0

Tiểu Luận - Quản Lý Dự Án - Đề Tài : Quản Lý Thông Tin Dự Án

33 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 03:05

PowerPoint 演示文稿 QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN NỘI DUNG THÔNG TIN DỰ ÁN01 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN02 QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN03 CÁC NỘI DUNG TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN04 05 CÂU[.] QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN NỘI DUNG 01 THÔNG TIN DỰ ÁN 02 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN 03 QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN 04 CÁC NỘI DUNG TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN 05 CÂU HỎI I THÔNG TIN DỰ ÁN Thơng tin dự án gì? Khái niệm Thơng tin dự án liệu thu thập, cập nhật trình thực dự án 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Các nhóm thơng tin dự án Thông thường thông tin dự án gồm nhóm: Nhóm Tài liệu hoạt động dự án: Nhóm tài liệu bao qt thơng tin Tài liệu hợp tác với bên hoạt động liên đới: văn ký kết, nội dung thỏa thuận, văn pháp luật, cam kết, nội dung họp 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Nhóm Tài liệu chung: tài liệu bao quát thông tin nội dung dự án, điều chỉnh dự án, tài liệu khác Nhóm Các liệu thu thập trình triển khai thực dự án: liệu thơ liệu xử lý Nhóm Hệ thống báo cáo: tương đối tổng hợp xử lý dạng báo cáo II NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN 01 Nhân viên dự án ODA phải đào tạo • Quản lý thông tin khác với lưu trữ thông tin • Nhân viên phải đào tạo chủ đề: 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Quá trình tạo thông tin Sử dụng thông tin dự án Chia sẻ thảo luận thông tin dự án 02 Phải có tham gia chủ động nhân viên dự án vào q trình quản lý thơng tin • Nguyên tắc quan trọng ảnh hưởng đến tồn q trình quản lý thơng tin • Các nhân viên dự án phải nhờ file liệu ghi vào hệ thống quản lý liệu nhân viên quản lý phải cập nhật thường xuyên hoạt động, chuẩn mực đinh để quản lý 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com 03 Xây dựng hệ thống quản lý yêu cầu quản lý thông tin từ xây dựng dự án • Một hệ thống quản lý thông tin thống cần xây dựng từ đầu • Hệ thống cần đề cập đến: 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com (i) (ii) (iii) (iv) Những yêu cầu quản lý thông tin dự án Cán thực quản lý thông tin dự án Phạm vi thơng tin cần quản lý Hình thức quản lý thông tin (phần mềm, mẫu báo cáo, ) 04 Hỗ trợ công cụ quản lý để tăng hiệu quản lý thông tin 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Nhiều loại liệu dự án xử lý tay thời gian, chẳng hạn số liệu mềm hay kết đầu dự án 02 PHÂN PHỐI THƠNG TIN Cung cấp thơng tin kịp thời đến bên có liên quan a Đầu vào: • Kế hoạch quản lý dự án: Kế hoạch quản lý truyền thông, kế hoạch phụ kế hoạch quản lý dự án, đưa vào thực trình • Báo cáo Hiệu suất: Báo cáo hiệu suất sử dụng để phân phối thông tin hiệu suất trạng thái cho cá nhân thích hợp • Nội dung quy trình tổ chức: sách, thủ tục hướng dẫn mà tổ chức áp dụng để phân phối thông tin; tài liệu thơng tin có 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com b Cơng cụ kỹ thuật: • Các phương pháp truyền thông: - Cuộc họp - Tin nhắn email - Hội nghị trực tuyến - Đàm thoại - Các công cụ từ xa khác 感谢您下载包图网平台上提供的 PPT 作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com • Cơng cụ phân phối thông tin: - Giao tiếp điện tử - Công cụ quản lý dự án điện tử - Bản cứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận - Quản Lý Dự Án - Đề Tài : Quản Lý Thông Tin Dự Án,