Đề KT đội tuyển HSG số 03

3 232 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 18:00

phòng GD&Đt vĩnh tờng Đề giao lu HSG lớp 8 Năm học: 2009 - 2010 Môn : Vật Lý Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1: Hai bỡnh hỡnh tr thụng nhau t thng ng cha nc c y bng cỏc pittụng cú khi lng ln lt l m 1 =1kg, m 2 =2kg. v trớ cõn bng pittụng th nht cao hn pittụng th hai mt on h=10cm. Khi t lờn pittụng th nht mt qu cõn cú khi lng m=2 kg, cỏc pittụng cõn bng cựng cao. Nu t qu cõn ú pittụng th hai, chỳng s cõn bng v trớ no? Cõu 2: Mt ca nụ ang i ngc dũng thỡ gp mt bố ang trụi xuụi. Sau khi gp bố 30 phỳt thỡ ng c ca nụ b hng . Sau 15 phỳt thỡ sa xong, ca nụ lp tc quay li ui theo bố( vi vn tc ca ca nụ i vi nc l khụng i) v gp li bố im gp cỏch im gp trc mt on l=2,5 km. Tỡm vn tc ca dũng nc? Cõu 3: a mt vt khi lng m=200kg lờn cao h=10m ngi ta dựng mt trong hai cỏch sau: Cỏch 1: Dựng h thng gm mt rũng rc c nh, 1 rũng rc ng . Bit hiu sut ca h thng l 83,33%. Tớnh lc kộo dõy nõng vt lờn? Cỏch 2: Dựng mt phng nghiờng di l=12m. Lc kộo vt lỳc ny F= 1900N. Tớnh lc ma sỏt gia vt v mt phng nghiờng, hiu sut ca c h ny? Cõu 4: Mt ngi ng cỏch gng phng treo ng trờn tng mt khong 1m. Mt ngi cỏch chõn 1,5m. Ngi y nhỡn vo im I trờn gng, I cỏch sn 1,9m. Mt s nhỡn thy I nm trờn ng ni mt v nh ca gúc trờn cựng ca bc tng phớa sau. a.Tỡm chiu cao ca phũng? Bit ngi cỏch bc tng phớa sau 3m. b.Mộp di ca gng cỏch sn ti a bao nhiờu mt nhỡn thy c nh ca gúc di cựng ca tng phớa sau? c.Khi dch ngi vo gn hay xa gng thỡ mt nhỡn thy nh ca tng phớa sau nh th no? Cõu 5: Mt l thu tinh ng y thu ngõn, c nỳt cht bng nỳt thu tinh. Tỡm cỏch xỏc khi lng thu ngõn trong l m khụng c m nỳt, bit khi lng riờng ca thu ngõn v v thu tinh ln lt l D 1 v D 2 . Cho cỏc dng c: cõn v b qu cõn, cc chia . Đề chính thức Phòng GD - DT Vĩnh Tường HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HSG MÔN VẬT LÍ 8 Câu Nội dung Thang điểm 1(2đ) Do m 1 < m 2 nên khi cân bằng pittông 1 cao hơn pittông 2. Chọn điểm tính áp suất là các điểm nằm trên cùng mặt phẳng chứa mặt dưới của pittông 2. Khi không có vật nặng: 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 10.m 10.m .m m d h D h (1) S S S S + = + =Û Khi vật mặng ở m 1 : 1 2 1 2 1 2 1 1 2 10.(m m) 10.m m m m (2) S S S S S + = + =Û Từ (1) và (2) suy ra: S 2 = 2S 1 /3; D 0 h= 2m 1 /S 1 (*) Tương tự ta có khi vật nặng ở m 2 : 1 2 0 1 2 2 m m m D H (3) S S S + = + Từ (*) và (3) ta suy ra: H= 5h/2= 25(cm) 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 2(2đ) Đổi 30 phút =0,5h; 15phút= 0,25h. Gọi vận tốc của ca nô đối với nước là v 1 (km/h); vận tốc của nước là v 2 (km/h) v 1 >v 2 >0 Quãng đường bè trôi được sau 30 phút là: S b1 =0,5v 2 Quãng đường ca nô đi được sau 30 phút là: S c =0,5(v 1 -v 2 ) Lúc hỏng máy ca nô cách bè là: s= S b1 +S c = 0,5v 1 Trong thời gian sửa máy ca nô và bè cùng trôi theo dòng nước nên khoảng cách giữa chúng không đổi. Khi sửa máy xong ca nô đi xuôi dòng nước (cùng chiều với bè). Thời gian đuổi kịp bè là: 1 1 2 2 1 0, 5v S t 0, 5 (v v ) v v = = = + - (h) Thời gian giữa hai lần gặp là: t’= 0,5+0,25+0,5=1,25(h) Vận tốc dòng nước là: 2 l 2, 5 v 2(km / h) t ' 1, 25 = = = 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 3(2đ) Công có ích là: A i = 10mh= 10.200.10= 20000(J). Công dùng để kéo vật theo cách 1 là: Từ công thức: i i 1 1 1 A A H 100% A 100% A H 20000.100% A 24000 (J) 83, 33% = =Þ = »Þ Khi dùng hệ thống có một ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định thì phải kéo dây một đoạn s=2h. Do đó lực để kéo vật qua hệ này là: 1 1 1 A A 24000 A F.S F 1200(N) S 2h 2.10 = = = = =Þ b.Công có ích dùng để kéo vật vẫn là A i Công toàn phần kéo vật lúc này là: A 1 ’= F.l = 1900.12 = 22800(J) Công hao phí do ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là: A ph = A 1 ’ – A i = 22800-20000 = 2800(J) 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là: hp ms A 2800 F 233, 33(N) l 12 = = = Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là: i 1 A 20000 H ' 100% 100% 87, 72% A ' 22800 = = = 0,25đ 0,25đ 4(3đ) C F' F E K' B' B K I S M' H P M A' Q A a.Vẽ ảnh A’B’ của AB đối xứng qua gương PQ -Tia sáng từ A phản xạ trên gương tại I và lọt vào mắt nên mắt nhìn thấy A’. Xét MIH MA ' K ' :HI IE HE 1, 9 1, 5 0, 4(m); EC 1(m); EB EB ' 1 3 4(m); K ' M B ' E EC 4 1 5(m); K ' M K ' M 5 A ' K ' HI. HI. 0, 4. 2(m); HM EC 1 AB AK KB 2 1, 5 3, 5(m); = - = - =D D = = = + = = + = + = = = = = = + = + =Þ : b.Gọi QE là khoảng cách cực đại cần tìm, khi đó B’ bắt đầu ở trong vùng nhìn thấy FPQB nên mắt nhìn thấy ảnh B’ của B (Nếu Q ở thấp hơn thì càng thấy B). B ' E B ' E MCB ' QEB ' QE MC. MC. B ' C K ' M 4 QE 1, 5. 1, 2(m) 5 = =D D Þ = = : c.Giả sử ở vị trí đã cho độ rộng của gương PQ>IQ. -Dịch người vào gần thì thị trường càng mở rộng nên vẫn nhìn thấy được cả A’B’. -Dịch người ra xa gương thì M’ dịch xa dần gương nên mắt sẽ không nhìn thấy B’ rồi không nhìn thấy các ảnh của một phần KB. Sau đó tình trạng trên diễn ra choA’ H.vẽ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 5(1đ) -Dùng cân xác định khối lượng tổng cộng của cả lọ m( Gồm khối lượng của thuỷ ngân m 1 và khối lượng của thuỷ tinh m 2 ): m= m 1 + m 2 (1) -Dùng bình chia độ xác định thể tích V của cả lọ bao gồm thể tích V 1 của thuỷ ngân và thể tích V 2 của thuỷ tinh: V= V 1 + V 2 = 1 2 1 2 m m D D + (2) Rút m 2 từ (1) thay vào (2) được khối lượng của thuỷ ngân: 1 2 1 1 2 D (m VD ) m D D - = - 0,25đ 0,5đ 0,25đ . phòng GD&Đt vĩnh tờng Đề giao lu HSG lớp 8 Năm học: 2009 - 2010 Môn : Vật Lý Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1: Hai bỡnh hỡnh tr thụng nhau t. tinh ln lt l D 1 v D 2 . Cho cỏc dng c: cõn v b qu cõn, cc chia . Đề chính thức Phòng GD - DT Vĩnh Tường HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HSG MÔN VẬT LÍ 8 Câu Nội dung Thang điểm 1(2đ) Do m 1 < m 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT đội tuyển HSG số 03, Đề KT đội tuyển HSG số 03, Đề KT đội tuyển HSG số 03

Từ khóa liên quan