0

61 De thi HSG VL9 (Co dap an chi tiet)

84 490 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 09:00

Tuyển tập đề bồi dỡng HSG môn Vật Lý THCS Sở giáo dục và đào tạo Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thanh Hóa Năm học 2009 2010 Môn thi: Vật lý Ngày thi: 30/6/2009 Thời gian làm bài: 60 Phút Bài 1(4đ): Vật sáng AB có độ cao h đợc đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự f, điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F của thấu kính (Hình vẽ 1). 1. Dựng ảnh của A / B / của AB qua thấu kính Nêu rõ chiều, độ lớn, tính chất của ảnh so với vật. 2. Bằng hình học, xác định độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Biết h = 3 cm; f = 14 cm. Bài 2 (2đ): Trên một bóng đèn điện tròn dây tóc có ghi 110V-55W. 1. Hãy nêu ý nghĩa của các số liệu ghi trên bóng đèn. 2. Nếu cho dòng điện cờng độ I = 0,4 A chạy qua đèn thì độ sảng của đèn nh thế nào? Lúc này đèn đạt bao nhiêu phần trăm công suất cần thiết để đèn sáng bình thờng, điện trở của đèn coi nh không thay đổi. Bài 3 (4đ): Đặt một hiệu điện thế U AB không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện có sơ đồ nh hình vẽ 2: Biết R 1 = 5; R 2 = 20 ; Điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể. 1. Ampe kế chỉ 2 A. Tính hiệu điện thế U AB . 2. Mắc thêm một bóng đèn day tóc có điện trở R đ = R 3 = 12 luôn luôn không đổi vào hai điểm C và B của mạch. a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tơng đơng R AB của mạch. b. Biết bóng đèn sáng bình thờng . Tính công suất định mức của đèn. c. Giữ nguyên vị trí bóng đèn, đổi vị trí hai điện trở R 1 và R 2 cho nhau, độ sáng của đèn tăng lên hay giảm đi thé nào? Không tính toán cụ thể, chỉ cần lập luận giải thích. Hết Đáp án môn Vật Lý. Bài 1(đ): 1. Dựng ảnh của AB: ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ Hơn vật 2. Gọi chiều cao của ảnh là A / B / . Ta có tứ giác ABCO là hình chữ nhật nên B / là trung điểm của BO và AO. Mặt khác AB//A / B / nên A / B / là đờng trung bình của tam giác ABO Suy ra A / B / = 3 1,5 2 2 2 AB h = = = và OA / = 14 7 2 2 2 AO f = = = Vậy chiều cao của ảnh bằng 1,5 cm và ảnh cách tâm thấu kính một khoảng bằng 7 cm. Bài 2: 1 Đề chính thức C A R 1 R 2 A C A + B- Hỡnh 2 F B F / O Hỡnh 1 A / F B F / O Hỡnh 1 A B / C A Tuyển tập đề bồi dỡng HSG môn Vật Lý THCS 1. ý nghĩa của 110V-55W trên bóng đèn là: Hiệu điện thế định mức của bóng đèn là 110 V; Công suất định mức của bóng đèn là 55W. đèn sáng bình thờng khi nó làm việc ở hiệu điện thế 110V và khi đó nó tiêu thụ công suất là 55W. 2. Theo công thức P = U.I suy ra I = P:U = 55 : 110 = 0,5 > 0,4. Vậy khi đó đèn tối hơn khi nó làm việc ở mức bình thờng. Khi I = 0,4 thì P = 110.0,4 = 44 W. (Vì điện trở của đèn không đổi nên U = 110V). Vậy khi đó đèn chỉ làm việc bằng 44 .100 55 = 80% công suất bình thờng. Bài 3(4đ): 1. Theo sơ đồ ta có: R 1 nt R 2 : Nên R = R 1 + R 2 = 5+20 = 25 ; I = 2A vậy U AB = R.I = 25.2 = 50 V. 2. Mắc thêm bóng đèn vào hai đầu C,B a. Ta có hình 3. Ta có R 1 nt (R 2 //R 3 ). Điện trở của toàn mạch là: R = R 1 + 2 3 2 3 . 20.12 5 5 7,5 12,5 20 12 R R R R = + = + = + + b. Khi đèn sáng bình thờng thì có nghĩa là I = 50 4 12,5 AB U A R = = . Suy ra: U AC = R 1 .I = 5.4 = 20V; U R3 = U CB = U AB U AC = 50 20 = 30 V Công suất định mức của đèn là: P = 2 2 30 75 12 U R = ; W c. Ta biết độ sáng của bóng đèn tỉ lệ thuận với cờng độ dòng điện qua đèn, cờng độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu bóng đèn.Vậy độ sáng của bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đều bóng đèn. Khi đổi R 2 thành R 1 thì điện trở R CB Giảm khi đó U CB giảm (Do R AC nt R CB ) Nên khi đó bóng đèn sẽ tối hơn. PHềNG GIO DC THI CHN HC SINH GII TRNG THCS MễN: VT Lí- NM HC 2005-2006 (Thi gian:90 phỳt(Khụng k thi gian giao ) B i 1 :(3.0 i m) Trong bỡnh hỡnh tr,tit din S cha nc cú chiu cao H = 15cm .Ngi ta th vo bỡnh mt thanh ng cht, tit din u sao cho nú ni trong nc thỡ mc nc dõng lờn mt on h = 8cm. a)Nu nhn chỡm thanh hon ton thỡ mc nc s cao bao nhiờu ?(Bit khi lng riờng ca nc v thanh ln lt l D 1 = 1g/cm 3 ; D 2 = 0,8g/cm 3 b)Tớnh cụng thc hin khi nhn chỡm hon ton thanh, bit thanh cú chiu di l = 20cm ; tit din S = 10cm 2 . Bi 2:(2,0dim) 2 R 1 R 2 A C A + B- Hỡnh 2 R 1 R 2 A C A + B- Hỡnh 3 R 3 TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Một bếp dầu đun sôi 1 lít nước đựng trong ấm bằng nhôm khối lượng m 2 = 300g thì sau thời gian t 1 = 10 phút nước sôi .Nếu dùng bếp trên để đun 2 lít nước trong cùng điều kiện thì sau bao lâu nước sôi ?(Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là c 1 = 4200J/kg.K ; c 2 = 880J/kg.K .Biết nhiệt do bếp dầu cung cấp một cách đều đặn Bài 3:(2,5điểm) Cho mạch điện như hình vẽ U 1 =180V ; R 1 =2000Ω ; R 2 =3000Ω . a) Khi mắc vôn kế có điện trở R v song song với R 1 , vôn kế chỉ U 1 = 60V.Hãy xác định cườngđộ dòng điện qua các điện trở R 1 và R 2 . b) Nếu mắc vôn kế song song với điện trở R 2 , vôn kế chỉ bao nhiêu ? PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2005-2006  (Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề) B i 1à : a) Gọi tiết diện và chiều dài thanh là S’ và l. Ta có trọng lượng của thanh: P = 10.D 2 .S’.l Thể tích nước dâng lên bằng thể tích phần chìm trong nước : V = ( S – S’).h Lực đẩy Acsimet tác dụng vào thanh : F 1 = 10.D 1 (S – S’).h 3 Bài 4: (2,5điểm) Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U 0 = 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2,5V-1,25W).Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R = 1Ω a) Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ. b) Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường. n N M A B U A B R 2 C R 1 V + − R V H h l P F 1 S ’ H h P F 2 S ’ F l Do thanh cân bằng nên: P = F 1 ⇒ 10.D 2 .S’.l = 10.D 1 .(S – S’).h ⇒ h S SS D D l . ' ' . 2 1 − = (*) (0,5đ) Khi thanh chìm hoàn toàn trong nước, nước dâng lên một lượng bằng thể tích thanh. Gọi V o là thể tích thanh. Ta có : V o = S’.l Thay (*) vào ta được: hSS D D V ).'.( 2 1 0 −= Lúc đó mực nước dâng lên 1 đoạn ∆h ( so với khi chưa thả thanh vào) h D D SS V h . ' 2 1 0 = − =∆ (0,5đ) R TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Từ đó chiều cao cột nước trong bình là: H’ = H +∆h =H + h D D . 2 1 H’ = 25 cm (0,5đ) b) Lực tác dụng vào thanh lúc này gồm : Trọng lượng P, lực đẩy Acsimet F 2 và lực tác dụng F. Do thanh cân bằng nên : F = F 2 - P = 10.D 1 .V o – 10.D 2 .S’.l F = 10( D 1 – D 2 ).S’.l = 2.S’.l = 0,4 N (0,5đ) Từ pt(*) suy ra : 2 1 2 30'.3'.1. cmSS h l D D S ==         += Do đó khi thanh đi vào nước thêm 1 đoạn x có thể tích ∆V = x.S’ thì nước dâng thêm một đoạn: 2'2' x S V SS V y = ∆ = − ∆ = Mặt khác nước dâng thêm so với lúc đầu: cmh D D hh 2.1 2 1 =         −=−∆ nghĩa là : 42 2 =⇒= x x Vậy thanh đợc di chuyển thêm một đoạn: x + cmx xx 3 8 4 2 3 2 =⇒== . (0,5đ) Và lực tác dụng tăng đều từ 0 đến F = 0,4 N nên công thực hiện được: JxFA 32 10.33,510. 3 8 .4,0. 2 1 . 2 1 −− === (0,5đ) Bài 2: Gọi Q 1 và Q 2 là nhiệt lượng cần cung cấp cho nước và ấm nhôm trong hai lần đun, ta có: Q 1 = ( ) tcmcm ∆+ 221.1 ; Q 2 = ( ) tcmcm ∆+ .2 2211 (0,5đ) (m 1, m 2 là khối lượng nước và ấm trong hai lần đun đầu). Mặt khác, do nhiệt toả ra một cách đều đặn nghĩa là thời gian đun càng lâu thì nhiệt toả ra càng lớn. Do đó: Q 1 = kt 1 ; Q 2 = kt 2 ; (k là hệ số tỉ lệ nào đó) Ta suy ra: kt 1 = ( ) tcmcm ∆+ 2211 ; kt 2 = ( ) tcmcm ∆+ 2211 2 (0,5đ) Lập tỷ số ta được : = 1 2 t t 2211 11 2211 2211 1 2 cmcm cm cmcm cmcm + += + + hay: t 2 = ( 1+ 2211 11 cmcm cm + ) t 1 (0,5đ) 4 TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Vậy : t 2 =(1+ 880.3,04200 4200 + ).10 = (1+0,94).10 = 19,4 phút. (0,5đ) Bài 3: + − 5 a)Cường độ dòng điện qua R 1 (Hình vẽ) I 1 = )(03,0 2000 60 1 1 A R U == (0,5đ) Cường độ dòng điện qua R 2 là: I 2 = )(04,0 3000 60180 2 A R UU AB = − = − (0,5đ) b)trước hết ta tính R V : Hình vẽ câu a ta có: I 2 = I V + I 1 Hay : I V = I 2 – I 1 = 0,04 - 0,03 = 0,01 (A). vậy : R V = )(6000 01,0 60 1 Ω== V I U (0,5đ) V R 1 I V I 1 R 2 B U V A I 1 R 1 R 2 B C U + − TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Ta có : U BC = I.R BC = BC BC R R U . R 1 + = 2 2 2 2 1 . . . R RR RR RR RR U V V V V + + + (0,5đ) Thay số vào ta được : U AC = 90V (0,5đ) Vậy vôn kế chỉ 90V . Bài 4: a)Gọi I là dòng điện qua R, công suất của bộ đèn là : P = U.I – RI 2 = 32.I – I 2 hay : I 2 – 32I + P = 0 (0,5đ) Hàm số trên có cực đại khi P = 256W Vậy công suất lớn nhất của bộ đèn là P max = 256W (0,5đ) b)Gọi m là số dãy đèn, n là số đèn trong một dãy: *Giải theo công suất : Khi các đèn sáng bình thường : )(5,0 AI d = và I = m . mI d 5,0= (0,5đ) Từ đó : U 0 . I = RI 2 + 1,25m.n Hay 32. 0,5m = 1 (0,5) 2 = 1,25m.n ⇒ 64 = m + 5n ; m, n nguyên dương (1) (0,5đ) Giải phương trình (1) ta có 12 nghiệm sau : (0,5đ) n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 59 54 49 44 39 34 29 24 19 14 9 4 *Giải theo phương trình thế :U 0 =U AB + IR với : U AB = 2,5n ; IR = 0,5m.1 = 0,5m Ta được phương trình (1) đã biết 64 = 5n + m *Giải theo phương trình dòng điện : R AB = m n m nR d 5 = Và I = m. d I = 0,5m Mặt khác : I = nm m m n RR U AB 5 32 5 1 32 0 + = + = + Hay : 0,5m = nm m 5 32 + ⇔ 64 = 5n + m PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎỈ TRƯỜNG THCS MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2006-2007  Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề) 6 TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Bài 1:(2.0điểm) Một người đứng cách con đường một khoảng 50m, ở trên đường có một ô tô đang tiến lại với vận tốc 10m/s. Khi người ấy thấy ô tô còn cách mình 130m thì bắt đầu ra đường để đón đón ô tô theo hướng vuông góc với mặt đường. Hỏi người ấy phải đi với vận tốc bao nhiêu để có thể gặp được ô tô? Bài 2:(2,0diểm) Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 12cm nổi giữa mặt phân cách của dầu và nước, ngập hoàn toàn trong dầu, mặt dưới của hình lập phương thấp hơn mặt phân cách 4cm. Tìm khối lượng thỏi gỗ biết khối lượng riêng của dầu là 0,8g/cm 3 ; của nước là 1g/cm 3 . Bài 3:(2,0điểm) Một xe máy chạy với vận tốc 36km/h thì máy phải sinh ra môt công suất 1,6kW. Hiệu suất của động cơ là 30%. Hỏi với 2 lít xăng xe đi được bao nhiêu km? Biết khối lượng riêng của xăng là 700kg/m 3 ; Năng suất toả nhiệt của xăng là 4,6.10 7 J/kg Bài 4:(2,0điểm) Một ấm đun nước bằng điện có 3 dây lò xo, mỗi cái có điện trở R=120 Ω , được mắc song song với nhau. Ấm được mắc nối tiếp với điện trở r=50 Ω và được mắc vào nguồn điện. Hỏi thời gian cần thiết để đun ấm đựng đầy nước đến khi sôi sẽ thay đổi như thế nào khi một trong ba lò xo bị đứt? Bài 5:( 2,0điểm) Để trang trí cho một quầy hàng, người ta dùng các bóng đèn 6V-9W mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế U=240V để chúng sáng bình thường. Nếu có một bóng bị cháy, người ta nối tắt đoạn mạch có bóng đó lại thì công suất tiêu thụ của mỗi bóng tăng hay giảm đi bao nhiêu phần trăm? PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2006-2007  Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề) Bài 1 Chiều dài đoạn đường BC: BC= 22 ABAC − = 22 50130 − = 120 (m) ( 0,5đ ) Thời gian ô tô đến B là: A BC 7 TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS t= )(12 10 120 1 s v BC == ( 0,5đ ) Để đến B đúng lúc ô tô vừa đến B, người phải đi với vận tốc: v 2 = )/(2,4 12 50 sm t AB == ( 1đ ) Bài 2: D 1 =0,8g/m 3 ; D 2 =1g/cm 3 Trọng lượng vật: P=d.V=10D.V ( 0,25đ ) Lực đẩy Acsimét lên phần chìm trong dầu: F 1 =10D 1 .V 1 ( 0,25đ ) Lực đẩy Acsimét lên phần chìm trong nước: F 2 =10D 2 .V 2 ( 0,25đ ) Do vật cân bằng: P = F 1 + F 2 ⇔ ( 0,5đ ) 10DV = 10D 1 V 1 + 10D 2 V 2 DV = D 1 V 1 + D 2 V 2 ( 0,25đ ) m = D 1 V 1 + D 2 V 2 m = 0,8.12 2 .(12-4) + 1.12 2 .4 = 921,6 + 576 = 1497,6g) = 1,4976(kg) ( 0,5đ ) Bài 3: Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 2 lít xăng: Q = q.m = q.D.V = 4,6.10 7 .700.2.10 -3 = 6,44.10 7 ( J ) ( 0,5đ )Công có ich: A = H.Q = 30%.6,44.10 7 = 1,932.10 7 ( J ) ( 0,5đ ) Mà: A = P.t = P. v s )(120)(10.2,1 10.6,1 10.10.932,1. 5 3 7 kmm P vA s ====⇒ ( 1đ ) Bài 4: *Lúc 3 lò xo mắc song song: Điện trở tương đương của ấm: R 1 = )(40 3 Ω= R (0,25đ ) Dòng điện chạy trong mạch: I 1 = rR U + 1 (0,25đ ) Thời gian t 1 cần thiết để đun ấm nước đến khi sôi: Q = R 1 .I 2 .t 1 2 1 1 2 1 1         + ==⇒ rR U R Q IR Q t hay t 1 = 1 2 2 1 )( RU rRQ + (1) ( 0,25đ ) *Lúc 2 lò xo mắc song song: (Tương tự trên ta có ) R 2 = )(60 2 Ω= R ( 0,25đ ) I 2 = rR U + 2 ( 0,25đ ) t 2 = 2 2 2 2 )( RU rRQ + + ( 2 ) ( 0,25đ ) Lập tỉ số 2 1 t t ta được: 1 242 243 )5060(40 )5040(60 )( )( 2 2 2 21 2 12 2 1 ≈= + + = + + = rRR rRR t t *Vậy t 1 ≈ t 2 ( 0,5đ ) Bài 5: F 1 F 2 P 12cm 4cm 8 TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Điện trở của mỗi bóng: R đ = )(4 2 Ω= d d P U ( 0,25đ ) Số bóng đèn cần dùng để chúng sáng bình thường: n= 40= d U U (bóng) ( 0,25đ ) Nếu có một bóng bị cháy thì điện trở tổng cọng của các bóng còn lại là: R = 39R đ = 156 ( Ω ) ( 0,25đ ) Dòng điện qua mỗi đèn bây giờ: I = )(54,1 156 240 A R U == ( 0,25đ ) Công suất tiêu thụ mỗi bóng bây giờ là: P đ = I 2 .R đ = 9,49 (W) ( 0,25đ ) Công suất mỗi bóng tăng lên so với trước: Pđm - Pđ = 9,49 - 9 = 0,49 (W) ( 0,25đ ) Nghĩa là tăng lên so với trướclà: %4,5.% 9 100.49,0 ≈ ( 0,5đ ) Phòng GD ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎỈ Trường THCS Môn: VẬT LÝ- Năm học: 2007-2008 (Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề) Bài 1:(2.5điểm) Một cầu thang cuốn đưa hành khách từ tầng trệt lên tầng lầu trong siêu thị. Cầu thang trên đưa một người hành khách đứng yên lên lầu trong thời gian t 1 = 1 phút. Nếu cầu thang không chuyển động thì người hành khách đó phải đi mất thời gian t 2 = 3 phút. Hỏi nếu cầu thang chuyển động, đồng thời người khách đi trên nó thì phải mất bao lâu để đưa người đó lên lầu. Bài 2:(2,5diểm) Tại đáy của một cái nồi hình trụ tiết diện S 1 = 10dm 2 , người ta khoét một lỗ tròn và cắm vào đó một ống kim loại h S 1 S 2 H 9 TuyÓn tËp ®Ò båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS tiết diện S 2 = 1 dm 2 . Nồi được đặt trên một tấm cao su nhẵn, đáy lộn ngược lên trên, rót nước từ từ vào ống ở phía trên. Hỏi có thể rót nước tới độ cao H là bao nhiêu để nước không thoát ra từ phía dưới. (Biết khối lượng của nồi và ống kim loại là m = 3,6 kg. Chiều cao của nồi là h = 20cm. Trọng lượng riêng của nước d n = 10.000N/m 3 ). Bài 3:(2,5điểm) Một ấm điện bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở 25 o C. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì ấm phải có công suất là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K. Nhiệt dung riêng của nhôm là C 1 = 880J/kg.K và 30% nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh. Bài 4:(2,5điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U AB = 10V; R 1 = 2 Ω ; Ra = 0 Ω ; R V vô cùng lớn ; R MN = 6 Ω . Con chạy đặt ở vị trí nào thì ampe kế chỉ 1A. Lúc này vôn kế chỉ bao nhiêu? PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2007-2008  (Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề) Bài 1 (2,5đ) Gọi v 1 : vận tốc chuyển động của thang ; v 2 : vận tốc người đi bộ. *Nếu người đứng yên còn thang chuyển động thì chiều dài thang được tính: s = v 1 .t 1 1 1 s v (1) t ⇒ = ( 0,5đ) *Nếu thang đứng yên, còn người chuyển động trên mặt thang thì chiều dài thang được tính: 2 2 2 2 s s v t v (2) t = ⇒ = (0,5đ) *Nếu thang chuyển động với vận tốc v 1 , đồng thời người đi bộ trên thang với vận tốc v 2 thì chiều dài thang được tính: 1 2 1 2 s s (v v )t v v (3) t = + ⇒ + = (0,5đ) Thay (1), (2) vào (3) ta được: A + V A B C R 1 M ND - 10 [...]... H ế t -SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HĨA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT,BTTHPT LỚP 9THCS Năm học 2007-2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh: Mơn thi: Vật lý Lớp 9 THCS Ngày thi: 28/03/2008 …………………… Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề thi) Đề thi này có 5 câu, gồm 1 trang Câu 1: 1 Trên hình 1a và hình 1b cho trục chính ∆, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F' của một thấu... RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/2009 (Đề thi có 01 trang) Câu 1: (4 điểm) Tại các siêu thị có những thang cuốn để đưa khách đi Một thang cuốn tự động để đưa khách từ tầng trệt lên tầng lầu Nếu khách đứng n trên thang để nó đưa đi thì mất thời gian 30 giây Nếu thang chạy mà khách... khoảng thời gian tính từ khi đầu tàu ngang với đầu này của sân ga đến khi đi của nó ngang với đầu kia của sân ga) là 18 giây Một tàu khác cũng chuyển động đều qua sân ga đó nhưng theo chi u ngược lại, khoảng thời gian đi qua hết sân ga là 14 giây Xác định khoảng thời gian hai tàu này đi qua nhau (tức là từ thời điểm hai đầu tàu ngang nhau tới khi hai đi tàu ngang nhau) Biết rằng hai tàu có chi u dài bằng... một đ an bao nhiêu để đường kính vệt sáng tăng gấp đơi? Câu 7: (2,0 điểm) Có hai thanh kim loại giống hệt nhau, một thanh đã nhiễm từ còn thanh kia thì khơng Nếu khơng dùng một vật nào khác có thể xác định được thanh nào đã bị nhiễm từ khơng? Hãy trình bày cách làm đó PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học: 2008-2009 KBANG 27 Tun tËp ®Ị båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Môn thi: ... mà khách bước lên đều trên thang thì mất thời gian 20 giây Hỏi nếu thang ngừng mà 25 Tun tËp ®Ị båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS khách tự bước đi trên thang thì phải mất bao lâu để đi được từ tầng trệt lên tầng lầu ( Cho rằng vận tốc của người khách bước đi trên thang so với mặt thang khơng thay đổi) Câu 2: (4 điểm) Có 2 bình cách nhiệt Bình thứ nhất chứa 2 kg nước ở nhiệt độ ban đầu là 50 0C Bình thứ hai... Đ5 B, Đ4 N M së GI¸O DơC Vµ §µO T¹O Hµ NéI §Ị ChÝnh thøc Hết Đ1 K× THI HäC SINH GIáI THµNH PHè - LíP 9 Hình vẽ 2 N¨m häc 2008-2009 M«n : Vật l ý Ngµy thi: 27 - 3 - 2009 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (§Ị thi gåm 01 trang) C©u 1 (4 ®iĨm) Cã hai bè con b¬i thi trªn bĨ b¬i h×nh ch÷ nhËt chi u dµi AB = 50m vµ chi u réng BC = 30m Hä qui íc lµ chØ ®ỵc b¬i theo mÐp bĨ Bè xt ph¸t tõ M víi MB =... 6 =12 =0,1(A) VËy I’A=I4+I3=0,1+ =0,1+ =0,35(A)=IA 120 120 24 24 Së Gd&§t NghƯ an §Ị thi chÝnh thøc kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 thcs n¨m häc 2008 - 2009 thi: vËt lý- B¶ng A Thêi gian: 150 phót (kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị) §Ị C©u 1 (4,0 ®iĨm) Mét chi c xe ph¶i ®i tõ ®Þa ®iĨm A ®Õn ®Þa ®iĨm B trong kho¶ng thêi gian dù ®Þnh t NÕu xe chun ®éng tõ A ®Õn B víi vËn tèc v 1 = 48 km/h th× xe tíi B... kính 8cm, ảnh A'B' cách AB là 12cm Tính chi u cao của ảnh A’ === Hết === Chú ý: Giám thị khơng giải thích gì thêm Thí sinh khơng được sử dụng bất cứ tài liệu nào! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 BÌNH PHƯỚC Năm học 2008-2009 ĐỀ CHÍNH THỨC thấu kính B O A ĐỀ THI MƠN : VẬT LÝ Thời gian : 150 phút ( Khơng kể thời gian phát đề) Đề thi có 01 trang Bài 1.(4,0 điểm) Hai ơ tơ xuất phát... - 24 Đ2 Tun tËp ®Ị båi dìng HSG m«n VËt Lý THCS Së GD - §T VÜnh Phóc §Ị chÝnh thøc Kú thi chän häc sinh giái líp 9 n¨m häc 2008 - 2009 §Ị thi m«n: VËt lý Thêi gian: 180 phót (kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị) Bµi 1: Mét chÊt ®iĨm X cã vËn tèc khi di chun lµ 4m/s Trªn ®êng di chun tõ A ®Õn C, chÊt ®iĨm nµy cã dõng l¹i t¹i ®iĨm E trong thêi gian 3s (E c¸ch A mét ®o¹n 20 m) Thêi gian ®Ĩ X di chun tõ E ®Õn C... cách màn ảnh một khoảng L = 25 cm a Tìm vị trí đặt thấu kính để cho ảnh rõ nét trên màn b Tính chi u cao của ảnh Hết-SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP Đề chính thức_ KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM 2009 ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ Ngày thi: 15/02/2009 Thời gian làm bài:150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,5 điểm) Một thuyền chuyển động, với vận tốc khơng đổi, từ A đến B, rồi . đứng yên còn thang chuyển động thì chi u dài thang được tính: s = v 1 .t 1 1 1 s v (1) t ⇒ = ( 0,5đ) *Nếu thang đứng yên, còn người chuyển động trên mặt thang thì chi u dài thang được tính: 2. nói trên. S GIO DC & O TO THI HC SINH GII CP TNH LPTHCS TUYấN QUANG MễN VT Lí NM HC 2008 - 2009 Thi gian 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ny cú 01 trang Bi 1(3 im): Ba ngi i xe p u. Tuyển tập đề bồi dỡng HSG môn Vật Lý THCS Sở giáo dục và đào tạo Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thanh Hóa Năm học 2009 2010 Môn thi: Vật lý Ngày thi: 30/6/2009 Thời gian làm bài: 60 Phút Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: 61 De thi HSG VL9 (Co dap an chi tiet), 61 De thi HSG VL9 (Co dap an chi tiet),