0

MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

6 2,504 37

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 09:22

MỘT SỐ CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (bắt đầu bằng IN, ON, AT, BY, OUT OF)  Adjectivepreposition - Tính từ đi kèm giới từ about   !"! #"# $!! %at &'#($)*+ *,! # -.**!"!#!!+** /by &'#(  !#!+ # &"!"!( .!"! 0for 1  !-!"+* 2in 3""##!# 4of 5!-(# !#!!6 7of $! *,! !*-!-.&#  "*#!*6(#!#" *. 8to 9!*-.&# "*#!. :with +!  !""#)"&"! +"*#6$!- Note: Tính từ nói về khả năng;-;$)*+ *,!- .**#!!+**#(<=-#(+>?#@ Eg: I’mnotvery “goodat” maths; %Một số tính từ mô tả nỗi sợ hãi;-;)!-(# ! #!!6 A#(B#(+>?)@ Eg: Therearesomeaspectsof the coursethat I am a bit “scaredof”. /Tính từ mô tả cách ứng xử;-; *,!-!- . *6(#!-&C#&D(EF+G#EH+I-?#(# (@#(<=-#(+>?)@ Eg: Wouldyoulike a cupoftea? That’svery “kindof” you. 0Tính từ mô tả cách ứng xử với người khác;-; !* -.&# "*#!.#(<=-#( +>?#@ Eg: I’mworriedabout the pupilsbeing “rude to” me. JKLJ9M1N K"&#(OP-#F,Q,D -R S +)#T U,D -R SV +)!*W,F,D -R S5!-#+)!#(XY,F,D -R S**++##(.B (-( (D-R SZ##&#("([#(=-=*Q&-REA S\!# #+)!&#(+],D.(^+_ (D-R S9&"!#($#(#(U( U-R,` Q-R Sa&+)*Q&(`Eb S\!,#+)!&-c.(d- (*Q& (D-REA S9-!#*#+#( (e &f-,F (D-R S+#*g!&,G-&h# S"#*)##([ (i-,` S!&#-##&= C (j"Eb#(=EB& QEA S.+)!#(Y Hk(^,D -R S#+#(-e",D -R S1!!$#()!&+&<l U-R S1!-#(#*-(#&-,D -R!U(- S1! ,m#$#(#( (n#*Y ,m# Q-REA S9(!-+$#(#(+C #C,D -R S9&+##(#YU#O(R( S9&+)!#(.(B#!U (k.b##C,D -R S3"!,+)#(#<` Eo# U-R SV (-#()!#(*Ep U-R*n U-R.(U  SV&"#+)!&+p"(m&B (*Q&-R SV!#+qr #(s-]((<>- t,Q,D  -R S5#+q#(k+U&G#,Qk,D -R S5! +q$#(!-( !$ (*n,QEU&Ed- S5! +#+ +G##u*D( S5!$+#* ([&QEBY*h- S&"!+]((<=-Eb-<`Q,F&C#v #<>-   *,E-Y ) ##(w ,m E- H #!+*E--h"!G !T -!*(R (- #( T s- -!E--h"-(B& +#E-&G l #&._"*e #(!$!A U (.(U (!#A#A&*o +!)A#A&*o "!# *!A!Y- #!*H*<l#  ##&#(x(#(]- #( A#(B,`#` #(!##mEU*y- # -*m"#i #*-#( (#b# #"!6# A*l #&&#q# #!-#(=--G #"!#+u-= #** #+I-&j-U #$!#(= (b #" (,Q*e +i #(b# #(Q(o #!##(]&U #*#[#(n# #&#(F(n# z z #(-(#-({*o z#( #!!#!U*o z#(,!-#!-+R( zq$&C#&R( z)#E+C z"!" A&P E[ ( z#&Ee--= z#($(*(R (- z6!E- (U zg#(x(#(]- z#("#-#o (W z*+U-]&-U z##!w (m# 1| 1-(#+b#&h# 1 (-#R( = 1&#.(H&*} 1(!##(C *y- 1*)&C#&R( 1**& (G  (G 1-!#f#f 1*+I-E<=-+C 1&.(d- (G !I-.(d- z~z5 z#)$!.#(n#-(D" z#)#*W#(= z#)! (-Q#H&,` z#)&(b##F z#)-!(b#-(B& z#)(b#Q z#)#(X#.(d-+Q • z#)!!(< ~! #!*E-E<l .B&U# ~!!#E-+_+G# Z#(! (#!-#H&,` 5!&#&##&#(x(#(]- . MỘT SỐ CỤM GIỚI TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH (bắt đầu bằng IN, ON, AT, BY, OUT OF)  Adjectivepreposition - Tính từ đi kèm giới từ about . !""#)"&"! +"*#6$!- Note: Tính từ nói về khả năng;-;$)*+ *,!- .**#!!+**#(<=-#(+>?#@ Eg: I’mnotvery “goodat” maths; % Một số tính từ mô tả nỗi sợ hãi;-;)!-(#. A#(B#(+>?)@ Eg: Therearesomeaspectsof the coursethat I am a bit “scaredof”. /Tính từ mô tả cách ứng xử;-; *,!-!- . *6(#!-&C#&D(EF+G#EH+I-?#(# (@#(<=-#(+>?)@ Eg:
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH, MỘT số cụm GIỚI từ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH,