0

Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

119 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 02:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG NGỌC NHƯ QUỲNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN MUC DO CONG BO THONG TIN TUY Y TREN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YÉT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Da Nẵng - Năm 2017 DAI HOC DA NANG TRUONG ĐẠI HỌC KINH TE GỌC NHƯ QUỲNH NGHIEN CUU CAC NHAN TO ANH HUONG DEN MUC DO CONG BO THONG TIN TUY Y TREN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YÉT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYÊN HỮU CƯỜNG Da Nẵng - Năm 2017 LOI CAM DOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bồ bắt kỳ cơng trình khác Tác giả Dương Ngọc Như Quỳnh MUC LUC MO DAU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHUONG CO SO LY LUAN VA TONG QUAN NGHIEN CUU VE CONG BO THONG TIN TUY Y TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1 CƠ C6 LY LUAN VE CONG BO THONG TIN TREN BAO CAO TAI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 1.1.1 Nội dung báo cáo tài niên 1.1.2 Vai trị báo cáo tài niên độ 1.1.3 Đo lường mức độ công bồ thông tin báo cáo tài niên độ 1.2 LY THUYET KHUNG VE CONG BO THONG TIN TUY Y 12 1.2.1 Ly thuyét théng tin hitu ich 13 1.2.2 Lý thuyết tín hiệu 13 1.2.3 Lý thuyết đại 14 diện 1.2.4 Lý thuyết thơng tin bất cân xứng 1.2.5 Lý thuyết tính kinh tế thơng tin 1.3 TƠNG QUAN NGHIÊN CỨU 15 16 18 1.3.1 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố mức độ trì hỗn cơng bố báo cáo tài 18 1.3.2 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố chủ thể kiểm toán thực soát xét báo cáo tài 19 1.3.3 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tó tỉ lệ vốn nhà nước vốn điều lệ 21 1.3.4 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố tỉ lệ vốn sở hữu nhà quản lý 22 1.3.5 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố mức độ độc lập Hội đồng quản trị Ban Giám đốc 1.3.6 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố quy mô công ty 23 24 1.3.7 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố tỉ suất sinh lời 25 143.8 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố tính tự chủ tài 26 1.3.9 Các nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố khả toán nhanh KÉT LUẬN CHUONG CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 XÂY DỰNG CÁC GIÁ THUYÉT NGHIÊN CỨU 2.1.1 Giả thuyết mức độ trì hỗn cơng bố báo cáo tài 2.12 21 28 20 29 29 Giả thuyết chủ thể kiểm toán thực sốt xét báo cáo tài 30 2.1.3 Giả thuyết tỉ lệ vốn nhà nước vốn điều lệ 31 2.1.4 Giả thuyết tỉ lệ vốn sở hữu nhà quản lý 32 2.1.5 Giả thuyết mức độ độc lập hội đồng quản trị ban giám đốc 32 2.1.6 Giả thuyết quy mô công ty 34 2.1.7 Giả thuyết tỉ suất sinh lời 34 2.1.8 Giả thuyết tính tự chủ tài 35 2.1.9 Giả thuyết khả tốn nhanh 35 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CUU 2.2.1 Thiết lập mơ hình 36 36 2.2.2 Đo lường biến phụ thuộc 37 2.2.3 Đo lường biến độc lập 40 2.3 MẪU NGHIÊN CỨU 42 KÉT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG KET QUẢ NGHIÊN CỨU „44 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CƠNG BĨ THƠNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TREN THI TRUONG CHUNG KHOAN VIET NAM 44 3.1.1 Mức độ công bố thông tin tùy ý theo tiêu 44 3.1.2 Tổng hợp mức độ cơng bố thơng tin tùy ý 49 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG ĐỀN MỨC ĐỘ CÔNG BỒ THƠNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Ở VIỆT NAM 3.2.1 Đối với Báo cáo tài bán niên năm 2016 3.2.2 Đối với trường hợp Báo cáo tai quý năm 2016 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG HAM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 4.1 MỘT SỐ KIÊN NGHỊ NHẢM NÂNG CAO MỨC 50 51 62 72 „ 74 ĐỘ CONG BO THƠNG TIN TÙY Ý TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Ở VIỆT NAM 74 4.1.1 Chú trọng đến tính độc lập Ban giám đốc Hội đồng quản trị 74 4.1.2 Hàm ý từ ảnh hưởng tỉ lệ sở hữu vốn Nhà nước 4.1.3 Hàm ý từ ảnh hưởng khả toán nhanh 75 76 4.1.4 Các kiến nghị khác T1 4.2 KÉT LUẬN 79 4.2.1 Kết đạt 79 4.2.1 Hạn chế nghiên cứu 81 KET LUAN CHUONG PHU LUC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) 82 DANH MUC CAC TU VIET TAT BCTC Báo cáo tải BGĐ Ban giám đốc CBTT Cơng bố thông tin CTNY Công ty niêm yết HĐQT Hội đồng quản trị OLS VIF Hồi quy bình phương bé “Thừa số tăng phương sai DANH MUC CAC BANG BIEU Số hiệu Bing Tên bảng 2.1 | Thang đo tiêu mức độ CBTT tùy ý 2.2 —_ | Mô tả đo lường biển độc lập gy | Chỉ tiết mức độ CBTT tùy ý BCTC bán niên năm 2016 theo tiêu ga | Chỉ tết mức độ CBTT tày ý BCTC quý năm| 2016 theo tiêu Tổng hợp mức độ CBTT tùy ý BCTC niên độ 33 Ígam20l6 ạa | Thống kê mơ tả biến độc lập BCTC bán niên | năm 2016 gg _ | HỆ số tương quan cặp biến độc lập (Mơ hình | 1a) 3.6 — | Kết hồi quy OLS Mơ hình la 3.7 | Kết kiếm định tự tương quan Mơ hình 1a Kết kiêm định phương sai không đồng Mô 38 | inh a zo [REE awa thong kê ảnh hưởng nhân tô đến mức độ CBTT tùy ý BCTC bán niên năm 2016 30 | Thống kê mô tả biên độc lập tên BCTC quý nam | 2016 ayy | ĐỂ SỐ quan cặp biển độc lập (Mô hình | 1b) Trang 39 41 |, „„ ° ¡ 54 55 *6 | „ Số hiệu Tên bảng Bảng 3.12 [Kết hồi quy OLS Mơ hình Ib 3.13 [Kết kiểm định tự tương quan Mơ hình Ib aig | Set qua Kigm định phương sai không đồng Mơ hình Ib Kết thơng kê ảnh hưởng nhân tô đến 3.15 mức độ CBTT tùy ý BCTC quý năm 2016 Trang 65 66 „ 69 221 thang 11/2015, trang 82-90 [7] Nguyễn Hữu Cường (2017), Bàn lý thuyết khung áp dung nghiên cứu công bồ thông tin báo cáo tài Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn, Số Tháng 4/2017 [8] Mạn Đình (2015), Vzi trò thành viên hội đồng quản trị độc lập cơng ty cổ phân, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Tap 163, thang 12 (2015), trang 2-9 [9] Phạm Thị Thu Đông (2013), Nghiên cứu nhân tố ảnh hướng đến mức độ CBTT BCTC doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Thị Thu Hào (2015), Các nhân tổ ảnh hưởng đến mức độ CBTT tự nguyện doanh nghiệp niêm yết HOSE, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(1 1), tr 99-1 15 [11] Nguyễn Thị Phương Hồng (2016), Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC CTNY thị trường chứng khoán ~ chứng thực nghiệm Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] Nguyễn Thị Thủy Hưởng (2014), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT BCTC doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM, Luan văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đà Nẵng [13] Nguyễn Trọng Nguyên (2014), Tác động quản trị công ty đến chất lượng thông tin BCTC CTNY Việt Nam, Luận văn Tiền sĩ Khoa Tài - Kế toán, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh {14] Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (2013), Số (ay công bồ thông tin dành cho công ty niêm yết, trang [15] Than Thi Thu Thủy, Lê Văn Lâm, Nguyễn Trung Thông (2014), Nghiên cứu mối tương quan phí đại diện cấu trúc tỉ lệ sở hữu công ty cổ phan tai Viet Nam, Tap chí Phát triển Hội nhập, Số 14 (24), trang 71-75 Tiếng Anh [16] Akerlof, G A (1970), The market for "Lemons": Quality uncertainty and the market mechanism, The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500 [17] Claudia-Elena GRIGORAS-ICHIM and Lucia MOROSAN-DANILA (2015), The importance of Financial Interim Reporting for the position of companies, The USV Annals of Economics and Public Administration, 15 (2), 2015 [18] Dalton D.R et al (2007), The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation: Independence, Equity, and the Market for Corporate Control, http://www informaworld.com /smpp/title~content=t79 1720496 [19] Easterbrook, F H., & Fischel, D R (1984), Mandatory disclosure and the protection of investors, Virginia Law Review, 70(4), 669-715 [20] Jensen M.C and Meckling W.H (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, (4), pp 305-360 [21] Johansen, T.R., & Plenborg, T (2013), Prioritising disclosures in the annual report, Accounting and Business Research, 43(6), 605-635 [22] Mak, Y.T & Y.Li (2001), Determinants Of Corporate Ownership And Board Structure: Evidence From Singapore, Journal of Corporate Finance 7, 235- 256 [23] Mangena, M., & Pike, R (2005), The effect of audit committee shareholding, financial expertise and size on interim financial disclosures, Accounting and Business Research, 35(4), 327-349 [24] Miller and Sardais (2011), Angel Agents: Agency Reconsidered, Academy of Management Perspectives Theory [25] Newell, G E (1969), Js quarterly financial data adequate for investment decision making?, Financial Analysts Journal, 25(6), 3743 [26] Nguyen Huu Cuong (2013), Interim financial Reporting in the Asia — Pacific Region: A review of regulatory requirements, Corporate Ownership & Control, 10 (3), 2013, 380-388 [27] Nguyen Huu Cuong (2015), Interim financial Reporting in the AsiaPacific Region, School of Acountancy, QUT Business School, Queensland University of Technology [28] Saxena, P., Saxena, N K., & Kumar, (2012), Compliance of interim financial reporting as per regulatory requirement special reference to nationalized bank), in India Retrieved (with from: http://ssrn.com/abstract=2018183 [29] Schadewitz, H J., & Blevins, D R (1998), Major determinants of interim disclosures in an emerging market, American Business Review, 16(1), 41 [30] Shi, Y., Magnan, M., & Kim, J.-B (2012), Do countries matter for voluntary disclosure: Evidence from cross-listed firms in the US, Journal of International Business Studies, 43(2), 143-165 [31] Singhvi, S S., & Desai, H B (1971), An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure, The Accounting Review, 46(1), 129-138 [32] Spence, M (1973), Job market signaling, The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355- 374 [33] Tuggle et al (2010), Commanding Board of Director Attention: Investigating How Organizational Performance and CEO Duality affect Board Members’Attantion to Monitoring, Strategic Management Journal, 31: 946-968 [34] Werner R Murhadi (2009), Good Corporate Governance and Earning Management Practices: An Indonesian Cases, hitp://ssrn.com/ abstract=1680186 DAI HOC DA NANG TRUONG DAL HOC KINH Th Số: CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 4424 /QD-DHKT Da Nẵng, ngày 26 tháng 42 năm 2016 QUYET ĐỊNH Về việc giao đề tài phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Căn Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng năm 1994 Chính phủ thành lập Đại học Đà Nẵng Trường thuộc Đại học Đà Căn Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động đại học vùng sở giáo dục đại học thành viên; Căn Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn Quyết định số §5§8/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng nim 2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; đố Căn Quyết định số 3160/QĐ-ĐHĐN ngày 22 tháng năm 2015 Giám ại học Đà Nẵng việc công nhận học viên cao học trúng tuyển khóa 31; “Theo đề nghị Ông Trưởng phòng Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH: Điều Giao cho học viên Dương Ngọc Như Quỳnh, lớp K3I.KTO.ĐN chuyên ngành Kế toán, thực đề tài luận văn “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thơng tin tùy ý Báo cáo tài niên độ công ty niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam", hướng dẫn TS Nguyễn Hữu Cường, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Điều Học viên cao học người hướng dẫn có tên Điều hưởng quyền lợi thực nhiệm vụ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Điều Các Ơng (Bà) Trưởng Phịng, Trưởng Khoa có liên quan, người hướng dẫn luận văn học viên có tên Điều | Quyết định thỉ hành LU TRUONG - Luu: VT, Phong Dao tao CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập - Ty - Hanh phic TRUONG DAI HQC KINH TE BIEN BAN HOP HOI DONG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lớp: 3, Ngành: Tên đề tài: Dương Ngọc Như Quỳnh K31.KTO.ĐN Kế toán Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thơng tin tùy ý Báo cáo tài niên độ công ty niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam Theo Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩsố 1480/QD- ĐHKT ngày 03 tháng năm 2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Ngày họp: Ngày 27 tháng năm 2017 Trường Đại học Kinh tế Danh sách thành viên Hội đồng: STT lún Nà Hạ tên |PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun | Chủ tịch Hội đồng |TS Phạm Hoài Hương Thư ký Hội đồng |PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh Ủy viên Phản biện |TS Hồ Văn Nhàn |PGS.TS Văn Thị Thái Thu a Thành viên có mặt: áC Chữ ký a Ủy viên Phản biện | „ Uf Ủy viên b Thành viên vắng mặt: .S § Thư ký Hội đồng báo cáo trình học tập, nghiên cứu học viên đọc lý lịch khoa học (có văn kèm theo) Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng 10 Thành viên phản biện đọc nhận xét nêu câu hỏi (có văn kèm theo), thành viên Hội đồng nhận xét nêu câu hỏi, đại biểu tham dự nêu câu hỏi 11 Học viên trả lời câu hỏi thành viên Hội đồng đại biểu tham dự 12 Hội đồng họp riêng để đánh giá bỏ phiếu kin 13 Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết 14 Kết luận Hội đồng: a) Kết luận chung mức độ đáp ứng yêu cầu luận văn thạc sĩ: Dat O Khéng dat b) Yêu cầu chỉnh, sửa nội dung: ©) Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền cho Thư ký kiểm tra ký vào báo cáo giải trình chỉnh sửa luận văn (đối với trường hợp Chủ tịchở ĐHĐN) 4) Điển đánh giá: Bằng số: Ê.4 Bằng chữ: a4.„ 6á (4z 15 Học viên phát biểu ý kiến 16 Chủ tịch Hội đồng tuyên bố bế mạc THƯ KÝ HỘI ĐỊNG ing TS Pham Hồi Hương CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG * ——— PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRUONG DAI HOC KINH TE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hanh phúc NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý BCTC niên độ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ngành:Kế toán Học viên thực hiện: Dương Ngọc Như Quỳnh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Cường Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Họ tên người nhận xét: Hồ Văn Nhàn Học hàm: Học vị: Tiến sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Duy Tân NỘI DUNG NHẬN XÉT I PHAN NHAN XET 1, Về hình thức luận văn 1.1 Về cấu trúc luận văn Luận văn trình bảy với bố cục hợp lý, cân đối Văn phong mạch lạc, rõ ràng Hình thức số lượng trang theo qui định trình bảy luận văn thạc sĩ 1.2 Về trình bày Luận văn trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết Chất lượng ngôn ngữ sử dụng luận văn đạt yêu cầu Các biểu bảng, đồ thị, sơ đồ trình bày quy cách Luận văn có khối lượng phù hợp đáp ứng quy định trình bày luận văn thạc sĩ 1.3 Về trích dẫn tài liệu luận văn Việc trích dẫn tài liệu thực quán theo kiểu trích dẫn quy định trình bày luận văn thạc sĩ Việc trích dẫn trung thực, đầy đủ, rõ ràng Tài liệu tham khảo trình bày xếp theo quy định Các tải liệu nêu phần tham khảo trích dẫn luận văn đáng tin cậy Về nội dung luận văn 2.1 Sự phù hợp đề tài luận văn với chuyên ngành đào tạo Đề tài luận văn phù hợp với chuyên ngành Kế toán 2.2 Về vấn đề mục tiêu nghiên cứu Nội dung để tài trình bày cách rõ ràng, có ý nghĩa khoa học thực tiễn nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý BCTC niên độ cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Các mục tiêu nghiên cứu rõ rằng, có tinh khả th Đối tượng phạm vi nghiên cứu xác định rõ ràng, xác có Nội dung luận văn khơng hồn tồn trùng lặp với cơng trình cơng bố mà người phản biện biết 2.3 Về tống quan tài liệu Luận văn có phần tổng quan tài liệu trình bày phần mở đầu Nguồn tài liệu để cập tương đối đầy đủ liên quan đến chủ đề nghiên cứu, có tính cập nhật chưa cao Nội dung tổng quan nghiên nhiều tóm tắt nội dung tài liệu, việc phân tích đánh giá tài liệu chưa nhiều chưa sâu 2.4 Về sở lý thuyết Luận văn sử dụng lý thuyết khoa học có mức độ cơng bố thơng, tin BCTC doanh nghiệp để giải vấn đề Các sở lý thuyết sử dụng luận văn tương đối hợp lý 2.5 Về phương pháp nghiên cứu Hệ thống phương pháp nghiên cứu mô tả đầy đủ phù hợp để giải đề tài nghiên cứu Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu chưa đặt mối tương quan, so sánh với phương pháp nghiên cứu khác „ 2.6 Về kết nghiên cứu bàn luận Các kết nghiên cứu luận văn dựa sở lý thuyết hệ thống số liệu đáng tin cậy, đáp ứng mục tiêu đặt Các kết nghiên cứu phân tích đánh giá xác đáng thuyết phục 2.7 Về phần kết luận Kết luận luận văn khúc chiết, rõ ràng, có hệ thống, khái quát tư tưởng, kết nghiên cứu luận văn 2.8 Về đóng góp Luận văn đánh giá thực trạng trình bày hàm ý sách nhân tô ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý BCTC niên độ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời sở để tham khảo cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác Những hạn chế luận văn ~ Mục 1.2 nên tiếp cận theo hướng lý thuyết có liên quan đến cơng bố thơng tin tùy ý ~ Chưa giải thích chọn thang tai bảng 2.1 ~ Nên bổ sung vào phụ lục công ty chọn mẫu khảo sát VỀ báo khoa học, kết nghiên cứu áp dụng: chưa có IL KẾT LUẬN: Luận văn đạt yêu cầu luận văn thạc sĩ đủ điều kiện để bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ : Đà Nẵng, ngày J(ƒ thắng ` Ý năm 2017 Người nhận xét „4 Hồ Văn Nhàn „ ĐẠI HỌC ĐÀ NANG TRUONG ĐẠI HỌC KINH TẾ CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (Dùng cho Uỷ viên phản biện) Ten dé tai luận văn: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý báo cáo tài niên độ cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Ngành: Kế toán Học viên thực hiện: Dương Ngọc Như Quỳnh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Cường Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Họ tên người nhận xét: Đoàn Ngọc Phi Anh Học hàm: Phó giáo sư; Học vị: Tiến sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, NỘI DUNG NHẬN XÉT PHAN NHAN XÉT Về hình thức luận văn: 1.1 Về cấu trúc cña luận văn: ~ Luận văn có cấu trúc hợp lý đáp ứng yêu cầu theo quy định trình bày luận văn thạc sĩ trường ~ Tỉ trọng phần luận văn hợp lý 1.2 VỀ trình bày: ~ Luận văn trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết ~ Ngôn ngữ sử dụng luận văn tốt, nhiên lỗi đánh máy, lỗi ~ Các biểu bảng, đồ thị, sơ đồ trình bày hợp lý ~ Đáp ứng quy định trình bày luận văn thạc sĩ trường 1.3 Về trích dẫn tài liệu luận văn: - Luận văn trích dẫn tài liệu quán theo kiểu trích dẫn phổ biến quy định quy định trình bày luận văn thạc sĩ trường; trích dẫn trung thực, đầy đủ, rõ ràng ~ Tài liệu tham khảo trình bày xếp theo quy định - Tài liệu trích dẫn đảm bảo tính tin cậy Về nội dung luận văn: 2.1 Sự phù hợp đề tài luận văn với ngành/chuyên ngành đào tạo: 2.2 Về vấn để mục tiêu nghiên cứu: ~ Vấn đề nghiên cứu trình bày cách rõ ràng, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn ~ Mục tiêu nghiên cứu rõ rằng, có tính kha thi - Đối tượng phạm vi nghiên cứu xác định rõ, có khoa học ~ Đã có số cơng trình nghiên cứu có liên quan, nhiên luận văn khơng hồn tồn trùng lặp với nghiên cứu 2.3 Về tổng quan tài liệu: ~ Phần tổng quan tài liệu luận văn trình bày liên quan đến chủ đề nghiên cứu; từ khoảng trống nghiên cứu 2.4 Về sở lý thuyết: ~ Các lý thuyết liên quan đến đề tài đề cập đầy đủ, nhiên, bình luận liên quan đến mối quan hệ lý thuyết với đối tượng nghiên cứu hạn chế 2.5 Về phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tác giả mô tả đầy đủ, phù hợp với chủ đề nghiên cứu, tác giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu sở kế thừa nghiên cứu trước Phần hạn chế phương pháp nghiên cứu bàn luận luận văn 2.6 Về kết nghiên cứu bàn luận: ~ Hệ thống hóa lý luận mức độ công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tùy ý - Đánh giá thực trạng công bố thông tỉn tùy ý BCTC niên độ doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ~ Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bồ théng tin tùy ý BCTC niên độ doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ~ Đưa số hàm ý sách liên quan dựa kết nghiên cứu thực 2.7 VỀ phần kết luận: ~ Kết luận luận văn rút từ kết nghiên cứu bàn luận, đáp ứng, mục tiêu dễ tài 2.8, Về đóng góp (nếu có): ~ Luận văn xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý BCTC niên độ doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Những hạn chế luận văn: ~ Các lý thuyết liên quan đến đề tài đề cập đầy đủ, nhiên, bình luận liên quan đến mối quan hệ lý thuyết với đối tượng nghiên cứu cịn hạnchế ~ Qui mơ mẫu cịn nhỏ, ảnh hưởng đến tính đại diện kết nghiên cứu ~ Vì tác lựa chọn mục thông tin theo nghiên cứu trước chưa làm rõ ~ Còn lỗi đánh máy, số lỗi hình thức cần bổ sung, sửa chữa VỀ báo khoa học, kết nghiên cứu áp dụng có (nếu ): Khơng có minh chứng, Các nhận xét khác (nếu có): - Các vấn đề, nghỉ cần học viên giải thích, làm rõ? Khơng 1L KẾT LUẬN: - Đánh giá xếp loại sơ luận văn (theo hướng dẫn đánh giá luận văn Trường ĐHKT): DO Xudtsde NMGiỏi OKhé O Trung binh khé O Trung binh O Khéng dat Đà Nẵng, ngày 21 tháng 08 năm 2017 Người nhận xét i! ee Đoàn Ngọc Phi Anh CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ~ Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (theo Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày 27 tháng năm 2017) 'Thông tin chung học viên Họ tên học viên: Lớp: Chuyên ngành: Dương Ngọc Như Quỳnh K3I.KTO.ĐN Kế toán 27/08/2017 Ngày bảo vệ: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tùy ý Báo cáo tài niên độ “Tên đề tai: công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: 'TS Nguyễn Hữu Cường Ý kiến đóng góp nội dung sửa chữa Ý kiến đóng góp Hội đồng Vị trí tham Nội dung chỉnh sửa (nếu bảo | chiếu lưu nội dung phải giải trình) | luận văn chỉnh sửa Bảo lưu nội dung Lý do: luận | văn trích dẫn thống theo quy định Trường Chỉ trích dẫn gián "Thống trích dẫn với (khơng liệt kê tron tài liệu tham khảo mục tài liệu tham khảo) trích dẫn theo nguyên tắc riêng tiếp danh () Ví dụ Trang 19 Luận văn giải thích lý thuyết liên quan trình bày Giải thích rõ thuyết liên nghiên cứu trước lý đặt giả thuyết Tuy nhiên, quan đến luận văn bổ sung gị nghiên cứu thích số lý thuyết lý thuyết tín hiệu, lý thuyết đại điện lý thuyết thơng tin bat | cân xứng Đà Nẵng, ngày.33.tháng 09 năm 2017 Học viên xế Dương Ngọc Như Quỳnh Xác nhận Người hướng dẫn khoa học Người hướng dẫn khoa học đồng ý với giải trình chỉnh sửa học viên: HugiHal Casey Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn mm TT Dik base Nau Khoa Quan ly chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội dong Ghi cha: Mẫu ĐT-ThS-LV17 = Hoe vin ding Kim cubn dn van để nập lc chidu & The vin bin sco eet lit sau: ln giải thi sửa cân, Biện ‘hop Hội đằng đánh giá luận văn, Bản nhộnết hai phản bin = Sau thi dnp ưu chẩu, Học viên nập Phng Đào tạo Bản giải tình sửa chữa lêm theo hai giấy xác nhận nộp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,