0

công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang wdm (wavelength division multiplexing) và các ứng dụng trong việc phát triển mạng thông tin quang nhằm tăng dung lượng truyền dẫn của mạng,

93 530 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 15:19

        !"#$%&'("#$% )* +,"-&',./0/#1 !"#$%&' +23)* +4%$5)* ++4%$5)* +6,078 +9,07:;0<=> (")' *,*7?")* $,*7?)* ,-@*,A*/% -0-$BC,A*/% *)+ ) */>D,?3)*7E $,?3)*7E , /%012) 0$3$4-5612) FE ,,GH07G)* 4IJK47I&?J:L 2MN4;2I +F*$N0 +G)*#=> 6/>O,!$(,A*PIJ 65Q* 6FE/>OR=>)*$ E,?S *40/#1*,#0>*?3 $40/#1*,#0>7-?3 6+JT,", 9U"V7&' 3,"V7,A*,GPIJ 0$3"7%89+:12) "7%812) ,$-W,0%$5PIJ *X-,*$ E,?S $X-,E!*$ E,?S ,4%$5=%3R&',$ E,?SKJYZ[IJYZL 4%$5PIJ'7&,/>O?D,S, IHB='7C\?D,S, IH,,\'7C\?D,S, "7%812), ]M^_FF`2abcW,   )+-56-"0#29:,12) X-R$ E,?SH,G,d,B)* W,2Me4 />O, X-R=>H,,\ +fT%=%$-R$ E,?S ^PF&'gR7E&#,G0%$5PIJ 0$!3;<-56) 12)  0#29=-&";"  *=(B,G,S"&E,,'C)*,A* h,TV' $=(,,g*,,=>h7-?/%( i"%=( ,,'/' <%0'>=?.+ :+'>" a) Ổn định bước sóng của nguồn quang b) Yêu cầu độ rộng phổ của nguồn phát @?.A;" B ?5<'12) "C%D"C &04'"E?7 d2j2K27*j*7*2,*0L d2X2K27*X02,*0L +d2JK2k*?J*L 6dZJK0??*?J*L 9dePJKe0P*&J:L l ! E()/%( i,A*,,d/% %+-7 /2F=)+<-#29/2F :) 12) 4B,"-,SV"#,m,A*NIe^ 4B,$no,A*NIe^ +4,p7=?\T$-=%,"NIe^ !:G-:?2H12):.?7" :9%C) !2I%"20?7 +]%)(.$,C*"qqlrqq ]M^_FF`2abcW,   +]%)(.$,C*"qqlrqq ++]%s !-&"<JK:9%C) +tc/% +]%g*,,jrtc.u !!)-&) 0:9L%-%//1:-M !(@<IN0$"K20 +6 !a4B 3$nR=>4IJ +6 !a4B 3$nR=>4IJ=%3 &ER$ E,?SPIJ +6+ !+a4B 3$nR=>PIJv$ E, ?S24Jrl +66&'.*,W ! !*@?2I0$"K20/0$" IN +9](,,=>$ E,?S" 3,R +9F("S&E078=,t/% +9+JGc*7,%PIJ&',,G? =ps,%$5 +968,"V7  3&' !$@$ E,?S +99Z/.,tc,TV/%0/#1XD,*7 *#:t $jF ,jF jF+ jF6 -76 =)-& ]M^_FF`2abcW, +   I E?.w",A*(h'(h'*"*t"t"* .,,G[""t E,Xn&,"D"S"C g,G7Eh>%0>%Eh,GGh"\&x G'g E0V>SC" *"t E,* E E7-:w-GQ*&T&'0,7,A*7-?&>?D0* 0 ys=Gzh&c"&EW&s-h&',d,"*7i0*i* 0 E, Esd,t/h)/V"'/'$,@=%7- C=%d,]*W,G&#,/>'\xG7' 7" 3,"'?*C9B7W,s0 yW,0c$'/&# ,G    7Ea  ,G    R  =>    $ E,  ?S  )*  PIJ KP*&I&?J:L&',,dT,A*S0&, 0V7G)*n7B 30/#1,A*7h" d" 3,,C0V,A*,,5,&T0 !* {$50i'7-=p? h&Eg=%d,$@,h?0-&# ,/>'"\[&xG '/G7*/h"S'7"w" 3,?. cDh|"},A*,,C/,G0=*,Gh,,C/,G W,X,]*'-ht',G* E1,A*C/ OPQRS%TSO N7:,',(7!,,C/,G&'$$~"w|"}70t# 0)|*0c'')/V"'/N770n?<s" 3,# "SS,A*,,C/,G&'$$~,)/V"h"V,,>,d? !?*'/"=%)(!g*'7,•0t70n&1%T, s" 3,?.cD&'|"})O$"S0)0c,G,&'W,s ?*= Sinh viêna bcW, ]M^_FF`2abcW, 6    €,G.,,d,B0/#d,•!'/ "%!=,4G y" 3,0/#"y,,?S7*,SC?,S V•&'J‚"%'0B74‚EG)*•,,C?,S7* (G,*,}qq4‚h0(?ct/8,( €#,!$(@,d,G)*,• !.  G=, &G/%h&$*h,=7&'&,m=,i,, ,&#*C)*&'7G0 y0/#1J- G)*$*7aC)*hC0/#1)*hC )* tcG)*" 3,7G( c   C)*$*7)*&',,7,"#=V )* C)*$*7$-,?S)*h7,=%,""&' 7,=GT, C0/#1)*$*7?3)*h,,$-h$-,*h,,07 8h,,07,&'-)* ,)*,!$(?\T0G,?3)* ,SV'Iƒ*?0KƒIL8,I)*KƒNIL4)* 0*•ƒI8,ƒNI,S,,*7?$%"@ !d&E$%"@,A* "&'4"&',SVi?8, !.4%$5 )*?<.,$%"@"&'')* !d $n,,$%"@u&')*,,)*X E,?S? ,A*)*T-,,A/%&'&s,%C\ TF**^?0*$d,:&H$ E,?Svqq7"%„qq7hF*^? 0*$d,:ơ&Hqq7"%lqq7 4)*?*="w" 3,"#,%i=?<*0/# W,?31)*40)0c*0/#h)*,SV$5?/ *&'7R)*,,$-Rh7'?3&'0>?3,,/% tTh:h?D,-',A*/%0/#1…-,&'7d,?/ *?3)*$ E,?S ]M^_FF`2abcW, 9  23)*" 3,'7•2M   &',S$*,\*?@0/#1d&E,, $ E,?Sv9q7h+qq7&'99q72/*+&H,\*?@$ E,?S 0>'ttc&s/0/#1)*?3)*,A/%'?\T,,$ E, ?Si,\*?@'/ ]=(,,0/#1'h)*$5?/(7#c ,C("8>7,,078)*"V=%,"0787,, %$5h$%"@)*["h=%,""&'$%"@"[)*&' %T,0/#&'?3)*,078'/,SV*/%$n,,$- =%,")* C)*7,,$-,?S)*h=>/%&'=> T,S%s)*h,t/" 3,•*h $%"@'"/>,C,TV40C'/ y?\ T,,8,^I†>,C)*0Wt"&E$- )*',G?t)*(ztK"-/)*L,SV" 3,i7- ,"-0/#1?'"Sd&E‡b$KXNjL,R   OUSVWPXYOZW[PS\Y]SOX^_ 4…"" *&'"#$%)*'  !.*/?7'*,Sa ˆG)* !. ˆG)*? 4/>7GC "w" 3,?S*>,A/%*/ ?\TG)*?,m,u7-?7"8,H'&1,u HG)* !.T 0/#c, OUSVWPXYOZW`OabS\`Oc`dXe_fXgShi\XjXdXe_fXgSY]SOX^_ k_lS\ 4/>O"#,%)*i"C&',)*i"C ,SV,*'70/#1)*a ˆG)*=%3K0La'/?\T  !"#,%%)*hi"C" " *"%"#,%$d,:)*"!?D,0$-"#,%'hi"C .,=ps"@C4)*" 3," *&'$-0- )*0-&E*"--0" *"%$-,?S)*"Vt/0* eh?*"S.,("#,%=GT,,C" ˆ"#,%, y"-[,?S0.,%KJ;IILai"C ,,".,"#,%0.,%, y"-$d,:)*,A* )**"C.,,?S0.,%)* s" 3,'$B,"w0/#" !OUSVWPXYOZWYmndohinpVqYr_qeS[sS ˆ,S 30/#1z,"-vJ$;?8, ,S 30/#10$c,"-+6J$;?h?\T0>70 =%g*,,@"'h0>7>$*2I&'7ƒ^ ]M^_FF`2abcW, l  ˆ,S 30/#1E&E,"-0/#1"% 6qJ$;? ˆ,S 30/#10tEh,"-0/#1E! 6qJ$;??\T,,,G" y'h07‰ !"#$%&' !tXk_lS\ lu_YPWv`OUSVWPXwtXk_lS\ 23)*'g?3z0?" 3,,%•?3‡8, ?3@3"V0/#?t0|,,A*,,?3)*,0 c4…,t0|,h"8,0/#1,A*?3)*,SV ?3)*#,,=,* ct0|,?3)* &s,%?3)*a?3)*'7$n‡ ,*h?3)*'7‡b3h?3)*'7$n,tŠ $,%?ta,%?t{/$s,h,%?t$% "@ 70/#*a?3"!7h?3"*7‹lŒ 40G" y0T,?3)* y" 3,?\T' ?3"!7,%?t$s,K2J2LV,S" 3,?3"!7(( 7w"#=?*a•q69 40"SŽ o d λ π   ( )       nn − h'" y=‰?3)*h o λ '$ E, ?S0/#0?3)* f\_qxSVyYr_qeS[sScSOwcS\ ]M^_FF`2abcW, •   c+ 3(:'C0?3)* />O0/#1?0?3)*.*0> 3 (:'C,A**?78,,g**7G0 y0 ?,S,%?t=,*],7-*?"•7G0 y,S,% ?t  &'7G0 y,%?t  K  •  Lc78,,g**7G 0 y:(/0* 3(:&'=|,: c+I.*&'  3(:'C7'*,SV0/#?"0‰?3)* &E?/*thi"/  ',%?t,A*‰?3)*  ',%?t,A* C&z?3)* ‘*g*S,E t θ hS,=|,: k θ &E,,,%?t  &'   "5s=|,:K*?La                                     ? t θ Ž  ? k θ KL ]BS,E t θ "%7-05 q θ '"Sc*=|,:=G" &'7G0 y,S,%?t  7'"??&E78,,*7G 0 yK*?LhS, q θ " 3,:,"5 !d&E k θ Ž„q q h&s/a                       ? q θ Ž  ? k θ Ž  ?„q q Ž   ⇒  ? q θ Ž  ;  KL                       q θ Ž*0,?K  ;  L K+L %%T,BS, t θ • q θ c,m,u*(:&' 3 (:'C:(/0*K*?+LhS, q θ W'S,E y*d T 3(:'C"V0/#?0?3)*="S ?0/#0?3)*((:'C>%0>78 ,,g*‰&'&z,A*?3)*V$Vx&',?.0/#1 ?0?3)* y*,SV?\T !)*c78,H S,m7G(7-,,C"| 3:,t'?\T ! )*?S?0td, 2.0/#1?0?3,%?t(/$s,,0c6 ]M^_FF`2abcW, v  c60/#?S?0?32 4"5s=|,:*,Sa                              q ? i θ  Ž    ? r θ K6L 40"S q ',%?t,A*=G=h i θ 'S,Eh r θ 'S,=|,:h* '$=‰?3)*F(?\ q θ 'S,Eh% θ • q θ c*?" &'‰?3)*?<(:'C&',m0/#0‰?3)*7' =G"0*'4,Gd,+*,S q θ Ž*0,?K  ;  L="SS,=|, : !d&ES,E q θ ' qr θ Ž„q q [ q θ I&s/S,%s qi θ E ?<(7w"#=a  q ? qi θ Ž  ? qr θ Ž  ?K„q q [ q θ LŽ  ,? q θ               Ž• q ? qi θ  Ž  ,?K*0,?K  ;  LLŽ     nn −  Ž^ K9L c,%?t,A*=G= q Žh>a                        ^Ž   ? qi θ  Ž        nn − KlL ^" 3,W'787i?,A*?3)*hS,%s,.,",A*?3 )* qi θ ?<'7-cS0"S,,*?"&'%,A* ?3)*&ES, i θ • qi θ n7'cS?<=G0/#0‰7'" 0*'&z?3)* &s/,m,,*?'n70cS= 0/#&'?3)*7E(:'C>%g*‰&'&z&'0/# W,?3)*" y5,0D,FW ∆ '"-,,%?t !" *,Sa                                     ∆ Ž   n nn − K•L 4.,%   ≅   &'="Sa ∆= − ≅ +− = −  LKLLKK             n nnn n nnnn n nn                                       Ž•^Ž   ∆ KvL nznY]SOYr_qeS[sSn{lwtXk_lS\ |cnQW[ZYrWS\wtXk_lS\ ]M^_FF`2abcW, „  ,( !0cJ*:’,*:,"5" 3,,,'C ?S?0/#0?3)*70>,A* !0c?SC "|&E,,?S?0/#0?3)*&'" 3,W',,7 0/#0?3)* y*,m)*7"%,,70/#1&' 770?3)*,m70/#1407-?3)* ,S0t#7?S,SV0/#*27T-,&'" y= ‰?3)*h&'"-'$ E,?S&'787i?^4*,SV:,"5? ,.,"70?3)*JJ2,Gd,?*‹Œ                                   7  Ž      K„L |cSw}nwtXk_lS\ ]0/#1?)*?3)*:t 3w0- ,,:?i"C 3'/W'?D,0?3)* -?D,0>7-"!&5'Ž L tt     − KqL 40"Sƒ',#'?3)*h'"-0-:&'i7d,   ,G?th'"-0-:0*i7d,   ,G?t ,/>/> 3?D,0?3)*,SV => ?*a cSw}nh~YVX^_ 40.,%,%?3)*,%?t&s=G('n? 7'''7?$ E,?S7'ŽK λ L%)*$d,:0* ?"!?D,&E/t$ E,?S q λ c=G,S?.,y* 0/#1g*,,C,A*:?h,|*0/#,H&s, ν Ž λ n c Ž,?4/>ƒNI&'ƒ*?0 y$d,:0*#$ E,?S =,*/> 3?D,&sc97G(?$d,: ,A*ƒNI&'ƒ*?0 λ ∆ λ ∆ λ Laser 1-2 nm LED 30-40 nm P( )/Pmax 1 0.5 λ  ]M^_FF`2abcW, q [...]... rất lớn của sợi quang Để tận dụng được băng tần rất lớn của sợi quang hiện tại hệ thống quang đa kênh chủ yếu sử dụng hai công nghệ: - Hệ thống ghép kênh quang phân chia theo thời gian (OTDM) - Hệ thống ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM) Các hệ thống thông tin quang WDM đã được thương mại hóa và hoạt động có hiệu quả từ năm 1996 Trong tương lai, ghép kênh theo bước sóng sẽ được ưa... đây, công nghệ thông tin đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý, trong đó nổi bật là sự xuất hiện của các hệ thống sử dụng kỹ thuật ghép kênh quang Trong các hệ thống này, tín hiệu có thể truyền đồng thời nhiều luồng trong một sợi quang nhằm tăng dung lượng của tuyến truyền dẫn Các hệ thống này được gọi là hệ thống thông tin quang nhiều kênh Trên thực tế, sự ra đời của các hệ thống đa kênh. .. sử dụng công nghệ WDM nhằm mục đích tận dụng băng tần truyền dẫn của sợi quang bằng cách truyền đồng thời nhiều kênh bước sóng trên cùng một sợi quang Qua nghiên cứu ITU-T đã đưa ra cụ thể các kênh bước sóng và khoảng cách giữa các kênh này có thể chọn ở các cấp độ 200Ghz, 100Ghz, 50Ghz I.5 Ưu và nhược điểm của công nghệ WDM Trãi qua quá trình nghiên cứu và triển khai, mạng thông tin quang. .. quang sử dụng công nghệ WDM đã cho thấy những ưu điểm nổi trội: * Dung lượng truyền dẫn lớn: Sử dụng công nghệ WDM có nghĩa là trong một sợi quang có thể ghép rất nhiều kênh quang (có bước sóng khác nhau) để truyền đi , mỗi kênh quang lại ứng với một tốc độ bit nào đó (TDM) Hiện nay đã thử nghiệm thành công hệ thống WDM 80 bước sóng với mỗi bước sóng mang tín hiệu TDM tốc độ 2,5Gbit/s, tổng dung. .. nhiều bước sóng cùng một lúc này không gây nhiễu lẫn nhau Mỗi bước sóng đại diện cho một kênh quang trong sợi quang Công nghệ WDM phát triển theo xu hướng mà sự riêng rẽ bước sóng của kênh có thể là một phần rất nhỏ của 1 nm hay 10 -9 m, điều này dẫn đến các hệ thống ghép kênh thep bước sóng mật độ cao (DWDM) Các thành phần thiết bị trước kia chỉ có khả năng xử lý từ 4 đến 16 kênh, mỗi kênh. .. chế trên Hệ thống WDM dựa trên cơ sở tiềm năng băng tần của sợi quang để mang đi nhiều bước sóng ánh sáng khác nhau, điều thiết yếu là việc truyền đồng thời nhiều bước sóng cùng một lúc này không gây nhiễu lẫn nhau Mỗi bước sóng đại diện cho một kênh quang trong sợi quang Công nghệ WDM phát triển theo xu hướng mà sự riêng rẽ bước sóng của kênh có thể là một phần rất nhỏ của 1 nm hay 10 -9... công) Hệ thống WDM hai chiều trên hai sợi được ứng dụng và phát triển tương đối rộng rãi Hệ thống WDM hai chiều trên một sợi thì yêu cầu phát triển và ứng dụng cao hơn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt Ở phía phát, các thiết bị ghép kênh phải có suy hao nhỏ từ mỗi nguồn quang tới đầu ra của bộ ghép kênh Ở phía thu, các bộ tách sóng quang phải nhạy với dải rộng của các bước sóng. .. hoặc cần truyền thông tin đi, nên các trạm xen – rẽ được sử dụng để lấy thông tin trên luồng hoặc ghép thêm kênh thông tin cần truyền vào đường truyền chung Tại các trạm xen/rẽ luồng thông tin có thể được hạ xuống tốc độ phù hợp Việc xen/rẽ kênh được thực hiện thông qua các thiết bị ghép kênh điện (ADM Add/Adaptation layer – Bộ ghép kênh xen rẽ) Tuy nhiên gần đây người ta sử dụng các thiết... thuật và các thiết bị để lắp đặt hệ thống TDM tương đối cao I.4 Nguyên lý cơ bản của hệ thống WDM I.4.1 Định nghĩa WDM (Wavelength Division Multiplexing – Ghép kênh theo bước sóng) là công nghệtrong một sợi quang truyền dẫn nhiều tín hiệu quang với nhiều bước sóng khác nhau” Ở đầu phát, nhiều tín hiệu quangbước sóng khác nhau được tổ hợp lại (ghép kênh) để truyền đi trên một sợi quang. .. ra (tách kênh) , khôi phục lại tín hiệu gốc rồi đưa vào các đầu cuối khác nhau I.4.2 Giới thiệu nguyên lý ghép kênh quang theo bước sóng Đặc điểm nổi bật của hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang (WDM) là tận dụng hữu hiệu nguồn tài nguyên băng rộng trong khu vực tổn hao thấp của sợi quang đơn mode, nâng cao rõ rệt dung lượng truyền dẫn của hệ thống đồng thời hạ giá thành của kênh dịch . i"%=( ,,'/' <%0'>=?.+ :+'>" a) Ổn định bước sóng của nguồn quang b) Yêu cầu độ rộng phổ của nguồn phát @?.A;" B ?5<'12) "C%D"C &04'"E?7 d2j2K27*j*7*2,*0L d2X2K27*X02,*0L +d2JK2k*?J*L 6dZJK0??*?J*L 9dePJKe0P*&J:L l. ) m µ Thùc nghiÖm HÊp thô hång ngo¹i T¸n x¹ Rayleigh HÊp thô cùc tÝm Sù kh«ng hoµn h¶o cña sîi quang cl8,?/*$ E,?S"&E,,?/ * _qOlW[W_mSnWSwtX ƒ'?/*'$(,t,A*?3]$t=c7-?3)*'$5 ,7-$=:,"5c?<:?0*'&z?3/ ]M^_FF`2abcW,   >?/*S*?/*,',&Q7G&' ,&7G. y,?3)* 2MN4;2It/,,$hR,|h"#,%)* &'?T%$5)*"VS0*'&E7-,"-$ ! " !&EaKtốc độ bit vàoL€c&s/  3""%$-R=>2MN4 •$"C&'&E,"-h9F$??<"0*
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang wdm (wavelength division multiplexing) và các ứng dụng trong việc phát triển mạng thông tin quang nhằm tăng dung lượng truyền dẫn của mạng,, công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang wdm (wavelength division multiplexing) và các ứng dụng trong việc phát triển mạng thông tin quang nhằm tăng dung lượng truyền dẫn của mạng,, , a. Truyền dẫn hai chiều trên hai sợi:

Từ khóa liên quan