Báo cáo thực hiện công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

4 1.1K 3
Báo cáo thực hiện công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Báo cáo thực hiện công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2011PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 1. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011 a) Những việc đã thực hiện - Cập nhật, nâng cấp phiên bản mới cho các phần mềm nghiệp vụ của ngành như: Quản lý thu BHXH Cấp sổ thẻ, Kế toán BHXH, Xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH, Xét duyệt ODTS, Thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT Phiên bản 2.0, ; - Cập nhật các mẫu biểu, quy trình, thủ tục hồ sơ, văn bản pháp luật liên quan đến các chế độ BHXH, BHYT các thông tin hoạt động của ngành lên trang web tuyên truyền của ngành; - Quản lý hệ thống mạng theo mô hình mạng Client/Server nhằm đảm bảo nâng cao tính bảo mật của hệ thống, an toàn dữ liệu thông tin cho toàn ngành; - Tham mưu với Giám đốc cho phép nâng cấp đường truyền kết nối Internet ADSL của ngành lên sử dụng đường truyền Cáp quang phục vụ công tác gửi nhận thông tin trên Internet của ngành được thông suốt, liên tục nhanh hơn; - Quản lý, duy trì hệ thống mạng riêng ảo (VPN) kết nối liên thông giữa BHXH tỉnh BHXH các huyện phục vụ việc kết nối khai thác sử dụng các cơ sở dữ liệu của ngành; - Phối hợp với Phòng Thu, Cấp sổ thẻ BHXH các huyện xây dựng hướng dẫn khai thác sử dụng 02 hệ thống: “Hệ thống kết nối trực tiếp đến BHXH các huyện, thị, thành phố bằng chương trình Quản lý thu BHXH Cấp sổ thẻ (SMS)” theo công văn số 777/BHXH-CNTT ngày 15 tháng 08 năm 2011 của BHXH tỉnh An Giang; “Hệ thống nhân bản dữ liệu (SMS_BHXH; SMS_SOTHE; SMS_BHYT) từ BHXH cấp huyện về tập trung tại BHXH tỉnh”. Nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo thu sổ thẻ; - Xây dựng hướng dẫn BHXH các huyện sử dụng “Chương trình cho phép tự động chuyển dữ liệu” của các đối tượng: học sinh, sinh viên; cận nghèo; tự nguyện nhân dân từ chương trình Quản lý BHYT tự nguyện (MISBHYT15) sang chương trình SMS_BHYT để quản lý thu in thẻ theo công văn số 744/BHXH- THU ngày 04/08/2011 của BHXH tỉnh An Giang; 1 - Tham gia tập huấn chương trình thống kê chi phí khám chữa bệnh - phân hệ 2 HMS “bổ sung chức năng thanh, quyết toán chi phí KCB” tham gia khóa đào tạo quản trị mạng, cơ sở dữ liệu, bảo mật an toàn thông tin, quản trị Unix, Linux năm 2011. - Phối hợp với Phòng thu, Cấp sổ thẻ, Tổ chức Hành chính tổ chức “Hội nghị tập huấn ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ thống kê, kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo thu, sổ thẻ ”; - Phối hợp với Phòng TNHS tiếp tục bổ sung dữ liệu vào hệ thống tra cứu thông tin về BHXH, BHYT phục vụ cho đối tượng trên màn hình cảm ứng của cơ quan; - Phối hợp với các Công ty cung cấp thiết bị công nghệ thông tin để bảo trì sửa chữa, thay mới các thiết bị (máy chủ, máy để bàn, máy in, ) của ngành, đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động ở trạng thái tốt; - Tiếp nhận chuyển giao các hỏi đáp về chế độ, chính sách BHXH-BHYT qua website của ngành cho các phòng nghiêp vụ; - Phối hợp với các Phòng liên quan tổ chức nhập dữ liệu sổ BHXH vào chương trình SMS; - Bảo trì, sửa chữa, thay mới linh kiện máy tính, máy in cho các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH huyện; - Thực hiện các công việc thường xuyên của Phòng như: thực hiện các chế độ báo cáo về hoạt động công nghệ thông tin của ngành, hướng dẫn khắc phục các sự cố về hệ thống mạng, máy tính các phần mềm nghiệp vụ của ngành, bảo trì hệ thống mạng nội bộ của cơ quan. b) Những thuận loại khó khăn tồn tại + Thuận lợi: - Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc trong việc đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đẩy mạnh ứng dụng, khai thác triệt để các chương trình nghiệp vụ công nghệ thông tin của ngành nâng cao hiệu quả công việc; - Đội ngũ cán bộ công chức có trình độ đại học CNTT tương đối nhiều, được phân bổ đều tại các đơn vị, bộ phận; có Phòng CNTT chuyên trách nên khi triển khai các ứng dụng CNTT có nhiều thuận lợi đáp ứng được mục tiêu đề ra; - Với sự hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay toàn bộ các nghiệp vụ đều được quản lý thực hiện bằng các chương trình ứng dụng; các chương trình thường xuyên được nâng cấp để phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận. + Khó khăn tồn tại: 2 - Do chính sách BHXH-BHYT có nhiều thay đổi, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng ban hành chậm, các chương trình ứng dụng cập nhật nâng cấp chưa kịp thời, tạo ra nhiều khó khăn cho công tác ứng dụng CNTT liên thông giữa các bộ phận nghiệp vụ. - Một số phần mềm còn phát sinh một số lỗi trong quá trình khai thác sử dụng như: chương trình Xét duyệt ODTS đôi lúc còn xảy ra lỗi không kết xuất quá trình tham gia của đối tượng từ chương trình Quản lý thu BHXH Cấp sổ thẻ (SMS) được, người sử dụng phải nhập lại quá trình tham gia của đối tượng vào chương trình rất mất thời gian; chương trình SMS hiện nay chưa đáp ứng được việc phát sinh thẻ cho các đối tượng khi thời hạn đến của thẻ không phải là ngày cuối tháng; chương trình “Thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT Phiên bản 2.0” hiện nay chưa xuất ra được mẫu 20, 21 theo quy định mới của ngành …; - Cơ sở dữ liệu của ngành chưa được tập trung còn phân tán, mỗi nghiệp vụ mỗi cơ sở dữ liệu nên việc liên thông giữa các bộ phận còn gặp nhiều khó khăn; nhất là chính sách về BHXH, BHYT có nhiều thay đổi nên các chương trình không có tính ổn định lâu dài, hoặc không theo kịp sự thay đổi của chính sách. - Cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa có sự đầu tư nhiều vào các chương trình ứng dụng của ngành, bảo trì hệ thống mạng hệ thống máy tính; - Trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng của ngành hiện nay đang xuống cấp cần được nâng cấp sửa chữa; - Nguồn điện tại BHXH các huyện không ổn định, chưa có phòng máy server, độ ẩm cao nên hệ thống máy server của BHXH huyện thường xuyên bị lỗi. 2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2012 - Tiếp tục quản lý, nâng cấp khai thác triệt để các ứng dụng về mạng theo mô hình Client/Server nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật của hệ thống; - Tiếp nhận các phần mềm nghiệp vụ từ BHXH Việt Nam đồng thời có kế hoạch chuyển giao cho các phòng nghiệp vụ BHXH các huyện khai thác sử dụng; - Nghiên cứu xây dựng chương trình phục vụ cho công tác quản lý tác nghiệp; - Triển khai, cập nhật, nâng cấp các phiên bản mới các chương trình nghiệp vụ của ngành; tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của ngành; - Tiếp tục nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận quản lý hồ sơ” vận hành theo cơ chế “một cửa” nâng cao hiệu quả trong việc kiểm soát và giải quyết hồ sơ cho đối tượng tại các bộ phận nghiệp vụ một cách nhanh chóng, kịp thời chính xác; 3 - Tham mưu cho Giám đốc về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng quản lý nghiệp vụ của ngành bằng CNTT thông qua các chương trình khai thác sử dụng tất cả các chức năng của chương trình; - Quản lý, thống kê, rà soát hiện trạng trang thiết bị CNTT của ngành, có kế hoạch tham mưu cho Giám đốc về việc trang bị mới, nâng cấp sửa chữa các thiết bị CNTT cho các đơn vị, bộ phận đáp ứng với yêu cầu thực tế cho từng nghiệp vụ. TRƯỞNG PHÒNG CNTT Trần Thị Thu Phượng 4 . BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 1. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011 a) Những việc đã thực hiện - Cập nhật, nâng cấp phiên. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM

Ngày đăng: 31/01/2013, 15:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan