0
Tải bản đầy đủ (.doc) (93 trang)

Hình 2.3.9: Cấu tạo của một waveguide trên nền đế Silic

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG THÔNG TIN QUANG NHẰM TĂNG DUNG LƯỢNG TRUYỀN DẪN CỦA MẠNG, (Trang 50 -52 )

III. MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GHẫP WDM.

Hình 2.3.9: Cấu tạo của một waveguide trên nền đế Silic

Từ một cấu trỳc dõ̃n súng waveguide như đề cập ở trờn, cú thể chờ́ tạo được rất nhiều cỏc vi mạch quang phức tạp với cỏc chức năng khỏc nhau. Cỏc chức năng đú cú thể là: phần tử tỏch/ghộp bước súng; cỏc coupler quang; phần tử chuyển mạch; cỏc bộ suy giảm điều chỉnh được; cỏc phần tử khuờ́ch đại, hay bất cứ một phần tử cần thiờ́t nào của một module như OADM hoặc cỏc bộ bự tỏn sắc động (Dynamic Dispersion Compensator).

Tín hiệu quang được dõ̃n bởi cỏc phần tử dõ̃n súng “waveguide” (1) tới vựng thấu kính “lens region” (2), cỏc thấu kính trong vựng 2 này thực hiện chia cụng suất quang và đưa vào vựng ma trận cỏch tử “grating array” (3). Mỗi waveguide trong miền grating array cú sai lệnh về độ dài một khoảng chính xỏc ∆L so với cỏc waveguide lõn cận. Do đú, tín hiệu quang trong mỗi waveguide sẽ cực đại tại mỗi thời điểm trễ pha khỏc nhau tại đầu ra (4). Gọi ∆Φ là độ trễ pha của tín hiệu, ta cú:

λ πβ L =

∆Φ 2

(2.19)

miền thấu kính thứ hai (5) tại đầu ra của grating array cú nhiệm vụ tỏi hội tụ cỏc tín hiệu quang từ đầu ra cuả cỏc waveguide. Cuối cựng, mỗi tín hiệu tại đầu ra của waveguide sẽ được hội tụ tại cỏc waveguide khỏc nhau của đầu ra (6). Để WDM hoạt động ổn định và đạt cỏc yờu cầu như lý thuyờ́t đề ra thỡ tất cả cỏc waveguide phải được chờ́ tạo chính xỏc, điều này phụ thuộc vào cụng nghệ in lito quang (photolithography) và cụng nghệ chờ́ tạo bỏn dõ̃n.

Cỏc sản phẩm AWG thương mại cú thể xử lý tới 40 bước súng với khoảng cỏch giữa chỳng là 100 GHz hoặc 50 GHz. Một ưu thờ́ của AWG là suy hao xen của nú khụng tăng tuyờ́n tính theo số kờnh bước súng giống như hiện tượng đó xảy ra đối với cỏc bộ tỏch/ghộp sử dụng bộ lọc màng mỏng hay dựng cỏch tử Bragg. Tại thời điểm hiện nay, AWG đang là giải phỏp tốt nhất cho cỏc sản phẩm WDM mật độ kờnh cao.

CHƯƠNG 3 - NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CẦN QUAN TÂM ĐỐIVỚI HỆ THỐNG THễNG TIN QUANG WDM VỚI HỆ THỐNG THễNG TIN QUANG WDM

Bất cứ một cụng nghệ nào cũng tồn tại những giới hạn và những vấn đề kỹ thuật. Khi triển khai cụng nghệ WDM vào mạng thụng tin quang, cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

• Số kờnh được sử dụng và khoảng cỏch giữa cỏc kờnh

• Vấn đề ổn định bước súng của nguồn quang

• Vấn đề xuyờn nhiễu giữa cỏc kờnh

• Vấn đề tỏn sắc, bự tỏn sắc

• Quỹ cụng suất của hệ thống

• Ảnh hưởng của cỏc hiệu ứng phi tuyờ́n

• EDFA và một số vấn đề khi sử dụng EDFA trong mạng WDM

Chương này sẽ lần lượt đề cập đờ́n từng vấn đề, đũng thời đưa ra cỏc phương ỏn giải quyờ́t cho từng trường hợp.

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG WDM (WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG THÔNG TIN QUANG NHẰM TĂNG DUNG LƯỢNG TRUYỀN DẪN CỦA MẠNG, (Trang 50 -52 )

×