0

Phiếu thay đổi nhân khẩu

2 10,328 142

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 17:00

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu NK5 ban H theo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QĐ số 998/2001/QĐ-BCA (C11) Ngày 10 – 10 - 2001 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 1. Họ tên (1):……………………………… 2. Nam/nữ:……………….3. Hồ sơ số:……….… 4. Tên gọi khác:………………………………………………………………………………… 5. CMND số:……………………cấp ngày:…… /…… /………./tại:… …………………… 6. Sinh ngày:…………/……… /………… tại:……………………………………………… 7. Nguyên quán:………………………………………………………………………………… 8. Dân tộc:………………………………….9. Tôn giáo:……………………………………… 10. Nơi DDKHK thường trú:……………………………………………………………………. 11. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………… 12. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 13. Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 14. Những người trong hộ cùng đi: (Nếu thay đổi nơi thường trú hoặc nơi tạm trú có thời hạn) T T HỌ TÊN Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Nguyê n quán Dân tộc Tôn giáo Nghề nghiệ p CMN D số Quan hệ với chủ hộ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … … … … … … … … … … … … …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………. . ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………… ………… ………… ………… ………… …………. …………… …………… …………… …………… ………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… … XÁC NHẬN CỦA CA:…………………… Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ Ngày…….tháng… năm … (xã/phường/thò trấn nơi DDKHK thường trú cũ NGƯỜI KHAI Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) _______________ (1) Vieát chöõ in hoa ñuû daáu . theo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QĐ số 998/2001/QĐ-BCA (C11) Ngày 10 – 10 - 2001 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 1. Họ tên (1):……………………………… 2. Nam/nữ:……………….3. Hồ sơ số:……….… 4. Tên gọi khác:………………………………………………………………………………… 5 nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 13. Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 14 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 14. Những người trong hộ cùng đi: (Nếu thay đổi nơi thường trú hoặc nơi tạm trú có thời hạn) T T HỌ TÊN Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Nguyê n
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu thay đổi nhân khẩu, Phiếu thay đổi nhân khẩu,