Tiểu luận kế toán : Một số đề xuất hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí , xác định kết quả kinh doanh tại DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú.

81 1 0
Tiểu luận kế toán : Một số đề xuất  hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí ,  xác định kết quả kinh doanh tại DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………  Luận văn Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Khóa luận tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU Mỗi doanh nghiệp mắt xích quan trọng kinh tế quốc dân, phát triển doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho kinh tế phồn thịnh, thịnh vượng Nền kinh tế thị trường nước ta năm qua đạt bước tiến vững mạnh doanh nghiệp ngày thích ứng với quy luật kinh tế thị trường, làm ăn mang lại lợi nhuận cao Có kết nhờ nỗ lực khơng ngừng doanh nghiệp tất khâu từ khâu sản xuất, lưu thông, phân phối tiêu thụ Trong khơng thể khơng kể đến cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Nó góp phần phản ánh cung cấp xác kịp thời thông tin cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp để có đưa định, sách biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao DNTN kinh doanh chế biến nơng sản Tân Phú khơng nằm ngồi quy luật Ngồi ra, với phát triển đất nước đổi sâu sắc chế quản lý kinh tế tài chính, hệ thống kế toán doanh nghiệp bước phát triển để phù hợp với chế quản lý, tiến trình cải cách kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Vì vây, doanh nghiệp muốn phát triển tốt cần có hệ thống kế tốn hồn chỉnh phù hợp với quy mô hoạt động doanh nghiệp Nhận thức vấn đề trên, thời gian thực tập DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú em tìm hiểu chọn đề tài “ Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” công ty cho khố luận Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung khoá luận gồm chương: Chƣơng I: Những lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp Chƣơng II: Thực trạng tổ chức công tác hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Chƣơng III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Trong trình thực tập, em hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô môn kế tốn, chú, anh chị phịng kế tốn đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo Th.S Ngô Thị Thanh Huyền.Tuy nhiên, vốn kiến thức hạn chế với thời gian thực tế chưa nhiều nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy giáo để củng cố kiến thức thân khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày20 tháng 06 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Nga Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng có nhiều cơng cụ khác nhau, kế tốn cơng cụ hữu hiệu Tổ chức cơng tác kế tốn khoa học hợp lý sở cung cấp thông tin quan trọng cho việc đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu Để cơng cụ kế tốn phát huy hết vai trị mình, địi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng cải tiến hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Chính tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp việc làm cần thiết, giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình quản lý chi phí, thực kế tốn thu, lợi nhuận có biện pháp tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Những vấn đề doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 1.1.1.1.Khái niệm ý nghĩa doanh thu  Khái niệm: - Doanh thu : tổng lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu - Doanh thu : xác định giá trị khoản thu sau trừ khoản giảm trừ doanh thu  Ý nghĩa: Doanh thu có ý nghĩa lớn toàn hoạt động doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp - Doanh thu nguồn tài quan trọng đảm bảo trang trải khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp tái tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng - Doanh thu nguồn để doanh nghiệp thực nghĩa vụ với nhà nước nộp khoản thuế theo quy định, nguồn tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên kết với đơn vị khác - Doanh thu đòn bẩy kinh tế giúp cho người lao động nhiệt tình làm việc đơn vị sản xuất nâng cao lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm 1.1.1.2.Các loại doanh thu - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: số tiền thu thu từ hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ở doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế GTGT, doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giá trị toán số hàng bán dịch vụ thực bao gồm thuế GTGT - Doanh thu tiêu thụ nội nộ: số tiền thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội doanh nghiệp Doanh thu tiêu thụ nội lợi ích kinh tế thu từ việc bán sản phẩm, hàng hoá cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội đơn vị trực thuộc, hạch toán trực thuộc công ty, tổng công ty tính theo giá nội - Doanh thu tài chính: tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ hạch tốn phát sinh có liên quan tới hoạt động tài Doanh thu hoạt động tài chủ yếu bao gồm lãi vay, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia, thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán doanh thu hoạt động tài khác - Thu nhập khác: khoản thu mà doanh nghiệp khơng dự tính trước có dự tính đến có khả thực hiện, khoản không mang tính chất thường xuyên như: doanh thu lý, nhượng bán TS cố định, giá trị vật tư, tài sản thừa sản xuất, khoản nợ không đòi, nợ Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp khó địi xố sổ đòi được, tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu chuyển quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1.3.Điều kiện ghi nhận doanh thu thời điểm ghi nhận doanh thu a) Điều kiện ghi nhận doanh thu  Ghi nhận doanh thu bán hàng: - Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: + Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua + Doanh nghiệp khơng cịn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa + Doanh thu xác định tương đối chắn + Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng - Trường hợp doanh nghiệp chịu phần lớn rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa giao dịch khơng coi hoạt động bán hàng doanh thu không ghi nhận như: + Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm để đảm bảo cho TS hoạt động bình thường, mà việc không nằm điều khoản bảo hành thông thường + Việc tốn tiền bán hàng cịn chưa chắn phụ thuộc vào người mua + Hàng hóa giao chờ lắp đặt việc lắp đặt phần quan trọng hợp đồng mà doanh nghiệp chưa hồn thành + Khi người mua có quyền hủy bỏ việc mua hàng lý nêu hợp đồng mua bán doanh nghiệp chưa chắn khả hàng bán có bị trả lại hay khơng  Ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp - Cung cấp dịch vụ: nghĩa thực công việc thỏa thuận hợp đồng - Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định cách đáng tin cậy - Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tất điều kiện sau: + Doanh thu xác định tương đối chắn + Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ + Xác định phần công việc hoàn thành vào ngày lập B01 + Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ  Ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia: - Tiền lãi: số tiền thu phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tiền khoản tương đương tiền như: lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu… - Tiền quyền: số tiền thu phát sinh từ việc cho người khác sử dụng Tài sản như: sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu thương mại… - Cổ tức lợi nhuận chia: số tiền lợi nhuận chia từ việc nắm giữ cổ phiếu góp vốn - Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: + Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch + Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận sở: + Tiền lãi ghi nhận sở thời gian lãi suất thực tế kỳ + Tiền quyền ghi nhận sở dồn tích phù hợp với hợp đồng + Cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận cổ đông quyền nhận cổ tức (hoặc bên tham gia góp vốn quyền nhận lợi nhuận ) Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp b) Thời điểm ghi nhận doanh thu Khi hàng hóa xác định tiêu thụ, thời điểm quy định sau: - Đối với phương thức bán buôn qua kho, bán bn vận chuyển theo hình thức giao hàng trực tiếp thời điểm tiêu thụ bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua toán tiền hàng nhận nợ - Với phương thức bán bn qua kho, bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng thời điểm xác nhận tiêu thụ bên bán chuyển hàng đến địa điểm bên mua, bên bán thu tiền hàng nhận nợ - Với phương thức bán hàng đại lý, ký gửi, thời điểm xác nhận tiêu thụ người đại lý ký gửi toán tiền hàng chấp nhận tốn họ thơng báo hàng bán 1.1.1.4.Các yếu tố làm giảm doanh thu doanh nghiệp Trong điều kiện kinh doanh nay, để đẩy mạnh việc bán hàng, thu hồi nhanh chóng tiền hàng doanh nghiệp cần phải có chế độ khuyến khích khách hàng, khách hàng mua với khối lượng lớn hưởng doanh thu chiết khấu, hàng phẩm chất khách hàng khơng chấp nhận toán yêu cầu doanh nghiệp giảm giá Tổng số doanh thu bán hàng sau trừ khoản giảm trừ doanh thu gọi doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:  Chiết khấu thƣơng mại: Chiết khấu thương mại: khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng viêc người mua hàng mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế cam kết mua, bán hàng  Giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán : số tiền giảm trừ cho khách hàng người bán chấp nhận giá thỏa thuận lý hàng bán phẩm chất hay không quy cách theo quy định hợp đồng kinh tế Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp  Hàng bán bị trả lại Hàng bán bị trả lại : số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam kết, hàng bị mất, phẩm chất, không chủng loại, quy cách Hàng bán bị trả lại phải có văn đề nghị người mua ghi rõ lý trả lại hàng, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hố đơn (nếu trả lại tồn bộ) hoá đơn (nếu trả lại phần hàng) Và đính kèm theo chứng từ nhập lại kho doanh nghiệp số hàng nói  Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế TTĐB đánh vào doanh thu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhập mặt hàng, dịch vụ mà Nhà nước không khuyến khích sản xuất hạn chế tiêu thụ bia, rượu, thuốc lá, ô tô…  Thuế xuất Thuế xuất đánh vào tất mặt hàng, dịch vụ trao đổi với nước ngoài, xuất khỏi biên giới Việt Nam Doanh nghiệp trực tiếp xuất ủy thác xuất phải nộp thuế  Thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp trực tiếp Thuế GTGT doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thuế tính giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất đến tiêu dùng Thuế GTGT doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu xác định kỳ DT bán hàng DT = bán hàng CK Giảm DTHB - thương - bị trả mại lại - giá hàng bán Thuế - TTĐB, thuế XK Thuế - phải nộp, GTGT trực tiếp 1.1.1.5.Các phƣơng thức bán hàng  Phƣơng thức bán hàng trực tiếp Là phương thức giao hàng trực tiếp cho khách hàng kho, quầy, hay phân xưởng sản xuất doanh nghiệp Sản phẩm bàn giao cho khách hàng coi tiêu thụ người mua toán chấp nhận toán Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp  Phuơng thức chuyển hàng Theo phương thức này, bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi hợp đồng, số hàng chuyển thuộc quyền sở hữu bên bán Chỉ người mua chấp nhận tốn phần hay tồn số hàng chuyển giao, lượng hàng người mua chấp nhận coi tiêu thụ bên bán quyền sở hữu  Phƣơng thức giao hàng cho đại lý Là phương thức doanh nghiệp giao hàng cho đại lý ký gửi để đại lý trực tiếp bán hàng Bên nhận đại lý trực tiếp bán, toán tiền hàng hưởng hoa hồng chênh lệch giá Số hàng chuyển giao cho đại lý ký gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Khi đại lý ký gửi toán tiền hàng chấp nhận toán gửi thông báo số hàng bán số hàng coi tiêu thụ  Phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp Bán hàng trả chậm, trả góp phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần Người mua toán lần đầu thời điểm mua hàng, số tiền lại người mua chấp nhận trả dần kỳ phải chịu tỷ lệ lãi suất định.Thông thường số tiền trả kỳ nhau, gồm phần doanh thu gốc phần lãi trả chậm Về thực chất, người bán quyền sở hữu người mua toán hết tiền hàng Tuy nhiên, mặt hạch toán, giao hàng cho khách khách hàng chấp nhận toán, hàng hoá bán coi tiêu thụ  Phƣơng thức bán đổi hàng Theo phương thức bán đổi hàng, doanh nghiệp đem sản phẩm, hàng hoá để đổi lấy sản phẩm, hàng hố khách hàng Khi doanh nghiệp xuất hàng ghi nhận doanh thu bán hàng thuế GTGT đầu ra, Khi DN nhận hàng khách hàng, kế toán phải hạch toán nhập kho thuế GTGT đầu vào Giá trao đổi giá bán sản phẩm, hàng hố thị trường DT sản phẩm đem trao đổi = Số lượng sản phẩm đem trao đổi Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K x Giá bán sản phẩm thị trường thời điểm trao đổi

Ngày đăng: 12/02/2024, 13:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan