Một số phương tiện biểu đạt nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt potx

209 1,156 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 21:20

1 PGS. TS. VÕ I QUANG      MT S PHNG TIN BIU T NGHA TÌNH THÁI TRONG TING ANH TING VIT  (Sách chuyên kho phc v ào to i hc sau i hc)         NHÀ XUT BN I HC QUC GIA HÀ NI 2 NGÔN NG LÀ QUYN LC (LANGUAGE IS POWER) Angela Carter (1940-1992) N nhà báo vn s Anh TRI THC LÀ QUYN LC (KNOWLEDGE IS POWER) Françis Bacon (1561-1626) Nhà trit hc, lun thuyt gia chính khách Anh    3 MC LC Li gii thiu 5 Chng 1. PHN M U 7 1.1. Tính cp thit ca  tài chuyên kho  1.2. Mc ích nghiên cu   1.3. Mc tiêu nghiên cu   1.4. Phm vi nghiên cu   1.5. Phng pháp nghiên cu   Chng 2. C S LÝ LUN 12 2.1. Mt s quan im v tình thái ca các nhà nghiên cu  2.2. Tình thái ni dung mnh    2.3. Ch th giao tip, ni dung mnh  tình thái   2.4. Các phng thc chuyn ti ngha tình thái trong ngôn ng   2.5. Khái nim hành vi ngôn ng s khu bit gia câu phát ngôn  Chng 3. PHNG TI N TÌNH THÁI TI!NG ANH CHI PH"I PH#N NG NGÔN T$ TRONG C#NH HU"NG GIAO TI!P CÁC BI%U THC TNG NG TRONG TI!NG VI T: NHNG TNG &NG KHÁC BI T 33 3.1. Các phng tin tình thái cung cp thông tin v các 'c im ca cnh hung giao tip   3.2. Các phng tin th(ng )c s* dng  cu trúc hóa phn ng ca ng(i i thoi   4 3.3. Tiu kt   Chng 4. PHNG TI N TÌNH THÁI V+I VAI GIAO TI!P TRONG TI!NG ANH CÁC CÁCH DI,N -T TNG NG TRONG TI!NGVI T: NHNG TNG &NG KHÁC BI T 82 4.1. Cu trúc cú pháp   4.2. Thành ph.n hô gi / hô ng (vocatives)   4.3. Tr) ng t/ t/ tình thái  4.4. Tiu kt   Chng 5. M0T S" K!T LUN 112 5.1. Các lun im )c xác lp trong phân tích i chiu câu h1i chính danh ting Anh ting Vit   5.2. Tng quan i chiu gia các kiu loi câu h1i chính danh ting Anh ting Vit 2 phng din biu t ngha tình thái )c xác lp trong công trình  5.3. Nhng tng 3ng khác bit v các phng tin biu hin kiu loi thông tin tình thái th(ng g'p trong câu h1i chính danh ting Anh ting Vit  5.4. Kh nng chuyn ti ngha tình thái ca các trng ng tình thái tùy chn (TNTTTC) trong câu t(ng thut   5.5. Nhng vn  liên quan n  tài ca công trình c.n )c tip tc nghiên cu  Tài liu tham kho chính 121 Ph lc 138 Action Research: An Overview 139 Critical applied linguistics: concerns and domains 149 Tình thái trong câu - phát ngôn: Mt s vn  lý lun c bn 184 5 LI GII THIU Ngôn ng ti ngha. Mt trong nhng loi ngha n4i tri )c truyn báo trong ngôn ng nh mt công c ca giao tip liên nhân là ngha tình thái. Ngha tình thái quy chiu t5i các cung bc khác nhau trong tình cm nhn thc ca con ng(i. ây là mt 6a ht nghiên cu phc tp trong ngôn ng hc lý lun ngôn ng hc ng dng. V5i s hiu bit sâu s7c các vn  lý lun ca ngha hc dng hc hin i, v5i phng pháp nghiên cu phù h)p, PGS. TS. Võ i Quang - tác gi ca chuyên kho “Mt s phng tin biu t ngha tình thái trong ting Anh ting Vit” ã cung cp mt bc tranh a din, a t.ng, a chiu v nhng phung thc phng tin c th chuyn ti ngha tình thái trong hai ngôn ng Anh Vit. T/ phi cnh giao tip - tri nhn, PGS. TS. Võ i Quang ã a ra nhng lun gii, nhng minh chng ht sc thuyt phc v nng lc hành chc ca các kiu loi phng tin biu t ngha liên nhân g7n v5i cnh hung giao tip c th v5i vai trò ca các tham th giao tip trong tng tác ngôn t/: phng tin t/ vng, phng tin ng pháp phng tin ngôn iu. Tôi có n t)ng 'c bit i v5i ph.n miêu t, nhng t bin tinh t ca tác gi (v5i t cách là mt nhà Anh ng hc) v các phng tin 6 ngôn iu chuyn ti ngha tình thái trong ting Anh. Ng(i c c8ng có th thu nhn t/ chuyên kho này nhng thông tin ã )c cp nht, )c h thng hoá mt cách h)p lý, súc tích, d9 hiu v nhng vn  lý lun c.n yu có th )c s* dng trong các nghiên cu ngôn ng 2 trng thái hot ng. :ng sau ngôn t/ là du n vn hóa ca cng 3ng ngôn ng. Nhng tng 3ng khác bit gia ting Anh ting Vit nh nhng h thng ký hiu 'c bit )c xác lp trong phm vi nghiên cu ca chuyên kho 2 c bình din hình thc ni dung s; rt hu dng trong lnh vc ging dy ting Anh Vit nh nhng ngoi ng. V5i s ánh giá cao lao ng khoa hc ca tác gi, giá tr6 lý lun ý ngha thc ti9n ca công trình, chúng tôi trân trng gi5i thiu t5i các nhà nghiên cu, các nhà giáo, nghiên cu sinh, hc viên cao hc, sinh viên các chuyên ngành ngôn ng - ngoi ng bn c quan tâm chuyên kho “Mt s phng tin biu t ngha tình thái trong ting Anh ting Vit” ca PGS. TS. Võ i Quang. Hà Ni, ngày 18 tháng 10 nm 2009 Ngi gii thiu NGND. GS. TS. Nguyn Thin Giáp 7 Chng 1 PHN M U 1.1. Tính cp thit c a ! tài chuyên kho - Nhu c.u hc thut: Tình thái là mt trong nhng loi hình ngha c bn ca ngôn ng v5i t cách là mt công c giao tip. :ng sau ngôn t/ là các cung bc tình cm, thái  khác nhau ca ng(i nói i v5i ni dung ca phát ngôn i v5i i t)ng giao tip. Nói cách khác, tình cm, thái  ca ng(i nói )c mã hóa theo các phng thc khác nhau trong các ký hiu ngôn ng. Trong ngôn ng hc hin th(i t3n ti nhng cách hiu khác nhau v ni hàm ca khái nim tình thái, v cách phân loi tình thái. Do vy, vic i sâu nghiên cu v tình thái có t.m quan trng 'c bit trong giáo dc ngôn ng nói chung trong dy ngoi ng nói riêng. - Nhu c.u thc ti9n: Cho n nay ã có mt s công trình nghiên cu v ngha tình thái trong ting Anh ting Vit. Nhng, các công trình này ch< d/ng 2 mc miêu t n ng ho'c i chiu song ng v ngha tình 8 thái 2 khuôn kh4 các phng tin n l=, cha có công trình nào nghiên cu i chiu mt cách h thng các loi hình phng tin biu t ngha tình thái trong ting Anh ting Vit. Công trình này )c thc hin nh:m áp ng nhu c.u ó. 1.2. Mc ích nghiên c"u Chuyên kho này )c thc hin nh:m cung cp cho các cán b làm công tác ging dy hc viên ting Anh mt bc tranh khái quát v: - Nhng 'c im cú pháp - ng ngha - ng dng ca mt s phng tin biu t ngha tình thái trong ting Anh. - Nhng tng 3ng d6 bit n4i tri ca mt s phng tin biu t ngha tình thái n4i tri trong ting Anh nhng cách di9n t tng ng trong ting Vit. - Mt s g)i ý nh nhng gii pháp trong ging dy cho các chuyn di tiêu cc có cn nguyên t/ nhng d6 bit gia hai th ting trong phm vi nghiên cu. 1.3. Mc tiêu nghiên c"u - Kho sát, h thng hóa nhng 'c im cú pháp - ng ngha - ng dng ca nhng phng tin biu t ngha tình thái ca ting Anh trong phm vi quan tâm ca chuyên kho. - Xác lp nhng tng 3ng, khác bit gia ting Anh Vit gia các phng tin tình thái )c xác 6nh là i 9 t)ng nghiên cu các cách di9n t tng ng trong ting Vit. - Nghiên cu tìm gii pháp kh7c phc nhng l>i ng(i Vit hc ting Anh th(ng m7c 2 các giai on khác nhau ca quá trình th 7c ting Anh. 1.4. Phm vi nghiên c"u Bình din cú pháp - ng ngha - ng dng ca các phng tin sau ây trong câu nghi vn câu t(ng thut: - Phng tin t/ vng: t/ tình thái, h thng tr) ng t/ tình thái, các biu thc rào ón (hedges). - Phng tin ng pháp: thc (mood) nh mt phm trù ng pháp ca ng t/, hô ng (vocative) nh mt thành ph.n câu. - Phng tin ngôn iu: ng iu thanh iu v5i các tham s nh cao  (pitch), âm vc (pitch range), tc  (tempo),  vang (loudness), trng âm tng phn (tonic syllable), 1.5. Phng pháp nghiên c"u 1.5.1. Phng hng nghiên cu: Nghiên cu i chiu - M>i phát ngôn có th là mt câu trn v?n ho'c là mt câu không .y . Mt phát ngôn c8ng có th là mt chit on ca l(i nói bao g3m nhiu câu. Vic nghiên cu i chiu trong công trình này )c thc hin trong khuôn kh4 10 câu v5i t cách là phát ngôn ó là lý do ca vic s* dng cách di9n t “câu - phát ngôn” trong tên  tài. - Loi hình i chiu trong công trình này là i chiu song ng. Ting Anh )c la chn là ngôn ng công c ting Vit )c xác 6nh là ngôn ng ích. 1.5.2. Phng pháp nghiên cu ch o b tr - Phng pháp ch o: phân tích i chiu song ng. Vic i chiu các phng tin tình thái ting Anh v5i ting Vit )c thc hin theo (ng h5ng tích h)p: cu trúc - ng ngha - ng dng.  thc hin )c vic phân tích i chiu công trình này s; s* dng kt qu ca các phng pháp b4 tr) d5i ây. - Phng pháp b4 tr): miêu t, h thng hóa, phm trù hóa. Các phng tin tình thái trong ting Anh Vit )c miêu t 2 c trng thái tnh trong mô hình cu trúc ngha câu (Ms = F (S, R, I, T)) trng thái ng trong mô hình cu trúc ngha phát ngôn (Mu = F (p) = F (r, p))  xác 6nh các hàm ngha. 3ng th(i v5i vic miêu t là thao tác h thng hóa, phm trù hóa các phng tin tình thái thành các h thng tiu loi da theo các tiêu chí kh dng i v5i vic phân tích i chiu. 1.5.3. Các vn  liên quan n ng liu - Ngu3n ng liu: [i] Bng ghi âm các cuc thoi ca ng(i bn ng (Anh Vit). [...]... it now) [31, 92] Trong ti ng Anh không t3n t i l5p t/ t ng ng v5i nh ng t/ tình thái này c a ti ng Vi t Nh ng thông tin tình thái này )c bi u th6 ch y u b:ng ph ng ti n i u tính Quan sát các ví d trên, s; th y r:ng, có nh ng i m t ng 3ng khác bi t gi a hai lo i ph ng ti n này trong ti ng Anh Vi t: +T ng /ng [i] Hai lo i ph ng ti n này trong ti ng Vi t Anh u cùng tham gia vào nh ng khuôn h1i... ph i nghiên c u câu trong hoàn c nh giao ti p, trong i u ki n hành ch c c th nh v y, (ng h 5ng nghiên c u tích h)p c u trúc - ng ngh a - ng d ng s; là (ng h 5ng kh d ng giúp làm b c l y các 'c i m c a i t )ng “câu phát ngôn” 32 Ch ng 3 PH NG TI N TÌNH THÁI TI NG ANH CHI PH I PH N *NG NGÔN T+ TRONG C NH HU NG GIAO TI P CÁC BI U TH*C T NG NG TRONG TI NG VI T: NH,NG T NG -NG KHÁC BI T 3.1 Các... vào lúc nói n i nói, ng (i nói ng (i i tho i u ã bi t, u 6nh h 5ng )c; ng (i h1i cho r:ng, có gì ó ít nhi u không bình th (ng, ít nhi u áng ng c nhiên, chú ý Ví d : Cái gì th anh? (What do you think it is?) [31,88] 2 Th này (dùng 2 cu i câu h1i không l a ch n l a ch n hi n ngôn) = ng (i h1i h 5ng t5i m t s ki n, hi n t )ng ang t3n t i, di9n ti n vào lúc n i giao ti p, 2 g.n ng (i nói, trong. .. “may” “must” trong ti ng Anh nh : a1 John may be there by now (Có l lúc này John ang ó); a2 You may come in now (Bây gi anh có th vào c); b1 John must be there by now (John ch c là ã ó lúc này); b2 You must come in now (Bây gi anh ph i vào) Tuy “may” bi u th6 kh n ng, nh ng “may” 2 a2 còn di9n t ý ngh a “ )c phép”, “cho phép” (làm m t vi c gì) T ng t , “must” 2 b1 khác v5i “must” 2 b2 2 ch> trong. .. b7t bu c Do ó “may” a1 “must” b1 bi u th6 tình thái nh n th c, còn “may” a2 “must” b2 bi u th6 tình thái trách nhi m Hai lo i tình thái trên ây )c coi là quan tr ng ph4 bi n trong các ngôn ng khác nhau nên h.u nh công trình nào nghiên c u v tình thái sau này u c p phân tích v chúng m t cách khá chi ti t N Rescher (1968), trong gi5i h n c a khung logic )c trình bày trong cu n “Topics in philosophical... kh n ng s c.n thi t Ông còn phân l5p tình thái ánh giá d a vào m c tin t 2ng mà ng (i nói có trong khi khAng 6nh thành hai ti u l5p: ánh giá s c.n thi t ánh giá kh n ng M>i ti u lo i trên, theo th t , d a vào suy lu n (inference) xác tín hay ánh giá m nh y u Ông cho r:ng, các ngôn ng , xét v ki u d ng, có th là thiên v ánh giá, thiên v b:ng ch ng, ho'c pha tr n c hai ChAng h n, ti ng Anh là... th c tình thái trách nhi m, m t d ng tình thái có tính “tình hu ng” Ví d : - You must come here at once (Anh ph i n ây ngay); - You must go now if you wish to catch the bus (Anh ph i n ngay n u anh mu n ón c chuy n xe buýt) ví d th hai, ng (i nói c p n vi c ng (i nghe ph i làm m t vi c, 17 nh ng vi c ó có tính b7t bu c hay không l i tùy thu c vào ng (i nghe “ i” hay “không i” 2 ây )c 't vào trong. .. (ng h)p ng (i ta vin vào ó lý s cùn, b7t b=, ho'c ng y bi n Khái ni m c u trúc thông báo là khái ni m có tính d ng h c Nói c th h n, m t c u trúc m nh có th có nhi u c u trúc thông báo khác nhau khi nó )c hi n th c hóa trong các phát ngôn i u này ch y u tùy thu c vào vi c tr ng tâm thông báo n:m 2 b ph n, chi t o n nào trong c u trúc m nh Ví d : i m nh n có th r i vào b t c t/ nào trong câu sau v5i nh... câu h1i khác nhau, tùy thu c vào t/ng ng c nh c th Trong tr (ng h)p ó, ng (i ta s; có nh ng c u trúc thông báo khác nhau 3ng th(i có nh ng cách tr l(i rút g n khác nhau tùy thu c vào vi c i m h1i r i vào b ph n nào c a c u trúc m nh ChAng h n, v5i s tình: Yesterday Mary sneakily gave a kiss to John in her father's barn (Hôm qua, Mary ã lên t ng cho John m t n hôn trong kho lúa c a b cô ta), ng... h1i Câu h1i chính danh th (ng là s n phCm c a hành vi h1i v5i m c ích thu nh n thông tin Câu t (ng thu t là s n phCn c a hành vi bi u hi n (representative) Thuy t hành vi ngôn ng , khi )c áp d ng vào nghiên c u, ã d@n n s thay 4i l5n trong quan ni m v ý ngh a Ý ngh a, xét trong t ng quan v5i hành vi ngôn ng , )c coi nh là thành ph.n quan h nguyên nhân trong mô hình có tính bi u t )ng n gi n hóa c a . im )c xác lp trong phân tích i chiu câu h1i chính danh ting Anh và ting Vit   5.2. Tng quan i chiu gia các kiu loi câu h1i chính danh ting Anh và ting Vit 2 phng. 'c bit trong giáo dc ngôn ng nói chung và trong dy ngoi ng nói riêng. - Nhu c.u thc ti9n: Cho n nay ã có mt s công trình nghiên cu v ngha tình thái trong ting Anh và ting. 3ng và d6 bit n4i tri ca mt s phng tin biu t ngha tình thái n4i tri trong ting Anh và nhng cách di9n t tng ng trong ting Vit. - Mt s g)i ý nh nhng gii pháp trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương tiện biểu đạt nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt potx, Một số phương tiện biểu đạt nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt potx, Một số phương tiện biểu đạt nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt potx

Từ khóa liên quan