0

Tiểu luận - Quản lý dự án - Đề tài - Quản Lý Đấu Thầu Và Mua Sắm Dự Án

49 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 05:43

PowerPoint Presentation Quản lý đấu thầu và mua sắm dự án I Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đấu thầu THẾ NÀO LÀ ĐẤU THẦU? Simple PowerPoint Presentation Từ điển Bách khoa Việt Nam Đấu thầu là phươn[.] Quản lý đấu thầu mua sắm dự án I Khái niệm, đặc điểm vai trò đấu thầu THẾ NÀO LÀ ĐẤU THẦU? Từ điển Bách khoa Việt Nam Đấu thầu phương thức giao dịch đặc biệt, theo người muốn xây dựng cơng trình cơng bố trước yêu cầu điều kiện xây dựng cơng trình để người nhận xây dựng cơng trình cơng bố muốn nhận Wikipedia Tiếng Việt Luật Đấu thầu 2013 Đấu thầu đề nghị giá cá nhân doanh nghiệp đặt cho sản phẩm dịch vụ nhu cầu thực Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu để ký kết thực hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết thực hợp đồng dự án đầu tư Simple PowerPoint Presentation Đấu thầu trình thực hoạt động mua bán đặc biệt 01 02 Bên mua (người gọi thầu) yêu cầu bên bán (người dự thầu): cung cấp hồ sơ chào bán hàng hóa/dịch vụ cần mua Bên mua chọn bên bán tốt nhất: phù hợp với điều kiện bên mua đưa có giá thấp ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤU THẦU Đấu thầu hoạt động thương mại Trong bên dự thầu thương nhân có đủ điều kiện mục tiêu mà bên dự thầu hướng tới lợi nhuận, bên mời thầu xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ với điều kiện tốt cho họ Đấu thầu giai đoạn tiền hợp đồng Mục đích cuối đấu thầu là giúp bên mời thầu tìm chủ thể có khả cung cấp hàng hóa, dịch vụ với chất lượng giá tốt Sau trình đấu thầu hồn tất, người trúng thầu với người tổ chức đấu thầu đàm phán, để ký hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay xây lắp cơng trình 03 02 01 Hoạt động đấu thầu gắn với quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Trong kinh tế đấu thầu không diễn hoạt động độc lập, xuất người có nhu cầu mua sắm hàng hóa sử dụng dịch vụ Chủ thể tham gia quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ Luật thương mại 2005 Trong hoạt động đấu thầu xuất bên thứ ba công ty tư vấn giúp lập hồ sơ mời thầu, chuyên gia giúp đỡ, đánh giá hồ sơ dự thầu 01 02 Luật đấu thầu 2013 Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp bao gồm đại lí đấu thầu, đơn vị nghiệp thành lập chức thực đấu thầu chuyên nghiệp Hình thức pháp lý quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu Hồ sơ mời thầu văn pháp lý bên mời thầu lập, có đầy đủ yêu cầu kĩ thuật, tài thương mại hàng hóa cần mua sắm, dịch vụ cần sử dụng Còn hồ sơ dự thầu thể lực, mức độ đáp ứng bên dự thầu trước yêu cầu hồ sơ mời thầu Giá gói thầu Bên dự thầu đưa giá cao khả tài bên mời thầu dù có tốt đến khó thắng thầu Bên dự thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu mà có giá thấp có hội chiến thắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận - Quản lý dự án - Đề tài - Quản Lý Đấu Thầu Và Mua Sắm Dự Án,