$  2P27=2Q9?E20@&( *.(,(=#O((})( *@=&7I, )(;47#=@=@&()( *&})(A%kX" 2@eA8&5 C)(:57W7Q  *4 :BAC%&dT-=G(=g(/-   7;K/40m/=7=E/=f2T/7=M6OP20 @&( *.(,P-Q#O((}8 4 ? |#>K#7 4T(d y-XGe e-8? |:W8 :57W#!({d }8? |:W8:57W#:2G, P-Q@C"OAt(84 G1 =G-e C7#$4T(dL/=&d wg("S"`:%+‚0(7@C"O0"% +g(:B(6" 2 @eA8&S,@ GW/,7%8 =,P-Q#O((})(:BAC 4 %G4T(dbe-*:%:BAC -%P-Ad LBAC(6" 2]J4j! @&(7O.(,:2GP-Q2kq(/:W :=@D F (6" 2@&(7O .(d V:BAC g<E2=R60 1,=96:9/4=@_9c/DEDS/?3//4=@_9c/0 HQ w0i%&"%{@(d iL/=&FCAC&:1-T@#O(d  bT(@C"OAt(84,C, A C-7#$:/#4T("%- &(s&(P ,4T( G '7#$  ˆC+g("S"`:%+‚0(7@C"O  %8A @e@ GW/,7}A1"%8 A%8A >="X7J&%#[ Xd50•X" 2,A/" 2,eA/(e0  •  F (6" 2"%4T(  7#$@&(7O.(kX* , =T/E-_EDS/?3//4=@_9c/0 = 4\_2Q90LBACRH.(J5U Hm ?, =c/Vx70  8]:A%%Gt--'7S(/d V{1-'7S5G,A%:e  @=)(G .%&d3l 27-9 /-8? :B-=(" 27-d V;4Q0 G',A%: 7Xe )("S"`:%+‚0(%&d 8(C{1-'7S>=-/ At(:B4 G1,-e C,A C- 7#$4T(d LBAC8P-:s /- "%:B (6" 2L2GP- %&:W:B (6" 2d V[   7;K/4Y09CQ/7cU0   7;K/4^0A/46Zpde/dG  L27*(&%+?7  ‰4iHS8( +?>=wˆ8 :%8J>=Q:[+?@SL1=- ix GW"$:%AI2>=(#O +?"%C7 iH8A187.(J-g )  H8? :B-=(" 27- ibk#=ˆ8=@6%S8(  +? im(#OC AZ GW"$  lS"` iˆCQ40-[7=-(=:%&T(  *•w#[% i)((#OA)+JG&(#O#=A ) i)((#O#=A(j( iˆ')%(FCuQZ GWAF v:% 0(v i6P-=e(0  bT(7#$:/ S G',4 (#O(P4T(#M( 6, T7_9c/0    !"#"$%"&" '()*+  ,(-" ./)&" "$"%0/#1 %23/(4+5 % 6"43/7(%"489%: ";< ="+  >?1%23/'( 662< ? @A/"4 B+ g=2=P0 V:BAC L48Z 8)(*+ (F[ V:BACRHFJ&@=QZ P.@&(7O .(kX*U   2T7b0v**#j*l 3P&9  /0,1, 23/40,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5672896:/;.70N T(Z =" G12N 7#$ F (6" 2@&(7O.(:%7}7- (>= :?AC(6" 2 <,=9>/?@6AB7=:CDE7FG0 FGLBAC-‚ @D%2 H@/I0&J7*(+JG:%  7;K/410=I2;K/40 1, L6=M60 , 2NO7FB?E26n0  <E2OP20/- %&"%:B(6" 2d  7;K/40m/=7=E/=f2T/7=M6OP20   7;K/4Y09CQ/7cU =N7&LBACRHFJ&@=Q Z P.@&(7O.(kX*U:%F?  |XG G(<:%&AA%:B@e QC"%:B(6" 24T(dL/=&d 8(C7Wk 5;4(/d )(+D(:B,? :B%&1; 43" 27-@e9d V G'(#O7,8(Ce @= )("S"`%&,+‚0(%&d ,<E2=R601.("JA%Nb ,9CQ/7cU0 <E27cU10  %:B@e"%:B(6" 2  %:B7#$:@=t-k8"2 Z =7-FJ&@=QZ P. @&(7O.(kX*  V?G"%:57WA0,Q;(<= "[@&(kX*(%G=G  %:BQ" 27-@f@%(F J&@=QZ P.@&(7O.(kX *V"%-@f" 27-@e,A% :BQ7#=@="S"`3?-MA%:% 4A%9,Q+‚0('3Q Z Pk5 ,QZ P.9  RFJ&@=QZ P.@&(7O .(kX*U  lS"` iHQQZ P.,QZ Pk5 iHQ(#OA?A1.:%k5 , #(:/7X%QZ Pe@?4Q A|,4Qkv iJ&7#$QZ P./@54Q, #(h-QZ Pk5 /+hH& e-^(#O,-^(=7/XG{kP- "J-/7J&.(7a,:B- &kX*  QZ P." T+2G[-,7( a,78,  QZ Pk5  .,(J% As=AX,:0@8,  %:B(6" 2%GQt-(CZ G :57WQ@&({=G4T(d y-Q8%;4>=A%:%G 4T(dL/=&d3C&" 2Q-9 /-A.'>=A%:B@ed N7LR=A]U P&P-A%:BAJ:s=7"%:BAC{ {=G:BAC(6" 2d 7;K/4^0A/46Zpde/dG0 %(6" 2t-(CZ G-*:57W {@&(7O.(kX*-%-^& (#O#O(-jC"%)(QZ P k5 C?-^&(#O#O(:T/ h-QZ Pk5 :%@5FJ&@=Q Z P. .'F imMA%HFJ&@=QZ P.@&(7O .(kX* i?A% QZ P. QZ Pk5 ibA%J&7#$QZ P."%@5 4Q <E27cU0 %:B4 G17\(6" 2b G1:W=A]&({5 A%:B- .A%:W8.(>= &(#O =8]Q;(<#$(@#(& =8.(H8.(S4_ 4T(A:/(#O48,4'R +F,-DUH8.(? 8,Ae=\,A:/(#O48R ?-]-[@%(2: #[(U L#[(+N'"%-A% 2n LW7"JA%:B@e:%/-" 2 7-3;4S9,/-"S"`3( "JMs(A%9/-+0( N# F-@eA8&K7&J:B(6 " 2q:%&:MA%2 0Ko9ần 20: Bài 19 NG: 2 /1 / 08 Tiết 77: Tục ngữ về con ngời và xã hội A, Mục tiêu cần đạt, giúp học sinh: -Hiểu đợc nội dung ý nghĩa và một số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ, nghĩa đen, nghĩa bóng của những câu tục ngữ trong bài học -Thuộc lòng những câu tục ngữ trong văn bản - Tích hợp với phần văn bản: ở bài tục ngữ phần tiếng việt các phép tu từ, câu rút gọn phần tiếng việt văn nghị luận B, Chuẩn bị6AB7=:CDE7FG0 [...]... phần chính Hoạt động 2 : Hình thành kkiến thức mới : I, Bài học : 1 Thế nào là câu rút gọn ? a, Ngữ liệu và nhận xét : - Bảng phụ ghi ngữ liệu 1 - Em hãy tìm và nhận xét hai câu trên có những từ ngữ nào khác nhau? - Từ Chúng ta đóng vai trì gì trong câu( giữ chức vụ gì trong câu) Ngũ liệu 1 : Câu a : Học ăn, học nói, học gói, học mở Câu b : Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở b, Nhận xét - Từ:... phải có - Gv cho học sinh tìm những câu tục nngữ đồng hoặc trái nghĩa với những câu tục ngữ đã học - HS đọc ghi nhớ - Về nhà học thuộc lòng bài tục ngữ Soạn : Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta Tiết 78 NS : 26 /1 Rút gọn câu NG : ./1 A, Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm đợc cách rút gọn câu Hiểu đợc tác dụng của câu rút gọn - Tích hợp với phần văn ở câu tục ngữ Phần TLV đặc điểm của văn nghị luận Phần... hoạt động dạy và học Hoạt động 1 Khởi động : 1 Tổ chức: 7a : ./ 29 2 Kiểm tra: Thế nào là văn nghị luận? 3 Bài mới : + Giới thiệu bài : Các em đã nắm đợc khái niệm văn nghị luận Văn nghị luận có những đặc điểm nào? Bài hôm nay Hoạt động 2 Hình thành kiếm thức mới : I, Bài học 1- Luận điểm, luận cứ, lập luận 17 Đọc VB - Hãy nêu luận điểm chính của bài viết? a, Ngữ liệu : Chống nạn thất học b, Nhận xét... Làm chủ ngữ - Nh vậy hai câu trên khác nhau ở chỗ nào? - Em thử tìm từ ngữ có thể khôi phục chủ ngữ câu a ? - Vì sao CN trong câu a đợc lợc bỏ - Câu a vắng chủ ngữ - Câu b có chủ ngữ +Khôi phục chủ ngữ : Chúng ta , Ngời Việt Nam + Vì đó là câu tục ngữ, chỉ đúc rút kinh nghiệm ,đa ra lời khuyên, nhận xét, đặcđiểm chung cho - Ngữ liệu 2 mọi ngời Rút gọn câu để câu gọn hơn, dễ đọc, dễ nhớ Ngữ liệu 2: Câu...- Thõy : Giáo án, su tầm một số câu tục ngữ cùng chủ đề -Trò : Bài soạn C, Tiến trình tổ chức hoạt động dạy và học Hoạt động 1 Khởi động 1 Tổ chức: 7a: / 29 2 Kiểm tra: Đọc thuộc lòng những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Cho biết ý nghĩa các câu tục ngữ thuộc nhóm 2 3 Bài mới : - Giới thiệu bài: Tục ngữ là trí khôn của DG, khôngc hỉ truyền lại... tính mẫu mực của bài văn - Nhớ đợc câu chủ đề của bài và những câu có hình ảnh so sánh trong bài - Rèn kỹ năng phân tích văn bản nghị luận - Bồi dỡng năng lực t duy lôgic khoa học B, Chuẩn bị : - Giáo viên : bai soan - Học sinh : v soan vn C, Tiến trình tổ chức các hoạt động dậy và học : Hoạt động 1 Khởi động : 1 Tổ chức : 7a : / 29 2 Kiểm tra bài cũ: ọc thuộc lòng 9 câu tục ngữ về con ngời và xã... ngời con qua câu nội dung câu văn Văn cảnh không cho phép trả lời ? khôi phục chủ ngữ dễ dàng - Cần thêm những từ nào để thể hiện thái độ lễ phép của ngời con ? Cách 1 : lặp từ ngữ ( một số bạn ) Cách 2 : Chấp nhận đợc nhng thực chất là viết lại đoạn văn Ngữ liệu 2: - Mẹ ơi, hôm nay con đợc một điểm 10 - Con ngoan quá ! Bài nào đợc điểm 10 thế ? - Bài kiểm tra toán - Từ hai ngữ liệu trên, em cho biết... cách lập cho bài văn nghị luận - Rèn cho Hs kỹ năng làm văn nghị luận B, Chuẩn bị : - GV: Su tầm một số đề văn nghị luận - HS: Đọc trớc bài C, Tiến trình tổ chức hoạt động dạy và học: Hoạt động 1 Khởi động 1 Tổ chức : 2 Kiểm tra : 7a : / 29 Nêu đặc điểm của văn nghị luận ? 3 Bài mới : * Giới thiệu bài: Mỗi bài văn gnhị luận đều có luận điểm, luận cứ và lập luận Vậy việc lập ý cho bài văn nghị luận ntn... tập phần còn lại 16 Tiết 79 NS 29 /1 / 20 08 Đặc điểm của văn bản nghị luận NG ./1 / 20 08 A, Mục tiêu cần đạt - Qua phân tích ngữ liệu, giúp Hs nhận biết rõ các yếu tố cơ bản của bài văn nghị luận Đó là: Luận điểm, luận cứ, lập - Nhận rõ mối quan hệ giữa chúng với nhau - Rèn cho Hs kỹ năng làm bài văn nghị luận B, Chuẩn bị: - GV: Su tầm bài viết văn nghị luận - HS : Đọc trớc bai học C, Tiến trình tổ chức... tiêu cần đạt : - Giúp Hs nắm đợc khái niệm tạng ngữ trong câu, ôn lại các loại trạng ngữ đã đợc học - Kỹ năng nhận diện, sử dụng các loại trạng ngữ - GD ý thức sử dụng trạng ngữ đúng lục, tăng hiệu quả diễn đạt B, Chuẩn bị : - GV: Giáo án- bảng phụ - HS: SBT trc nghiờm NV 7 C, Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học : Hoạt động 1 Khởi động : 1 Tụ chc : 2 Kiểm tra: Thế nào là câu đặc biệt? tác dụng . 2P2 7= 2Q9?E20H8P-7X 7# $,/- :W=+=&,'(), 7   7# ! 7}  7 -"&J%G,T-=G= 7 :[A%:W#!( @/ 76 =#!(  7 ;K/40K2d9/40 y-XG?A1=+=&,+?=, '()d y-. @D% 2  H@/I0&J 7* (+JG:%  7 ;K/410=I2;K/40 1, L6=M60 , 2NO7FB?E26n0  <E2OP20/- %&"%:B(6" 2 d  7 ;K/40m/= 7= E/=f2T/ 7= M6OP20  . 23 /40,,,,,,,,,,,,,,,,  56 72 896:/; .7 0N  7# $ F (6" 2 @&(7O.(:% 7}  7 - (>=:BAC(6" 2  <, =9>/?@6AB 7= :CDE7FG0 
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 7 học kì 2, giáo án ngữ văn lớp 7 học kì 2,